กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
��������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/3708   แจ้งแนวทางปฏบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีประมาณ พ.ศ.2562 และเชิญประชุม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 00235/ว 3704   การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานการเงินฯ  04-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3703   การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/15696   ขอเชิญร่วมจัดนิทรรสการในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 (แจ้งเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  04-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3487   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  04-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 15225   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (แจ้ง อ.นาหมื่น และอ.สองแคว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 396   ขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 (แจ้ง สถอ.เวียงสา สถอ.ปัว สถอ.บ้านหลวง สถอ.ท่าวังผา สถอ.แม่จริม อบจ.น่าน และ ทม.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 377   การนำส่งเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  04-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว3686   แจ้งประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 392   การกำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม     กลุ่มงานการเงินฯ  03-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 393   แจ้งกฏกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิะีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561     กลุ่มงานการเงินฯ  03-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3684   การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 394   การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 395   ขอเชิญครูผู้ดูแลเด็ก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับ จังหวัด ประจำปี พ.ศ.2561 (แจ้ง สถอ.เวียงสา สถอ.ปัว และ ทม.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 390   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัดน่าน ปนะจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3656   การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3658   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่านในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3631   การขับเคลื่อนโครงการ Thailand Rabies Awards 2018 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิะานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 389   แจ้งให้ อปท. ที่สามารถรวบรวมมือถือเก่าได้มากว่า 200 เครือง ทำแบบรายงานฯ ส่งให้ สถจ.น่าน ภายในวันที่ 3 กันยายน 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2561
ทั่วไป  นน0023.3/ว 3630   การส่งมอบหนังสือรายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัด อปท. ประจำปีการศึกษา 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2561
สั่งการ  นน 0023.3/ว 388   ส่งรายละเอียดปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนด้านโครงสร้างพื้นฐาน "หอกระจายข่าว"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 15307   โครงการ/กิจกรรม : "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ.2561 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวัลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี" (World Rabies Day 2018)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3627   การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ดินถล่ม และคลื่นลมแรง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 15178   แจ้ง อปท. ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน"     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  30-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว387   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรางวัลดีเด่นในงาน "เทียนส่องใจ" เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 386   ขอให้ตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 385   แจ้งสำรวจและบันทึกข้อมูลเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)และเงินทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 383   แจ้งการกำหนดตำแหน่งระดับประธานกรรมการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 382   การใช้งามแพลตฟอร์มออนไลน์ และการให้บริการที่พักตามมาตรฐานสากลเพื่อช่วยส่งเสริมการกระจ่ยรายได้สู่ท้องถิ่น      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3007   แจ้งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3589   สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินประสิทธิภาพและประเมินผล การปฏิบติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 3588   การขอรับการประเมินสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 381   การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  27-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 3585   แนวทางการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานกฏหมายฯ  27-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3556   แจ้งแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการลงรายละเอียดในใบแจ้งและใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 380   ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2561 ครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ.2561 (ระดับจังหวัด)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 378   ขอความอนุเคราะห์การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคลประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 3561   ส่งโปสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3560   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จ บำนาญ)ไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือนสิงหาคม 2561) แจ้ง อบจ.น่าน และทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 379   ขอความอนุเคราะห์แจ้งบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมแสดงนิทรรศการโครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน และโครงการอนุรักษ์ป่าน่านจขากห้องเรียนสู่ชุมชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3545   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งและรับแจ้งการร่อนแร่ และการออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว3546   การติดตามการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว3551   ขอนำส่งหนังสือแผนการส่งเสริมกรรมทางกาย (พ.ศ.2561 - 2573)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3547   แจ้งประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามกลวง เรื่อง การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 014   แจ้งให้ อปท. ทุกแห่ง มอบหมายนักทรัพยากรบุคคล และพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ เข้าร่วมประชุมฯ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 374   แจ้งให้ ทต.เวียงสา ,ทต.หนองแดง กรอกข้อมูลลงในแบบรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานร่วมกับอาสาสมัครอเมริกันภายใต้โครงการสร้างเยาวชนเพื่อพัฒนา(YInD)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3170   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  23-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 376   สถ.ขอให้แจ้ง อปท. จัดทำข้อมูลการจัดสรรงบประมารตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม) (ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 375   แจ้งการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยช่วงอุทกภัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 373   แจ้งให้ อปท. ทุกแห่ง มอบหมายผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานในเรื่องฯดังกล่าว เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังข้อชีแจ้งเกี่ยวกับผลประเมินข้อเสนอแนะการประเมินและผลการเก็บข้อมูล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  22-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3513   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่อข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ระดับประเทศ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3512   การดำเนินการรับสมัครผู้บริหารสถามศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว3511   การจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ และการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว3510   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  22-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 370   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่การบูรณาการการเรียนรู้ตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 369   สถ.