กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
��������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 055   แจ้งการกำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชีแจ้งงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ(ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น) และหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  08-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 056   แนวทางปฏิบัติในการผ่อนชำระหนี้กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือทายาทได้รับเงินตามกฏหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการเกินสิทธิหรือได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ     กลุ่มงานการเงินฯ  08-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 051   สำรวจข้อมูลการดำเนินงานโครงการอาหารวันและโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว050   ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 607   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลฝากภาษีและค่่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  07-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 031   การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-02-2561
ด่วนที่สุด  info รายได้ อปท.   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูล ตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง (เดือน ต.ค. - ม.ค. 61) ข้อมูล ณ วันที่ 6 ก.พ. 61 โดยให้นำเข้าข้อมูลภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561   
doc220180206020336.60
 
doc320180206020336.60
 
doc420180206020336.01
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 604   เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินตามแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโนบายของรัฐบาลในการสร้า่งความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  06-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 046   แจ้ง อปท.รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ราบงานข้อมูลให้จังหวัดภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 569   โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 044   การตรวจสอบสถานะการมีชีวิตของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 045   แบบรายงานจำนวนผู้สมัครอาสาท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 568   โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 572   การสำรวจข้อมูลพื้นที่ตั้งอาคารศุนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 563   การสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 556   ขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 555   กำหนดหลักเกณฑ์และปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 554   ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 043   สรุปผลการดำเนินกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ของจังหวัดชายแดนกับท้องถิ่นของประเทศเพื่อนบ้าน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  02-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 553   การสำรวจข้อมูลศูนย์ OTOP ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-02-2561
ด่วน  นน 0023.3/ว 539   การตรวจสอบสถานะการมีชีวิตของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 541   ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโยบายรัฐบาล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/1899   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความรู้ความสามารถ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและประกาศเกณฑ์การให้คะแนนประวัติการรับราชการ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 509   แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 495   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพสัดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานการเงินฯ  31-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 497   การกำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชัแจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  31-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว498   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-laas ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  31-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 493   ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  31-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 492   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครับ (ITA) ประจำปี 2561 สำหรับ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-01-2561
ด่วนที่สุด  info รายได้ อปท.   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูล ตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง เดือนมกราคม 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 30 ม.ค. 61 โดยให้นำเข้าข้อมูลภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-01-2561
ด่วนที่สุด  info รายได้ อปท.   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูล ตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง (ต.ค. - ธ.ค.60) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ม.ค. 61   
doc220180130004705.60
 
doc320180130004705.60
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 480   เร่งติดตามการดำเนินโครงการจัดตั้งศุนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  30-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 041   รายงานข้อมูลด้านงบประมาณและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  30-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 040   ขอข้อมูลพื้นฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2560   
doc220180129234626.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 038   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  30-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 042   ขอความร่วมมือ อปท.ที่มีโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการกรอกข้อมูลด้านบุคลากรครู (แบบ A7 และ A8) เพื่อจัดทำข้อมูลและตัวชัวัดทางการศึกษาของประเทศไทย      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  30-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 035   แจ้งกำหนดแบบแจ้งผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  30-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 034   แบบขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  30-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 036   แจ้งประชุมวิชาการสมาคมสันติบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  30-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 479   แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 483   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือก อปท. และสถานศึกษาที่จัดทำแผนการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 003   เชิญประชุมนักทรัพยากรบุคคล เข้าประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและทำความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-01-2561
ด่วนที่สุด  info รายได้ อปท.   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูล ตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง (ต.ค. - ธ.ค.60) ข้อมูล ณ วันที่ 29 ม.ค. 61   
doc220180128192858.60
 
