กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1842   การเรียกเก็ยสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าบริการการจัดการประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ชนะการประมูล     กลุ่มงานการเงินฯ  03-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 182   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานเพิ่มเติม จำนวน 36 ราย     กลุ่มงานการเงินฯ  03-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 181   แจ้งข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้เบิกค่าเช่่าบ้านตามสิทธิ กรณีผู้มีสิทธิชำระค่าเช่าบ้านโดยใช้ช่องทางการบริการด้านอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร     กลุ่มงานการเงินฯ  03-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/8049   โครงการฝึกอบรมผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2561 (แจ้งเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว8030   การปรับปรุงประกาศสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-05-2561
ด่วนที่สุด  3975   แจ้งเลื่อนจัดอบรมและขยายระยะเวลาการรับสมัครโครงการ"เทคนิคการออกคำแนะนำและการออกคำสั่งตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535"     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  02-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/8011   โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 (แจ้งเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1836   ขอความอนุเคราะห์รายชื่อสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1835   การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินรายได้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 179   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  02-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 178   การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง พยาะิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดีในโรงเรียนภายใต้โครงการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 177   จัดส่งสื่อความรู้ เรื่อง โรคพิษสุนัทบ้า สำหรับประชาชน 4 ภาษา      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว176   แจ้งโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา"ในการขอรับบริจาคโทรศัพท์มือถือเก่าที่ไม่ใช้แล้วโดยจัดส่งได้ที่ที่ทำการไปรษณีย์ใจเขตพื้นที่ทกุสาขา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-05-2561
ทั่วไป     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  01-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1810   โครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ : ตลาดรักษ์โลก (Green Market)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1809   การแก้ไขปัญหาผักตบชวา ประจำปี พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 174   แจ้งโครงการฝึกอบรมเชิงปกิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ระหว่าเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2561 จำนวน 34 รุ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 7825   การโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่มีเหลือจ่าย     กลุ่มงานการเงินฯ  30-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/173   ข้อเสนอแนะของหัวหน้าผุ้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีจากการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 1     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  30-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ ว169   การรับสมัครผู้ทำคุณประโยนช์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อเข้ารับวัล "ประชาบดี"และเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2561     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  30-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 170   ประชาสัมพันธ์ "การก่อเหตุร้ายตามลำพัง..ภัยคุกคามใกล้ตัว"     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  30-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว171   แจ้งประชาสัมพันธ์หลักคิดพื้นฐาน 5 ปนะการ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  30-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1772   การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information system : SIS) และระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Child development center information system:CCIS) ประจำปีการศึกษา 2561   
doc220180429195117.rar
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1773   ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญาหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 1762   ขอให้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลและหลักฐานตามเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  27-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว172   บัญชีรายชื่อ อปท.ที่ยังไม่รายงานการสำรวจข้อมูลสุนัขและแมว โดยการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิสุนัขบ้าฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/1764   ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อน     กลุ่มงานการเงินฯ  27-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/1757   ประชาสัมพันธ์โครงการ "การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมและงานพัฒนาชุมชนหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยังชีพผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 และการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุไทยแลนด์ 4.0"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-04-2561
ด่วนที่สุด  การทำประโยชน์ในพื้นที่   ผลการตรวจสอบข้อมูลทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าก่อนได้รับอนุญาติท้องที่จังหวัดน่าน ขอให้ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูลให้เร่งดำเนินการโดยเร่งด่วนคะ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1571   การกรอกข้อมูลการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาลทั่วประเทศ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1750   ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัสอเมริการ รุ่นที่ 131) ครั้งที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1755   แจ้งกำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-04-2561
ด่วนที่สุด     รายงานสถานะการจัดทำแผนที่ภาษี งวดที่ 2 วันที่ 10 - 15 เมษายน ของทุกปี ขยายเวลาการนำเข้าถึงวันที่ 31 พ.ค. 61     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/1747   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในส่วนที่ไม่เพียงพอ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-04-2561
ด่วนที่สุด  รายได้จัดเก็บเอง info   การนำเข้าข้อมูลรายได้ในส่วนที่จัดเก็บเอง ในระบบ info เดือน มีนาคม 2561 ข้อมูล ณวันที่ 26 มี.ค. 61     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 1752   การรายงานผลการเบิกจ่ายและแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว165   กรมส่งเสริมได้จัดทำหนังสือสถิติข้อมูลโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาร 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 166   แจ้งจากองค์การอนามัยโลกได้กำหนดในวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวัดงดสูบบุหรี่โลก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1742   ติดตามผลและแผนงาน/โครงการที่ได้รับสรรงบประมาณในพื้นที่ลุ่มน้ำน่านประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และแผนงาน/โครงการ ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562   
doc220180426002246.xlsx
 
doc320180426002246.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1743   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-laas ณ วันที่ 15 เมษายน 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  26-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว1741   การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/1740   ขอเชิญชวนร่วมรณรงค์เนื่องในวัดงดสูบบุหรี่โลก ปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/163   แจ้งให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนสังกัดดำเนืนการกรอกข้อมูลในแบบรายงานข้อมูลเลขที่ตำแหน่งของข้าราชการครู/พนักงานครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  26-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว1735   การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญ ซึ่งมีอายุจะครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566     กลุ่มงานการเงินฯ  26-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1734   ขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงหรืองดกิจกรรมในห้วงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1733   แจ้งประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาศในการเข้าเรียนในสถานศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1708   ผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล(ประธานสภาเทศบาล) ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน (แทนตำแหน่งที่ว่าง)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  25-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 162   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  25-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1726   ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-04-2561
