กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
 นน 0023.3/ว 668   การขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบาย "สวัสดิการหนังสือเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-02-2566
 นน 0023.3/ 2797   ขอให้พิจารณามอบหมายบุคคลเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการติดตามการถ่ายโอน รพ.สต. ไปยัง อบจ. ในคณะกรรมาธิการการสาธาณสุข วุฒิสภา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-02-2566
 นน 0023.4/ว 114   การนำกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารฯ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  10-02-2566
 นน 0023.2/ว 116   แจ้งโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-02-2566
 นน 0023.2/ว   การอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ของข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นบรรจุใหม่     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-02-2566
 นน 0023.3/ ว 109   เชิญประชุมติดตามการฟื้นฟูแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดน่าน (แจ้ง อบจ.น่าน ทม.น่าน ทต.ดู่ใต้ และ อบต.ไชยสถาน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-02-2566
 นน 0023.3/ว 651   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ของ อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-02-2566
 นน 0023.3/ว 110   การตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-02-2566
 นน 0023.3/ 58   การประชุมเครือข่ายการศึกษาปฐมวัยจังหวัดน่าน ครั้งที่ 1 ตามโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-02-2566
 นน 0023.3/ว 633   การประชุมให้แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและวินัยด้านความปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็กปฐมวัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-02-2566
 นน 0023.3/ว 634   การเตรียมการเพื่อใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-02-2566
 นน 0023.6/ว 608   โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าน ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติราชนารี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-02-2566
 นน 0023.6/ ว 613   ผลการประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือ ปี 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-02-2566
 นน 0023.6/ว 617   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งวดที่ 2)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-02-2566
 นน 0023.6/ว 598   ชี้แจงเหตุผลการส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (แจ้ง อ.นาน้อย และ อ.ทุ่งช้าง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-02-2566
 นน 0023.6/ 2559   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดนุนเฉพาะกิจ (แจ้ง อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-02-2566
    งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2566 ปีงบประมาณ 2566     กลุ่มงานการเงินฯ  07-02-2566
 นน 0023.3/ว 588   การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ท่าวังผา อ.ภูเพียง อ.บ่อเกลือ และ อ.สองแคว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-02-2566
 นน 0023.6/ว 589   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-02-2566
 นน 0023.6/ว 590   แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-02-2566
 นน 0023.6/ว 106   แจ้ง อปท. ตรวจสอบข้อมูลรายเดือน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-02-2566
 นน 0023.6/ว 580   การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-02-2566
 นน 0023.6/ว 570   การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของ อปท. กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (อบจ. ทน. และ ทม.) แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-02-2566
 นน 0023.1/ว 100   การประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจ.น่าน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  06-02-2566
 นน 0023.6/ว 2386   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. (แจ้ง อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-02-2566
 นน 0023.3/ว 574   ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-02-2566
 นน 0023.2/ว 571   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  06-02-2566
 นน 0023.3/ว 566   การจัดเวทีเสวนาออนไลน์ระดับนานาชาติ เรื่องการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น (Youth Participation on Local Governance : International Knowledge Exchange Forum)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-02-2566
 นน 0023.3/ว 565   ขอความร่วมมือสถานศึกษาตอบแทนสอบถาม การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-02-2566
 นน 0023.3/ว 2320   การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-02-2566
 นน 0023.5/ว 102   การนำส่งเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  03-02-2566
 พน 0301/ 122   กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้จัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 1/2566 โดยวิธีโอนผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนศรีอยุธยา     กลุ่มงานการเงินฯ  03-02-2566
 นน 0023.5/ว 101   ส่งเงินรายได้ค่าธรรมเนียมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  03-02-2566
