กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 072   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  19-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 813   โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกสือดีเด่น ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-02-2561
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 811   ขอความร่วมมือรายงานผลการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่ารระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว800   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจ้งหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ของสถานศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว799   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-laas ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  16-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 070   ประชาสัมพันธ์การให้บริการงานคุรุสภาจังหวัด     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  16-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 778   มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 789   การจัดส่งแบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Local Competency Test : LCT) ประจำปีการศึกษา 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-02-2561
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 071   แจ้งกำหนดจัดโครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 773   การตรวจสอบรายชื่อนักเรียน และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 767   การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 768   การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 656   แนวทางการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Cluster) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 756   การประกาศหลักเกณฑ์และเขื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  15-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 745   การเตรียมการป้องกันและระงับอัคคีภัย และอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 752   การเตรียมการเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 753   เร่งรัดรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ในงวดที่ 1 ภายในวันที่ 26 มกราคม 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 732   แผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2560/61     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 744   แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการควบคุมประเภทที่ 3 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  15-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 733   การสำรวจข้อมูลพื้นที่ดำเนินโครงการ "ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 717   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลฝากภาษีและค่่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  14-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 716   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 21-35     กลุ่มงานการเงินฯ  14-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 714   แนวทางการพัฒนายกระดับตลาดให้มีมาตรฐาน สะอาด และปลอดภัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ ว068   บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน มกราคม 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  14-02-2561
ทั่วไป     งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2561 ปีงบประมาณ 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  13-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ ว 668   หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจีดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  12-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว673   การจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อจัดทำระบบแผนที่ทางสังคม (Social Map)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 674   โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2561 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขตามพระปริะาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ปี 2560 - 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 675   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารและทักษะทางภาษาของผู้เรียนที่พร้อมเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 667   การดำเนินการขอขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการที่ยังไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ทันภายในเดือนธันวาคม 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  12-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 065   แจ้งให้ อปท.รวบรวมรายชื่อข้าราชการ พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ในรอบเดือนตุลาคม 2560     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  12-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว663   การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนัยสนุนการถ่ายโอนบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2561)และไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2561)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  12-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 063   แจ้งกำหนดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 047   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NationalTest : NT) ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน (ReadingTest : RT) ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับศูนย์สอบ และคณะทำงาน ฯระดับสนามสอบ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 060   กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ่้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 059   ข้อสรุปสาระสำคัญแห่งสัญญาเป้นภาษาไทย ในกรณีต้องทำสัญญาเป้นภาษาต่างประเทศ     กลุ่มงานการเงินฯ  09-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/2560   การรับฟังความคิดเห็นผูมีส่วนได้เสียในร่างกกกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำแม่น้ำ พ.ศ....     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 467   การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543     กลุ่มงานกฏหมายฯ  08-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 057   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540     กลุ่มงานกฏหมายฯ  08-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 054   การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ไปยังเว็บของหน่วยงานรัฐ bebek escort     กลุ่มงานการเงินฯ  08-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 055   แจ้งการกำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชีแจ้งงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ(ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น) และหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  08-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 056   แนวทางปฏิบัติในการผ่อนชำระหนี้กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือทายาทได้รับเงินตามกฏหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการเกินสิทธิหรือได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ     กลุ่มงานการเงินฯ  08-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 051   สำรวจข้อมูลการดำเนินงานโครงการอาหารวันและโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว050   ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 607   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลฝากภาษีและค่่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  07-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 031   การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-02-2561
ด่วนที่สุด  info รายได้ อปท.   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูล ตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง (เดือน ต.ค. - ม.ค. 61) ข้อมูล ณ วันที่ 6 ก.พ. 61 โดยให้นำเข้าข้อมูลภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561   
doc220180206020336.60
 
