กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 571   โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้โดยการเสริมสร้างจิต 5 ลักษณะเพื่ออนาคตตามแนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 570   การจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5342   หารือการขอรับเบี้ยความพิการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 5334   ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 567   แจ้งกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายต้นสังกัดศูนย์การอบรมครูทางไกล การอบรมครูพี่เลี้ยงและการอบรมครูผู้สอน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5332   การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี พ.ศ.2561-2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5324   การส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.32/ว 569   การรายงานข้อมูลด้านงบประมาณและบุคลากรของศูนย์นาเด็กเล็ก     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 568   ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลเด็กปฐมวัยที่ยังไม่ได้เข้าเรียน (เด็กตกหล่น) ปีการศึกษา 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5328   การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5326   บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา สืบสาน รักษา ต้อยอด เกษตรพอเพียงสู้ท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5325   การคุ้มครองข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 5317   ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน    
doc220181218003847.docx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 565   ขอเชิญครูผู้ดูแลเด็ก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 562   การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสื่อออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างรับรู้ด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคแก่ประชาชนในการอุปโภคบริโภคสินค้าต่างๆ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  18-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 560   ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์และการประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์"     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  18-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 561   ขอความอนุเคาะห์ประสานแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ประกาศ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  18-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 563   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ กฏกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป้นหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2561     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  18-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 566   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังเหตุเพลิงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 5303   การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 5304   การสำรวจข้อมูลตำแหน่งศึกษานืเทศก์ของ อปท. ประจำปี 2562     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5294   การเร่งรัดให้ อปท. ดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ     กลุ่มงานการเงินฯ  17-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5292   ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามแนวทางการดำเนินงานยกเลิกการร้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านจากประชาชนผู้ขอรับบริการในดครงการการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (No Copy)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5289   โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2561
ทั่วไป     งบทอลองประจำเดือน พฤศจิกายน 25621 ปีงบประมาณ 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  17-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 5269   ขอเชิญเจ้าหน้าที่ในส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5290   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2561
ด่วนที่สุด     ขอแจ้งให้ อปท. ที่ยังไม่ได้ดำเนินการอนุมัติแผนในระบบ e-plan ปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5273   ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่องหลักเกณฑ์ให้ อปท. เป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5279   การจัดงานชุมนุมลูกเสือวิสามันแห่งชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 5253   ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา     กลุ่มงานการเงินฯ  17-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 555   หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 2     กลุ่มงานการเงินฯ  17-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5251   โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน     กลุ่มงานการเงินฯ  17-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5255   หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561     กลุ่มงานการเงินฯ  17-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 554   หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     กลุ่มงานการเงินฯ  17-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 553   แจ้งยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง พ.ร.บ.การป้องกันและกราบกรามการทุจริต พ.ศ.2542     กลุ่มงานการเงินฯ  17-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 556   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 (แจ้ง สถอ.เวียงสา สถอ.ปัว สถอ.บ้านหลวง สถอ.ท่าวังผา สถอ.แม่จริม อบจ.น่าน ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5247   โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ยกเว้น อำเภอแม่จริม และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5245   การนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5167   การตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/22867   โครงการประชุมเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5244   การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/22868   ยืนยันข้อมูลรายชื่อโรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5248   การเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2561/62     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5252   สำรวจข้อมูลสถานศึกษาที่ครบกำหนด 5 ปี และมีความพร้อมหรือประสงค์ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5250   โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 552   โครงการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่เพิ่มเติม รุ่นที่ 38 - รุ่นที่ 43     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 551   ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลคุณสมบัติพิเศษของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ในระบบทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5201   โครงการแข่งขันคนเก่นในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 5200   แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/021   ขอให้ อปท. แจ้งนักทรัพยากรบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบุคคล เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและความเข้าใจในการดำเนินการด้านบริหารงานบุคคลของ อปท. ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 549   แจ้งบุคลากรให้มาชี้แจงกรณีขอปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 3 ปี ของเทศบาลต่อคณะอนุกรรมการฯ (แจ้ง ทต.ดู่ใต้ ทต.ปัว และ ทต.ท่าวังผา)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5197   รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของ อปท.ประจำปีงบประมาณ 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5194   ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนและร่วมจัดกิจกรรมฝึกอบรมการใช้งานแพลตฟอร์ม Airbnb และการให้บริการที่พักตามมาตรฐานสากล ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video conference) ทั่วประเทศ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 547   แจ้งกำหนดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล (แจ้งอำเภอปัว อำเภอนาน้อย และอำเภอสันติสุข)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 5167   การตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
doc220181207024021.rar
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5161   โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5151   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏบัติงานด้านการพัสดุและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจำปี 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  06-12-2561
ด่วนที่สุด     ขอแจ้ง อปท.ที่ยังไม่กรอกข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ 2562 ของเดือนตุลาคม 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5154   ศูนย์การอบรมครูทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้งอำเภอเวียงสา เทศบาลเมืองน่า และองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5135   โครงการแข่งขันคนเก่นในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 5134   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามพระราชบัญติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561     กลุ่มงานกฏหมายฯ  06-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5138   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับการก่อสร้าง/ปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน(Groundwater bank) ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยศาสตร์พระราชาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 544   บัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม เดือนตุลาคม 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  04-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 545   แจ้งโครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชีการปิดบัญชี การจัดทำรายงานการเงินประจำปี     กลุ่มงานการเงินฯ  04-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 542   ขอแจ้ง มูลนิะิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ได้จัดทำ โครงการคัดเลือกและเผยแพร่ครอบครัวประชาธิปไตย     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  04-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 5097   เร่งรัดและสร้างความเข้าใจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. - สถ.)   
