กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4357   การยกเลิกการจัดทำบัญชีด้วยมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  22-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4356   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจำปี 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  22-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4352   แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4334   การเลือกผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/18943   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขต (แจ้งเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4341   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะด้วยวิถี 5ส" (แจ้งอำเภอเวียงสา และเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ 18945   การบรรจุแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้งเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4342   การแจ้งยืนยันข้อมูลเพิ่มเติมของผู้มีสิทธิ์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 481   ขยายเวลาการชำระค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAs) ประจำปี 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  22-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4343   ขอความอนุเคราะห์ประสานตลาดเทศบาล เพื่อช่วยเหลือในการระบายผลผลิตทางการเกษตร     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4344   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4326   ประกาศผลการคัดเลือก "โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Moral Development School : MDS) และ"โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Moral Development School : MDS)" ที่มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัลถ้วยประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4327   แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 480   แจ้งการจัดประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาศวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-10-2561
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 4318   การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4304   การรายงานการฝังกลบบ่อขยะและปริมาณขยะสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 478   แจ้งให้ อปท. รายงานผลการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามร่างพระราชบัญญัติภาษี่ทดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ..." ผ่านระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4312   โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานราชส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  19-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4305   ขอส่งประกาศกระทรวงพิณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐที่ใช้โปรมแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 และฉบับที่ 4)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4300   พิธีมอบรางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น ตามโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4275   ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4268   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงามตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 472   ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ประจำโครงการ "กลับบ้านปลอดภัย"     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  17-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5251   แจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 474   แจ้งให้ อปท. รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจ่างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  16-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 471   แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการกองทุนประทีปแห่งธรรม     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  16-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 470   แจ้งขยานเวลาการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบ info ประจำปี พ.ศ.2561 งวดที่ 4     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 469   แจ้งกำชับการดำเนินงานควบคุมป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดน่าน ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยณ์ อัครราชกุมารี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 468   การสำรวจข้อมูลสถานการณ์/อัตราการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 467   แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มัใช่ยาและการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย     กลุ่มงานการเงินฯ  12-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4232   การจัดส่งรายงานการเงินประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  12-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4233   ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-10-2561
ด่วนมาก  นน 0023.1/ว 353   การจัดทำบันทึกท้องถิ่น ประจำปี 2562     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  12-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4229   สรุปผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการร้อยใจรักษ์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4225   การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
doc220181012002510.rar
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4226   กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4192   การตวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  12-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4218   มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดมารการต่างๆ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมมิให้รถบรรทุกสินค้าบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเป็นไปด้วยความเคร่งคัดของกระทรวงคมนาคม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/4217   การให้ได้รับเงินเดือนกรณีการรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  12-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4210   การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตน้ำดื่มระดับชุมชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4213   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)   
doc220181023213730.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 464   การแสดงความคิดเห็นต่อโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ ว 4203   การเสนอขอเข้ารับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 463   แจ้งกำหนดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4201   แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว4199   ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ด้านการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 4 H (Head Heart hand Health) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบาย"ลดเวลา เพิ่มเวลา" ปีการศึกษ่า 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4182   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว4181   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4180   ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการที่มีความประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/461   จัดทำรายงานผลการอบรมครูทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4163   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4162   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 460   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  09-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4159   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS ณ วันที่ 15 และวันที่ 30 กันยายน 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  09-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 4158   การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558     กลุ่มงานกฏหมายฯ  09-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4143   แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 340   การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4130   เร่งรัดการรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อดำเนินโครงการตามอำนาจหนี้     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 459   แจ้งเลื่อนการชี้แจงโครงการ/กิจกรรม ที่สดอคล้องกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของจังหวัด     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4128   การดำเนินงานเกี่ยวกับหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 18013   การตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารในเขตเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานกฏหมายฯ  05-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 18012   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาด     กลุ่มงานกฏหมายฯ  05-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4112   การยกระดับ และการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการพัฒนาตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจสู่ตลาดประชารัฐปลอดภัยท้องถิ่นสุขใจ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4111   แจ้งซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)   
doc220181011193002.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 457   สถ.ให้ สถจ. แจ้งว่ามูลนิธิไทยยั่งยืน ได้กำหนดโรงเรียนเป้าหมายการพัฒนาอย่างเข้มข้นประจำปี พ.ศ.2561 เพื่อดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 456   ส่งรายละเอียดปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ด้านการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4090   การกำหนดหลักเกณฑ์การจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  04-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4091   ซ้กซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างเอกชนเป็นผู้ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  03-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4092   การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4096   การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
doc220181003210554.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4093   กฏกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561     กลุ่มงานกฏหมายฯ  03-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 453   รายละเอียดปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน ตามโครงการไทยยั่งยืน ด้านเกษตร      กลุ่มงานการเงินฯ  03-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4089   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดงานประเพณีตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 452   สถ.แจ้งให้จังหวัดแจ้ง อปท.ที่จัดการศึกษา รายงานข้อมูลประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 พร้อมทั้งเงินเดือนครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ตามแบบ สบศ.1-5     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-10-2561
ด่วนมาก  นน 0023.5/ว 4074   การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  03-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 451   เชิญประชุมพิจารณาโครงการที่เทศบาลเสนอเพื่อขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อขอกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4077   การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   
doc220181002021248.rar
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-10-2561
ด่วนที่สุด     แจ้งรายงานสถานะการบันทึกข้อมูลขยะ (มฝ.2) ของอปท.จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ 016   แจ้ง อปท.ทุกแห่ง มอบหมายนักทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและทำความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  02-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4071   จัดระเบียบการให้อาหารนกในพื้นที่สาธารณะ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4068   การายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  02-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4048   การจัดทำประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 448   แจ้งกำหนดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของจังหวัด     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-10-2561
ทั่วไป     การใช้พลังงานในราชการ เดือนเมษายน - สิงหาคม 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 447   แจ้ง สถจ.น่าน ขยายระยะเวลารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จนถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2561     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4060   การพัฒนาครูและบุคคลกรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สายงานการสอน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 445   แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนสิงหาคม 2561      กลุ่มงานการเงินฯ  01-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4054   ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561     กลุ่มงานการเงินฯ  01-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4050   การจัดเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระ : ลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ เพิ่มปัจจัยเสริมสุขภาวะ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4034   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4033   การตรวจสอบโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 17397   แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-09-2561
ทั่วไป     โครงการอบรมหลักสูตร "ท้องถิ่นคุณธรรม : ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่" รุ่น 4     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  28-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ ว 4007   หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 4005   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4001   มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น (การใช้ยางพาราเป็นส่วนในงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  27-09-2561
ด่วนมาก  นน 0023.5/ว 441   แจ้งการใช้งานรหัสสินค้าและบริการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)     กลุ่มงานการเงินฯ  26-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 440   แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างกรณีมิได้ใช้จ่ายเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี      กลุ่มงานการเงินฯ  26-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3985   การโอนจัดสรรงประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบกลางรายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน (แจ้ง อ.เวียงสา อ.นาน้อย อ.เชียงกลาง และ อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานการเงินฯ  25-09-2561
ด่วนที่สุด  เงินอุดหนุนทั่วไป 61   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่บันทึกข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป ปี 2561 ในระบบ e-plan ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ขอให้นำเข้าภายในวันที่ 28 กันยายน 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-09-2561
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 
 
 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615