กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 149   แจ้งให้ อปท. รายงานผลข้อมูลการเปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ทุกแห่ง ตามแบบสำรวจการเปิดการเรียนการสอนฯ   
doc220180424015959.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2561
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 1688   โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬารักบี้ฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ขั้นพื้นฐาน) ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2561
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 1689   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ร้อง เต้น เล่นอูคูเลเล่ กิจกรรมเพลงและการเคลื่อนไหว เพื่อส่งเสริมความมั่วใจเด็กปฐมวัย" และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัด 6 กิจกรรม โดยใช้ AR & Recording Application เพื่อเสริมพัฒนาการรู้จักตนเอง (Self awareness) ของเด็กปฐมวัย"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 148   ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป้นคณะทำงานพัฒนาคู่มือการใช้หลักสูตร "รักษ์ป่าน่าน" ระดับจังหวัดโครงการอนุรักษ์ป่าน่านจากห้องเรียนสู่ชุมชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 155   แจ้งการจัดโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 156   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาร 2560     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 7310   แนวทางการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าน ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1685   โครงการอบรมหลักสุตร "การจัดสวัสดิการการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1686   การจัดหาหนังสือเพื่อมอบให้กับที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการ"ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน"      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1690   ซักซ้อมแนวทางการเปิดการเรียนการสอนตลอกทั้งปีงบประมาณในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ 138   แจ้งการเปิดสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยเขาร่วมแข่งคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 1687   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว152   แจ้ง การคัดเลือกคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 153   แจ้งโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ โดยจะดำเนินการคัดเลือกผู้บริหาร ครู หรือบุคลากร ทางการศึกษา เข้าต่อศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2561
ด่วนที่สุด  รายได้จัดเก็บเอง info   การนำเข้าข้อมูลรายได้ในส่วนที่จัดเก็บเอง ในระบบ info เดือน มีนาคม 2561 ข้อมูล ณวันที่ 23 มี.ค. 61     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1647   การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2555-2560     กลุ่มงานการเงินฯ  20-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/1659   ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุรภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ รอบที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1615   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบติดตามหนังสือสั่งการและบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว1620   การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 145   ขอความร่วมมือจำหน่ายสลากบำรุงกาชาดไทย สถ. ประจำปี 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  18-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 146   ขอความร่วมมือจำหน่ายสลากการกุศลในงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  18-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว1614   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความเสี่ยงออนไลน์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว1613   การดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ศพด. ของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 6993   แจ้ง อบจ.น่าน เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1600   แนวทางการปฏิบัตืเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการควบคุมประเภทที่ 3 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  17-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 1601   หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  17-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว144   การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว143   การจัดประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งในงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 142   แจ้งบุคลากรให้มาชี้แจงกรณีขอปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงาเทศบาลและพนักงานจ้าง 3 ปี ของเทศบาลต่อคณะอนุกรรมการฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  17-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว010   แจ้งให้ อปท.ทุกแห่ง มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลการศ฿กษา เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและทำความเข้าใจในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อง ฯ ดังกล่าว ในวันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1579   การดำเนินกิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 ในพื้นที่อำเภอที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 สูงกว่าสถิติย้อนหลัง 3 ปี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1575   ซักซ้อมแนวทางการสอบคัดเลือกสายงานผู้ปฏิบัติ สายงานการสอน และสายงานนิเทสการศึกษา     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1569   แนวทางปฏิบัติกรณีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู สิ้นสุดการอนุญาตหรือเว้นช่วงการอนุญาต     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 1567   แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานมหากรุณา     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  11-04-2561
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 1556   การรายงานข้อมูลการจัดกิจกรรมตามแนวทางการดำเนินการเพื่อป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
doc220180417004159.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 126   แจ้งให้ อปท.เตรียมความพร้อมรองรับการจัดทำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยให้ อปท. เร่งดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยืสินขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว127   แจ้งโครงการ"มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา" ในการขอรับบริจาคโทรศัพท์มือถือเก่าที่ไม่ใช้แล้วโดยจัดส่งได้ที่ที่ทำการไปรษณ๊ย์ในเขตพื้นที่ทุกสาขา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว128   การเสนอผลงานเพื่อรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว1554   การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติ (Code of Conduct) การท่องเที่ยวโดยชุมชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 129   การแจ้งเตือนผู้ประกอบการโรงน้ำแข็งให้ระมัดระวังการรั่วไหลก๊าซแอมโมเนียในช่วงฤดู     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว1560   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2561)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1557   การดำเนินการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว1551   ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 140   แจ้งกำหนดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/6710   การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2561     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว136   แจ้งแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก     กลุ่มงานการเงินฯ  09-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 137   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือการสอบราคา      กลุ่มงานการเงินฯ  09-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 137   การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2)     กลุ่มงานการเงินฯ  