กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
��������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4716   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4715   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4714   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4747   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4746   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 617   สำนักงาน ปปส.ภาค 5 ได้จัดส่งชุดสื่อต้นแบบพัฒนาทักษะสมองในเด็กสำหรับครูปฐมวัย พื้นที่ภาคเหนือตอนบน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4735   โครงการฝึกอบรม"การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฏกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561" (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4749   การจัดทำแผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ (รถบรรทุกขยะ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2563 - 2567)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 616   แจ้งปรับเปลี่ยนโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานการศึกษาและสวัสดิการสังคมของ อปท. ระดับสูง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว615   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 3 ปี ของเทศบาลฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4731   การดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-11-2562
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 4732   ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 613   แจ้งซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว612   การยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  15-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4713   การจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 611   ขอความร่วมมือดำเนินงานตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็ก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว609   ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชนประจำปีงปม. พ.ศ. 2563ฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  14-11-2562
ด่วนที่สุด     ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (User & Password) สำหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท.      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  13-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว4685   โครงการประชุมมอบและติดตามนโยบายให้กับผู้บริหารอปท.ในจังหวัดน่าน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  13-11-2562
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 4679   แนวทางการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว505   แจ้งอปท.ตรวจสอบรายชื่อผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2561-2562ฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4676   เชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระดับจังหวัดน่าน ครั้งที่ 3/2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 507   แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  12-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4675   ขอเชิญประชุมซักซ้อมการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว4669   การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) แทนตำแหน่งที่ว่าง     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  12-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4662   การขอรับสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ปัว อ.เวียงสา อ.ท่าวังผา อ.นาน้อย อ.เชียงกลาง และ อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว5671   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  12-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4665   การจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนสำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประกันภัยพืชผลในปีการผลิต 2562 ในกรณีที่เกษตรกรอยู่ในเขตพื้นทที่ที่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแต่ได้รับเงินช่วยเหลือจาก อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4664   ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-11-2562
ทั่วไป     งบทดลองประจำ เดือน ตุลาคม 2562 ปีงบประมาณ 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  11-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4544   โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของ อปท. ระดับสูง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4645   การประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4651   แจ้งเวียนกฏหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-11-2562
ทั่วไป  นน 0023./ว 504   ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดการและส่งต่อผู้ป่วยในพระรานุเคราะห์ฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4646   ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อผู้ติดต่อสำหรับการบันทึกข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวในระบบ Rabies One Data     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4641   ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การฝึกอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานของรัฐที่กำหนดให้มีการฝึกอบรม หรือ ดูงานในต่างประเทศของผู้ดำรงแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายไงินได้ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 502   แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการจัดทำหลักสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อปท.     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4629   การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 501   สำรวจข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 20159   มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการโรงรับจำนำในภาวะเกิดเหตุอุทกภัย (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4618   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3./ว 598   โครงการอบรม เรื่อง จริยธรรมและกฏหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชม ปี 2562      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว4616   ซักซ้อมแนวทางการโอนและการย้ายตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว597   แจ้งแนวทางปฏิบัติในการขอใช้บัญชีกรณีต่างๆ และการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 596   ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 595   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ (Training need)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 594   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ 20034   ขอความอนุเคราะห์ติดตามโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมมางหลวงท้องถิ่นและเขื่อนปันกันตลิ่งพัง (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4614   การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4615   โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานการศึกษาและสวัสดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับสูง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 590   การจัดทำฐานข้อมูลการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว592   แจ้งกำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4601   การกำหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในระยะยาว และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 589   การดำเนินโครงการลานกีฬาและนันทนาการชุมชน และโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำชุมชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ 19916   หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 588   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อหนุนเสริมการดำเนินงานในระดับพื้นที่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4590   ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้ระบบการแจ้งปัญหาและข้อร้องเรียน (Traffy Fondue) และระบบบริหารจัดการการเก็บขยะอัจฉริยะ (Traffy Waste)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว4589   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  05-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4587   ประกาศงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน (แจ้ง อ.ท่าวังผา อ.เวียงสา อ.เชียงกลาง อ.ทุ่งช้าง และ อ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว586   รายงานการนำส่งเงินให้อปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  05-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว587   ส่งเงินรายได้ค่าธรรมเนียมให้อปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  05-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว583   ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  05-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4582   การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4581   โครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว4341   โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ"     กลุ่มงานการเงินฯ  05-11-2562
ด่วนที่สุด  หมาและแมว   แนวทางการจัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสนัขและแมว     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4562   เปลี่ยนแปลงตารางการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ(e-plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4565   ซักซ้อมแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)   
doc220191104213317.rar
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4563   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประเมินพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำดิบนอกเขตการประปาส่วนภูมิภาค ฤดูแล้ง ปี 2562/63   
doc220191104211334.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 581   การขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดน่าน      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 582   การขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดน่าน (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4570   ข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 82 ) พุทธศักราช 2562 หมวดที่ 9 ยุวกาชาด (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว585   แจ้งกำหนดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปีฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  05-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4551   แนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 19769   แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่้วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (แจ้ง อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4540   ยกเลิกหนังสือเกี่ยวกับการเผยแพร่เอกสาร ประเด็นคำถาม - แนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของ อปท. ชุดที่ 1     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4542   โครงการฝึกอบรม"การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฏกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561" (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/19760   การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4538   การบันทึกข้อมูลและการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้วนการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถื่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4530   กำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายชื่อคณะผู้ประเมินภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา อ.ภูเพียง และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว580   ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการอนามัยครอบครัวแห่งชาติ ครั้งที่ 9ฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  01-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4518   แจ้งเพิ่มเติมรายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุรภาพด้วยยางธรรมชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4519   ซักซ้อมแนวทางการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว4500   สำรวจความต้องการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ และเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับระเบียบฯ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  31-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว4517   การดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จฯ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  31-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4503   เชิญประชุมชี้แจงแนวทางจัดทำข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4511   โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายของแผ่น เดิน - วิ่ง มินิ ฮาล์ฟ มาราธอนเฉลิมพระเกียรติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-10-2562
ทั่วไป  นน 0014.3/ว4477   ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้ในการขอเข้าทำประโยชน์ใช้พื้นที่ป่าไม้ของส่วนราชการ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  31-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4497   ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการดำเนินงานการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ Airbnb      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4493   การบันทึกผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4489   การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว579   แจ้งให้สำรวจและบันทึกข้อมูลของขรก.หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งนิติกร ในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  31-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/19486   แนวทางการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาศ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4480   รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  30-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 577   ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ ของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ประจำปี พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4474   ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ผู้กู้ยืมเงิน กยศ.ด้วย e-Learning หลักสูตรเงินทองต้องวางแผน (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4473   แนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนา"การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.2561" (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว570   ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอปท.ฯ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  30-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว4464   หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  30-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว571   แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการจัดทำรายงานเงินประจำปีฯ รุ่นที่ 1 - 20     กลุ่มงานการเงินฯ  30-10-2562
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615