แจ้งให้ อปท.ที่จัดการศึกษาแจ้งสถานศึกษาในสังกัด สมัครเข้าค่ายเยาวชน "Thailand super camp" ภายใต้โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 371   การแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกและตัดสินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3509   แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561) เพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3489   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS     กลุ่มงานการเงินฯ  22-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 368   แจ้งการเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจสอบสิทธิของผู้ใช้งานโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 2     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  21-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 377   แจ้งโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชียวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  21-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 365   สถ.แจ้งว่า สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทสไทยจัดประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0029/0788   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุม     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 364   สถ.แจ้งว่าสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  17-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 366   มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังแจ้งจัดโครงการอบรมสัมมนาหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ ปี พ.ศ.2561     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  17-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3445   หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี     กลุ่มงานการเงินฯ  17-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ ว 3444   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  17-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3432   โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3436   การนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) ปีการศึกษา 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3435   โครงการฝึกอบรมเพื่อขยายผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบจัดการจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีอง(ธนาคารน้ำใต้ดิน) จังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 362   แจ้งกำหนดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  16-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3427   รายงานการติดตามผลการดำเนินการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกาษขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 3422   แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 - 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 3421   ผลการพิจารณาแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3426   แจ้งเตรียมความพร้อมตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อดำเนินโครงการเงินอุดหนุนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 260   แจ้งกำหนดการประชุมประจำเดือนของท้องถิ่นอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2561 ปละประจำปีงบประมาร พ.ศ.2562 โดยกำหนดประชุมทุกวันที่ 28 ของเดือน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  16-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 14355   ขอความร่วมมือสนับสนุนดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 14260   การประชุมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลและเทศบาลเมืองน่าน โดยประบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (แจ้งเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 358   แจ้งบุคลากรให้มาชี้แจงกรณีขอปรับปรุงแผนอัตรกำลังพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 3 ปี ของเทศบาลต่อคณะอนุกรรมการฯ (แจ้ง ทม.เมืองน่าน และทต.งอบ)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  14-08-2561
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท.ทวงใบเสร็จรับเงินภาษีธุระกิจเฉพาะ      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3365   ขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการจัดตั้งและขยายชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย ตามแนวทางพระราชดำริ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3358   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  14-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3356   การกำหนดตำแหน่งระดับประธานกรรมการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558 ข้อ 49 วรรคหนึ่ง     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  14-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3357   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2561)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  14-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3355   การป้องกัน แก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วรท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3350   แบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  10-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว3339   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน     กลุ่มงานการเงินฯ  10-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3335   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คำแนะนำกรมอนามัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3336   การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2561
ทั่วไป     เชิญประชุมสัมมนาสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับจังหวัดฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3334   ขอความร่วมมือสืบสานแนวพระราชดำริขยายผลหลักสูตรการอบรมไปสู่กลุ่มเป้าหมาย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 14056   การตืดตามการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  09-08-2561
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท.ทวงใบเสร็จรับเงินภาษีธุระกิจเฉพาะ      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  09-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 355   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ GEOTHAI 2018     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 351   แจ้งประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่มีจิตศรัทราขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2561     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  09-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 352   แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานเวทีท้องถิ่น ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  09-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 354   แจ้งแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยนอก (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ 13993   ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัวดิการสังคม (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 353   แจ้งแนววิจัยข้อหารือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบรหารพัสดุภาครัฐในประเด็นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติกรณ๊การซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน ที่ถือเป็น      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3298   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เสนอชื่อ "ผู้หญิงเก่ง ปี 2562" และ "องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น ปี 2562"      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2561
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615