กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
��������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2279   การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ     กลุ่มงานการเงินฯ  28-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2277   การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจัหงวัดการศึกษาและระดับส่วนกลาง แทนตำแหน่งที่ว่างลง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1753   การจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำของ อปท.   
doc220190527202431.xlsx
 
doc320190527202431.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2233   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2562 2562      กลุ่มงานการเงินฯ  28-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 2231   การตรวจสอบการแต่งตั้งบุคลากร ตำแหน่งเลขานุการและที่ปรึกษานายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  28-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2249   ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561     กลุ่มงานการเงินฯ  28-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 262   การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่าน (แจ้ง อบจ.น่าน และทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2254   เชิญประชุมซักซ้อมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 2258   การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart card reader) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  27-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 2235   แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณที่ถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่     กลุ่มงานการเงินฯ  27-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 2230   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  27-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว014   แจ้งให้ ผอ.กองช่าง ทุก อปท. เข้าร่วมประชุม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 2232   การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้อราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 259   กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  24-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 260   ประชาสัมพันธ์เปิดอบรมหลักสูตร"สื่อมวลชนสัมพันธ์" รุ่นที่ 45     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  24-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 261   ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"หลักสูตรการพัฒนานักจัดการการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน"     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  24-05-2562
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท.ที่ยังไม่ดำเนินการกรอกข้อมูลรายได้ในส่วนที่จัดเก็บเอง ของเดือนเมษายน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 9966   การสำรวจสถานภาพและการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนของ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2223   ประกาศรายชื่อ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)" ผ่านเกณฑ์การประเมิน (เพิ่มเติม) แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/216   แจ้งยกเลิกโครงการอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียน ระดับปฐมวัย และหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-05-2562
ด่วนที่สุด     แจ้งรายชื่อ อปท.ที่ยังไม่ดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการ 1 อปท. 1 ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในระบบ INFO อัพเดทข้อมูลล่าสุด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว2214   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 258   แจ้งประชาสัมพันธ์การสัมมนาวิชาการ"งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาพอเพียง"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2205   การรายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบประมาณเหลือจ่าย) แจ้ง อ.ท่าวังผา อ.เวียงสา อ.ปัว และ อ.แม่จริม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2201   การจัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2202   ขอความร่วมมือดำเนินการโครงการคลังสมอง คลังปัญญา ร่วมพัฒนา รักษ์บ้านเกิด (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2199   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับบริการ 9 ย่างเพื่อสร้างลูก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2198   การเชื่อโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2197   แนวทางการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) สัดกัด อปท. (แจ้ง อำเภอเวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 2165   การจัดฝึกอบรม"การบริหารราชการท้องถิ่น ภายใต้พระราชบัญญติท้องถิ่นที่กำหนดใหม่"     กลุ่มงานกฏหมายฯ  22-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2164   โครงการคลินิกคลังท้องถิ่นเคลื่อนที่ ประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว257   การประชุมสัมมนาชี้แจ้งการใช้หลักสูตร รักษ์ป่าน่าน เพื่อการขยายผลตามโครงการอนุรักษ์ป่าน่านจากห้องเรียนสู่ชุมชน แจ้งอำเภอเวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2166   เร่งรัดดำเนินการทำสัญญาซื้อขายนมโรงเรียน   
doc220190521232235.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2135   ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2562) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/214   แจ้ง ทต.เชียงกลาง รายงานผลดำเนินการ"ตำบลต้นแบบการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน (GROUNDWATER BANK)"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 255   แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิที่ยังไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 254   แจ้งการแก้ไขแบบตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 253   การจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำและแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) ของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/9643   เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร"ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส" (Local Integrity and Transparency) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แจ้งอำเภอนาน้อย     กลุ่มงานกฏหมายฯ  17-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2120   เร่งรัดการรายงานข้อมูลตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ คร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนาวรี   
doc220190520213322.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/9581   แต่งตั้ง (ย้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการสถานนุบาลขององค์กรปกครองส่วนถิ่น และบรรจุแต่ตั้ง (เลื่อน) พนักงานสถานนุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2106   แนวทางการขับเคลื่อนและเกณฑ์มาตรฐานโครงการร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี (Go Green Plus)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ 9510   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 252   แจ้งการจัดสรรสิทะิการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ระดับกลุ่มพื้นที่ 1,3และ6     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ 9474   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดทำบัญชี ทะเบียนและรายงานการเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2094   การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 2093   การตรวจสอบการบังคับใช้กฏหมายควบคุมอาคารในเขตเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานกฏหมายฯ  15-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 1851   โครงการอบรมหลักสูตร      กลุ่มงานกฏหมายฯ  15-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1962   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  15-05-2562
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท.ที่ยังไม่นำส่งใบเสร็จรับเงินการจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปี 2561 (รอบที่ 2) จัดสรรงวดเดือน มกราคม - มีนาคม 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  15-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 251   แจ้ง อปท. คัดเลือกลูกเสือ/เนตรนารี จำนวน 4 หมู่ ของโรงเรียนในสังกัด อปท. เข้าร่วมโครงการจัดงานชุมนุนลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้ง 6 พ.ศ.2562 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2063   แนวทางการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของถังขยะเปียก   