ด่วนที่สุด  รายได้จัดเก็บเอง info   การนำเข้าข้อมูลรายได้ในส่วนที่จัดเก็บเอง ในระบบ info เดือน มีนาคม 2561 ข้อมูล ณวันที่ 25 มี.ค. 61     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 161   แบบอุธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อุทธรณ์ (อธ 2 ) ตามภาคผนวก 2 เพิ่มเติม     กลุ่มงานการเงินฯ  25-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 160   แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจดัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2)     กลุ่มงานการเงินฯ  25-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 158   แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมกราคม 2561 และฉบับเพิ่มเติม เดือนกุมภาพันธ์ 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  25-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว1703   แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ     กลุ่มงานการเงินฯ  25-04-2561
ด่วนที่สุด  คำสั่ง LPA   แต่งตั้งทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 157   แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ จำนวน 2 กรณี ได้แก่ การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญติการจัดวื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข)และการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิะีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  24-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 149   แจ้งให้ อปท. รายงานผลข้อมูลการเปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ทุกแห่ง ตามแบบสำรวจการเปิดการเรียนการสอนฯ   
doc220180424015959.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2561
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 1688   โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬารักบี้ฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ขั้นพื้นฐาน) ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2561
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 1689   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ร้อง เต้น เล่นอูคูเลเล่ กิจกรรมเพลงและการเคลื่อนไหว เพื่อส่งเสริมความมั่วใจเด็กปฐมวัย" และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัด 6 กิจกรรม โดยใช้ AR & Recording Application เพื่อเสริมพัฒนาการรู้จักตนเอง (Self awareness) ของเด็กปฐมวัย"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 148   ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป้นคณะทำงานพัฒนาคู่มือการใช้หลักสูตร "รักษ์ป่าน่าน" ระดับจังหวัดโครงการอนุรักษ์ป่าน่านจากห้องเรียนสู่ชุมชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 155   แจ้งการจัดโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 156   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาร 2560     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 7310   แนวทางการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าน ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1685   โครงการอบรมหลักสุตร "การจัดสวัสดิการการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1686   การจัดหาหนังสือเพื่อมอบให้กับที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการ"ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน"      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1690   ซักซ้อมแนวทางการเปิดการเรียนการสอนตลอกทั้งปีงบประมาณในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ 138   แจ้งการเปิดสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยเขาร่วมแข่งคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 1687   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว152   แจ้ง การคัดเลือกคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 153   แจ้งโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ โดยจะดำเนินการคัดเลือกผู้บริหาร ครู หรือบุคลากร ทางการศึกษา เข้าต่อศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2561
ด่วนที่สุด  รายได้จัดเก็บเอง info   การนำเข้าข้อมูลรายได้ในส่วนที่จัดเก็บเอง ในระบบ info เดือน มีนาคม 2561 ข้อมูล ณวันที่ 23 มี.ค. 61     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1647   การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2555-2560     กลุ่มงานการเงินฯ  20-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/1659   ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุรภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ รอบที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1615   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบติดตามหนังสือสั่งการและบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว1620   การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 145   ขอความร่วมมือจำหน่ายสลากบำรุงกาชาดไทย สถ. ประจำปี 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  18-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 146   ขอความร่วมมือจำหน่ายสลากการกุศลในงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  18-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว1614   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความเสี่ยงออนไลน์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว1613   การดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ศพด. ของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 6993   แจ้ง อบจ.น่าน เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1600   แนวทางการปฏิบัตืเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการควบคุมประเภทที่ 3 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  17-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 1601   หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  17-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว144   การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว143   การจัดประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งในงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 142   แจ้งบุคลากรให้มาชี้แจงกรณีขอปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงาเทศบาลและพนักงานจ้าง 3 ปี ของเทศบาลต่อคณะอนุกรรมการฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  17-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว010   แจ้งให้ อปท.ทุกแห่ง มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลการศ฿กษา เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและทำความเข้าใจในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อง ฯ ดังกล่าว ในวันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1579   การดำเนินกิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 ในพื้นที่อำเภอที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 สูงกว่าสถิติย้อนหลัง 3 ปี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1575   ซักซ้อมแนวทางการสอบคัดเลือกสายงานผู้ปฏิบัติ สายงานการสอน และสายงานนิเทสการศึกษา     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1569   แนวทางปฏิบัติกรณีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู สิ้นสุดการอนุญาตหรือเว้นช่วงการอนุญาต     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 1567   แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานมหากรุณา     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  11-04-2561
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 1556   การรายงานข้อมูลการจัดกิจกรรมตามแนวทางการดำเนินการเพื่อป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
doc220180417004159.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 126   แจ้งให้ อปท.เตรียมความพร้อมรองรับการจัดทำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยให้ อปท. เร่งดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยืสินขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว127   แจ้งโครงการ"มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา" ในการขอรับบริจาคโทรศัพท์มือถือเก่าที่ไม่ใช้แล้วโดยจัดส่งได้ที่ที่ทำการไปรษณ๊ย์ในเขตพื้นที่ทุกสาขา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว128   การเสนอผลงานเพื่อรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว1554   การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติ (Code of Conduct) การท่องเที่ยวโดยชุมชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 129   การแจ้งเตือนผู้ประกอบการโรงน้ำแข็งให้ระมัดระวังการรั่วไหลก๊าซแอมโมเนียในช่วงฤดู     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว1560   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2561)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1557   การดำเนินการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว1551   ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 140   แจ้งกำหนดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-04-2561
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615