 นน 0023.5/ว 537   การสอดส่องดูแลพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  03-02-2566
 นน 0023.5/ว 554   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนธันวาคม 2565     กลุ่มงานการเงินฯ  03-02-2566
 นน 0020(1)/ 681   การนำส่งเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  03-02-2566
 นน 0023.3/ว 104   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-02-2566
 นน 0023.6/ว 559   ขอความร่วมมือแจ้ง อปท. ที่เข้าร่วมดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ขับเคลื่อนบริการแว่นสำหรับผู้สูงอายุตามนโยบายมอบของขวัญปีใหม่ ปี 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-02-2566
 นน 0023.3/ว 527   ประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ WWW.ESDELEARNING.ORG (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-02-2566
 นน 0023.6/ว 2325   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน (ประปาหมู่บ้าน) (แจ้ง องเชียงกลาง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-02-2566
 นน 0023.3/ว 544   การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการบูรณาการประสานความร่วมมือ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-02-2566
 นน 0023.3/ว 545   ถอดบทเรียนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา "นวัตกรรมการศึกษาแห่งชาติ" กรณีศึกษาโรงเรียน อบต.รางจรเข้ (เจ้าคุณเชิด อุปถัมภ์) สังกัด อบต.รางจรเข้     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-02-2566
 นน 0023.4/ว 530   การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540     กลุ่มงานกฏหมายฯ  02-02-2566
 นน 0023.4/ว 538   หารือการหยุดปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561     กลุ่มงานกฏหมายฯ  02-02-2566
 นน 0023.4/ว 541   หารือการขออนุญาตก่อสร้างช่องลอดเหลื่ยม (บล็อกคอนเวิร์ส) ใต้ถนนทางหลวงท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  02-02-2566
 นน 0023.3/ว 539   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ของ อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-02-2566
 นน 0023.3/ว 524   การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-02-2566
 นน 0023./ว 525   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ระดับศูนย์สอบและระดับสนามสอบ (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2566
 นน 0023.5/ 1865   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2566
 นน 0023.5/ว 89   รายงานการนำส่งเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  01-02-2566
 มท 0803.4/ว 202   โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 25 รุ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  01-02-2566
 นน 0023.3/ว 503   รายงานผลการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ THAIQM   
doc220230201163728.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2566
 นน 0023.6/ 2010   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ฯ (ถนน) (แจ้ง อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2566
 นน 0023.6/ว 99   ขอความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2566
 นน 0023.6/ว 98   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโรคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2566
 นน 0023.6/ว 97   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2566
 นน 0023.3/ว 508   การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2566
 นน 0023.3/ว 502   ขอความร่วมมือเผยแพร่เล่มรวมกฏหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2566
 นน 0023.6/ 2076   ข้อเสนอการดำเนินงานด้านสุขภาพช่องปาก สำหรับ สอน./รพ.สต. ที่ถ่ายโอนให้แก่ อบจ. (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2566
 นน 0023.3/ว 94   โครงการจัดทำข้อเสนอแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2566
 นน 0023.3/ 2047   การกำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลของ อปท. และกำหนดวันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษของสถานธนานุบาล ของ อปท. ประจำปี พ.ศ. 2566 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2566
 นน 0023.3/ ว 95   การขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2566
 นน 0023.3/ว 96   แจ้งแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2566
 นน 0023.3/ว 93   ขอประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งาน รุ่นที่ 1/2566      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2566
 นน 0023.3/45   แจ้งเร่งรัดการนำเข้าข้อมูลการจัดตั้งชุมชนและผลการดำเนินงานของชุมชน ในระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ด้านที่ 7 สังคม ศาสนา วัฒนธรรม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2566
 นน 0023.6/ว 490   การเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่ายของเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่าของ อปท. (ยกเว้น อ.บ้านหลวง บ่อเกลือ ทุ่งช้าง และ อ.นาน้อย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2566
 นน 0023.3/ว 498   เกณฑ์การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบคัดเลือก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2566
 นน 0023.2/ว 501   การบันทึกข้อมูลปลัด อปท.     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-02-2566
