กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 953   การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธาณูปโภคค้างชำระ     กลุ่มงานการเงินฯ  01-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ 005   แจ้ง อปท.ทุกแห่ง มอบหมายนักทรัพย์บุคคล หรือผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมฯ วันที่ 4 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม เจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 112   ขอความร่วมมือในการดำเนินการเก็บประวัติการได้รับวัคซีนป้องกันโรคของเด็กนักเรียน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 948   โครงการอบรมหลักสูตร"การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการบริหารจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน" ด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวและวิถีชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป (OTOP) การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและศิลปะสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 111   แจ้ง อปท.รายงานตัวชี้วัดการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างของ อปท. และการจัดเก็บรายได้เองของ อปท.ในส่วนที่จัดเก็บเอง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 110   โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น 4.0(chief executives of local administration 4.0) รุ่นที่ 11-15     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 934   ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล่่ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 108   ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร เพื่อแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 104   แจ้งเลื่อนการจัดสอบ LCT จากเดิม ให้ อปท. กำหนดการสอบได้ตามความเหมาะสม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 916   ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์กรณีการย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 917   มติการประชุมคระกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2/2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 107   จัดส่งสื่อความรู้การป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ และปอดบวม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 106   จัดส่งสื่อความรู้การป้องกันและควบคุมการระบาดของวัณโรค และเอชไอวี-เอดส์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 919   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนของ อปท. พ.ศ.2561     กลุ่มงานการเงินฯ  27-02-2562
ด่วนมาก  นน 0023.5/ว 918   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ของ อปท. พ.ศ.2562     กลุ่มงานการเงินฯ  27-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 105   โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  27-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 4263   แจ้งรายละเอียดการสนับสนุนงบประมาณสำหรับศูนย์การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 900   ขอความร่วมมือรายงานการดำเนินการจัดทำเทศบัญญติ ข้อบัญญติทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  27-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 889   การเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 103   แจ้งโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 892   ขอให้แจ้งรายชื่อผู้ที่แจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 888   โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  26-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 882   เร่งรัดการรายงานข้อมูลการดำเนินโครงการของปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 880   กิจกรรมพิเศษสนับสนุนงานฐานข้อมูลภูมิปัญญา อบต.(งานเสวนา)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  26-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 864   ประกาศงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 101   แจ้ง อปท.และสถานศึกษา ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน   
doc220190225210235.xlsx
 
doc320190225210235.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 869   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจำปี 2562 (แจ้งอำเภอเวียงสา ทุ่งช้าง และนาน้อย)     กลุ่มงานการเงินฯ  26-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 870   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจำปี 2562 (แจ้งอำเภอเชียงกลาง ภูเพียง และ อบจ.น่าน)     กลุ่มงานการเงินฯ  26-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว102   ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-laas) ประจำปี 2562 (แจ้ง สถอ.นาน้อย บ้านหลวง บ่อเกลือ และเวียงสา)     กลุ่มงานการเงินฯ  26-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/3963   ซักซ้อมแนวทางการทำสัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน และการถอนหลักทรัพย์ค้ำประกันของพนักงานสถานธนานุบาล (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 847   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  26-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 98   การจัดกิจกรรมของชมรมพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่าน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  25-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว99   เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสรรหาบุคลากรเข้าร่วมโครงการ 1 กลุ่มงาน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  25-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 100   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่คลิปวีดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  25-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 838   หลักราชหาร 10 ประการ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  25-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 3874   การจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่หมู่บ้านที่ไม่มีระบบประปา จำนวน 135 หมู่บ้าน (แจ้งอำเภอภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ 3836   การแยกประเภททรัพย์รับจำนำของสถานธนานุบาลของ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานการเงินฯ  25-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 92   กำหนดหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อการให้บริการทางวิชาการสถาบันอุดมศึกษาหรือการจ้างที่ปรึกษาที่ไม่สามารถดำเนินการตามพระราชบัญญติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560     กลุ่มงานการเงินฯ  25-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 790   หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค     กลุ่มงานการเงินฯ  25-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ 799   การเดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นที่ไม่ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  25-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 800   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  25-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว96   ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำตามสัญญาหรือข้อตกลง ตามพระราชบัญญติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2)     กลุ่มงานการเงินฯ  25-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 97   แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนัวตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย     กลุ่มงานการเงินฯ  25-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 811   แจ้งเวียนขอทราบข้อมูลความรับผิดชอบทางละเมินของเจ้าหน้าที่      กลุ่มงานกฏหมายฯ  25-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 805   ขอความร่วมมือในการดำเนินการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 804   การดำเนินการโครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน ระยะที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 798   โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับท้องถิ่นให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 - 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 819   การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 788   กำหนดการคัดเลือกลูกเสือที่เห็นควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2562 (แจ้งอำเภอเวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 789   โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562 (แจ้งอำเภอเวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/00074   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผ่นที่แม่บท) ด้วยโปรแกรประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) เพื่อรองรับกฏหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (แจ้งอำเภอนาน้อย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 93   แจ้งให้ อปท. รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว88   แจ้งจัดโครงการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศ ให้สถานศึกษาในสังกัด อปท. (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว87   การบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดน่าน   
