กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
��������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5250   โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 552   โครงการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่เพิ่มเติม รุ่นที่ 38 - รุ่นที่ 43     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 551   ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลคุณสมบัติพิเศษของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ในระบบทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5201   โครงการแข่งขันคนเก่นในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 5200   แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/021   ขอให้ อปท. แจ้งนักทรัพยากรบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบุคคล เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและความเข้าใจในการดำเนินการด้านบริหารงานบุคคลของ อปท. ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 549   แจ้งบุคลากรให้มาชี้แจงกรณีขอปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 3 ปี ของเทศบาลต่อคณะอนุกรรมการฯ (แจ้ง ทต.ดู่ใต้ ทต.ปัว และ ทต.ท่าวังผา)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5197   รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของ อปท.ประจำปีงบประมาณ 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5194   ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนและร่วมจัดกิจกรรมฝึกอบรมการใช้งานแพลตฟอร์ม Airbnb และการให้บริการที่พักตามมาตรฐานสากล ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video conference) ทั่วประเทศ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 547   แจ้งกำหนดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล (แจ้งอำเภอปัว อำเภอนาน้อย และอำเภอสันติสุข)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 5167   การตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
doc220181207024021.rar
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5161   โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5151   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏบัติงานด้านการพัสดุและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจำปี 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  06-12-2561
ด่วนที่สุด     ขอแจ้ง อปท.ที่ยังไม่กรอกข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ 2562 ของเดือนตุลาคม 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5154   ศูนย์การอบรมครูทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้งอำเภอเวียงสา เทศบาลเมืองน่า และองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5135   โครงการแข่งขันคนเก่นในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 5134   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามพระราชบัญติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561     กลุ่มงานกฏหมายฯ  06-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5138   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับการก่อสร้าง/ปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน(Groundwater bank) ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยศาสตร์พระราชาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 544   บัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม เดือนตุลาคม 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  04-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 545   แจ้งโครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชีการปิดบัญชี การจัดทำรายงานการเงินประจำปี     กลุ่มงานการเงินฯ  04-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 542   ขอแจ้ง มูลนิะิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ได้จัดทำ โครงการคัดเลือกและเผยแพร่ครอบครัวประชาธิปไตย     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  04-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 5097   เร่งรัดและสร้างความเข้าใจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. - สถ.)   
doc220181203011409.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 5029   หารือแนวทางการใช่จ่ายเงินจากรายได้สะสมของสถานศึกษา     กลุ่มงานกฏหมายฯ  03-12-2561
ด่วนที่สุด     ขอให้ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2562     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 5060   ทบทวนแนวทางปฏิบัติในการขอพระราชทานถ้วยรางวัล และขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญอักษรพระนามาภิไชย ส.ธ. จารึกบนถ้วยรางวัล     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  03-12-2561
ด่วนที่สุด  info   อปท. ที่ยังไม่ปรับปรุงข้อมูล 8 ด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ INFO อปท. ปี 2562 ที่ยังไม่รับรองข้อมูล ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธ.ค. 61     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 541   แจ้งสำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 540   แจ้งแนวทางปฏบัติในการขอใช้บัญชีกรณีต่างๆ และการบรรจุและการแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5066   การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิตประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  30-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 539   ขอประชาสัมพันธ์การแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5072   แจ้งแนวทางการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5062   แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5070   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อประมาณเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
doc220181130013548.rar
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2561
ด่วนที่สุด  เงินอุดหนุนทั่้วไป 62   เร่งรัดการนำเข้าเงินอุดหนุนทั่วไป ปี 62 เดือน ต.ค. 61     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2561
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ปรับปรุงข้อมูล และยืนยันข้อมูลฝานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 ด้าน ในระบบ info ประจำปีงบประมาณ 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4750   ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยดารเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 และแผนการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา     กลุ่มงานกฏหมายฯ  30-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5039   การบริหารจัดการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าแลหลา อำเภอละงู จังหวัดสตูล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/21937   การคัดเลือก "โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (MDS)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แจ้งอำเภอเวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 5028   การทบทวนใบอนุญาตของราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  29-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 5037   แนวทางการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมคนไทยเข้าสู่ศควรรษที่ 21 (แจ้งอำเภอเวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ ว 5022   ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  29-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 534   หลักเกณฑ์และวิธีัการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 2     กลุ่มงานการเงินฯ  29-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5009   การจัดทำบัญชี ทะเบียนและรายงานการเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561     กลุ่มงานการเงินฯ  29-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 535   แนวทางและวิธีการในการดำเนินโครงการความร่วมมือป้องกันทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบของข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือก ผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงานตามมาตรา 17 และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญํติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560     กลุ่มงานการเงินฯ  29-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 537   แจ้งซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีคู่สัญญาแปรสภาพนิติบุคคล     กลุ่มงานการเงินฯ  29-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 536   มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการ     กลุ่มงานการเงินฯ  29-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 5020   แจ้งประกาศผลการตัดสินการประกวดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยดีเด่น (ระดับประเทศ)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  28-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 5008   แนวทางในการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลเพื่อสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย     กลุ่มงานกฏหมายฯ  28-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4977   โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2562     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 533   แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-11-2561
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท. ที่ยังไม่ส่งรายงานสถานะเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถจ่ายได้      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4986   แนวทางการให้บริการข้อมูลมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4972   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  27-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4985   ประกาศงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน (แจ้งอำเภอเมืองน่าน ท่าวังผา ปัว เวียงสา ภูเพียง และเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4970   ซักซ้อมแนวทางการกำหนดงานประเพณีท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4973   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 เพิ่มเติม (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 532   แจ้งให้เทศบาลและอบต. เตรียมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก่อนที่กฏหมายจะมีผงใช้บังคับ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4961   โครงการอบรมสัมมนา "การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และการจัดทำงบประมาณตามแนวทางที่สำนักงบประมาณกำหนด"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4951   การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  23-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 4948   ขอเชิญร่วมงาน Thailand Friendly Design Expo 2018     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 530   แจ้งให้ อปท. ที่ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรีณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน มีรายชื่อผิดพลาดคลาดเคลื่อน รายงานให้จังหัดทราบ   
doc220181122201227.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 4945   แนวทางการดำเนิกโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4941   การจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค และการขอรับการสนันสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค   
doc220181127235446.1
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4939   สรุปนโยบายพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2561 และพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-11-2561
ด่วนที่สุด  นน.0023.5/ว 4933   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  22-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4938   โครงการอบรมหลักสูตร "การจัดสวัสดิการการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ" รุ่นที่ 9 และรุ่นที่ 10     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  22-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 4937   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัย และหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 529   สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับภารกิจการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 528   แก้ไขเพิ่มเติมการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  22-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4923   กำหนดการการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานกฏหมายฯ  22-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/21252   การปรับลดอัตราดอกเบี้ของสถานานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้งเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/019   แจ้งขอแลื่อนกำหนดการประชุมท้องถิ่นอำเภอ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4914   ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมวันดินโลก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/21235   ประกาศผลการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่ตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขต (แจ้งเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/21234   กำหนดวัดหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2562 (แจ้งเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-11-2561
ด่วนที่สุด     แจ้งรายชื่อ อปท. ที่ยังไม่นำส่งใบเสร็จรับเงินการจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปี 2561 จัดสรรงวดเดือนกรกฏาคม - กันยายน 2561 (รอบที่ 2)     กลุ่มงานการเงินฯ  21-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4907   ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ   
doc220181121000131.xls
 
