กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 425   ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น sis     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4567   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตสมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4561   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  02-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4562   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  02-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4559   โครงการจัดอบรมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงาน กสจ. แก่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ     กลุ่มงานการเงินฯ  02-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4558   ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  02-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4554   การประเมินสมรรถนะของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local competency test : lct) ประจำปีการศึกษา 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-11-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4555   การเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นพลเมืองท้องถิ่นที่มีคุณภาพ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-11-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4549   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-11-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 18192   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-11-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4551   ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลตลาดเพื่อดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 422   แจ้งกำหนดประชุมคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  02-11-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4538   การรักษาความปลอดภัย การจัดระเบียบ และความสะอาดในวันลอยกระทง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-11-2560
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 4518   ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4519   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 18026   แจ้งประกาศรายชื่อโรงเรียนโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/409   แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 18028   แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4512   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 18014   กากำกับดูแลการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าว     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/19   เชิญประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 17955   การดำเนินการตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559     กลุ่มงานกฏหมายฯ  31-10-2560
ด่วนที่สุด  เงินอุดหนุน   รายงานเงินอุดหนุนทั่วไป ปี 2560 ประจำวันที่ 1 - 30 กันยายน 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ขอให้ อปท. ที่ยังไม่นำเข้าข้อมูลเร่งรัดการนำเข้าโดยด่วน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4499   สำรวจข้อมูลตลาดสดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4478   ติดตามสถานกาณณ์อุทกภัย การให้ความช่วยเหลือ การฟื้นฟูพื้นที่ และสิ่งสาธารณประโยชน์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-10-2560
ด่วนที่สุด  info 8   การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) 8 ด้าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4464   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4465   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 415   กำหนดการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง     กลุ่มงานการเงินฯ  25-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023/ว 4449   การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 "รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 416   ขอความร่วมมือส่งข้อมูลเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4429   การกันเงินไว้เบิกเหลี่ยมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน     กลุ่มงานการเงินฯ  25-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4430   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตสมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560)     กลุ่มงานการเงินฯ  25-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4428   ขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547     กลุ่มงานกฏหมายฯ  25-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4431   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี E-LASS ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  25-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 413   แนวทางวินิจฉัยเกี่ยวกับการจัดอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พักของหน่วยงานของรัฐ     กลุ่มงานการเงินฯ  24-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 4437   การบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตามมาตรา 35     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว4435   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว414   แจ้งแก้ไขเลขที่ตำแหน่งพนักงานครู/ข้าราชการครูในสถานศึกษาและในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว4432   ขยายเวลาการไว้ทุกข์และการลดธงครึ่งเสาในช่วงงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิิตร     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  24-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4426   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  24-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4424   ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   
doc220171024004606.rar
 
 กลุ่มงานการเงินฯ  24-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4427   การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Child development center information system : ccis) ภาคเรียนที่ 2/2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 412   เชิญประชุมงานบุคคล      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 411   แจ้งรายชื่อผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการท้องถิ่นและลูกจ้างสังกัด อปท. ที่ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4420   แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2560)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4419   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 408   กาจัดทำบันทึกท้องถิ่น ประจำปี 2561   
doc220171023195611.xls
 
doc320171023195611.xls
 
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  24-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4384   การจัดสรรเงินอุดหนุนฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสนับสนุนก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน) และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้สยไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4385   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4383   โครงการฝึกอบรมเพื่อประสิทธิภาพครู ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื่้นที่จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4380   การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 4243   ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560     กลุ่มงานกฏหมายฯ  19-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4301   การหารือกรณีปลัดเทศบาลมอบอำนาจในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  19-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4246   ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศง 2558     กลุ่มงานกฏหมายฯ  19-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4758   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  18-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4358   การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  18-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4353   ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมตามโครงการตรวจนิเทศงานและติดตามงานแบบบูรณาการของงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4352   แจ้งกำหนดการโครงการตรวจนิเทศงานและติดตามงานแบบบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4349   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า   
doc220171017235949.xls
 
doc320171017235949.doc
 
doc420171017235949.doc
 
doc520171017235949.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/16711   การโอนจัดสรรงบกลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อไปดำเนินการตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น (Matching Fund) เพิ่มเติม     กลุ่มงานการเงินฯ  17-10-2560
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูล ตัวชี้วัด 2560 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง งวดที่ 8 1 ก.ย. - 30 ก.ย. 60 ข้อมูล ณ วันที่ 17 ต.ค. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4324   ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อน     กลุ่มงานการเงินฯ  17-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 405   รายงานข้อมูลสุนัขและแมว     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 404   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  16-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4316   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน)   
doc220171016010659.pdf
 
doc320171016010659.xls
 
doc420171016010659.doc
 
doc520171016010659.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5314   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
doc220171016001800.xls
 
doc320171016001800.doc
 
doc420171016001800.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/403   ประชุมนักทรัพยากรบุคคลหรือผู้รับผิดชอบงานบุคคล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  16-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 17196   เร่งรัดรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4299   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4289   การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  12-10-2560
ด่วนที่สุด  LTAX info   รายงานการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4287   การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 - 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถานศึกษาปฐมวัย   
doc220171011204723.xlsx
 
doc320171011204723.xlsx
 
doc420171011204723.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4290   นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวี ในการสมัคร การคัดเลือก และการเรียนหรือศึกษาต่อในสถานศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5270   การสำรวจข้อมูลจำนวนเด็กที่บิดามารดาเป็นแรงงานไร่อ้อย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4029   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4249   โครงการฝึกอบรมการจัดทำรายงานการเงินประจำปี หมายเหตุประกอบงบการเงิน และการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Lass) ตามกฎหมายและระเบียบใหม่ประจำปี 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  11-10-2560
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูล ตัวชี้วัด 2560 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง งวดที่ 8 1 ก.ย. - 30 ก.ย. 60 ข้อมูล ณ วันที่ 11 ต.ค. 60     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  11-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4250   ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1239/2560 เรื่องให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4245   การจัดสรรคลื่นความถี่เพิ่อกิจการวิทยุคมนาคม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4244   การบริหารจัดการภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 16966   มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  10-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 16967   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  10-10-2560
ด่วนที่สุด  e-plan 61   เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี ในระบบ E-PLAN ปี 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 10 ต.ค. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4235   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4096   การจัดทำประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-10-2560
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูล ตัวชี้วัด 2560 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง งวดที่ 8 1 ก.ย. - 30 ก.ย. 60 ข้อมูล ณ วันที่ 10 ต.ค. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 18   ประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและทำความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมฯในการประเมินผลงานข้าราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4208   การติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ประจำปี 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  09-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4222   กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-10-2560
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูล ตัวชี้วัด 2560 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง งวดที่ 8 1 ก.ย. - 30 ก.ย. 60 ข้อมูล ณ วันที่ 9 ต.ค. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4206   ขอข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษี     กลุ่มงานการเงินฯ  09-10-2560
ด่วนที่สุด  e-plan 61   เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี ในระบบ e-plan ปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4190   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี E-LASS ณ วันที่ 15 กันยายน 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  06-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4191   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี E-LASS ณ วันที่ 30 กันยายน 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  06-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4188   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี E-LASS ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  06-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4189   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LASS ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  06-10-2560
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูล ตัวชี้วัด 2560 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง งวดที่ 8 1 ก.ย. - 30 ก.ย. 60 ข้อมูล ณ วันที่ 5 ต.ค. 6     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 395   แนวทางการเบิกจ่ายสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร     กลุ่มงานการเงินฯ  05-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 394   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานเพิ่มเติม     กลุ่มงานการเงินฯ  05-10-2560
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615