กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.3/22105   โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5147   ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 131)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5440   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการสอนวิชา "เชื้อเพลิงเพือ่การคมนาคม"และ"พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์"     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  29-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5441   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5315   การฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5439   ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโยบายรัฐบาล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 506   การตรวจสอบรายชื่อที่ปรึกษาขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลัง     กลุ่มงานการเงินฯ  28-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5398   การขอรับสนุบสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 5376   มาตรการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 61ขอใช่เงินเหลือจ่ายให้รายงานจังหวัดภายในวันที่ 5 มกราคม 2561)     กลุ่มงานการเงินฯ  28-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 505   การบันทึกข้อมูลแบบสำรวจสินค้าอาหารที่พัก ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ 4.0 ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5360   ขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรม "สัปดาห์ชิมข้าวใหม่กับร้านอร่อยทั่วราชอาณาจักร"เทศกาลข้าวใหม่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 502   การแก้ไขเลขที่ตำแหน่งพนักงานครู/ข้าราชการครูในสถานศึกษาและในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  25-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 501   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  25-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5323   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬา     กลุ่มงานการเงินฯ  22-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5322   ร่างพระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ. 2561 พ.ศ......     กลุ่มงานการเงินฯ  22-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว5337   รายงานการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว5311   สรุปผลการประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการร่วมลงทุนกับเอกชนตามหลักเกณฑ์ของกฏหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (เฉพาะกิจ) ครั้งที่ 1/2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว5309   แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5314   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารรภัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/5318   แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5324   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - มีนาคม 2561)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5319   ซักซ้อมแนวทางการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 499   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโรงเรียน เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5307   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5308   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5289   โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/21453   แจ้ง ทม.น่าน เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติดในเขตเทศบาล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว498   ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  20-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5290   แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว496   แจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดรับการเสนอชื่อบุคคลผู้มีผลงานโดดเด่นด้านการรักษาสันติภาพเพื่อเข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ (Nobel Peace Prize)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5297   การเปิดเผยข้อมูลผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/483   แจ้ง อ.เวียงสา เรื่อง แจ้งเลื่อนกำหนดการตรวจประเมินโครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (LSS)"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5293   ขอความอนุเคราะห์คัดเลือก อปท. ทุกระดับ เพื่อร่วมดำเนินการสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 494   แจ้งเลขบัญชีเงินฝากเพื่อรับบริจาคเข้ากองทุนผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 451   การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจนโยบายสำคัญและผลงานของกระทรวงมหาดไทยผ่านสื่อสมัยใหม่ (New Media)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  19-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.1/ 492   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "ท้องถิ่นคุณธรรม : ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่" รุ่น 5     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  19-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5279   โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาเครษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5278   โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว5260   การขยายเวลาก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินโครงการตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจ และสังคมภายในท้องถิ่น (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานการเงินฯ  18-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว5246   โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5253   ขอส่งวีดิทัศน์แนะนำ      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5243   การประกวดหนังสั้นและโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5245   การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 489   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  15-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5232   การจัดการเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-12-2560
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่นำส่งใบเสร็จรับเงินการจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปี 2560 (สิงหาคม - กันยายน 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  15-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4954   บัญชานายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับสรุปรางานประจำสัปดาห์ ประจำวันที่ 7 - 13 สิงหาคม 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5198   ขอให้ทบทวนแนวทางปฏิบัติกรณีการเรียกเก็บภ่ษีป้ายของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/22   เชิญประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5225   แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (มกราคม - มีนาคม 2561)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 23   กิจกรรม "ก้าวนี้ที่น่าน เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5226   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปี 2551 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - มีนาคม 2561)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 456   ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงาน to be number one จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 477   ขอเชิญเข้าร่วมประชุม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5197   กฏกระทรวงแบบบัตรประจำตัวพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 20753   โครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (local sufficiency school : lss)"   
