กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
��������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  e-plan 61   เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (2561 - 2564) ในระบบ E-PLAN ปี 2561 ให้ถึงขั้นตอนการดำเนินการ 100% ภายในวันที่ 20 มี.ค. 61 หากติดปัญหาการนำเข้าข้อมูลติดต่อ จังหวัดด่วนคะ ข้อมูล ณ วันที่ 8 มี.ค. 61     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 008   ขอเชิญท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุมฯ รับมอบนโยบายจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-03-2561
ทั่วไป  ศธ 6228/ว 0411   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร กลยุทธ์เพ่ิมประส่ิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับการจ้างฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  07-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 093   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศฯ ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง สร้างแหล่งเรียนรู้จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์ ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1052   การส่งมอบนมโรงเรียนชนิด ยู.เอช.ที ช่วงปิดภาคเรียน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1051   การประชุมการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันครั้งที่ 6 (The 6 Thailand Bike and walk Forum)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1050   ขอเชิญประชุม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 007   ขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง มอบหมายนักทรัพยากรบุคคลเข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  06-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1035   การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1036   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  06-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว089   โครงการอบรมพัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม (รุ่นที่ 8)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  06-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 087   ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  06-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว088   ประกาสรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  06-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 086   การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินจากโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ltax 3000 v 2.4)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-03-2561
ทั่วไป  นน0023.3/ว 1015   การเตรียมการเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1000   แจ้งผลการชี้มูลความผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อใช้ประกอบการประเมินคุณธรรมแลัความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (integrity and transparency assessment : ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 085   โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (a.t.c.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3990   รายงานการจัดตั้งสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1001   แจ้งประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมการใช้ข้อสอบกลางในการสอบปลายปีของผู้เรียน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1000   แจ้งผลการชี้มูลความผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อใช้ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency assessment : ita) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1008   การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1009   การตรวจสอบโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  05-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1010   แจ้งประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   
doc220180305005634.pdf
 
 กลุ่มงานการเงินฯ  05-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 999   แจ้งคำสั่งให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3989   การซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำระเบียนแสดวผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 083   การจัดทำข้อตกลงเป้นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560     กลุ่มงานการเงินฯ  05-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 082   ซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชนในส่วนราชการและผู้มีสืทะิทราบและถือปฏิบัติ     กลุ่มงานการเงินฯ  05-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 080   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานเพิ่ม จำนวน 36 ราและสามารถเปิดดูหนังสือได้ที่เว็บไชต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  05-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 081   การกำหนดระยะเวลายื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป้นผู้ประกอบการงามก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ     กลุ่มงานการเงินฯ  05-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 084   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ด้านการป้องกันการทุจริต ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสัมคม     กลุ่มงานกฏหมายฯ  05-03-2561
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่นำส่งใบเสร็จรับเงินการจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปี 2561 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560) (ผอ.กองคลัง)     กลุ่มงานการเงินฯ  05-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 918   โครงการคัดเลือกลูกเสือที่เห็นควรได้รับเข็มลูกเลือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-03-2561
ด่วนที่สุด  เงินอุดหนุนทั่วไป 61   แจ้งการนำเข้าข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป ปี 2561 1 - 31 มกราคม 2561 ขอให้ อปท. ที่ยังไม่นำเข้าข้อมูลดังกล่าว ให้นำเข้าก่อนวันที่ 5 มีนาคม 2561      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-02-2561
ด่วนที่สุด  ตลาด   แบบสำรวจตลาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 936   ขอความอนุุเคราะห์ความต้องการระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานจากพลังทอดแทน สำหรับโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อทดแทนระบบไฟฟ้าของโครงการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 935   โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่"     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  27-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 925   ขอความร่วมมือในการเร่งรัดดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเชื้อไวรัส     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 924   ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 923   รายงานผลการตรวจอุจจาระโครงการควบคุมดรคหนอนพยาธิตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2560   
doc220180226201809.doc
 
