กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
��������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
 นน 0023.5/ว 537   การนำส่งเงินรายได้ของ อปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  30-11-2565
 นน 0023.5/ ว 5122   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอดุหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (แจ้ง อ.ท่าวังผา ปัว เวียงสา และ อ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานการเงินฯ  30-11-2565
 นน 0023.5/ ว 5121   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่ อปท. (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา อ.ท่าวังผา อ.เชียงกลาง อ.นาน้อย อ.นาหมื่น อ.ภูเพียง และ อ.สันติสุข)     กลุ่มงานการเงินฯ  30-11-2565
 นน 0023.3/ว 5142   การส่งเสริมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 สำหรับ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2565
 นน 0023.3/ ว 5139   แนวทางการบูรณาการกิจกรรม "หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" ตามแนวการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัด อปท. ภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2565
 นน 0023.6/ 19160   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน (ประปาหมู่บ้าน) (แจ้ง อ.แม่จริม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2565
 นน 0023.6/ว 5141   การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อปท. (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2565
 นน 0023.5/ว 5117   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  29-11-2565
 นน 0023.3/ว 5127   ขอส่งคู่มือบำรุงทางสำหรับ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-11-2565
 นน 0023.5/ ว5120   แจ้งโครงการฝึกอบรมพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5     กลุ่มงานการเงินฯ  29-11-2565
 นน 0023.3/ ว 538   การขยายระยดเวลาการรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-11-2565
 นน 0023.3/ว 5106   แจ้งการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่ผู้บริหารท้องถิ่นที่เกี่ยวกับภาษีของปกครองท้องถิ่นจังหวัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-11-2565
 นน 0023.3/ว 5103   ขอหารือการปฏิบัติงานในการจัดการจัดเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างของ อบต. ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-11-2565
 นน 0023.3/ว 5100   ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาะิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-11-2565
 นน 0023.6/ว 5102   การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของ อปท. ตามนโยบายการจัดการขยะและดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-11-2565
 นน 0023.6/ว 536   ขอเชิญเข้าร่วมการพัฒนาบุคลากร และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-11-2565
 นน 0023.3/ว 5097   ผลการประเมินคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับขั้นพื้นฐาน (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-11-2565
 นน 0023.3/ ว 534   ขอเชิญเข้าร่วมประชุม โครงการ "เลี้ยงดูลูกตามคำสอนพ่อ" (แจ้ง สถอ.ปัว สถอ.บ่อเกลือ สถอ.เฉลิมพระเกียรติ และ อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-11-2565
 นน 0023.3/ว 535   ประชาสัมพันธ์การอบรมยกระดับสมรรถนะ พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-11-2565
 นน 0023.3/ว 531   แผนพัฒนาระบบสุขภาพจังหวัดน่าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-11-2565
 นน 0023.6/ว 532   ขอความอนุเคราะห์แจ้ง อปท. ตอบแบบสำรวจ "การจัดการสิ่งปฏิกูลของ อปท."     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-11-2565
 นน 0023.3/ว 533   ติดตามผลการดำเนินงานส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียนหรือนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-11-2565
 นน 0023.3/ว 5073   ขอความร่วมมือส่งแบบสำหรับติดตามและประเมินผลการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-11-2565
 นน 0023.5/ 18844   แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด     กลุ่มงานการเงินฯ  25-11-2565
 นน 0023.5/ว 528   รายงานการนำส่งเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  25-11-2565
 นน 0023.5/ว 5048   การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผนฯ พ.ศ. 2542 งวดที่ 10/2565     กลุ่มงานการเงินฯ  25-11-2565
 นน 0023.3/ว 523   บัญชีนวัตกรรมไทย      กลุ่มงานการเงินฯ  25-11-2565
 นน 0023.3/ว 522   จัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกันยายน 2565     กลุ่มงานการเงินฯ  25-11-2565
 นน 0023.3/ว 530   ขอส่งเอกสารชี้แจงแนวทางการดำเนินงานคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-11-2565
 นน 0023.6/ว 529   การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-11-2565
 นน 0023.3/ว 5049   ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานการจ่ายเงินเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินเบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-11-2565
 นน 0023.3/ว 5050   ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์คนตาบอลระดับจังหวัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-11-2565
 นน 0023.4/365   สัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่3 (รูปแบบออนไลน์)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  24-11-2565
 นน 0023.3/ ว 5037   การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-11-2565
 นน 0023.3/ว 5044   ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-11-2565
 นน 0023.2/ว 5028   การประกาศหลักเกณฑ์และเขื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-11-2565
