กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
��������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.3/20929   ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบาลผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ (แจ้งเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-11-2561
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท.ที่ยังไม่รับทราบโครงการเงินอุดหนุนเฮพาะกิจ ปี 2562 ในระบบ e-plan     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 4816   ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อแก้ไขปัญาหาการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงทับที่อาศัยและที่ทำกินของประชาชน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  16-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4797   การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  15-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4795   การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4794   การดำเนินงานส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4793   ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4796   ขอให้เร่งรัดการดำเนินการในขั้นเตรียมการประเมิน สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานกฏหมายฯ  15-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 520   แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกันยายน 2561      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  15-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 521   แจ้งแนวการปฏิบัติตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561     กลุ่มงานการเงินฯ  15-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4791   ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานการเงินฯ  15-11-2561
ด่วนที่สุด     แจ้งรายชื่อ อปท. ที่ยังไม่นำส่งใบเสร็จรับเงินการจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปี 2561 จัดสรรงวดเดือนกรกฏาคม - กันยายน 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  15-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 519   แจ้งกำหนดประชุมคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิภาพและประสิทะิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  14-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 517   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิกเรื่อง ประเภท ระดับ อำนาจหน้าที่ ขอบเขต ความรับผิดชอบ หรือข้อกำจัดของหน่วยปฏิบัติการ พ.ศ....     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-11-2561
ด่วนที่สุด  ถนน   แบบโครงการถนนสวย ส่งภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 พ.ย. 61     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 514   แจ้งกำหนดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล (แจ้งอำเภอปัว อำเภอนาหมื่น และอำเภอสองแคว)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  14-11-2561
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ปรับปรุงข้อมูล และยืนยันข้อมูลฝนระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 ด้าน ในระบบ INFO ประจำปีงบประมาณ 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4742   รายงานผลกำดำเนินการกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่การบูรณาการเรียนรู้ตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 (แจ้งอำเภอเวียงสา อบจ.น่านและทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4741   ประกาศ"การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น"ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4740   การดำเนินงานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 4743   การดำเนินงานขับเคลื่อนพัฒนาเมืองสีเขียว   
doc220181113235612.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4744   แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจกิจโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แจ้งอำเภอเมืองน่าน อำเภอปัว และอำเภอบ้านหลวง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-11-2561
ทั่วไป     งบทอลองประจำเดือน ตุลาคม 25621 ปีงบประมาณ 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  14-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4712   การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราช พ.ศ.2558 ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต     กลุ่มงานการเงินฯ  14-11-2561
ด่วนที่สุด  ถนน   การรายงานผลการบันทึกข้อมูลถนนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของ บ. อัลทราฟีโนม จำกัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ ว 4711   ซักซ้อมแนวทางการส่งเสริมสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานการเงินฯ  14-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4713   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS ณ วันที่ 15 และวันที่ 30 ตุลาคม 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  14-11-2561
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ปรับปรุงข้อมูล และยืนยันข้อมูลฝนระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 ด้าน ในระบบ info ประจำปีงบประมาณ 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4725   โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระยะที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4730   ขอให้เร่งรัดการดำเนินการในขั้นเตรียมการประเมิน สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4731   ขอส่งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น รายการค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4732   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและแผยการจัดประสบการณ์ด้วยโครงการอย่างง่าย active learning ตามหลัก "ศาสตร์พระราชา"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4710   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4709   ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ไตรมาสที่ 4/2561)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4708   ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" ประจำปี 2560 เพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4703   การคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4705   การเตรียมคนไทยเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ภายใต้นโยบายการบริหารโดยให้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (school based management for local development : sbmld) เพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/20613   การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4722   โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข - แมว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 506   หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 508   แจ้งขั้นตอน วิธีการ และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-11-2561
ด่วนที่สุด  info2562   แจ้งรายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ปรับปรุงข้อมูล และยืนยันข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 ด้าน ในระบบ INFO     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/20583   ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และแก้ไขหลักเกณฑ์การกู้เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล (แจ้งเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 507   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รับสมัครเยาวชนเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปี 2562     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  12-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4706   สำรวจข้อมูลการจัดทำความร่วมมือบริการสาธารณะระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 512   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตร"กฏหมายและระเบียบสำหรับงานการคลัง" รุ่นที่ 8     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  12-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 511   ขอความร่วมมือสนับสนุนในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  12-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 510   ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Thailand