doc320180206020336.60
 
doc420180206020336.01
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 604   เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินตามแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโนบายของรัฐบาลในการสร้า่งความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  06-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 046   แจ้ง อปท.รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ราบงานข้อมูลให้จังหวัดภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 569   โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 044   การตรวจสอบสถานะการมีชีวิตของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 045   แบบรายงานจำนวนผู้สมัครอาสาท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 568   โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 572   การสำรวจข้อมูลพื้นที่ตั้งอาคารศุนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 563   การสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 556   ขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 555   กำหนดหลักเกณฑ์และปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 554   ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 043   สรุปผลการดำเนินกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ของจังหวัดชายแดนกับท้องถิ่นของประเทศเพื่อนบ้าน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  02-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 553   การสำรวจข้อมูลศูนย์ OTOP ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-02-2561
ด่วน  นน 0023.3/ว 539   การตรวจสอบสถานะการมีชีวิตของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 541   ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโยบายรัฐบาล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/1899   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความรู้ความสามารถ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและประกาศเกณฑ์การให้คะแนนประวัติการรับราชการ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 509   แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 495   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพสัดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานการเงินฯ  31-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 497   การกำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชัแจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  31-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว498   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-laas ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  31-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 493   ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  31-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 492   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครับ (ITA) ประจำปี 2561 สำหรับ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-01-2561
ด่วนที่สุด  info รายได้ อปท.   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูล ตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง เดือนมกราคม 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 30 ม.ค. 61 โดยให้นำเข้าข้อมูลภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-01-2561
ด่วนที่สุด  info รายได้ อปท.   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูล ตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง (ต.ค. - ธ.ค.60) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ม.ค. 61   
doc220180130004705.60
 
doc320180130004705.60
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 480   เร่งติดตามการดำเนินโครงการจัดตั้งศุนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  30-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 041   รายงานข้อมูลด้านงบประมาณและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  30-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 040   ขอข้อมูลพื้นฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2560   
doc220180129234626.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 038   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  30-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 042   ขอความร่วมมือ อปท.ที่มีโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการกรอกข้อมูลด้านบุคลากรครู (แบบ A7 และ A8) เพื่อจัดทำข้อมูลและตัวชัวัดทางการศึกษาของประเทศไทย      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  30-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 035   แจ้งกำหนดแบบแจ้งผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  30-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 034   แบบขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  30-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 036   แจ้งประชุมวิชาการสมาคมสันติบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  30-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 479   แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 483   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือก อปท. และสถานศึกษาที่จัดทำแผนการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 003   เชิญประชุมนักทรัพยากรบุคคล เข้าประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและทำความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-01-2561
ด่วนที่สุด  info รายได้ อปท.   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูล ตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง (ต.ค. - ธ.ค.60) ข้อมูล ณ วันที่ 29 ม.ค. 61   
doc220180128192858.60
 
doc320180128192858.60
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว419   แจ้งเวียนกฏหมายลำดับรองและแนวทางการปฏิบัติ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  26-01-2561
ทั่วไป   นน 0023.4/ว 037   ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต     กลุ่มงานกฏหมายฯ  26-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1476   แจ้ง ทม.น่าน เรื่อง ประกาศรับสมัครการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลของ อปท.      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1475   แจ้ง ทม.น่าน เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและเขตของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 408   การคัดเลือกผู้บริหาร อปท. ดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/19   แจ้งการประชุมชี้แจงการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 398   การแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับสนามสอบ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 397   การแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ระดับสนามสอบ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 396   การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับศูนย์สอบ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-01-2561
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 380   โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 383   โครงการรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางการบริหารโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) โรงเรียน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1352   แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณเกรายวกับการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 379   ซักซ้อมการกำหนดระยะเวลาการเปิดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 369   ขอความร่วมมือให้จัดตั้ง และสมัครเป็นสมาชิก "ชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยระดับจังหวัด ..."     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 033   หลักสูตรหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ อปท. รุ่นที่ 4     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 354   การปรับเกณฑ์และแนวทางการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 355   ประกาศผลการคัดเลือกรางวัล "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" ครั้งที่ 11 พ.ศ.2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-01-2561
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615