09-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1497   โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (MDS)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 134   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิญปฏิบัติการ STEM     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1492   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่2เพิ่มเติม (เดือนมีนาคม 2561 ) และไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/6556   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 1494   การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล (ประธานสภาเทศบาล) ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน (แทนตำแหน่งที่ว่าง)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  05-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/6553   แจ้งกำหนดการรับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/6555   แจ้งรายละเอียดการสนับสนุนงบประมาณสำหรับศูนย์การอบรมครูทางไกลสะเต็มศึกษา โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1491   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1327   การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-04-2561
ด่วนที่สุด  LPA   กำหนดการประชุมสัมมนาการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 ณ โรงแรมเทวราช     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1433   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-laas ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  03-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว132   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้แทนจากหน่วยงานต้นสังกัดและผู้บริหารสถานศึกษากรอกข้อมุลการสมัครเพื่ออบรมคัดเลือกเป้นผู้ประเมินภายนอก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1428   แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว1429   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงืินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว1414   การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งเป้นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการขอทำบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว1413   การตรวจสอบโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสาธารณสุข และการประชุมวิชาการเนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม) แห่งช่าติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของเทสบาลนครนครศรีธรรมราช     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 128   โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  02-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 127   ขอเชิญเข้าร่วมสัมภาษณ์เชิงลึกฯ ในโครงการและกิจกรรมของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทย ของจังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/009   แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมอบหมายนักทรัพยากรบุคคล เข้าประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและทำความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  30-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1392   การปรับปรุงข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว1393   แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว1389   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว1388   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยัวชีพผู้ป่วยเอดส์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 124   การขึ้นทะเบียนบัญชีการสอบแข่งขันของเทศบาลที่ผ่านการตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการสอบแข่งขัน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  30-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว6104   หารือคุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว1376   ประชาสัมพันธ์และสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1375   ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว122   ขอความร่วมมือเร่งรัดการดำเนินการงานการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิ่งปี 2559-2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว123   ขอความร่วมมือ้ร่งรัเดารใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ในเขต 1 เชียงใหม่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว121   โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำตามนโยบายของรัฐ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-03-2561
ด่วนที่สุด  เงินอุดหนุนทั่วไป 61   ขอให้ อปท. เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไปประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ให้จงได้     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/6002   การปรับลดอัตราดอกเบี้ของสถานธนานุบาลขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1368   สำรวจการเปิดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
doc220180329212630.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว1361   หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค     กลุ่มงานการเงินฯ  29-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 120   มาตรการเร่งรัดการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี   
doc220180328031120.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว1336   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-laas ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  28-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว1372   ขอเชิญประชุมแจงแนวทางการประเมินครูชำนาญการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1298   ขอเชิญประชุม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1294   การเผยแพร่คู่มือหลักเกณฑ์การอนุญาตและต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่มีอันตรายต่อสุขภาพประเภทฟาร์มสุกร สำหรับเจ้าหน้าที่องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1279   หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  26-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 119   การจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาของสำนักงบประมาณ เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ   
doc220180323024744.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/5584   หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (แจ้ง อำเภอภูเพียง,อำเภอนาน้อยและอำเภอทุ่งช้าง)     กลุ่มงานการเงินฯ  23-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 118   แนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ     กลุ่มงานการเงินฯ  23-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว1273   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดวรรรกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1250   แจ้งข้อกำหนดพิเศษดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยธรรมชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 116   บัญชีนวัตกรรมไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว1248   โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (MDS)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/5369   การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 115   การกำหนดแบบรายงานความเห้นอุทธรรณ์ของหน่วยงานของรัฐ     กลุ่มงานการเงินฯ  21-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 114   ซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560และกำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัญ พ.ศ. 2560      กลุ่มงานการเงินฯ  21-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1236   เปลี่ยนแปลงกำหนดการายงานและปรับปรุงแบบฟอร์มการรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นทุกวันศุกร์ เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1237   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิาสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตร์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-03-2561
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615