กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 506   หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 508   แจ้งขั้นตอน วิธีการ และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-11-2561
ด่วนที่สุด  info2562   แจ้งรายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ปรับปรุงข้อมูล และยืนยันข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 ด้าน ในระบบ INFO     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/20583   ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และแก้ไขหลักเกณฑ์การกู้เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล (แจ้งเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 507   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รับสมัครเยาวชนเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปี 2562     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  12-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4706   สำรวจข้อมูลการจัดทำความร่วมมือบริการสาธารณะระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 512   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตร"กฏหมายและระเบียบสำหรับงานการคลัง" รุ่นที่ 8     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  12-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 511   ขอความร่วมมือสนับสนุนในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  12-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 510   ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Thailand Local Government summit     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  12-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4705   การเตรียมคนไทยเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ภายใต้นโยบายการบริหารโดยใช้เรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) เพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4704   การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4654   หารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560     กลุ่มงานกฏหมายฯ  12-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว20205   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการสอบฯ และคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4663   การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 498   ประชาสัมพันธ์การจัดทำหลักสูตรผู้นำการท่องเที่ยวระดับพื้นที่ และได้นำเอกสารหลักสูตรเผยแพร่บนเว็บไซต์ฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  08-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 497   ประชาสัมพันธ์รับซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านจากท้องถิ่นทั่วประเทศฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  08-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 018   แจ้งเพิ่มเติมเรื่องประชุมมอบนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/375   แจ้งจัดส่งแบบสรุปงบหน้าประมารการรานรับและจัดทำงบประมาณรายจ่าย พร้อมสำเนาเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ จำนวน 1 เล่ม (แจ้งอำเภอเวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 505   ขอมอบเอกสารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการ ระดับจังหวัด พ.ศ.2561 - 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4653   หารือการจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น และค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  08-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4647   การดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา 34/1 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535     กลุ่มงานกฏหมายฯ  08-11-2561
ด่วนที่สุด     แจ้งรายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ปรับปรุงข้อมูล และยืนยันข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 ด้าน ในระบบ info      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 264   เชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับมอบนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-11-2561
ด่วนมาก  นน 0023.4/ว 4652   โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  08-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 502   การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
doc220181107195104.docx
 