doc320180226201809.xls
 
doc420180226201809.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 079   ขอความร่วมมือเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ในเขต 1 เชียงใหม่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 914   การสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดระบบอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัด     กลุ่มงานกฏหมายฯ  26-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 891   ขอความร่วมมือตรวจสอบรายละเอียดโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 031   การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  22-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ 072   แก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความรู้ความสามารถ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผุ้บริหาร     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  22-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 874   ขอเชิญร่วมงาน "เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข็มแข็งสู่เป้าหมายหารพัฒนาที่ยั่งยืน" ครั้งที่ 2     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 877   การขอรับการสนับสนุงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว876   การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 862   การตอบแบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนต้นแบบมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 853   ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดวิธีการร่อนแร่ หลักเกณฑ์ และวิธีการ การแจ้งและการรับแจ้งการร่อนแร่ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 857   ทุนฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโอเรคแซม ประจำปี 2561 - 2562 ประเทศมาเลเซีย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 077   กำหนดจัดโครงการ "กบข. ฝึกอบรมอาชีพกรุงเทพฯ"      กลุ่มงานการเงินฯ  21-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 851   แจ้งเลื่อนวันสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2560     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  20-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 850   แจ้งเลื่อนวันสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 074   การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขั้นตอนการคัดลอกข้อมูลที่ดิน การสำรวจข้อมูลภาคสนาม การจัดทำแผนที่ภาษี และการบันทึกข้อมูลภาคสนามลงโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000)ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 076   ประกาศเกณฑ์การให้คะแนนประวัติการรับราชการ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 075   การประชุมเชิงปฏิบัติการตามดครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 4     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 834   ขอยกเลิกคำสั่ง และแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับสนามสอบ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/3145   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขต     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 835   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  19-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 831   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  19-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 072   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  19-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 813   โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกสือดีเด่น ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-02-2561
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 811   ขอความร่วมมือรายงานผลการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่ารระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว800   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจ้งหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ของสถานศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว799   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-laas ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  16-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 070   ประชาสัมพันธ์การให้บริการงานคุรุสภาจังหวัด     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  16-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 778   มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 789   การจัดส่งแบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Local Competency Test : LCT) ประจำปีการศึกษา 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-02-2561
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 071   แจ้งกำหนดจัดโครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 773   การตรวจสอบรายชื่อนักเรียน และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 767   การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 768   การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 656   แนวทางการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Cluster) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 756   การประกาศหลักเกณฑ์และเขื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  15-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 745   การเตรียมการป้องกันและระงับอัคคีภัย และอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 752   การเตรียมการเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 753   เร่งรัดรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ในงวดที่ 1 ภายในวันที่ 26 มกราคม 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 732   แผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2560/61     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 744   แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการควบคุมประเภทที่ 3 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  15-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 733   การสำรวจข้อมูลพื้นที่ดำเนินโครงการ "ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 717   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลฝากภาษีและค่่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  14-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 716   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 21-35     กลุ่มงานการเงินฯ  14-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 714   แนวทางการพัฒนายกระดับตลาดให้มีมาตรฐาน สะอาด และปลอดภัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ ว068   บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน มกราคม 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  14-02-2561
ทั่วไป     งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2561 ปีงบประมาณ 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  13-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ ว 668   หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจีดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  12-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว673   การจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อจัดทำระบบแผนที่ทางสังคม (Social Map)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 674   โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2561 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขตามพระปริะาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ปี 2560 - 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 675   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารและทักษะทางภาษาของผู้เรียนที่พร้อมเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 667   การดำเนินการขอขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการที่ยังไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ทันภายในเดือนธันวาคม 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  12-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 065   แจ้งให้ อปท.รวบรวมรายชื่อข้าราชการ พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ในรอบเดือนตุลาคม 2560     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  12-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว663   การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนัยสนุนการถ่ายโอนบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2561)และไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2561)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  12-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 063   แจ้งกำหนดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 047   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NationalTest : NT) ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน (ReadingTest : RT) ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับศูนย์สอบ และคณะทำงาน ฯระดับสนามสอบ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 060   กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ่้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 059   ข้อสรุปสาระสำคัญแห่งสัญญาเป้นภาษาไทย ในกรณีต้องทำสัญญาเป้นภาษาต่างประเทศ     กลุ่มงานการเงินฯ  09-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/2560   การรับฟังความคิดเห็นผูมีส่วนได้เสียในร่างกกกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำแม่น้ำ พ.ศ....     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 467   การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543     กลุ่มงานกฏหมายฯ  08-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 057   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540     กลุ่มงานกฏหมายฯ  08-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 054   การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ไปยังเว็บของหน่วยงานรัฐ bebek escort     กลุ่มงานการเงินฯ  08-02-2561
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615