doc220190221195812.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 90   ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 89   ขอความอนุเคราะห์แจ้งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรฯโครงการอนุรักษ์ป่าน่านจากห้องเรียนสู่ชุมชนขยายผลอย่างยั่งยืน ช่วงที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 86   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก้บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561     กลุ่มงานการเงินฯ  21-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 85   ซักซ้อมความเข้าใจการกำหนด เรื่อง ข้อตกลงคุณธรรมกรือนโยบายและแนวทางการป้อ งกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  21-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 84   แจ้งแนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-gp     กลุ่มงานการเงินฯ  21-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 82   แจ้งแนวทางการจัดส่งสำเนาสัญญหรือข้อตกลงให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ว่าตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560     กลุ่มงานการเงินฯ  21-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 785   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561     กลุ่มงานการเงินฯ  21-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 83   การประชุมคณะทำงานเพื่อปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกาาปฐมวัยเชิงบรูณาการระดับจังหวัด พ.ศ. 2561 - 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 759   การแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรเพื่อลดภาวะโลกร้อนและปัญหามลพิษทางอากาศ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 739   แต่งตั้งคณะทำงานกลุ่ม Cluster เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 732   ปรับกำหนดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุรภาพการศึกษาปฐมวัย ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 16,23 และ 24     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 74   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  18-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 666   การเดินทางไปเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์     กลุ่มงานการเงินฯ  18-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 667   หารือการขอปรับลดอัตรดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารและเงื่อนไขการค้ำประกันเงินกู้     กลุ่มงานการเงินฯ  18-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 668   การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธาณูปโภคค้างชำระ     กลุ่มงานการเงินฯ  18-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 710   การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 703   ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 702   การพัฒนาและขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 75   กำหนดมาตรการขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 697   การจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราขสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชมนพรรษา 64 พรรษา "The princess maha chakri sirindhorn is cup tour of thailand 2019"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 77   เชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรอบรม ปีงบประมาณ 2562 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 78   แจ้งประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero waste community) ประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2562
ด่วนที่สุด     แบบสำรวจผู้ที่มีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรที่ กคศ.รับรอง เพื่อใช้ประกอบการเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น พ.ศ.2562 และโครงการระบบการคำนวณราคากลาง อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2562     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  14-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 684   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผ่นที่แม่บท) ด้วยโปรแกรประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) เพื่อรองรับกฏหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 676   แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 677   การประกวดหนังสั้นและโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน แจ้ง อำเภอเวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/3277   ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 679   โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย (X-ray) ครั้งที่ 1/2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 76   แจ้งเรื่องกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายต้นสังกัดศูนย์การอบรมครูทางไกล การอบรมครูพี่เลี้ยง และอบรมครูผู้สอน โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 671   ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 673   ขอเชิญสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 672   แจ้งแนวทางการรายงานข้อมูลการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-02-2562
ด่วนที่สุด     ขอแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบ NT และ RT      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/003   ซักซ้อมแนวทางการขอกำหนดงานประเพณีท้องถิ่น แจ้ง อปท.ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 661   การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานการเงินฯ  13-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 659   ขออนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  13-02-2562
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 71   แจ้งให้ อปท. ตรวจสอบ e-mail ของกรมที่ดิน ข้อมูลรูปแปลงที่ดิน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 655   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/311   เชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (แจ้งอำเภอเวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0014.2/ว 273   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำข้อเสนอโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 (แจ้ง นายกฯ อปท.ทุกพื้นที่ใน จ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ 3193   ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้จัดการสถานธานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำเขต (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 67   โครงการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของสำนัก กอง และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2562     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  13-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 652   การเจาะและใช้น้ำบาลดาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 70   ประชุมชี้แจ้งแนวทางการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 635   แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 68   แจ้งกำหนดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล (แจ้งอำเภอเวียงสา และอำเภอท่าวังผา )     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-02-2562
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 
 
 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615