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  08-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4649   การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4648   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-11-2561
ด่วนที่สุด     เอกสารหลักฐานที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี ฯ ของ อปท. ประจำปี 2562 (ให้ อปท.ทุกแห่งดำเนินการจัดเตรียมเอกสารรอรับการตรวจ)      กลุ่มงานการเงินฯ  07-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/373   แจ้งให้จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาติดตามตรวจสอบการจัดทำขอมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 503   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561)     กลุ่มงานการเงินฯ  07-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 20250   ขอความอนุเคราะห์แจ้งโรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขอเข้าเยี่ยมติดตามและเก็บข้อมูลผลการดำเนินโครงการเด็กไทยแก้มใส (แจ้งเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4608   ประชาสัมพันธ์และสำหรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/20163   ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธาณสุข เรื่อง สิทธิได้รับค่าป่วยการในปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ.2560 แจ้ง อบจ.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4609   ขอส่งแผนปฏิบัติการการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ.2561 - 2563)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 501   ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ"การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 500   การกำหนดแบบและการยื่นแบบคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 499   สถจ.น่าน ขอจัดส่งรายงานนโยบาย society 5.0 (สังคม 5.0) ของญี่ปุ่น      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4614   โครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำรายงานการเงินประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4605   การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4604   ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มาตรฐานการศึกษาระดับปฐม มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานและแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อประกันคุณภาพภายในดรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  06-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 4607   การรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอขอจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  06-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/4603   การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4606   แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-11-2561
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ปรับปรุงข้อมูล และยืนยันข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 ด้าน ในระบบ info ประจำปีงบประมาณ 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 496   แจ้งเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนเข้าสอบแข่งขันคนเก่งระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561 (แจ้ง อำเภอเสียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4575   แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  05-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4574   ขอประชาสัมพันธ์คู่มือการรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุผ่านสถาบันการเงินของรัฐธนาคารพาณิชย์ และคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4537   การขอรับการสนับกสนุนงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 367   แนวทางการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 017   แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 492   รายงานการนำส่งเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  01-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 493   ขยายเวลาการชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)     กลุ่มงานการเงินฯ  01-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4527   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 491   ซักซ้อมแนวทางการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/19610   การบรรจุแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้งเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4520   การเตรียมคนไทยเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ภายใต้นโยบายการบริหารโดยใช้เรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD)   
doc220181101194450.rar
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4511   โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4505   หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561     กลุ่มงานการเงินฯ  31-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 490   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจำนวนนักเรียน เพื่อวางแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4488   ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 489   สถ.แจ้งรายชื่อ อปท.ที่เข้ารับการฝึกอบรม LTAX GIS      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4496   ซักซ้อมแนวทาง "จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4494   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561     กลุ่มงานการเงินฯ  31-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4489   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการควบคุมงานก่อสร้างและการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง     กลุ่มงานกฏหมายฯ  31-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4478   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะ เงินอุดหนุนสำหรับโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 487   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว4473   แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4474   แนวทางการสอบโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4466   การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบม้อมูลกลางองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4468   การกระจายรายได้สู่ม้องถิ่นผ่านแพลตฟอร์มแอร์บีเอ็นบี (Airbnb) โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4476   การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญา คดีอพ่ง และคดีปกครอง (แนวทางในการดำเนินคดีของราลการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และแนวทางในการดำเนินคดีในศาลปกครอง กรณีคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถูกฟ้องคดีในศาลปกครอง)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  30-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4477   แผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานกฏหมายฯ  30-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/19439   หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาวงเงินกู้ และการปรับลดอัตราเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป้นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4472   ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการต่อการศึกษาของชาติ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 488   แจ้งโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  30-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4469   ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548     กลุ่มงานการเงินฯ  30-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4449   คู่มือการร่างข้อกำหนดของท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   
doc220181030211839.pdf
 
 กลุ่มงานกฏหมายฯ  30-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4451   การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   
doc220181029194108.rar
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-10-2561
ทั่วไป  นน 0023./ว 4461   โครงการนิเทศการดำเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพ (Local performance Assessment : LPA) ในปีที่ผ่านมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4452   ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4450   การดูแลรักษาความปลอดภัยของเด็กนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-10-2561
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 19333   แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (GPAX) เพื่อประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา และกำหนดการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4404   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  26-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4400   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  26-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/19235   แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (แจ้ง อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานการเงินฯ  26-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 486   แจ้งโครงการประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร     กลุ่มงานกฏหมายฯ  26-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ ว 485   การสัมมนาการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับกฏหมาย ป.ป.ช. ฉบับใหม่     กลุ่มงานกฏหมายฯ  26-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4411   การเตรียมความพร้อมในการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  26-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4416   การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน     กลุ่มงานการเงินฯ  26-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4406   การติดตามผลการอนุมัติข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในระบบบัญชี และการปิดบัญชีประจำปีในระบบ e-LAAS ณ วันที่ 30 กันยายน 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4398   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  25-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 484   สถ.ให้ อปท. พิจารณาเสนอชื่อบุคคลสำคัญหรือผู้ที่มีผลงานดีเด่นหรือเหตุการณ์สำคัฐทางประวัติศาสตร์ที่ช่วยเพิ่มคุณค่าทางวัฒนธรรมส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4399   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561) (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4395   การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค.) ปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4387   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุโภค บริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4364   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฏหมาย     กลุ่มงานกฏหมายฯ  22-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4363   ขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตอันเนื่องมาจากการปรับโครงสร้าง     กลุ่มงานกฏหมายฯ  22-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ ว 4365   ประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  22-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 475   แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ     กลุ่มงานการเงินฯ  22-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 482   แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัฒกรรมไทย     กลุ่มงานการเงินฯ  22-10-2561
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 
 
 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615