กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2658   มอบหมายให้ข้าราชการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-07-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2657   การกำหนดสถานที่กลางเพื่อเป็นศูนยืปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-07-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2664   ผลการดำเนินการและขอความอนุเคราะห์ขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-07-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2656   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยัวชีพผู้ป่วยเอดส์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-07-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/2648   กำหนดภารกิจการบริหารงานบุคคลเป็นภารกิจจำเป็นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  02-07-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2655   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิาสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตร์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี งวดที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2654   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฏาคม - กันยายน 2561)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 2642   ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินและคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  29-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 2641   ขอความร่วมมือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและรายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ ไปปฏิบัติ ตามโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2561     กลุ่มงานกฏหมายฯ  29-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 2643   การซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้บริหารท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  29-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/2624   ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานกฏหมายฯ  29-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 283   การส่งโรงเรียนเข้ารับการทดสอบเพื่อประเมินศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 282   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤษภาคม 2561     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  28-06-2561
ทั่วไป  นน 0023..3/ว 2613   การประชุมปฏิบัติการ กิจกรรม "พัฒนาครู พัฒนาเยาวชน พัฒนาถิ่นตน พัฒนาไทย สานต่อที่พ่อให้ด้วยสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-06-2561
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 2599   ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2593   แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-06-2561
ด่วนที่สุด     ขอแจ้งรายชื่อ อปท.ที่ยังไม่นำส่งในเสร็จรับเงินฯภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปี 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  27-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2586   แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฏาคม - กันยายน 2561)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 274   โครงการอบรม "หลักสูตรบริบาลผู้สูงอายุ กรมอนามัย 420 ชั่วโมง"     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  27-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 275   โครงการสัมมนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร ภายใต้กรอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พร้อมนำศาสตร์พระราชานำมาประยุกต์ใช้พัฒนาองค์กรให้เกิดผลอย่างยั่งยืน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  27-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/276   การดำเนินการจัดทำและเสนอหนังสือราชการของ สถ.     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  27-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 277   แจ้งการยุติโครงการจัดสวัสดิการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ กลุ่มวิกฤตร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 278   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  27-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 279   ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผ่ารการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  27-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2547   ประชาสัมพันธ์คู่มือการรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว2537   แจ้งประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 (ฉบับที่ 3)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/012   แจ้ง อปท.ทุกแห่งมอบหมายนักทรัพกรบุคคล เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการบริหารงานบบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  25-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ ว 273   แจ้งเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  25-06-2561
ด่วนที่สุด  เงินอุดหนุนทั่วไป 61   การรายงานเงินอุดหนุนทั่วไป ในระบบ e-plan ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิ.ย. 61 ขอให้เร่งรัดการนำเข้าข้อมูล ภายในวันที่ 28 มิ.ย. 61 ด้วยค่ะ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2533   การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรบรางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ประจำปี พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ ว 2516   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  25-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 269   การเปิดระบบการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษ๊และทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว270   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิญปฏิบัติการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 271   มาตรฐานการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาติดรูปแบบ "ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 272   แจ้ง อปท.ในพื้นที่บันทึกการราบงานข้อมูลชื่อตำบลซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลและ อบต.ในระบบ info     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2525   ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ครั้งที่ 4 และประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ครั้งที่ 5     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 2523   โครงการฝึกอบรมการรวมกลุ่มพื้นที่เป้าหมายในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 2524   การรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ....(ร่างแรก) ฉบับผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  22-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2510   แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)   
doc220180621202821.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2513   การติดตามผลการดำเนินงาน ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 2474   การดำเนินการโครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen feedback)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  22-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2512   โครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 266   แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1 - 11     กลุ่มงานการเงินฯ  22-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2490   ประชาสัมพันธ์แนวทางการอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-06-2561
ด่วนที่สุด     วาระการประชุม เชิญประชุมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 262   ซ้อมความเข้าใจกรณีการกำหนดชื่อรายการและคุณลักษณะของประเทศและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค     กลุ่มงานการเงินฯ  20-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2475   การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2468   การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากากรประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 261   การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
doc220180618205959.docx
 
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  19-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2451   เชิญประชุมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   
