กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 377   แจ้งโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชียวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  21-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 365   สถ.แจ้งว่า สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทสไทยจัดประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0029/0788   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุม     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 364   สถ.แจ้งว่าสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  17-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 366   มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังแจ้งจัดโครงการอบรมสัมมนาหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ ปี พ.ศ.2561     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  17-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3445   หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี     กลุ่มงานการเงินฯ  17-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ ว 3444   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  17-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3432   โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3436   การนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) ปีการศึกษา 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3435   โครงการฝึกอบรมเพื่อขยายผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบจัดการจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีอง(ธนาคารน้ำใต้ดิน) จังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 362   แจ้งกำหนดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  16-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3427   รายงานการติดตามผลการดำเนินการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกาษขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 3422   แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 - 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 3421   ผลการพิจารณาแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3426   แจ้งเตรียมความพร้อมตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อดำเนินโครงการเงินอุดหนุนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 260   แจ้งกำหนดการประชุมประจำเดือนของท้องถิ่นอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2561 ปละประจำปีงบประมาร พ.ศ.2562 โดยกำหนดประชุมทุกวันที่ 28 ของเดือน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  16-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 14355   ขอความร่วมมือสนับสนุนดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 14260   การประชุมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลและเทศบาลเมืองน่าน โดยประบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (แจ้งเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 358   แจ้งบุคลากรให้มาชี้แจงกรณีขอปรับปรุงแผนอัตรกำลังพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 3 ปี ของเทศบาลต่อคณะอนุกรรมการฯ (แจ้ง ทม.เมืองน่าน และทต.งอบ)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  14-08-2561
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท.ทวงใบเสร็จรับเงินภาษีธุระกิจเฉพาะ      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3365   ขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการจัดตั้งและขยายชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย ตามแนวทางพระราชดำริ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3358   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  14-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3356   การกำหนดตำแหน่งระดับประธานกรรมการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558 ข้อ 49 วรรคหนึ่ง     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  14-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3357   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2561)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  14-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3355   การป้องกัน แก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วรท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3350   แบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  10-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว3339   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน     กลุ่มงานการเงินฯ  10-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3335   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คำแนะนำกรมอนามัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3336   การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2561
ทั่วไป     เชิญประชุมสัมมนาสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับจังหวัดฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3334   ขอความร่วมมือสืบสานแนวพระราชดำริขยายผลหลักสูตรการอบรมไปสู่กลุ่มเป้าหมาย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 14056   การตืดตามการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  09-08-2561
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท.ทวงใบเสร็จรับเงินภาษีธุระกิจเฉพาะ      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  09-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 355   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ GEOTHAI 2018     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 351   แจ้งประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่มีจิตศรัทราขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2561     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  09-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 352   แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานเวทีท้องถิ่น ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  09-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 354   แจ้งแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยนอก (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ 13993   ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัวดิการสังคม (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 353   แจ้งแนววิจัยข้อหารือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบรหารพัสดุภาครัฐในประเด็นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติกรณ๊การซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน ที่ถือเป็น      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3298   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เสนอชื่อ "ผู้หญิงเก่ง ปี 2562" และ "องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น ปี 2562"      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3297   ขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตอันเนื่องมาจากการปรับโครงสร้าง บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) (แจ้งอำเภอเมืองน่านและ อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3296   โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วมร่วม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3300   การจัดทำหนังสือ"ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน ประจำปี 2561"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 350   การจัดการแข่งกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2561      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3301   ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม"วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3303   การดำเนินงานหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ ว 349   แจ้งการปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 346   ส่งสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่อง "หยุดบังคับตรวจเอชไอวี ลบหรือบวกไม่สำคัญ ทำงานได้"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 347   การรายงานผลประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)ประจำปี 2561     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  08-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3281   โครงการ"มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา" เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 343   แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดประกวดการจัดการขยะฝอยชุมชน      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3274   การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 344   ส่งรายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ในกรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  07-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3272   การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3227   ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน้จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  06-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 340   แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมิถุยายน 2561      กลุ่มงานการเงินฯ  06-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ ว 341   แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 - มิถุนายน 2561)     กลุ่มงานการเงินฯ  06-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว3180   การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว331   การประชุมคณะทำงานเพื่อยกร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว335   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมศักยภาพวิทยากรครูต้นแบบเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-08-2561
