กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.5/ว4392   การจัดสรรและโอนเงินจัดสรรงปม.รายจ่ายประจำปีงปม. พ.ศ.2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งปม.ฯ (งวดที่ 1)     กลุ่มงานการเงินฯ  23-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว561   แจ้งรายชื่อผู้รับการอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรของอปท.เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  23-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว560   แจ้งซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  23-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4393   เชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระดับจังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว559   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารท้องถิ่นระดับสูงฯ รุ่นที่ 3     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  22-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว558   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารท้องถิ่นระดับสูงฯรุ่นที่ 2     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  22-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว4382   การจัดสรรงปม.รายจ่ายประจำปีงปม. พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1ฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  22-10-2562
ด่วนที่สุด  -   แก้ไขกำหนดการตรวจนิเเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-10-2562
สั่งการ  นน 0023.5/ว4370   การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน     กลุ่มงานการเงินฯ  21-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว4369   โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  21-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว554   แจ้งสำรวจข้อมูลการพัฒนาขรก.หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้กำหนดยุทธศาสตร์ฯ และให้อปท.ตอบแบบสำรวจตามแบบ สบ.พถ.1ฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว553   แจ้งอปท.ที่มีรร.และศพด.ในสังกัดรายงานความประสงค์การเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะที่ 2ฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  21-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว4360   การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุอปท.ประจำปี พ.ศ.2563     กลุ่มงานการเงินฯ  18-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว552   การนำส่งเงินรายได้ของอปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  18-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4364   การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ปัว อ.เวียงสา อ.ท่าวังผา อ.เชียงกลาง อ.นาน้อย และ อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4361   การเตรียมความพร้อมจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว4334   โครงการตรวจนิเทศอปท.ในพื้นที่จังหวัดน่าน (โครงการท้องถิ่นสัญจร)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  18-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว550   เผยแพร่เอกสารความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  18-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4344   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 18810   วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4345   การออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเป็นประเภทอุปโภค     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-10-2562
ด่วนมาก  นน 0023.4/ว549   แจ้งพิจารณาคุณสมบัติเพิ่มเติมให้ "เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านกิจการสภาที่นายกอปท.เห็นสมควร" สามารถเข้ารับการอบรมฯ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  17-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว4341   โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน"ฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  17-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4337   ซักซ้อมแนวทางการบันทึกข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) ในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 18747   แนวทางการดำเนินโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน - วิ่ง มินิฮาล์ฟ มาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4332   การสำรวจความเสียหาย และเร่งฟื้นฟูให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณีอุทกภัย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว4329   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอปท.ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยฯ   
doc220191016191059.xlsx
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  17-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4325   แจ้งปิดการใช้งานระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของ อปท. (มฝ.1 และ มฝ.2)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว4316   แนวทางปฏิบัติตามมาตรา 20 (1) แห่งพรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  16-10-2562
ด่วนที่สุด     เอกสารการประชุมแนวทางการดำเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) ผ่านระบบ web conference    
doc220191015232740.pdf
 
