กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2651   การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2650   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง "จริยธรรมและกฏหมายกับผู้ประกอบการวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน" รุ่นที่ 1 ปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2654   สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติขอความร่วมมือแจ้งแนวทางปฏิบัติให่หน่วยบริการในสังกัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2661   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประเภทศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (SAR) ประจำปี พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 11872   การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมโครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)" แจ้งนายอำเภอเวียงสา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2638   การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้งอำเภอเมืองน่าน อำเภอท่าวังผา อำเภอเวียงสา และ อำเภอภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 321   แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2562 ให้ อปท. ทราบและนำไปประกอบพิจารณาในการจัดหาสินค้าหรือบริหารนวัตกรรมไทย     กลุ่มงานการเงินฯ  21-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว017   แจ้งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 2636   ขอให้รายงานการตรวจติดตามหอพักในพื้นที่     กลุ่มงานกฏหมายฯ  21-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2627   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล   
doc220190620214533.zip
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  21-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 320   ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  21-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 2634   แนวทางปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับตำแหน่งในระบบวิทยทฐานะ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  21-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 2630   พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562     กลุ่มงานกฏหมายฯ  21-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 2614   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาส่วนตำบล   
doc220190620214604.zip
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 316   ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค(ฉบับที่..) พ.ศ.....     กลุ่มงานกฏหมายฯ  20-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 315   พระราชบัญญัติโรงงาน(ฉบับที่2) และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤฎีกา เล่ม 136 ตอนที่ 56 ก วันที่ 30 เมษายน 2562 เป้นที่เรียบร้อยแล้ว     กลุ่มงานกฏหมายฯ  20-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 317   แจ้งให้ อปท.ทุกแห่ง รายงานผลการปฏิบัติฯ ในระบบสารสนเทศของปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานกฏหมายฯ  20-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2608   การสำรวจข้อมูลภารกิจถ่ายโอนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 11627   การประชุมสัมมนา"การบริหารจัดการน้ำเสีย กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" รุ่นที่ 3 แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 313   โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-CPP) ประจำปีงบประมาณ 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  20-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 318   การดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมการคัดเลือกนวัตกรรมที่ดีสู่การถอดบทเรียนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯระดับจังหวัด ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย (แจ้ง สถอ.เวียงสา สถอ.ปัว และทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2609   ประชาสัมพันธ์คู่มือแนวทางการดำเนินงานตามประกาศประทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจดการอบรมผู้ประกอบการกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2613   การจัดทำทะเบียนสัตว์และแบบรูปรายการก่อสร้างสถานสงเคราะห์สัตว์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 314   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  20-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2611   ขอความร่วมมือดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดนำโดยยุงลาย   
doc220190620200655.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/11486   ขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านในการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แจ้งอำเภอเชียงกลาง     กลุ่มงานกฏหมายฯ  18-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/11485   ขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านในการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แจ้งอำเภอปัว     กลุ่มงานกฏหมายฯ  18-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2571   พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว/ว 2578   ประกาศงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน (แจ้ง อ.เวียงสา อ.ท่าวังผา อ.นาน้อย อ.นาหมื่น อ.บ้านหลวง และ อ.สันติสุข)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 390   ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 2576   มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  18-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2573   ขอแจ้งผลการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.รุ่นที่ 2 แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2572   ประกาศรายชื่อสถานศึกษา สำนัก/กองการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับโล่รางวัลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2545   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่งครูเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ.2561     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  17-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2544   ภารกิจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกคองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2541   กำหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามข้อ 16(2) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 จากข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-06-2562
ด่วนที่สุด  คู่มือ   คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.)   
