กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 189   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  09-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/160   แจ้งให้ ผู้จัดการสถานธนานุบาล ทม.น่าน ลาพักผ่อน ระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน 2562 แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 188   ประชาสัมพันธ์โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 186   แจ้งกำหนดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023./ว 187   แจ้งแนวทางการรายงานข้อมูลการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 1598   ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งามาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .....     กลุ่มงานกฏหมายฯ  09-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 185   แนวทางการพิจารณาผลในงานจ้างก่อสร้างกรณีใบเสนอราคาและบัญชีแสดงรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) มีราคาสุทธิไม่ตรงกัน     กลุ่มงานการเงินฯ  09-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 184   แนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกันการเสนอราคามาใช้เป็นหลักประกันสัญญา     กลุ่มงานการเงินฯ  09-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1582   การกำหนดชื่อบัญชีและรหัสบัญชีเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  09-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1589   แนวทางการขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1591   การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562   
doc220190405020147.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/7301   การบันทึกข้อมูลหอกระจายข่าวชุมชนในเขตเทศบาลที่ไม่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 181   วารสารวิชาการ กสทช.     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  05-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 183   ประชาสัมพันธ์ เปิดอบรมหลักสูตร "กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ (Strategic PR Management )" รุ่นที่ 13     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  05-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 182   กำหนดระยะเวลาให้ผู้ประสงค์ที่จะเสนอชื่อนักวิจัย ผลงานวิจัย วิทยานิพนย์ และผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  05-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 180   ประชาสัมพันธ์เชินชวนหน่วยงานในสังกัด สถ.และ อปท. ส่งทีมฟุตบอลรายการ "เจ้าหนูนักเตะท้องถิ่นไทยไปตะลุยฟุตบอลยุวชนโลก" SOCCER CUP THAILAND 2019     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  05-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1573   การจัดอบรมตามโครงการ"อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์" ประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1572   การติดตามโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1556   การสำรวจข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนข้าราชการหรือพนักงานครู สายงานการสอนสังกัดองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 179   มาตรการและแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนในจังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 178   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 176   แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง (นบท.ส.) รุ่นที่ 2 หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง (นบท.ก.) รุ่นที่ 2 และหลักสูตรอำนายการท้องถิ่นระดับสูง (อท.ส.) รุ่นที่ 2     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  04-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 00.23/5 ว 1530   การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบเงืนอุดหนุนเฉพาะกิจของ อปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  04-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 170   แจ้งบุคลากรให้มาชี้แจ้งกรณีขอปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 3 ปี ของเทศบาลต่อคณะอนุกรรมการฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  04-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1536   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023./ว 174   การทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดน่าน ฉบับทื่ 3 พ.ศ.2560-2564 (รอบครึ่งแผน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 165   แจ้งกำหนดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนและพนักงานจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล (แจ้ง อ.เชียงกลาง อ.เวียงสา อ.ภุเพียง อ.ทุ่งช้าง)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  04-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1511   ขอให้ทบทวนแก้ไขการมีผลย้อนหลังของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 1489   การบังคับใช้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะสถานที่ทำงานและยานพาหนะให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ.2561 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องหมายเขตสูขบุหรี่ พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1491   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) งวดที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2562) แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1492   การตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะในพื้นที่และเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1508   การส่งเสริมการใช้ยางพาราเป็นวัสดุสำคัญในการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1507   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงืนเบี้ยความพิการให้คนพิการของ อปท. (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1506   แจ้งการจัดการงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1505   แจ้งการจัดสรรงบประมารเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/7070   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) งวดที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562) แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 172   การส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนที่มีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ตามหลักสูตร"รักษ์ป่าน่าน"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 171   การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 167   แนววินิจฉัยข้อหารือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐในประเด็ดเกี่ยวข้องกับแนวทางปฏิบัติในการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 166   แนววินิจฉัยข้อหารือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐในประเด็ดเกี่ยวข้องกับแนวทางปฏิบัติการคำนวณการเปรียบเทียบคืนค่างานฐานรากตอกเสาเข็มและฐานรากแผ่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1473   กำหนดรูปแบบฎีกาเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1471   แนวทางการเรียกเก็บค่าบำรุงการศึกษาหรือค่าเรียนนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษาสำหรับผู้เรียนโดนตรงและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป สำหรับสถานศึกษาตามระเบียบ่่กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1464   ขอมอบหมายภารกิจในการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมพรรษา 64 พรรษา “The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2019”      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1475   การเตรียมความพร้อมและการดำเนินการตามพระราชบัญญิติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/6942   ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1482   แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 3 จำนวน 3เดือน(เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562)   
