กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1268   แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/134   ขอเชิญร่วมเสวนา การพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1261   ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่นสังกัด อปท. ประจำปี 2561 และแจ้งกำหนดการรับรางวัลของมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1266   การกำหนดเลขที่ตำแหน่งของข้าราชการครู/พนักงานครูในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.   
doc220190320015246.xlsx
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว144   แจ้งจัดประกวดรางวัลวรรรกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  20-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 1238   การดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่สงบ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  20-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 143   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  20-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1239   การเบิกค่าใช้จ่ายที่ให้ถือเป็นรายจ่าย เมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้     กลุ่มงานการเงินฯ  19-03-2562
ด่วนที่สุด     แบบการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) แจ้งผู้เข้าร่วมประชุมดาวน์โหลดเอกสารด้วย   
doc220190319020827.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 141   แจ้งโครงการฝึกอบรม"หลักสูตร English Class of Tomorrow : Towards Cefr" ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 138   หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำจังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 140   แจ้ง อปท. ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบบริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติระบบทะเบียนประวัติข้าราชการ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  19-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 139   ขอทราบข้อมูลผู้มาช่วยราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  19-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1230   กำหนดเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งกรณีการโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่บรรจุใหม่     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  19-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/5701   ขอส่งแบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดมาตรฐานเกษตรปลอดภัย โครงการร่วมใจ สร้างตลาด อาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี (Go Green Plus) แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1209   ปัญหาการส่งมอบระบบประปาหมู่บ้านให้ อปท. (แจ้งนายอำเภอเชียงกลาง และนายอำเภอภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1222   โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562 (แจ้งอำเภอเวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/5771   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธาณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ตามมติคณะรัฐมนตรี เมืองวันที่ 4 ธันวาคม 2561 (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1208   เชิญประชุมคณะทำงานกลุ่ม Clusters เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย กลุ่มที่ 1     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1201   การนำวิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ   
doc220190317213623.zip
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1200   การก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารแล้วถ่ายโอนให้แก่ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1202   ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดหนองคลาย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 136   แจ้งให้ อปท.ที่ยังไม่รายงานข้อมูลแหล่งน้ำในความรับผิดชอบของ อปท. ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562 (แจ้ง สถอ.เมืองน่าน สถอ.เวียงสา สถอ.ปัว สถอ.ท่าวังผา สถอ.นาน้อย สถอ.เชียงกลาง สถอ.ทุ่งช้าง สถอ.แม่จริม และ สถอ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1193   โครงการอบรมหลักสูตรระบบบริหารจัดการสารสนเทศยุค 4.0 Information Management System 4.0 (IMS 4.0)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1192   โครงการอบรมหลักสูตร "กลยุทธ์การวางผังชุมชน" Urban Community Strategy (UCS)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1191   โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาและออกแบบก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็ก small water resources development and course     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 137   การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1188   ขอส่งหนังสือ "สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาได้อย่างไร"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 135   ขอเชิญร่วมประชุมการดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 134   การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   
doc220190315001134.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 133   โครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1181   การสอบถามปัญหาด้านความพร้อมของ อปท. ในการรับมอบหมายและรับมอบอำนาจ"เจ้าท่า" ตามพระราชบัญญติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1159   การคัดเลือกผู้บริหาร อปท. ดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/5432   การแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถานธนานุบาล (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 132   ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางแก่นักเรียนและครูพละศึกษาในสังกัดฯเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโครงการ "เจ้าหนูเตะท้องถิ่นไทยไปตะลุยฟุตบอลยวุชนโลก" SOCCER CUP THAILAND 2019"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/010   แจ้งประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ(ผู้บริหารท้องถิ่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/5475   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธาณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1161   การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศมางการศึกษา (School Information System : SIS) และระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. (Child Development center information system : CCIS) ประจำปีการศึกษา 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1160   แนวทางการจัดกิจกรรมการเล่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1166   แนวทางการรับเด็กปฐมวัยเข้าเรียนในสถานศึกษาสังคมสังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1151   แนวทางการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/117   การมอบเกียรติบัตรให้แก่ อปท.     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  14-03-2562
ด่วนที่สุด     รบกวนรายชื่อ อปท. ที่ยังไม่บันทึกข้อมูลการจัดเก็บรายได้ของ อปท.ในส่วนที่จัดเก็บเองผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท.(INFO) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/113   แจ้งโครงการ"ส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่นวกับรอบแนวทางการประเมินคุรภาพภายนอกแนวใหม่ของ สมศ.และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562" ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/5273   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แจ้งอำเภอท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 1123   การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  12-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/5237   แนวทางการดำเนินงานเพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณโครงการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ตามมติคระรัฐมนตรี เมือวันที่ 4 ธันวาคม 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1114   หลักเกณฑ์วิะีการและขั้นตอนการบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนด้านแหล่งน้ำ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 125   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/5137   หลักเกณฑ์และวิะีปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1057   โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มจังหวัด การศึกษาท้องถิ่นที่ 16 (ภาคเหนือตอนบน 2)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 126   แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ด้านการศึกษาท้องถิ่น (แจ้งอ.เวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1104   การดำเนินงานส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 125   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  11-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ 5126   การคัดเลือกกรรมการผู้แทนนายกเทศมนตรีในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลและกรรมการผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล กรณีขอลาออก     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 124   แจ้งกำหนดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล (แจ้งอำเภอเมืองน่าน อำเภอปัว อำเภอเชียงกลาง อำเภอนาน้อย และอำเภอทุ่งช้าง )     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 120   กลยุทธ์ในการจัดซื้อจัดจ้างให้ห่างไกลความเสี่ยง     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  11-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 121   แจ้งกำหนดแนวทางคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ในหมวดที่ 3 ว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคล     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  11-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 122   จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  11-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1087   ซักซ้อมแนวการดำเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-03-2562
ทั่วไป     งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ปีงบประมาณ 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  08-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 1071   การจัดตั้งกองสาธารณสุขท้องถิ่น และกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น เป็นหน่วยงานในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  08-03-2562
ด่วนที่สุด     แจ้งรายชื่อ อปท. ที่ยังไม่บันทึกข้อมูลการจัดเก็บรายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเองผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท.(INFO) ประจำเดือนตุลาคม 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 1058   การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี 2562     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  08-03-2562
ด่วนมาก  นน 0023.5/ว 1055   การกำหนดอัตราค่าอาหารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ของ อปท. พ.ศ.2562     กลุ่มงานการเงินฯ  08-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 1042   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS ณ วันที่ 15 และวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  08-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1040   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS ณ วันที่ 15 และวันที่ 31 มกราคม 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  08-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1065   การสำรวจและรายงานข้อมูลการจัดทำ"ธนาคารคัดแยกขยะ" ของ อปท.   
doc220190307214235.docx
 
doc320190307214235.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1030   ประกาศผลการสอบแข่งขันโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1061   การเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/1931   รับสมัครโรงเรียนศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใสเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการดำเนินการ 2562 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1045   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมระบบแนะนำสำหรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) และโปรแกรมบันทึกและคัดกรองการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กสำหรับโรงเรียน (KidDiary School) ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1044   ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลและพัฒนาระบบบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1043   โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/4995   หารือแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2560     กลุ่มงานกฏหมายฯ  07-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/009   แจ้ง อปท. มอบหมายนักทรัพยากรบุคคล (การเลื่อนขั้นเงินเดือนครู)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-03-2562
ด่วนที่สุด     แจ้ง ขอให้ อปท. ที่ยังไม่ได้อนุมัติแผนดำเนินการบันทึกให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-03-2562
ทั่วไป  นน0023.3/ว 1027   ซักซ้อมการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 1028   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ.2562     กลุ่มงานกฏหมายฯ  06-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 1026   มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  06-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1012   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS ณ วันที่ 15 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  06-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1013   การคัดเลือกกรรมการผู้แทนนายกเทศมนตรีในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลและกรรมการผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล กรณีขอลาออก     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  06-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 118   ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-03-2562
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 1006   โครงการจัดงานชุมนุนลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้ง 6 พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-03-2562
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 1005   การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-corruption Education)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1004   โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/92   แจ้งกำหนดจัดประชุมวิชาการการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารสู่โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ประจำปี 2562 (แจ้งอำเภอบ่อเกลือ)   
doc220190305001423.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 995   ขอส่งรายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 996   การเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/008   แจ้งเลื่อนการเชิญประชุมซักซ้อมและติดตามการดำเนินการตามนโนบายรัฐบาล การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 981   มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ   
doc220190812203655.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ 4623   ประกาศรับสมัครสอบแข่งเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทสบาลเมืองปากช่อง (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 983   แจ้งแนวทางปฏิบัติการขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของผู้ป่วยเอดส์ที่ต้องโทษจำคุก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 980   การรายงานผลการดำเนินการจัดทำ   
doc220190312214111.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 006   แจ้งเชิญประชุมซักซ้อมและติดตามการดำเนินการตามนโนบายรัฐบาล การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 116   การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 215 วรรหนึ่ง (1)     กลุ่มงานการเงินฯ  04-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 115   ซ้อมความเข้าใจการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 183     กลุ่มงานการเงินฯ  04-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 114   แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม เดือนมกราคม 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  04-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 969   โครงการอบรมหลักสูตร "การจัดสวัสดิการการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ" รุ่นที่ 11-15     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 961   การส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง : กรณีศึกษากองทุนธนาคารคัดแยกขยะ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-03-2562
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 
 
 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615