doc320180128192858.60
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว419   แจ้งเวียนกฏหมายลำดับรองและแนวทางการปฏิบัติ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  26-01-2561
ทั่วไป   นน 0023.4/ว 037   ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต     กลุ่มงานกฏหมายฯ  26-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1476   แจ้ง ทม.น่าน เรื่อง ประกาศรับสมัครการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลของ อปท.      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1475   แจ้ง ทม.น่าน เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและเขตของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 408   การคัดเลือกผู้บริหาร อปท. ดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/19   แจ้งการประชุมชี้แจงการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 398   การแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับสนามสอบ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 397   การแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ระดับสนามสอบ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 396   การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับศูนย์สอบ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-01-2561
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 380   โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 383   โครงการรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางการบริหารโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) โรงเรียน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1352   แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณเกรายวกับการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 379   ซักซ้อมการกำหนดระยะเวลาการเปิดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 369   ขอความร่วมมือให้จัดตั้ง และสมัครเป็นสมาชิก "ชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยระดับจังหวัด ..."     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 033   หลักสูตรหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ อปท. รุ่นที่ 4     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 354   การปรับเกณฑ์และแนวทางการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 355   ประกาศผลการคัดเลือกรางวัล "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" ครั้งที่ 11 พ.ศ.2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 032   แจ้งเลื่อนประชุมชี้แจงการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-01-2561
ด่วนที่สุด  e-plan 61   เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (2561 - 2564) ในระบบ E-PLAN ปี 2561 ให้ถึงขั้นตอนการดำเนินการ 100% ภายในวันที่ 31 ม.ค. 61 หากติดปัญหาการนำเข้าข้อมูลติดต่อ จังหวัดด่วนคะ ข้อมูล ณ วันที่ 22 ม.ค. 61     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 303   ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา     กลุ่มงานการเงินฯ  22-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 028   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  22-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ ว 029   การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  22-01-2561
ด่วนที่สุด  การจัดทำแผนที่ภาษี info   รายงานสถานะการจัดทำแผนที่ภาษี งวดที่ 1 วันที่ 10 - 26 มกราคม ของทุกปี      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-01-2561
ด่วนที่สุด  info รายได้ อปท.   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูล ตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง (ต.ค. - ธ.ค.60) ข้อมูล ณ วันที่ 22 ม.ค. 61   
doc220180121203237.60
 
doc320180121203237.60
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 328   โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทสไทย ครั้งทีี 1/2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 327   รายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุและโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ในส่วนที่ไม่เพียงพอ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 311   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 319   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 320   แจ้งแผนการตรวจติดตามผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 027   การจัดส่งมอบหนังสือแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 312   การสร้างสนามฟุตซอลโดยใช้ยางธรรมชาติ โดยใช้เทคโนโลยีของกรมวิทยสศาสตร์บริการ   
doc220180118213302.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 025   เชิญประชุมชี้แจงการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 308   การสำรวจฐานรายได้และข้อมูลฐานอัตรากำลังของเทศบาล   
doc220180118212238.xls
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  19-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 295   แนวทางการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธาณสุขเพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-01-2561
ด่วนมาก   นน 0023.3/ว302   แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายต้นสังกัด การอบรมครูพี่เลี้ยงและอบรมครูผู้สอน โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1045   แจ้ง ทม.น่าน เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการเรียนรู้ด้วย DLIT     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว024   การกำหนดแบบแจ้งผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  18-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว022   บัญชีนวัตกรรมไทย     กลุ่มงานการเงินฯ  18-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 023   แจ้งการกำหนดแบบขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  18-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 283   รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโยบายรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 283   รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโยบายรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/10   การมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2561 โดยแจ้งให้ อปท. จัดหาภาชนะรองรับมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนและกำหนดสถานที่จัดตั้ง "จุดรวมขยะอันตรายจากชุมชน"ให้ครบทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ร้อยละ100 อย่างน้อยหมู่บ้าน/ชุมชนละ 1 จุด (รายงานให้จังหวัดทราบภายในวันที่ 25 มกราคม 2561)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 286   เร่งรัดรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 287   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 285   การส่งมอบหนังสือรวมปาฐกกถาพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารการศึกษากับการพัฒนา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครับ (ITA) ประจำปี 2561   
doc220180117020846.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 266   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-01-2561
ด่วนที่สุด   นน 0023.3/ว 267   โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามแนวทางประชารัฐ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ 880   การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาลครั้งที่ 1/2561 (1 เมษายน 2561)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 250   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ FC Bayern Youth Cup 2018     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 251   การรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ให้รายงานให้จังหวัดภายในวันที่ 19 มกราคม 2561)     กลุ่มงานการเงินฯ  16-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 021   แจ้งการเสนอให้ทุนแก่ครูที่สอนโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เข้ารับการอบรมและศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาในโรงเรียน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 017   การเตรียมความพร้อมในการเสนอขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัดเป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการสูง ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
doc220180116000956.pdf
 
doc320180116000956.doc
 
doc420180116000956.doc
 
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  16-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 227   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  16-01-2561
ด่วนที่สุด  info รายได้ อปท.   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูล ตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง (ต.ค. - ธ.ค.60) ข้อมูล ณ วันที่ 16 ม.ค. 61   
doc220180115235417.60
 
doc320180115235417.60
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 020   ขอความร่วมมือแจ้งรายชื่อคณะกรรมการคุมสอบ และตรวจข้อสอบ การสอบ NT และ RT   
doc220180115211445.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 018   การบันทึกข้อมูลสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  15-01-2561
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615