doc220190514012551.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 2051   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่พระราชบัญญติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562     กลุ่มงานกฏหมายฯ  14-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 249   แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 248   แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผนที่แม่บท) ด้วยโปรมแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) เพื่อรองรับกฏหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (แจ้งสถอ.เมืองน่าน สถอ.เวียงสา สถอ.ทุ่งช้าง และสถอ.เชียงกลาง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ ว242   การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 2/2562     กลุ่มงานการเงินฯ  14-05-2562
ทั่วไป     งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562 ปีงบประมาณ 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  14-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 247   การจัดทำแผนพัฒนาถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2563 - 2567)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ 9262   ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องหมายของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ.2562 แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2041   เชิญประชุมคณะทำงานกลุ่ม Clusters เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย กลุ่มที่ 3     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2042   แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 245   ขอความร่วมมือดำเนินการแจ้ง เรื่อง ปฏิเสธการรับการอุปถัมภ์หรือการสนับสนุน จากธุรกิจหรืออุตสาหกรรมยาสูบ (แจ้งอำเภอเวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 244   โครงการจัดซื้อหุ่นยนต์สอนระบบ 2 ภาษา ภาษาอังกฤษ ภาษาแมนดาริน (จีนกลาง) สำหรับเด็กปฐมวัย (สังกัดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2038   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2037   ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสนุขบ้าให้แก่สุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิะานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2032   การขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2031   แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 3 จำนวน 1 เดือน (เดือนมิถุนายน) ของ 8 จังหวัดในพื้นที่นำร่องตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม และจำนวน 2 เดือน (เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน) ของจังหวัดสิงห์บุรี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 243   แจ้งจัดอบรมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาอื่น     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  10-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 2011   ขอหารือกรณีเทศบาลนครลำปางเรียกเก็บค่าเช่าช่องจำหน่วยตั๋วโดยสารภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร     กลุ่มงานกฏหมายฯ  10-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 231   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร เรื่องหลักสูตรกฏหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 5     กลุ่มงานกฏหมายฯ  10-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 239   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  10-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 238   ยกเลิกการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ด้านการแพทย์ รหัส 03020015 ผลงานเคลื่องล้างตัวกรองไตเทียมอัตโนมัติ (Dialyzer Reprocessor)     กลุ่มงานการเงินฯ  10-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 237   แนวทางประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ     กลุ่มงานการเงินฯ  10-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 241   แจ้งกำหนดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-05-2562
ด่วนที่สุด     แจ้งเพิ่มเติมเอกสารตัวชี้วัดของ LPA ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดหาร หมวด 9 การดำเนินการงานตามนโยบายของจังหวัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2010   แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 3 จำนวน 1เดือน(เดือนมิถุนายน ) ของ 8 จังหวัดในพื้นที่นำร่องตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม และจำนวน 2 เดือน (พฤษภาคม - มิถุนายน) ของจังหวัดสิงห์บุรี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/9108   แจ้งผลการคัดเลือกโรงเรียนศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใสเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการดำเนินงามปี 2562 แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 236   แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  10-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2000   การจัดทำแผนพัฒนาถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2563 - 2567)   
doc220190516215608.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว233   ประชาสัมพันธ์การให้บริการขอหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1977   การประกาศหลักเฏณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-05-2562
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท.ที่ยังไม่นำส่งใบเสร็จรับเงินการจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปี 2561 (รอบที่ 1) จัดสรรงวดเดือน มกราคม - มีนาคม 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  07-05-2562
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท. ที่ยังไม่ดำเนินการกรอกข้อมูลรายได้ในส่วนที่จัดเก็บเอง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1960   รายงานผลการดำเนินการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ฯ ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   
doc220190503022807.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 230   ขอเชิญประชุมซักซ้อมแนวทางการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1949   ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 19 เมษายน 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1950   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ 8784   การจัดทำฐานข้อมูลหน่วยงานเพื่อขอรับสิทธิผู้ใช้(username/password) การจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำบ้านตามโครงการบูรณาการข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-social welfare) แจ้ง อบจ.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1943   ขอเชิญอบรมหลักสูตรทักษะวิทยากรดูแลผู้สูงอายุระยะยาว     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1509   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานการเงินฯ  02-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1928   ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1927   การจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำและแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) ของ อปท.   
doc220190501232326.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/8574   ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลด้วยเหตุสูงอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 013   แจ้งให้ อปท.ทุกแห่ง มอบหมายนักทรัพยากรบุคคล หรือผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมฯ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น.     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/8572   การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 227   โครงการเมล็ด (พันธุ์) แห่งความดี ปี 4 ตอน ตามรอยเมล็ด (พันธุ์) สร้างสรรค์สู่อาชีพ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/8575   โครงการวันที่ระลึกการต่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1886   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมได้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 3 จำนวน 1 เดือน (เดือนพฤษภาคม 2562) ของ 8 จังหวัด ในพื้นที่นำร่องตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (ยกเว้นจังหวัดสิงห์บุรี)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1885   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 3 จำนวน 1 เดือน (เดือนพฤษภาคม 2562) ของ 8 จังหวัด ในพื้นที่นำร่องตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (ยกเว้นจังหวัดสิงห์บุรี)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 226   คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวัสดุสำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-05-2562
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615