doc220190617014409.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 309   การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี กุณยเกตุ ประจำปี 2562 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 307   แจ้งกำหนดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  17-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2536   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 สำหรับ อปท. ในจังหวัดน่าน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  17-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2535   การขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 305   แจ้งขอความร่วมมือ อปท. ที่มีโรงเรียนในสังกัดตอบแบบสอบถามออนไลน์ข้อมูลการพัฒนาการบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 304   แจ้งให้ดำเนินการตรวจสอบและกำชับให้ อปท.ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ แจ้ง สถอ.เมืองน่าน เชียงกลาง ภูเพียง แม่จริม และ สถอ.สองแคว   
doc220190618223123.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 306   แจ้งการยืนยันว่าข่าวที่รัฐบาลมีคำสั่งยกเลิก โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย.เป็นต้นไป ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2533   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ "แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-06-2562
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว2528   แนวทางการสอบโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562 แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2507   พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2508   แผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ก่อสร้างถนนดินชีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 301   แก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และเรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 300   แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม     กลุ่มงานการเงินฯ  13-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 2490   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  13-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 2482   โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผ่านระบบ web conference      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  13-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 299   จัดส่งหนังสือรายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัด อปท. ประจำปีการศึกษา 2560 แจ้ง อ.สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2480   ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2481   การนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 298   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ(Workshop) เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 294   โครงการอบรมพัฒนาครู เรื่อง ครูกับการสร้างพลเมืองประชาธิปไตย      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 293   โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ประจำปี พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 297   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  10-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 296   ขอเชิญครูผู้ดูแลเด็ก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 (แจ้ง สถอ.เวียงสา สถอ.ปัว และ ทม.น่าน)      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  10-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 295   โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2562     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  10-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 286   ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562     กลุ่มงานการเงินฯ  10-06-2562
ด่วนที่สุด     การรายงานติดตามการบันทึกข้อมูลแหล่งน้ำของ อปท. และแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ.2563 - 2567)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-06-2562
ทั่วไป     งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ปีงบประมาณ 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  10-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2424   การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 289   แจ้ง อปท.และสถานศึกษา สุรปผลการประเมินตนเองตามแบบสรุปผลการประเมินตนเองระดับสถานศึกษา ระดับ อปท. ระดับกลุ่มจังหวัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2423   การจ่ายเงินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โครงการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 292   ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามดครงการอนุรักษ์ป่าน่านจากห้องเรียนสู่ชุมชนขยายผลอย่างยั่งยืน (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว/287   แจ้งการดำเนินการจัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์(WRD) แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 288   แจ้งให้ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ CCIS และ SIS ให้ดำเนินการกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 มิ.ย.2562      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 291   โครงการอบรมหลักการพัฒนาและออกแบบก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็กฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/016   แจ้งให้ อปท.มอบหมายนักทรัพยากรบุคคล หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯดังกล่าว (ครู ก.รุ่นที่ 2) เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  05-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 285   แจ้งการจัดโครงการคลินิกคลังท้องถิ่นเคลื่อนที่ ประจำปี 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  05-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 283   การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560     กลุ่มงานการเงินฯ  05-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2390   แนวทางการพัฒนาคูคลองให้แหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอย่างยั่งยืน (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 284   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร "ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส" (Local Integrity and Transparncy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานกฏหมายฯ  05-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 281   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 แจ้ง สถอ.เวียงสา สถอ.ปัว สถอ.บ้านหลวง สถอ.ท่าวังผา สถอ.แม่จริม อบจ.น่าน และทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 2385   แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2384   รายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2352   โครงการประชุมสัสสนาเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์มาตรฐานการศึกษาและรางานการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ในระดับต้นสังกัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 280   การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 279   การคัดเลือกเพื่อรับรางวัล "พระพฤหัสบดี" ประจำปี พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2354   ขอความร่วมมือสำรวจสถานภาพผู้ประกอบวิชาชีพการสัตว์แพทย์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 277   ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานกฏหมายฯ  31-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 278   การอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุของข้ารการและพนักงานส่วนท้องถิ่น"เกษียณสร้างสุข" (Happy Retirment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 1     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  31-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2349   ขอแจ้งและส่งมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้ง 11 พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2345   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น การสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 236   เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรในสังกัด     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  31-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2333   เร่งรัดให้ อปท. จัดทำบัญชีและส่งรายงานการเงินให้สำนักงานการตรวจแผ่นดิน     กลุ่มงานการเงินฯ  31-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 274   แนวทางปฏิบัติกรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถจัดซื้อยาตามราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด     กลุ่มงานการเงินฯ  31-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว2343   โครงการฝึกอบรม"หลักสูตรนักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย (เพิ่มเติม)"รุ่นที่ 41-45     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/10373   กำหนดวัดหยุดทำการสถานธนานุบาลของ อปท. เพิ่ม (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2310   ขอความร่วมมือดำเนินการแจ้ง เรื่อง ปฏิเสธการรับการอุปถัมภ์หรือการสนับสนุน จากธุรกิจหรืออุตสาหกรรมยาสูบ (แจ้งอำเภอเวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2315   การแจ้งผลการตรวจสอบการดำเนินการ เรื่อง การบริหารจัดการสถานนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/10383   ซักซ้อมแนวทางการตรวจสถานนุบาลของ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 272   การเตรียมความพร้อมและการดำเนินการตามพระราชบัญญิติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2325   หลักเกณฑ์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2322   แจ้งรายชื่อ"โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น(Local Sufficiency School : LSS)" ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (เพิ่มเติม) แจ้ง อำเภอเวียงสา และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2321   การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 แจ้ง อ.เวียงสา และทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2311   การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ     กลุ่มงานการเงินฯ  30-05-2562
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 
 
 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615