doc320191015232740.pdf
 
doc420191015232740.pptx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4311   ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์(Human Capital) เพื่อรับรอง 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว4253   เชิญประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  15-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4308   การคัดเลือกผู้แทนพนักงานเทศบาล (ปลัดเทศบาล) ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน (แทนตำแหน่งที่ว่าง)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  15-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว4284   แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  15-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 548   ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4278   ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้ง การรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023./ว 547   โครงการพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน - วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 18444   ขอติดตามรายงานผลการดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2562 และสำรวจข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2563 (แจ้ง อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4272   ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 546   การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/18460   ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขคำผิดอันเกิดจากการพิมพ์เอกสารของรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4264   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวามคม 2562)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4263   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวามคม 2562) ยกเว้นจังหวัดสิงห์บุรี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4262   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 ) ยกเว้นจังหวัดสิงห์บุรี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว4258   แนวทางการเบิกจ่ายงปม.ในการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว "รอยยิ้มแห่งแผ่นดินสยาม"     กลุ่มงานการเงินฯ  10-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว4254   โครงการฝึกอบรม หลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน     กลุ่มงานการเงินฯ  10-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว4255   การปฏิบัติตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560ฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  10-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว544   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  10-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 18403   แจ้งเพิ่มเติมเอกสารการขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (แจ้ง อ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 545   เชิญเข้าร่วม "โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2562"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4253   ขอเชิญประชุมแนวทางการดำเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) ผ่านระบบ web conference      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-10-2562
ด่วนที่สุด     การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
doc220191009202725.zip
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 541   แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของจังหวัด     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 538   ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรม"งานป้องกันสร้างสรรค์ พื้นที่ปลอดภัยสร้างได้"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 539   การนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าน่านจากห้องเรียนสู่ชุมชนขยายผลอย่างยั่งยืน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4233   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบแนะนำสำหรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) และโปรแกรมบันทึกและคัดกรองการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กสำหรับโรงเรียน (KidDiary School) ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-10-2562
ทั่วไป  -   ประกาศ งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562 ปีงบประมาณ 2562      กลุ่มงานการเงินฯ  08-10-2562
ด่วนที่สุด     แจ้งให้ อปท. บันทึกข้อมูลการจัดเก็บรายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4217   แจ้งเวียนการดำเนินงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4203   ขอเชิญประชุมแนวทางการดำเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) ระบบ web conference      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว4218   แนวทางปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนตามแผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2ฯ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  08-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4197   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 4 จำนวน 1 (เดือนกันยายน 2562 ) เพิ่มเติม (แจ้ง อ.ทุ่งช้าง และ อ.สองแคว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 18092   ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4192   ประกาศผลการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน"จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 532   การดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศของ อปท. เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 531   แจ้งผลการประเมินประสิทะิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4181   เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4179   รายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4172   ป้ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (แจ้ง อ.ภูเพียง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/17936   ประกาศผลการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562 ระดับภาค (แจ้ง อ.ปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว4173   การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  03-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว4169   ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วท้องถิ่นฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  03-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4167   คำแถลงสภากาชาดไทยเพื่อใช้ประกอบการจัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน )     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว530   ซัอมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  03-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 527   แจ้งผลการประเมินประสิทะิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-10-2562
ด่วนที่สุด     ขอให้เทศบาลตำบลที่ยังไม่รายงานผลการกู้เงินแต่ละไตรมาส ปีงบประมาณ 2562 รายงานผลให้เสร็จเรียบร้อย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ 17891   แจ้งปฏิบัติการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (GPAX) ปีการศึกษา 2561 เพื่อประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4158   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษา   
doc220191003003520.rar
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ 17892   แนวทางการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีของสถานธานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4162   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อการณีฉุกเฉิกหรือจำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณีอุทกภัย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 528   ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมสัมมนาปัญหาการดำเนินงานกิจการสภาท้องถิ่นที่ผ่านมา     กลุ่มงานกฏหมายฯ  03-10-2562
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท.ที่ยังไม่ดำเนินการบันทึกข้อมูลการจัดเก็บรายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4152   ขอความร่วมมือเผยแพร่โครงการนวัตกรรมชุมชนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบศีรีขันธ์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 526   การจัดฝึกอบรม"โครงการยกระดับพัฒนาท้องถิ่น 4.0"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 525   แนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติม จากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ     กลุ่มงานการเงินฯ  02-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4147   ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   
doc220191002005143.rar
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4142   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4102   การจัดทำประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 522   การดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกระทรวงมหาดไทยครั้งที่ 4/262     กลุ่มงานการเงินฯ  01-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 520   การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  01-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 521   การรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. เพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ     กลุ่มงานการเงินฯ  01-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/445   แจ้งตรวจสอบข้อมูลหอกระจายข่าวชุมชนในเขตเทศบาลที่ไม่มีกำนัน (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4105   การดำเนินตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ผู้ตรวจการแผ่นดินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4104   โครงการอบรมหลักสูตร"การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน" พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรัปรุง พุทธศักราช 2560) (Training program for Administration of School Curriculum : Basic Education Curriculum)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4081   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-10-2562
ด่วนที่สุด     ประกาศผลการคัดเลือก เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป้นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน     กลุ่มงานการเงินฯ  01-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4101   แผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว ปี พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4106   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน และวิธีปฏิบัติในการอนุมัติเงินจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย และการหักงบประมาณรายจ่าย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4100   แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 519   ขอความร่วมมือ อปท. ที่มีข้าราชการครูพนักงานครูฯในสังกัดสำรวจรายชื่อผู้ที่จะขอรับการประเมินหรือขอรับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาฐการพิเศษหรือเชียวชาญเพื่อเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัย     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  30-09-2562
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 
 
 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615