กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4505   หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561     กลุ่มงานการเงินฯ  31-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 490   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจำนวนนักเรียน เพื่อวางแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4488   ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 489   สถ.แจ้งรายชื่อ อปท.ที่เข้ารับการฝึกอบรม LTAX GIS      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4496   ซักซ้อมแนวทาง "จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4494   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561     กลุ่มงานการเงินฯ  31-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4489   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการควบคุมงานก่อสร้างและการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง     กลุ่มงานกฏหมายฯ  31-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4478   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะ เงินอุดหนุนสำหรับโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 487   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว4473   แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4474   แนวทางการสอบโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4466   การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบม้อมูลกลางองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4468   การกระจายรายได้สู่ม้องถิ่นผ่านแพลตฟอร์มแอร์บีเอ็นบี (Airbnb) โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4476   การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญา คดีอพ่ง และคดีปกครอง (แนวทางในการดำเนินคดีของราลการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และแนวทางในการดำเนินคดีในศาลปกครอง กรณีคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถูกฟ้องคดีในศาลปกครอง)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  30-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4477   แผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานกฏหมายฯ  30-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/19439   หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาวงเงินกู้ และการปรับลดอัตราเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป้นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4472   ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการต่อการศึกษาของชาติ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 488   แจ้งโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  30-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4469   ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548     กลุ่มงานการเงินฯ  30-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4449   คู่มือการร่างข้อกำหนดของท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   
doc220181030211839.pdf
 
 กลุ่มงานกฏหมายฯ  30-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4451   การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   
doc220181029194108.rar
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-10-2561
ทั่วไป  นน 0023./ว 4461   โครงการนิเทศการดำเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพ (Local performance Assessment : LPA) ในปีที่ผ่านมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4452   ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4450   การดูแลรักษาความปลอดภัยของเด็กนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-10-2561
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 19333   แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (GPAX) เพื่อประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา และกำหนดการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4404   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  26-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4400   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  26-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/19235   แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (แจ้ง อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานการเงินฯ  26-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 486   แจ้งโครงการประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร     กลุ่มงานกฏหมายฯ  26-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ ว 485   การสัมมนาการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับกฏหมาย ป.ป.ช. ฉบับใหม่     กลุ่มงานกฏหมายฯ  26-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4411   การเตรียมความพร้อมในการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  26-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4416   การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน     กลุ่มงานการเงินฯ  26-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4406   การติดตามผลการอนุมัติข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในระบบบัญชี และการปิดบัญชีประจำปีในระบบ e-LAAS ณ วันที่ 30 กันยายน 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4398   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  25-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 484   สถ.ให้ อปท. พิจารณาเสนอชื่อบุคคลสำคัญหรือผู้ที่มีผลงานดีเด่นหรือเหตุการณ์สำคัฐทางประวัติศาสตร์ที่ช่วยเพิ่มคุณค่าทางวัฒนธรรมส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4399   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561) (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4395   การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค.) ปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4387   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุโภค บริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4364   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฏหมาย     กลุ่มงานกฏหมายฯ  22-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4363   ขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตอันเนื่องมาจากการปรับโครงสร้าง     กลุ่มงานกฏหมายฯ  22-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ ว 4365   ประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  22-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 475   แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ     กลุ่มงานการเงินฯ  22-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 482   แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัฒกรรมไทย     กลุ่มงานการเงินฯ  22-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4357   การยกเลิกการจัดทำบัญชีด้วยมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  22-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4356   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจำปี 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  22-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4352   แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4334   การเลือกผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/18943   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขต (แจ้งเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4341   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะด้วยวิถี 5ส" (แจ้งอำเภอเวียงสา และเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ 18945   การบรรจุแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้งเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4342   การแจ้งยืนยันข้อมูลเพิ่มเติมของผู้มีสิทธิ์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 481   ขยายเวลาการชำระค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAs) ประจำปี 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  22-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4343   ขอความอนุเคราะห์ประสานตลาดเทศบาล เพื่อช่วยเหลือในการระบายผลผลิตทางการเกษตร     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4344   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4326   ประกาศผลการคัดเลือก "โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Moral Development School : MDS) และ"โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Moral Development School : MDS)" ที่มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัลถ้วยประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4327   แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 480   แจ้งการจัดประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาศวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-10-2561
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 4318   การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4304   การรายงานการฝังกลบบ่อขยะและปริมาณขยะสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 478   แจ้งให้ อปท. รายงานผลการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามร่างพระราชบัญญัติภาษี่ทดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ..." ผ่านระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4312   โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานราชส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  19-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4305   ขอส่งประกาศกระทรวงพิณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐที่ใช้โปรมแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 และฉบับที่ 4)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4300   พิธีมอบรางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น ตามโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4275   ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4268   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงามตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 472   ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ประจำโครงการ "กลับบ้านปลอดภัย"     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  17-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5251   แจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 474   แจ้งให้ อปท. รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจ่างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  16-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 471   แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการกองทุนประทีปแห่งธรรม     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  16-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 470   แจ้งขยานเวลาการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบ info ประจำปี พ.ศ.2561 งวดที่ 4     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 469   แจ้งกำชับการดำเนินงานควบคุมป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดน่าน ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยณ์ อัครราชกุมารี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 468   การสำรวจข้อมูลสถานการณ์/อัตราการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 467   แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มัใช่ยาและการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย     กลุ่มงานการเงินฯ  12-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4232   การจัดส่งรายงานการเงินประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  12-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4233   ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-10-2561
ด่วนมาก  นน 0023.1/ว 353   การจัดทำบันทึกท้องถิ่น ประจำปี 2562     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  12-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4229   สรุปผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการร้อยใจรักษ์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4225   การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
doc220181012002510.rar
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4226   กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4192   การตวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  12-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4218   มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดมารการต่างๆ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมมิให้รถบรรทุกสินค้าบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเป็นไปด้วยความเคร่งคัดของกระทรวงคมนาคม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/4217   การให้ได้รับเงินเดือนกรณีการรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  12-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4210   การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตน้ำดื่มระดับชุมชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4213   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)   
doc220181023213730.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 464   การแสดงความคิดเห็นต่อโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ ว 4203   การเสนอขอเข้ารับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 463   แจ้งกำหนดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4201   แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว4199   ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ด้านการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 4 H (Head Heart hand Health) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบาย"ลดเวลา เพิ่มเวลา" ปีการศึกษ่า 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4182   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว4181   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4180   ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการที่มีความประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/461   จัดทำรายงานผลการอบรมครูทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4163   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4162   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 460   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  09-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4159   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS ณ วันที่ 15 และวันที่ 30 กันยายน 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  09-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 4158   การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558     กลุ่มงานกฏหมายฯ  09-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4143   แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 340   การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2561
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615