 นน 0023.2/ ว 505   การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2566     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-02-2566
 นน 0023.6/ว 489   การเปลี่ยนแปลงการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Cluster) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-01-2566
 นน 0023.6/ว 91   การปรับปรุงการรายงานข้อมูลถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. (ปรับปรุงระบบแจ้งเตือน)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-01-2566
 นน 0023.3/ว 461   ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 3 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-01-2566
 นน 0023.3/ว 464   การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ปีการศึกษา 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-01-2566
 นน 0023.3/ว 90   ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 19     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-01-2566
 นน 0023.6/ว 88   ขอความอนุเคราะห์แจ้ง อปท. ดำเนินการจัดการมูลฝอยและดำเนินการตามแนวทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กำกับ ติดตามการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำในสถานประกอบการประเภทสถานที่จำหน่ายอาหาร     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-01-2566
 นน 0023.3/ว 448   บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-01-2566
 นน 0023.3/ ว 1827   ขอความอนุเคราะห์พิจารณาสนับสนุนพื้นที่สำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-01-2566
 นน 0023.3/ว87   แจ้งขยายเวลาการกรอกข้อมูล e-service ถึงวันที่ 6 ก.พ. 66     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-01-2566
 นน 0023.6/ว 86   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์อนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-01-2566
 นน 0023.3/ว 85   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-01-2566
 นน 0023.4/ว 419   การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  27-01-2566
 นน 0023.5/ว 424   เพิ่มจำนวนรุ่นตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 31 - 40     กลุ่มงานการเงินฯ  26-01-2566
 นน 0023.5/ว 84   แจ้งเพิ่มจำนวนรุ่นโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 21 - 30     กลุ่มงานการเงินฯ  26-01-2566
 นน 0023.5/ 1644   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566)     กลุ่มงานการเงินฯ  26-01-2566
 นน 0023.4/ว 83   หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และสิ่งซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์อื่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  26-01-2566
 นน 0023.4/ว 82   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนทางหอกระจายข่าว เสียงตามสายและวิทยุชุมชน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  26-01-2566
 นน 0023.4/ว 403   หารือแนวทางปฏิบัติกรณ๊โรงพยาบาลพิมายขอรับโอนกรรมสิทธิ์์ที่ดิน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  26-01-2566
 นน 0023.6/ว 80   การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจหาผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี จากแม่สู่ลูก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แจ้ง สถอ.ภูเพียง และ อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-01-2566
 นน 0023.4/ว 405   แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและแก้ไขแนวเขต หรือเปลื่ยนแปลงแนวเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดทำและแก้ไขแนวเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  26-01-2566
 นน 0023.5/ว 355   โครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 (เพิ้มเติม)     กลุ่มงานการเงินฯ  26-01-2566
 นน 0023.5/ว 354   การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง     กลุ่มงานการเงินฯ  26-01-2566
 นน 0023.6/ว 81   ประชาสัมพันธ์ชุดความรู้เกี่ยวกับฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) และสุขภาพ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-01-2566
 นน 0023.5/ว 352   เพิ่มจำนวนรุ่นตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 21 - 30     กลุ่มงานการเงินฯ  26-01-2566
 นน 0023.3/ 38   ชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุมนเทวราช (ช่วงแยกถนนสวนตาล - แยกถนนวรวิชัย) (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-01-2566
 นน 0023.5/ว 70   แจ้งโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (NEW GFMIS Thai)     กลุ่มงานการเงินฯ  26-01-2566
 นน 0023.6 / ว 79   ขอความร่วมมือจังหวัดประชาสัมพันธ์รายงานการจัดกิจกรรม "วั้นล้างมือโลก" ประจำปี 65      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-01-2566
 นน 0023.6/ว 78   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารงานบุคคล งปม. การวางแผน เพื่อพัฒนาการถ่ายโอน รพ.สต.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-01-2566
 นน 0023.5/ว 65   แจ้งโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5     กลุ่มงานการเงินฯ  26-01-2566
 นน 0023.5/ว 64   แจ้งโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)     กลุ่มงานการเงินฯ  26-01-2566
 นน 0023.5/ว 63   แจ้งประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ     กลุ่มงานการเงินฯ  26-01-2566
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615