doc220180619210601.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 257   แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2561      กลุ่มงานการเงินฯ  19-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 258   แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค     กลุ่มงานการเงินฯ  19-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 259   แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายราย หรือมีผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย     กลุ่มงานการเงินฯ  19-06-2561
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 2460   ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายข่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  19-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 256   ประกาศการทรวงศึกษาธิการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2452   ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญาหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2448   ขอเน้นย้ำแนวทางการดำเนินการป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหนะนำโรค     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2447   การจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนทิองถิ่น พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2436   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ.2561 ภายใต้ห้วข้อ "มหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิตเพื่อการเจริญเติบโตคุรภาพ" Miracle of the First 1000 days : Maternal & Child Nutrition,Growth and Development     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2435   การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2412   การถอดบทเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดไผ่ล้อม เทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว2434   การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดน่านสะอาด"ประจำปี พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 253   แจ้งให้สำรวจข้อมูลผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2413   โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่การบูรณาการเรียนรู้ตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ 213   เปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 2141   การรายงานผลการดำเนินโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ"     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  14-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 254   แจ้งแนวทางการบันทึกข้อมูลและการรายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ info     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2409   เร่งรัดการดำเนินงาน"ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน" ตามแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของคนไทย พ.ศ. 2560 - 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2395   ขอความอนุเคราะห์การจัดเก็บข้อมูลการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยวัยเรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2561      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ ว 2406   ตรวจสอบการทุจริตการจัดซื้อรถขยะ - รถดูดโคลน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  13-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ ว 2390   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 51 - 65     กลุ่มงานการเงินฯ  13-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2363   การดำเนินโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2352   กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนเพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3ว 251   การให้ยืมวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2346   การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลลากและดินโคลนถล่มปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว249   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "รักษ์ป่าน่าน" โครงการ อนุรักษ์ป่าน่าน จากห้องเรียน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2325   การจัดสรรเงินภาษีธุระกิจเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดเดือนมกราคม - มีนาคม 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  08-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 248   ประชาสัมพันธ์หลักสูตร      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 246   แจ้งกำหนดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 2307   หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ... พร้อมปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานการเงินฯ  07-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 2303   แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก ครั้งที่ 1/2561     กลุ่มงานกฏหมายฯ  07-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 243   แจ้งบุคลากรให้มาชี้แจงกรณีขอปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 3 ปี ของเทศบาลต่อคณะอนุกรรมการฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ ว 247   ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมายของคำว่า "งานก่อสร้าง" ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560     กลุ่มงานการเงินฯ  07-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/2278   การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างด้วยวิธีการรับโอนและการคัดเลือกเพื่อรับโอน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 241   ขอความร่วมมือให้บุคลากรขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมอบรมฯหลักสูตร"การปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่นในบริบทของรัฐธรรมนูญตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อการพัมนามิติด้านการศึกษาอย่างมีประสิทะิภาพขององคืกรปกครองท้องถิ่น 4.0"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 240   สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2284   การสำรวจข้อมูลการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในศาสนสถาน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 239   ข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560     กลุ่มงานการเงินฯ  07-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2285   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  07-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2287   การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  06-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 238   แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2273   ผลการสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป้นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว2260   การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับกฏหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 2242   รายชื่อสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทสไทยและสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการรับรองให้เข้าร่วมโครงการตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  05-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 236   สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐนตรี ขอความร่วมืิอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญยัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  05-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 235   แจ้ง มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน สำหรับผู้บริหาร บุคลากรและบุคคลทั่วไป     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  05-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 237   ปรับปรุงโครงการสร้างองค์กรกลไกลการป้องกันและยาเสพติดระดับพื้นที่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2241   เชิญเข้าร่วมประชุมสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ 2240   โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ"     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  05-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 233   กำหนดแนวทาง (เพิ่มเติม) สำหรับผู้ที่ประสงค์ขอหนังสือรับรองเงินเดือน (ผ่านสิทธิ)     กลุ่มงานการเงินฯ  04-06-2561
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615