 นน 0023.2/ว 5003   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  24-11-2565
 นน 0023.3/ ว 526   ขอเชิญประชุมติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลดร้อนของ อปท. ประเทศไทย ระดับจังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2565
 นน 0023.3/ว 4937   รายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2565
 นน 0023.6/ ว 5020   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (แจ้ง อ.เมืองน่าน และ อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2565
 นน 0023.6/ ว 5022   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่ อปท. (แจ้ง อ.เมืองน่าน ท่าวังผา เวียงสา ปัว เชียงกลาง นาน้อย ทุ่งช้าง นาหมื่น แม่จริม และ อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2565
 นน 0023.6/ว 5021   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) (แจ้ง อ.เมืองน่าน เวียงสา ท่าวังผา เชียงกลาง นาน้อย นาหมื่น ภูเพียง และ อ.สันติสุข)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2565
 นน 0023.6/ ว 5024   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2565
 นน 0023.3/ว 5018   การอบรมหลักสูตร อปท. กับการป้องกันแก้ไขความรุ่นแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2565
 นน 0023.3/ว 5007   การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 (แจ้ง อ.เมืองน่าน ปัว เวียงสา ท่าวังผา นาน้อย บ่อเกลือ อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2565
 นน 0023.6/ว 5006   การแก้ไขและป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-11-2565
 นน 0023.6/ว 5007   ข้อสั่งการแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-11-2565
 นน 0023.6/ว 5008   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการการอบรมในท้องถิ่นที่ประสงค์จะเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นและอบรมเพิ่มเติมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-11-2565
 นน 0023.3/ว 5014   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม "แนวทางการจัดเก็บภาษีในปี 2566 หลักเกณฑ์การใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ใหม่) และเจาะลึกการวินิจฉัยกกหมายเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างของ อปท. "     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-11-2565
 นน 0023.6/ ว 525   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ 1000 วัน Plus สู่ 2500 วัน และยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D) ในระดับพื้นที่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-11-2565
 นน 0023.5/ว 523   นวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  22-11-2565
 นน 0023.5/ว 522   จัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนตุลาคม 2565     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  22-11-2565
 นน 0023.5/ว 521   แจ้งโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(LTAX ONLINE) รุ่นที่ 6-20 ระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2565     กลุ่มงานการเงินฯ  22-11-2565
 นน 0023.3/ว 4935   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา และ อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-11-2565
 นน 0023.3/ว 4934   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (บูรณาการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม) ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) (แจ้ง อ.เวียงสา และ อ.ทุ่งช้าง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-11-2565
 นน 0023.5/ 18595   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  22-11-2565
 นน 0023.5/ว 520   ส่งเงินรายได้ค่าธรรมเนียมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  22-11-2565
 นน 0023.2/ว 4994   การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (แจ้ง อ.ปัว อ.บ่อเกลือ อ.แม่จริม อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-11-2565
 นน 0023.2/18643   การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (แจ้ง อ.บ้านหลวง)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  22-11-2565
 นน 0023.3/ว 4967   ขอหารือการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-11-2565
 นน 0023.6/ ว 524   การตอบแบบสำรวจการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-11-2565
 นน 0023.3/ว 358   การแข่งขันโครงการวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฯ (อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-11-2565
 นน 0023.4/ว 4984   แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับแนวเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  21-11-2565
 นน 0023.4/ว 4980   ขอความร่วมมือเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566-2570)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  21-11-2565
 นน 0023.3/ว 4967   ขอหารือการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-11-2565
 นน 0023.4/ว 519   แจ้งขอความร่วมมือหน่วยงานราชการที่ประสงค์จะขอตรวจสอบการอนุญาตนำเข้ารถภายใต้มาตรการควบคุมการนำเข้า     กลุ่มงานกฏหมายฯ  17-11-2565
 นน 0023.6/ว 4946   การเสนอคำขอการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อปท. (องค์การบริหารส่วนตำบล)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-11-2565
 นน 0023.3/ว 4945   โครงการ "โรงเรียนพอเพียงปลูกผักรักษ์โลก" (แจ้ง องเวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-11-2565
 นน 0023.3/ว 4948   ประชาสัมพันธ์การให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-11-2565