ด่วนที่สุด  ที่ นน 0023.5/ว 333   แจ้งระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  02-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3140   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป ด้านการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จ บำนาญ)ไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือนกรกฎาคม 2561) แจ้ง อบจ.น่าน และทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-07-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3139   โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบรูณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 2/2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-07-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 328   แจ้งขอเลื่อนการจัดอบรมโครงการฝึกอบรม"การปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่นในบรบทของรัฐธรรมนูตตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อการพัฒนามิติด้านการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4.0"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-07-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว3132   ประชาสัมพันธ์คู่มือแนวทางการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-07-2561
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว3133   เร่งรัดการรายงานผลการจัดเก็บรายได้ของอปท.ในส่วนที่จัดเก็บเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-07-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 3006   การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  25-07-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 323   เชิญประชุมนักทรัพยากรบุคคล และข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุและแต่งตั้งใหม่ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-07-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 2999   เชิญประชุมเพื่อขับเคลื่อนการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนมท้องถิ่นภายในจังหวัด และจัดประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-07-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2984   การซักซ้อมแนวทางการดำเนินการกิจกรรมจิตอาสา ประกวดจัดสวนสาธาณะของจังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-07-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/2986   การเทียบเท่าหลักสูตรการฝึกอบรมตามตำแหน่งและสายงานเเดินของสถาบันพัฒนาบุคคลากรท้องถิ่นกับหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  23-07-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2978   การใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ และการให้บริการที่พักตามมาตรฐานสากลเพื่อช่วยส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-07-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2961   โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วมร่วม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-07-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว322   การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-07-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2955   การคัดเลือก"โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองคืกรปกครองส่วนทิองถิ่น(Moral Development School : MDS)"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-07-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว2956   การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-07-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/013   แจ้ง อปท.ทุกแห่งมอบหมายนักทรัพกรบุคคล เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการบริหารงานบบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-07-2561
ด่วนมาก  นน 0023./ว 2954   การพิจารณาสรรหาบุคคล องค์กร หรือชุมชน เพื่อรับรางวัล "ค่าของแผ่นดิน"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-07-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/13183   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานสถานธานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้งเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-07-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2948   การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-07-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 2934   การเร้งรัดการดำเนินการตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อขจัดความอดอยากหิวโหย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-07-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2935   ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูระบาด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-07-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ ว 316   โครงการปรับปรุงบัตรประวัติข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  19-07-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 317   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-07-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2925   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-07-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 314   การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  19-07-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 314   ขอสำรวจความต้องการแพทย์ ทัตนแพทย์ เภสัชกร ปีงบประมาณ 2561     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  19-07-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2911   ขอความร่วมมือดำเนินงานรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-07-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2931   ขยายเวลาโครงการความร่วมมือการรณงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-07-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ ว 2893   การโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่มีเหลือจ่าย (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานการเงินฯ  18-07-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2907   การขับเคลื่อนโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน "จังหวัดสะอาด"ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-07-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2906   ขอเชิญเข้าร่่วมงานการจัดเวทีสานพลังสร้างฐานสุขให้คนไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-07-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 311   แจ่งประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาโท ระยะเวลา 1 ปี และหลักสูตรระดับปริญญาโท ระยะเวลา 2 ปี สาขานโยบายสาธารณะ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  18-07-2561
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 2885   การประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันระหว่างผู้ร่วมงานชาวไทยและอาสาสมัครอเมริกัน รุ่นที่ 130 (แจ้งอำเภอเวียงสา และอำเภอแม่จริม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-07-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 313   แจ้งสำรวจงานวิจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเอง หรือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ สถานบันการศึกษา มหาวิทยาลัย หรือเอกชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-07-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2870   ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาสู่ความยั่งยืน "คนไทยไม่เจ็บป่วยฉุกเฉิน"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-07-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2884   โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-07-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ ว 312   การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 3)     กลุ่มงานการเงินฯ  18-07-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2889   การตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าจ้าง สัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (ค่าK) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  18-07-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/2888   การสำรวจจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-07-2561
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615