doc320181121000131.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4908   การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด รายงานให้จังหวัดทราบภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561)     กลุ่มงานการเงินฯ  21-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4891   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 527   แจ้งกำหนดการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4882   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4883   การรายงานประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561     กลุ่มงานการเงินฯ  20-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4886   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
doc220181120005838.doc
 
doc320181120005838.docx
 
doc420181120005838.doc
 
doc520181120005838.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4877   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ   
doc220181120003206.zip
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4880   การรายงานสถานะของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
doc220181120234922.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2561
ด่วนที่สุด     แจ้งรายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ดำเนินการกรอกข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป ปี 2562 ประจำเดือนตุลาคม 2561      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4854   ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้แอปพลิเคชันแจ้งและบริหารจัดการข้อร้องเรียนและปัญหา (Traffy Fondue)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4843   การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมชนลูกเสือโลก ครั้งที่ 24 ณ สหรัฐอเมริการ (24 world scout jamboree,2019)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2561
ด่วนที่สุด     แจ้งรายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ปรับปรุงข้อมูล และยืนยันข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 ด้าน ในระบบ INFO      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4853   การดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 524   เทศบาลเมืองน่าน แจ้งโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  19-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4848   การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการแก้ไขอาชญากรรมด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 4857   การคัดเลือกผู้แทนพนักงานเทศบาล (ปลัดเทศบาล) ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน (แทนตำแหน่งที่ว่าง)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  19-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4847   การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4851   สำรวจความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่เป็นประโยชน์ต่อการคมนาคมขนส่งหรือการสัญจรของประชาชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4852   ขอความร่วมมือดำเนินการปรับปรุงข้อมูลถนนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-11-2561
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 522   ขอแจ้งให้ อปท. รายงานข้อมูลหนี้ของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4812   ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ"แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าชเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4813   การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4814   การรักษาความปลอดภัย การจัดระเบียบ และความสะอาดในช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-11-2561
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615