 นน 0023.6/ว 517   ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ "การจัดการสิ่งปฏิกูลของ อปท."     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-11-2565
 นน 0023.3/ว 4949   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (แจ้ง อ.ท่าวังผา ปัว เวียงสา และ อ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-11-2565
 นน 0023.3/ 18432   การประชุมเปิดการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงาน เรื่องการบริหารจัดการระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-11-2565
 นน 0023.6/ว 4919   การตรวจรับรองรายงานการเงินของเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (แจ้ง อ.เมืองน่าน ท่าวังผา ปัว เวียงสา นาน้อย เชียงกลาง ทุ่งช้าง แม่จริม นาหมื่น สองแคว บ่อเกลือ และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-11-2565
 นน 0023.5/ว 4921   การปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     กลุ่มงานการเงินฯ  16-11-2565
 นน 0023.3/ว 515   แจ้งรายชื่อสถานปประกอบการที่เข้าร่วมโครงการส่วนลดค่าครองชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-11-2565
 นน 0023.3/ว 514   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (TTAX 3000)"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-11-2565
 นน 0023.6/ว 513   แจ้ง อปท. สำรวจข้อมูลครัวเรือนและจำนวนสมาชิกในครัวเรือนฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-11-2565
 นน 0023.2/ว 4906   การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2566 ของข้าราขการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  16-11-2565
 นน 0023.3/ว 508   การปรับปรุงแบบรายงานพื้นที่ชุ่มน้ำท้องถิ่นและเพิ่มแบบรายงานงบหน้าสรุปรายองค์กรปกครอส่วนท้องถิ่น (แจ้ง สถอ.ทุกอำเภอ ยกเว้น อ.ทุ่งช้าง อ.สันติสุข อ.สองแคว และ อ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-11-2565
 นน 0023.3/ว 4892   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2566 และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-11-2565
 นน 0023.3/ว 4884   แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการเล่นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-11-2565
 นน 0023.3/ว 4872   การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การพิจารณาและแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-11-2565
 นน 0023.3/ว 511   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสถานบริการสาธารณสุขในสังกัด อปท. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและดำเนินกิจกรรมดังกล่าวที่เว็บไซต์สาสุข อุ่นใจ คนไทยรอบรู้ 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-11-2565
 นน 0023.3/ว 4856   ประชาสัมพันธ์ระบบการทดสอบออนไลน์ ภายใต้ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยนำผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-11-2565
 นน 0023.3/ว 507   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-11-2565
 นน 0023.3/ว 4835   การเผยแพร่องค์ความรู้จากงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานท้องถิ่นระหว่างไทย - ญี่ปุ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-11-2565
 นน 0023.3/ว 4869   การประชาสัมพันธ์กิจกรรมนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจริยะ ประจำปี 2565 "Thailand Smart City Expo 2022"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-11-2565
 นน 0023.3/ว 4870   การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้่งที่ 1 (เพศชาย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-11-2565
 นน 0023.3/ ว 4871   ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ยุทธศาสตร์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-11-2565
 นน 0023.3/ว 4855   โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ้่นเพื่อรับรองการถ่ายโอนภารกิจด้านกิจการสภาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-11-2565
 นน 0023.3/ว 4863   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้เท่าทันและป้องกันยาเสพติดด้วยการพัฒนาทักษะสมอง Executive Functions ในเด็กระดับปฐมวัย และการรายงานผลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด NISPA ประจำปี 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-11-2565
 นน 0023.2/ว 509   กำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  15-11-2565
 นน 0023.2/ว 4844   แจ้งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  14-11-2565
 นน 0023.2/ว 4811   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  14-11-2565
 อว 8052/ว 76   ขอความอนุเคราะห์สำรวจความต้องการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  14-11-2565
 นน 0023.3/ว 504   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร E-LEARNING ในระบบ MOOC ANAMAI กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-11-2565
 นน 0023.6/ 18099   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีแุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565 (แจ้ง อ.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-11-2565
 นน 0023.6/ว 4848   ขอเชิญประชุมชี้แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ่งช่วง ปี 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-11-2565
 นน 0023.4/ว 4817   แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2566     กลุ่มงานกฏหมายฯ  11-11-2565
 นน 0023.2/ว 4813   การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย เหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 และการจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-11-2565
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615