doc220181203011409.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 5029   หารือแนวทางการใช่จ่ายเงินจากรายได้สะสมของสถานศึกษา     กลุ่มงานกฏหมายฯ  03-12-2561
ด่วนที่สุด     ขอให้ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2562     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 5060   ทบทวนแนวทางปฏิบัติในการขอพระราชทานถ้วยรางวัล และขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญอักษรพระนามาภิไชย ส.ธ. จารึกบนถ้วยรางวัล     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  03-12-2561
ด่วนที่สุด  info   อปท. ที่ยังไม่ปรับปรุงข้อมูล 8 ด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ INFO อปท. ปี 2562 ที่ยังไม่รับรองข้อมูล ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธ.ค. 61     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 541   แจ้งสำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 540   แจ้งแนวทางปฏบัติในการขอใช้บัญชีกรณีต่างๆ และการบรรจุและการแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5066   การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิตประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  30-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 539   ขอประชาสัมพันธ์การแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5072   แจ้งแนวทางการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5062   แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5070   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อประมาณเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
doc220181130013548.rar
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2561
ด่วนที่สุด  เงินอุดหนุนทั่้วไป 62   เร่งรัดการนำเข้าเงินอุดหนุนทั่วไป ปี 62 เดือน ต.ค. 61     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2561
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ปรับปรุงข้อมูล และยืนยันข้อมูลฝานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 ด้าน ในระบบ info ประจำปีงบประมาณ 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4750   ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยดารเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 และแผนการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา     กลุ่มงานกฏหมายฯ  30-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5039   การบริหารจัดการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าแลหลา อำเภอละงู จังหวัดสตูล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/21937   การคัดเลือก "โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (MDS)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แจ้งอำเภอเวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 5028   การทบทวนใบอนุญาตของราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  29-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 5037   แนวทางการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมคนไทยเข้าสู่ศควรรษที่ 21 (แจ้งอำเภอเวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ ว 5022   ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  29-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 534   หลักเกณฑ์และวิธีัการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 2     กลุ่มงานการเงินฯ  29-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5009   การจัดทำบัญชี ทะเบียนและรายงานการเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561     กลุ่มงานการเงินฯ  29-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 535   แนวทางและวิธีการในการดำเนินโครงการความร่วมมือป้องกันทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบของข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือก ผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงานตามมาตรา 17 และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญํติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560     กลุ่มงานการเงินฯ  29-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 537   แจ้งซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีคู่สัญญาแปรสภาพนิติบุคคล     กลุ่มงานการเงินฯ  29-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 536   มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการ     กลุ่มงานการเงินฯ  29-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 5020   แจ้งประกาศผลการตัดสินการประกวดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยดีเด่น (ระดับประเทศ)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  28-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 5008   แนวทางในการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลเพื่อสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย     กลุ่มงานกฏหมายฯ  28-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4977   โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2562     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 533   แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-11-2561
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท. ที่ยังไม่ส่งรายงานสถานะเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถจ่ายได้      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4986   แนวทางการให้บริการข้อมูลมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4972   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  27-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4985   ประกาศงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน (แจ้งอำเภอเมืองน่าน ท่าวังผา ปัว เวียงสา ภูเพียง และเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4970   ซักซ้อมแนวทางการกำหนดงานประเพณีท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-11-2561
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615