กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
��������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.5/ว2222   การชำระเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรมผ่านระบบธนาคาร     กลุ่มงานการเงินฯ  04-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/2223   การใช้ใบเสร็จเงินจากช่องทางการใช้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกค่าเช่าบ้าน     กลุ่มงานการเงินฯ  04-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/2226   การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานการเงินฯ  04-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/2227   เร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานการเงินฯ  04-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 217   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนยุติธรรม เพื่อให้ประชาชนผู้เดือดร้อน ยากไร้ ไม่ได้รับความเป็นธรรม     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  04-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว230   แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 หรือยาเสพติดให้โทษในประเภท 2     กลุ่มงานการเงินฯ  01-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 228   การตีความนิยามคำว่า"ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน" ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 4     กลุ่มงานการเงินฯ  01-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 229   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานเพิ่มเติม จำนวน 23 ราย     กลุ่มงานการเงินฯ  01-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 21910   การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ 226   การยกเลิกมาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  31-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2180   อนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/3 227   โครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อนักเรียนในชนบท     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว2183   เร่งรัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 "รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 225   การใช้ที่ราชพัสดุ     กลุ่มงานการเงินฯ  30-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 223   แจ้งการอบรมโครงการอบรมเทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 222   การจัดทำแผนที่แนวเขตปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2166   แจ้งซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับค่าจ้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 221   รับสมัครผู้ทรงคุรวุฒิเป้นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ (กยค.)และรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตรืการพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ (กยส.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2153   ขอความร่วมมือในการดำเนินโครงการเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2150   การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน และการยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีตามหลักสูตรแกนกลางการศึกาาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว2093   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  25-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2106   เกณฑ์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ประเภทถ้ำ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 002.3./ว 2112   แนวทางการขอใช้ที่ดินโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ยุบเลิก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 219   ติดตามเร่งรัดการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคของการประปาส่วนภูมิภาค     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  23-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2108   โครงการ"มือถือเก่าไป ชีวืิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 216   แนววินิจฉัยเกี่ยวกับจุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจกาการขายสิทะิการเสนอราคาตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์     กลุ่มงานการเงินฯ  23-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว215   ซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79     กลุ่มงานการเงินฯ  23-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2095   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปกิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  23-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว2096   การดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  23-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว2101   การขับเคลื่อนโครงการแม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 214   ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-05-2561
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่จัดส่งข้อมูลพื้นธานด้านน้ำเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2561      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  22-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 213   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการฯโครงการอนุรักษ์ป่าน่านจากห้องเรียนสู่ชุมชน และการนำหลักสูตรสู่สถานศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2026   ซักซ้อมแนวทางการหักเงินรายได้รายเดือนของสมาชิกสหกรณ์ฯ จากหน่วยงานต้นสังกัดนำส่งสหกรณ์ฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  22-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2077   เร่งรัดการรายงานข้อมูลพื้นฐานด้านน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 211   การประสานงานโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 2000   ขอความร่วมมือสมัครเป็นสมาชิก ชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยระดับจังหวัดน่าน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/210   ขอให้ อปท.รายงานปริมาณขยะอันตราย เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดหาเอกชนมากำจัดขยะอันตรานชุมชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2075   การประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการ อปท. ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2051   การประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการ อปท. ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ธนาคารน้ำใต้ดิน)" (แจ้งอำเภอเชียงกลางและอำเภอภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2060   การส่งเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรืยนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2059   ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน   
doc220180520213229.pdf
 
doc320180520213229.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 8975   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ Active Learning & DLIT สู่คุณภาพ Thailand 4.0 โดยยึดหลัก "ศาสตร์พระราชา" (แจ้งเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2052   โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัยชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Laas) ประจำปี 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  21-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว2053   ขอให้กำชับหน่วยงานในสังกัดให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 207   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์"ร่วมสร้างสรรค์พื้นที่สุขภาวะ ด้วยจักรยาน"โครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ปี 3 ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว208   การรับสมัครคณะกรรมการผุ้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.)      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว209   การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 205   แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคลากรในสังกัดที่ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว174   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2029   ขอความร่วมมือดำเนินการโครงการศึกษาวิเคราะห์การจัดทำรายงานข้อมูลถนนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 204   แจ้งจัดสอบชิงทุนโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YES สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ ก่อนวันที่ 20 มิถุนายน 2562 และไม่เกิน 18 ปีครึ่ง ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 203   การปรับปรุงแก้ไข และเพิ่มเติมคำอธิบายในแบบประเมิน lpa   
doc220180516235526.doc
 