doc220190422194638.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1448   ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมพรรษา 64 พรรษา “The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2019”     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/011   แจ้งให้ อปท.รายงานผลการดำเนินการฉีดพ่นน้ำในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1448   ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมพรรษา 64 พรรษา "The Princess Maha chakri Sirindhorn is cup Tour of Thailand 2019     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/6704   ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำคู่มืองานฐานทรัพยากรท้องถิ่นและงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน แจ้งอำเภอเชียงกลาง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 1418   แจ้งมติคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือหนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงารครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  29-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 1413   การสำรวจข้อมูลองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไม่ครบถ้วนทั้ง 3 เครื่องมือ จำนวน 1857 หน่วยงาน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  28-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1411   แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ตามโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แจ้งอำเภอเวียงสา และอำเภอทุ่งช้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1414   คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวัสดุสำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา)   
doc220190328003725.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/6661   การตรวจติดตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แจ้งอำเภอท่าวังผา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ง 1408   ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือกออก และโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1399   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1398   ประชาสัมพันธ์การรับเป็นเจ้าภาพดำเนินโครงการจัดงานชุมนุนลูกเลือท้องถิ่นไทย ระดับภาค ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1397   โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Develoment School : MDS) ด้วยหลักการพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1396   ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูผู้ถึงแก่กรรมเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู 10 มกราคม 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1395   แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1401   การขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1400   ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2562 และการประกวดคลิปวีดีโอด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1377   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562) แจ้งอำเภอภูเพียง อบจ.น่าน และทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1376   การสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทัวไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5   
doc220190326200914.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1375   ขอความร่วมมือดำเนินโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีตามแผนพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560-2569     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1382   ขอส่งเอกสารการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่มสำหรับการก่อสร้างถนนดินชีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 160   แบบสำรวจการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1383   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการสำรวจประชากรสุนัขและแมวเพื่อจัดทำฐานข้อมูลโรคพิษสนัขบ้าหนึ่งเดียว Rabies Ome Data (ระบบ Thai Rabies Net)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 1363   ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  26-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/6470   การขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แจ้งอำเภอปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 159   ขอข้อมูลด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยจังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 147   รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานภายใต้กิจกรรม"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบที่มีความมุ่งมั่นป้องกันการทุจริตเป็นที่ประจักษ์"     กลุ่มงานกฏหมายฯ  22-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1322   ขอความร่วมมือในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงการพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว156   ขอให้ อปท. รายงานการจัดการขยะชุมชน    
doc220190322011401.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/139   แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2562 แจ้ง อบต.ตาลชุม (ท่าวังผา) อบต.นาน้อย อบต.พระธาตุ     กลุ่มงานการเงินฯ  22-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1285   โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/6177   โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานสถานธนานุบาลของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 154   การดำเนินงานตามดครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอกภัย จากโรคพิษสนัขบ้าฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 152   แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแก่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มัใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งขั้นบัญชีนวัตกรรมไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1306   การดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกระทรวงมหาดไทยครั้งที่ 1/262     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 148   แจ้งแนววินิจฉัยข้อหารือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐในประเด็นเกี่ยวกับการออกคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้อำนวยการกองแต่ละกองเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุประจำกองแต่ละกองข้างต้น     กลุ่มงานการเงินฯ  22-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 1012   แจ้งแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารหรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ)     กลุ่มงานการเงินฯ  22-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 150   แจ้งแนวทางปฏิบัติในการกำหนดรายละเอียด งานดินถม งานดินตัก และฐานรากในการจ้างก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  22-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 151   แจ้งการกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา     กลุ่มงานการเงินฯ  22-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 153   จัดพิธีมอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2560 และประจำปี 2561      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  22-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1287   ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1288   การพิมพ์ชื่อผิดพลาดคลาดเคลื่อน การเปลี่ยนชื่อ และการย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1290   แนวทางในการกำหนดระยะเวลาการเปิดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1293   หารือผลกระทบกรณีงานก่อสร้างต้องผ่านการรับรองจากวิศวกร     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1280   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562      กลุ่มงานการเงินฯ  21-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/6088   กำหนดวัดหยุดทำการสถานธนานุบาลของ อปท. เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/6087   การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลของ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/137   แจ้ง อปท. ที่มีโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ ในเป็นโรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน ยืนยันความประสงค์ในการรับอุปกรณ์และใช้ในการจัดการเรียนสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) แจ้ง สถอ.เวียงสา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/6086   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเบียบวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยจัดการสถานธนานุบาลของ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1278   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-03-2562
ด่วนที่สุด  มท 0801.5/ว 636   โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานสถานธนานุบาลของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/6013   การเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาลของ อปท. ครั้งที่ 2/2561 (1 ตุลาคม 2561) แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/131   แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2562 แจ้ง อบต.ไหล่น่าน ทต.ศรีษะเกษ อบต.ฝายแก้ว     กลุ่มงานการเงินฯ  20-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 146   แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-03-2562
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 
 
 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615