กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
��������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4496   ซักซ้อมแนวทาง "จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4494   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561     กลุ่มงานการเงินฯ  31-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4489   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการควบคุมงานก่อสร้างและการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง     กลุ่มงานกฏหมายฯ  31-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4478   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะ เงินอุดหนุนสำหรับโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 487   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว4473   แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4474   แนวทางการสอบโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4466   การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบม้อมูลกลางองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4468   การกระจายรายได้สู่ม้องถิ่นผ่านแพลตฟอร์มแอร์บีเอ็นบี (Airbnb) โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4476   การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญา คดีอพ่ง และคดีปกครอง (แนวทางในการดำเนินคดีของราลการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และแนวทางในการดำเนินคดีในศาลปกครอง กรณีคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถูกฟ้องคดีในศาลปกครอง)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  30-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4477   แผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานกฏหมายฯ  30-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/19439   หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาวงเงินกู้ และการปรับลดอัตราเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป้นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4472   ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการต่อการศึกษาของชาติ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 488   แจ้งโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  30-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4469   ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548     กลุ่มงานการเงินฯ  30-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4449   คู่มือการร่างข้อกำหนดของท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   
doc220181030211839.pdf
 
 กลุ่มงานกฏหมายฯ  30-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4451   การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   
doc220181029194108.rar
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-10-2561
ทั่วไป  นน 0023./ว 4461   โครงการนิเทศการดำเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพ (Local performance Assessment : LPA) ในปีที่ผ่านมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4452   ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4450   การดูแลรักษาความปลอดภัยของเด็กนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-10-2561
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 19333   แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (GPAX) เพื่อประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา และกำหนดการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4404   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  26-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4400   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  26-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/19235   แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (แจ้ง อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานการเงินฯ  26-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 486   แจ้งโครงการประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร     กลุ่มงานกฏหมายฯ  26-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ ว 485   การสัมมนาการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับกฏหมาย ป.ป.ช. ฉบับใหม่     กลุ่มงานกฏหมายฯ  26-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4411   การเตรียมความพร้อมในการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  26-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4416   การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน     กลุ่มงานการเงินฯ  26-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4406   การติดตามผลการอนุมัติข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในระบบบัญชี และการปิดบัญชีประจำปีในระบบ e-LAAS ณ วันที่ 30 กันยายน 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4398   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  25-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 484   สถ.ให้ อปท. พิจารณาเสนอชื่อบุคคลสำคัญหรือผู้ที่มีผลงานดีเด่นหรือเหตุการณ์สำคัฐทางประวัติศาสตร์ที่ช่วยเพิ่มคุณค่าทางวัฒนธรรมส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4399   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561) (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4395   การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค.) ปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4387   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุโภค บริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4364   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฏหมาย     กลุ่มงานกฏหมายฯ  22-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4363   ขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตอันเนื่องมาจากการปรับโครงสร้าง     กลุ่มงานกฏหมายฯ  22-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ ว 4365   ประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  22-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 475   แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ     กลุ่มงานการเงินฯ  22-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 482   แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัฒกรรมไทย     กลุ่มงานการเงินฯ  22-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4357   การยกเลิกการจัดทำบัญชีด้วยมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  22-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4356   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจำปี 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  22-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4352   แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4334   การเลือกผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/18943   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขต (แจ้งเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4341   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะด้วยวิถี 5ส" (แจ้งอำเภอเวียงสา และเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ 18945   การบรรจุแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้งเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4342   การแจ้งยืนยันข้อมูลเพิ่มเติมของผู้มีสิทธิ์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 481   ขยายเวลาการชำระค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAs) ประจำปี 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  22-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4343   ขอความอนุเคราะห์ประสานตลาดเทศบาล เพื่อช่วยเหลือในการระบายผลผลิตทางการเกษตร     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4344   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4326   ประกาศผลการคัดเลือก "โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Moral Development School : MDS) และ"โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Moral Development School : MDS)" ที่มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัลถ้วยประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4327   แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 480   แจ้งการจัดประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาศวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-10-2561
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 4318   การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4304   การรายงานการฝังกลบบ่อขยะและปริมาณขยะสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 478   แจ้งให้ อปท. รายงานผลการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามร่างพระราชบัญญัติภาษี่ทดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ..." ผ่านระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4312   โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานราชส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  19-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4305   ขอส่งประกาศกระทรวงพิณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐที่ใช้โปรมแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 และฉบับที่ 4)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4300   พิธีมอบรางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น ตามโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4275   ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4268   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงามตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 472   ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ประจำโครงการ "กลับบ้านปลอดภัย"     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  17-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5251   แจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 474   แจ้งให้ อปท. รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจ่างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  16-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 471   แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการกองทุนประทีปแห่งธรรม     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  16-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 470   แจ้งขยานเวลาการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบ info ประจำปี พ.ศ.2561 งวดที่ 4     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 469   แจ้งกำชับการดำเนินงานควบคุมป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดน่าน ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยณ์ อัครราชกุมารี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 468   การสำรวจข้อมูลสถานการณ์/อัตราการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 467   แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มัใช่ยาและการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย     กลุ่มงานการเงินฯ  12-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4232   การจัดส่งรายงานการเงินประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  12-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4233   ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-10-2561
ด่วนมาก  นน 0023.1/ว 353   การจัดทำบันทึกท้องถิ่น ประจำปี 2562     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  12-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4229   สรุปผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการร้อยใจรักษ์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4225   การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
doc220181012002510.rar
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4226   กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4192   การตวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  12-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4218   มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดมารการต่างๆ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมมิให้รถบรรทุกสินค้าบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเป็นไปด้วยความเคร่งคัดของกระทรวงคมนาคม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/4217   การให้ได้รับเงินเดือนกรณีการรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  12-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4210   การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตน้ำดื่มระดับชุมชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4213   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)   
doc220181023213730.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 464   การแสดงความคิดเห็นต่อโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ ว 4203   การเสนอขอเข้ารับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 463   แจ้งกำหนดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4201   แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว4199   ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ด้านการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 4 H (Head Heart hand Health) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบาย"ลดเวลา เพิ่มเวลา" ปีการศึกษ่า 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4182   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว4181   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4180   ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการที่มีความประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/461   จัดทำรายงานผลการอบรมครูทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4163   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4162   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 460   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  09-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4159   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS ณ วันที่ 15 และวันที่ 30 กันยายน 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  09-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 4158   การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558     กลุ่มงานกฏหมายฯ  09-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4143   แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 340   การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4130   เร่งรัดการรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อดำเนินโครงการตามอำนาจหนี้     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 459   แจ้งเลื่อนการชี้แจงโครงการ/กิจกรรม ที่สดอคล้องกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของจังหวัด     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4128   การดำเนินงานเกี่ยวกับหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 18013   การตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารในเขตเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานกฏหมายฯ  05-10-2561
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615