กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
��������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/21871   การอำนวยความสะดวกในการดำเนินการโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5127   การคัดเลือกการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5133   ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสนัขบ้าสำหรับฉีดป้องกันล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis : PrEP)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5126   ขอประชาสัมพันธ์แผนเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5124   โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ปัว อ.ท่าวังผา และ อ.เชียงกลาง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5123   โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 643   ขอแจ้งรายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จะเข้าร่วมโครงการส่งเสริมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5084   การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5080   การเสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อสนับสนุนภารกิจตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5111   การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  11-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว649   แจ้งให้ อปท. ดำเนินการจัดพิธีการรับพระบรมฉายาลักษณ์ฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  11-12-2562
ทั่วไป     งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ปีงบประมาณ 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  11-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/21862   การขอรับการสนับสนุนงปม.เงินอุดหนุนสำหรับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 648   การสำรวจปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพความพิการของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/21859   แต่งตั้งผู้ตรวจสอบโครงการขอรับการสนับสนุนงปม.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 647   การจัดส่งข้อมูลแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค (แจ้ง อ.เวียงสา อ.ทุ่งช้าง อ.นาน้อย อ.นาหมื่น อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/026   แจ้งเลื่อนพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ในส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  06-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 4951   ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในส่วนภูมิภาคและองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  06-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 5031   แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5033   แนวทางทางการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5032   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด และกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5022   ผลการออกรางวัลบำรุงสภากาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  04-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/21607   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพโรงเรียนต้นแบบการประเมินการศึกษาทางไกล Digital Life Box for NEW DLTV (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5012   ขอความร่วมมือเสนอชื่อและประชาสัมพันธ์ข้าราชการครูเป็นอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/544   แจ้งการขยายเวลาส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความร่วมมือกับ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 5011   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2562     กลุ่มงานการเงินฯ  04-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4492   การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  04-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว641   การนำส่งเงินรายได้ของอปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  03-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว4976   การจัดสรรงปม.รายจ่ายประจำปีงปม. พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  03-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4991   ประชุมชี้แจงการใช้งานระบบการแจ้งปัญหาและข้อร้องเรียน (Traffy Fondue) และระบบบริหารจัดการการเก็บขยะอัจฉริยะ (Traffy Waste) ด้วยระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/538   การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยปูผิวทางยางพารา (แจ้ง อ.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4977   ซักซ้อมแนวทางประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 640   ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ"พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตำบลส่งเสริมเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัยและเคลื่อนการดำเนินตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-12-2562
ด่วนที่สุด     รายงานสถานะการนำเข้าข้อมูล วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 638   โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  29-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 639   แจ้งโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  29-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4966   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติวิธีการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล ประจำปีสำหรับข้าราชการครูหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  29-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4927   ขอเชิญประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ได้ผู้แทนระดับจังหวัดเข้าร่วมสรรหากรรมการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 637   ประกาศรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานเมืองพัทยา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  29-11-2562
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 635   ขอความร่วมมือคลี่คลายปัญหาให้บริการขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 534   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 636   กำหนดการเปิด - ปิดระบบการชำระเงินค่าลงทะเบียน รุ่นที่ 13 - 34 ได้ขยายระยะเวลาในการชำระค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ"การจัดการระบบสารสนเทศของ อปท. เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-plan - eMENSCR)"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว631   แจ้งโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจ้ดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  28-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว630   แจ้งแนววินิจฉัยข้อหารือของกรมบัญชีกลางในประเด็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  28-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4940   แนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว4888   การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุของอปท. ประจำปีงปม. พ.ศ. 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  28-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว504   แจ้งแนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงานฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  28-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4935   ข้อสังเกตุเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 21218   ขอเชิญเข้าร่วมปฏิบัติการเสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อผลักดันนโยบายการบูรณาการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในกลุ่มเด็กปฐมวัย (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/21217   กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2563 แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 634   แจ้งการดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 21200   ขอส่งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 633   แจ้งโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานการศึกษาและสวัสดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับสูง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4910   แนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานการส่งเสริมคุณภาพชีวิติคนพิการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4914   การสำรวจข้อมูลปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว4855   การสำรวจข้อมูลจำนวนหมู่บ้านที่มีราษฎรไม่ถึง 25 คนในเขตอบต.     กลุ่มงานกฏหมายฯ  26-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4879   การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4880   ประชุมชี้แจ้งการใช้ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (web conference) สำหรับผู้ใช้งานระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว631   แจ้งโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจ้ดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  26-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว630   แจ้งแนววินิจฉัยข้อหารือของกรมบัญชีกลางในประเด็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  26-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4848   การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา) แจ้ง อ.เวียงสา อ.ปัว อ.ท่าวังผา และ อ.เชียงกลาง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 632   แจ้งการจัดโครงการอบรมหลักสูตร"การจัดระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย สังกัด อปท. ตามกฏกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4853   ขอข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4852   ขอแจ้งเวียนแผนการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันและการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 4805   การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  22-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4843   การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
doc220191122002536.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว628   ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 627   รายงานผลการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560 - 2564)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 629   ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 625   โครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว624   รายงานการนำส่งเงินให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  21-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4825   การปรับปรุง/แก้ไข ข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้อายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4823   ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุนผักสดผลไม้สดปลอดสารเคมี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4809   ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์รายชื่อสถานประกอบการและหน่วยงานที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเชียน ประจำปี พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว622   เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยงฯ"     กลุ่มงานการเงินฯ  21-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4814   ประชาสัมพันธ์ เชิฐชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4813   แจ้งรายชื่อและรหัสผ่านการใช้การเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4824   การขอรับการสนุบสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   
doc220191120205430.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว626   แผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540ฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว503   แจ้งแนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  21-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4802   การอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ผู้ปกครองนักเรียน ในการรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับมัธยมศึกษาปี่ที่ 4 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4803   แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/20759   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการนำบัญชีเงินฝากค้ำประกันเงินกู้ของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้่ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/20758   กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่ม แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 620   การรับสมัครนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาสิรินธร เพื่อนักศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดาร ประจำปีการศึกษา 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 619   โครงการฝึกอบรมสัมมนา "ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การจัดการศึกษาท้องถิ่น"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 618   โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4770   ขอนำส่งชื่อผู้ใช้งานระบบและรหัสผ่านของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4769   ขอเชิญประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดน่านการศึกษาท้องถิ่นที่ 16 (ภาคเหนือตอนบน 2) แจ้ง อ.เวียงสา อ.เมืองน่าน อ.ปัว อ.บ้านหลวง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4768   การคัดเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4766   โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข - แมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ภายใต้แผนยุทะศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสนุขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางวัฒน วรขัติติยราชนารี ปี 2560 - 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4767   เร่งรัดตรวจสอบสภาพพนังกั้นน้ำ ฝายชะลอน้ำ หรือคันกั้นน้ำที่ชำรุดทรุดโทรมเพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพปกติและพร้อมใช้งานโดยเร็ว     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4779   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4764   ขอความร่วมมือดำเนินงานตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็ก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4762   การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงามชุมชนลูกเสือภาคพื้นยุโรป (European Jamboree 2020) ณ สาธารณรัฐโปแลนด์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4753   การมอบเกียรติบัตร"อำเภอสะอาด" ระดับจังหวัด และ "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ที่ผ่านเกณฑ์ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-11-2562
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 4761   ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบแบบสำรวจข้อมูล เรื่อง การดำเนินการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็ก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4760   ซักซ้อมการกำหนดระยะเวลาการเปิดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4776   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4773   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-11-2562
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615