doc320180516235526.doc
 
doc420180516235526.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2025   การสัมนมาเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2005   เปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2004   โครงการ"ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 12 พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 201   ซัอมความเข้าใจการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถประจำตำแหน่ง     กลุ่มงานการเงินฯ  16-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2002   ขอความอนุเคราะห์ในการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพบาอินเตอร์เน็ต (GIS Health)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2001   ขอความอนุเคราะห์ส่งผลงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 195   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 200   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  15-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 199   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารสอบราคา     กลุ่มงานการเงินฯ  15-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 8644   การจัดทำโครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  15-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 171   ขอความร่วมมือสนับสนุนการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535     กลุ่มงานกฏหมายฯ  15-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1978   ขยายเวลาการปรับปรุงข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local sufficiency plan : lsep)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 8634   เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ การนำหลักสูตรสู่สถานศึกษาตามโครงการอนุรักษ์ป่าน่านจากห้องเรียนสู่ชุมชน (แจ้งเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 198   การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2561
ด่วนมาก  นน 0023.3/8522   ขอให้ตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนเฉลี่สะสมฯ (GPAX) ประจำปีการศึกษา 2560 (แจ้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1967   ขอข้อมูลรายชื่อครูผู้สอนวิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาเป็นครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย (แจ้งอำเภเวียงสาและเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 193   แจ้งกำหนดจัดโครงการอบรมเทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องุถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1955   ขอความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/192   แจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ ว1932   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 168   การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  09-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 191   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานเพิ่มเติม จำนวน 34 ราย     กลุ่มงานการเงินฯ  09-05-2561
ทั่วไป     งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2561 ปีงบประมาณ 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  09-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 190   ประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนภาคประชาชน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  09-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/8340   การรายงานข้อมูลราคากลาง ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 104/2557 (แจ้งเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว8339   ซักซ้อมการเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมครูทางไกล ศูนย์การอบรมครูทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา สังกัดองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้งเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3 /ว 189   ขอส่งสรปผลการประชุม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 1913   การแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูโภคค้างชำระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  09-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1909   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล (แจ้งนายอำเภอทุกอำเภอ ที่มีเทศบาลตำบล และนายกเทสมนตรีเมืองน่าน)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1914   โครงการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์การผลิตสื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญาหายาเสพติด (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 185   การใช้ที่ราชพัสดุ     กลุ่มงานการเงินฯ  07-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/1908   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและกำหนดวัน เวลา สถารที่สรรหา และระเบยบเกี่ยวกับการสรรหา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ 164   ขอความอนุเคราะห์แจ้งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมโครงการอนุรักษ์ป่าน่านจากห้องเรียนสู่ชุมชน (แจ้งเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1898   การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิตประจำเดือนมีนาคม 2561 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  07-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 183   ขอความร่วมมือหน่วยงานของรัฐในกระทรวงเข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดนเด่น ปี 2561     กลุ่มงานกฏหมายฯ  07-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1891   ซักซ้อมแนวทางการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 184   แจ้งให้จังหวัดดำเนินคัดเลือก อปท.ตันแบบระดับอำเภอที่ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุรภาพชีวิตผู้สูงอายุ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1897   การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมทั้งสำรวจความพร้อมของสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1855   การเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยของเด็กนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1856   ขอความอนุเคราะหืประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร"การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ"แบบออนไลน์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 11   วิทยุ แจ้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ในปีงบประมาณ 262 - 2564    
doc220180503014307.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1849   ซักว้อมแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1840   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1842   การเรียกเก็ยสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าบริการการจัดการประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ชนะการประมูล     กลุ่มงานการเงินฯ  03-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 182   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานเพิ่มเติม จำนวน 36 ราย     กลุ่มงานการเงินฯ  03-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 181   แจ้งข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้เบิกค่าเช่่าบ้านตามสิทธิ กรณีผู้มีสิทธิชำระค่าเช่าบ้านโดยใช้ช่องทางการบริการด้านอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร     กลุ่มงานการเงินฯ  03-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/8049   โครงการฝึกอบรมผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2561 (แจ้งเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-05-2561
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615