doc220171213214509.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-12-2560
ทั่วไป  นน 00023.3/ว 5190   ขอส่งระเบียบกรมการท่องเที่ยว ว่าด้วยการขอรับเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5191   การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขั้นตอนการคัดลอกข้อมูลที่ดิน การสำรวจข้อมูลภาคสนาม การจัดทำแผนที่ภาษี และการบันทึกข้อมูลภาคสนามลงโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTax 3000) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-12-2560
ด่วนที่สุด  info 8 ด้าน   อปท. ที่ยังไม่ปรับปรุงข้อมูล 8 ด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ INFO อปท. ที่ยังไม่รับรองข้อมูล ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธ.ค. 60     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  13-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว5175   โครงการพัฒนาการบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในการปฏิบัติราชการบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เรียน นายอำเภอเวียงสา,นายอำเภอนาน้อย,นายอำเภอสองแคว)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  12-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 484   โครงการเติมไออุ่น สู่ดอยสูง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-12-2560
ด่วนมาก  นน 0223.3/ว 5155   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กรอบขั้นตอนการสมัครเข้ารับการอบรมเป็นผู้ประเมินภายนอกของ สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-12-2560
ด่วนที่สุด  info 8 ด้าน   อปท. ที่ยังไม่ปรับปรุงข้อมูล 8 ด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ INFO อปท. ที่ยังไม่รับรองข้อมูล ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธ.ค. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 483   การชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ... โดยการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (web conference)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 465   โครงการงานชุมนุมลูกเสือพลังงานแสงอาทิตย์ (Scouts go Solar)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5124   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LASS ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  08-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว5140   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา พร้อมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4943   ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว5129   การพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว481   แจ้งแนวทางดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 128     กลุ่มงานการเงินฯ  08-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว482   แจ้งการยกเว้นดารปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 161 วรรคสอง ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ยื่นข้อเสนอและผ่านการพิจารณาเพียงรายเดียว     กลุ่มงานการเงินฯ  08-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5127   การตรวจสอบการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  08-12-2560
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่นำส่งใบเสร็จรับเงินการจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปี 2560 (สิงหาคม - กันยายน 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  08-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5133   โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สัดกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว5130   แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว5131   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2561)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว5132   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา พร้อมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-12-2560
ด่วนมาก  นน 0023.3/20513   การขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว5124   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-laas ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  07-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 480   การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-12-2560
ด่วนมาก  นน 0023.3/20430   การดำเนินการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5109   ขอความอนุเคราะห์นายช่างโยธา เพื่อสนับสนุนการคุมงานก่อสน่างศูนย์อินนเตอร์เน็ต (uso net) ภายใต้โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบของสำนักงาน กสทช.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-12-2560
ด่วนที่สุด  info 8 ด้าน   อปท. ที่ยังไม่ปรับปรุงข้อมูล 8 ด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ INFO อปท. ที่ยังไม่รับรองข้อมูล ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธ.ค. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-12-2560
ด่วนที่สุด  e-plan 61   อปท. ที่ยังไม่ส่งคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้ที่รับผิดชอบโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5104   การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขั้นตอนการคัดลอกข้อมูลที่ดิน การสำรวจข้อมูลภาคสนาม การจัดทำแผนที่ภาษี และการบันทึกข้อมูลภาคสนามลงโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTax 3000) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว5103   การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว20390   แจ้ง อบจ.น่าน เรื่องโครงการสมัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5080   เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ e-plan ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว479   ขอให้แจ้งสำรวจข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ขอให้ส่งข้อมูลแบบสำรวจภายใน วันที่ 8 ธันวาคม 2560)     กลุ่มงานการเงินฯ  06-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4906   ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว5061   การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4783   โครงการการพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5053   การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5043   การสำรวจและบันทึกข้อมูลตามแบบสำรวจสินค้า/อาหาร/ที่พัก ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ 4.0     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 476   สรุปผลการประชุมของ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2560     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 19176   โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5032   การรายงานผลการดำเนินการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ   
doc220171201004422.xls
 
doc320171201004422.jpg
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว5027   แนวทางการรับบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และการส่งเงินบริจาคเข้ากองทุนผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/453   แจ้งกำหนดจัดโครงการงานชุมนุมลูกเสือพลังงานแสงอาทิตย์ (Scouts Go Solar) เทิดพระเกียรติเจ้าฟ้าหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว477   กำหนดจัดการประชุมทางเภสัชกรรมในระบบชุดวิชา (Module system) ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2560
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615