Local Government summit     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  12-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4705   การเตรียมคนไทยเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ภายใต้นโยบายการบริหารโดยใช้เรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) เพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4704   การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4654   หารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560     กลุ่มงานกฏหมายฯ  12-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว20205   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการสอบฯ และคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4663   การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 498   ประชาสัมพันธ์การจัดทำหลักสูตรผู้นำการท่องเที่ยวระดับพื้นที่ และได้นำเอกสารหลักสูตรเผยแพร่บนเว็บไซต์ฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  08-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 497   ประชาสัมพันธ์รับซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านจากท้องถิ่นทั่วประเทศฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  08-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 018   แจ้งเพิ่มเติมเรื่องประชุมมอบนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/375   แจ้งจัดส่งแบบสรุปงบหน้าประมารการรานรับและจัดทำงบประมาณรายจ่าย พร้อมสำเนาเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ จำนวน 1 เล่ม (แจ้งอำเภอเวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 505   ขอมอบเอกสารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการ ระดับจังหวัด พ.ศ.2561 - 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4653   หารือการจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น และค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  08-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4647   การดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา 34/1 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535     กลุ่มงานกฏหมายฯ  08-11-2561
ด่วนที่สุด     แจ้งรายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ปรับปรุงข้อมูล และยืนยันข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 ด้าน ในระบบ info      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 264   เชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับมอบนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-11-2561
ด่วนมาก  นน 0023.4/ว 4652   โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  08-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 502   การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
doc220181107195104.docx
 
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  08-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4649   การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4648   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-11-2561
ด่วนที่สุด     เอกสารหลักฐานที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี ฯ ของ อปท. ประจำปี 2562 (ให้ อปท.ทุกแห่งดำเนินการจัดเตรียมเอกสารรอรับการตรวจ)      กลุ่มงานการเงินฯ  07-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/373   แจ้งให้จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาติดตามตรวจสอบการจัดทำขอมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 503   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561)     กลุ่มงานการเงินฯ  07-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 20250   ขอความอนุเคราะห์แจ้งโรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขอเข้าเยี่ยมติดตามและเก็บข้อมูลผลการดำเนินโครงการเด็กไทยแก้มใส (แจ้งเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4608   ประชาสัมพันธ์และสำหรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/20163   ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธาณสุข เรื่อง สิทธิได้รับค่าป่วยการในปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ.2560 แจ้ง อบจ.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4609   ขอส่งแผนปฏิบัติการการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ.2561 - 2563)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 501   ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ"การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 500   การกำหนดแบบและการยื่นแบบคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 499   สถจ.น่าน ขอจัดส่งรายงานนโยบาย society 5.0 (สังคม 5.0) ของญี่ปุ่น      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4614   โครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำรายงานการเงินประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4605   การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4604   ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มาตรฐานการศึกษาระดับปฐม มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานและแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อประกันคุณภาพภายในดรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  06-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 4607   การรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอขอจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  06-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/4603   การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4606   แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-11-2561
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ปรับปรุงข้อมูล และยืนยันข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 ด้าน ในระบบ info ประจำปีงบประมาณ 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 496   แจ้งเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนเข้าสอบแข่งขันคนเก่งระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561 (แจ้ง อำเภอเสียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4575   แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  05-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4574   ขอประชาสัมพันธ์คู่มือการรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุผ่านสถาบันการเงินของรัฐธนาคารพาณิชย์ และคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4537   การขอรับการสนับกสนุนงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 367   แนวทางการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 017   แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 492   รายงานการนำส่งเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  01-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 493   ขยายเวลาการชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)     กลุ่มงานการเงินฯ  01-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4527   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 491   ซักซ้อมแนวทางการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/19610   การบรรจุแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้งเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4520   การเตรียมคนไทยเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ภายใต้นโยบายการบริหารโดยใช้เรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD)   
doc220181101194450.rar
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4511   โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4505   หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561     กลุ่มงานการเงินฯ  31-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 490   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจำนวนนักเรียน เพื่อวางแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4488   ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 489   สถ.แจ้งรายชื่อ อปท.ที่เข้ารับการฝึกอบรม LTAX GIS      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-10-2561
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615