กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
��������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1759   การสำรวจข้อมูลรายได้ของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 201   แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1749   ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว1756   การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1755   การสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1757   ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 200   การสำรวจข้อมูลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  22-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ 7867   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น (แจ้งอำเภอท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1736   การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้งอำเภอเวียงสา อำเภอท่าวังผา อำเภอภูเพียง อำเภอแม่จริม และอำเภอนาหมื่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1734   การจัดเวทีสานพลัง สร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา (แจ้ง อ.เวียงสา อ.นาน้อย อ.ภูเพียง และ อ.เชียงกลาง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1724   การประกาศหลักเฏณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  19-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1703   แนวทางการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1682   การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1663   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอการทางสังคม เงินอุดหนุนสำหรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ไตสมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562)     กลุ่มงานการเงินฯ  17-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1667   การเร่งรัดและติดตามการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  17-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 196   แผนขับเคลื่อนการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด พ.ศ.2562-2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 195   สรุปผลการประชุมสัมมนา MICE Clinic ภายใต้หัวข้อ "Thailand 4.0 and Sustainable Meeting"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 198   ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจากการประชุมติดตามสถานการณ์การจัดการปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐาน รวมทั้งมาตรการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และจังหวัดตาก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1654   การตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมของผู้มีสิทธิ์ในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่ไม่มีชื่อในฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 197   มติที่ประชุมคระกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาตื ครั้งที่ 1/2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1655   การสนับสนุนการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตอันเนื่องมาจากการใช้ยาเสพติด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/165   แจ้งกำหนดการจัดงาน "เวทีสานพลัง สร้างปัญญา พํฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา" แจ้ง อบต.นาทะนุง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 1650   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคืการบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอนสายงานนิเทศการศึกษา และสายงานบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/256 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 1646   ขอความอนุเคราะห์จัดส่งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผ่านระบบ ITAS ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1647   แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงิอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) (ไตรมาส 1)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1645   ซักซ้อมการประกาศรายชื่อผู้ป่วยเอดส์เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1639   การรณรงค์จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 194   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามสัญญาจ้างในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้อง     กลุ่มงานการเงินฯ  10-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 193   แจ้ง อปท.ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมขอความร่วมมือการใช้ไบโอดีเชล บี 20     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 192   การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองท้องถิ่น(INFO)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 191   แจ้งให้ อปท. ถือปฏิบัติตามแนวทางการลงนามความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการทำความตกลงสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-04-2562
ทั่วไป     งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2562 ปีงบประมาณ 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  10-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1618   การประชุมส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 7 (The 7th Thailand Bike and walk forum) พร้อมขอเชิญส่งบทคัดย่อนำเสนอผลงาน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 1621   ขอแจ้งปฏิทินและคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1620   โครงการอบรมสัมมนาการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Preformance Assessment : LPA) ประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1614   ขอความร่วมมือจัดกิจกรรม      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 163   ขอความอนุเคราะห์ติดตามทวงถามการส่งคืนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณ ปี 2561 ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยืม (แจ้ง สถอ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1609   การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 190   แนววินิจฉัยข้อหารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ กรณีการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง     กลุ่มงานการเงินฯ  09-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 189   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  09-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/160   แจ้งให้ ผู้จัดการสถานธนานุบาล ทม.น่าน ลาพักผ่อน ระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน 2562 แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 188   ประชาสัมพันธ์โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 186   แจ้งกำหนดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023./ว 187   แจ้งแนวทางการรายงานข้อมูลการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 1598   ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งามาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .....     กลุ่มงานกฏหมายฯ  09-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 185   แนวทางการพิจารณาผลในงานจ้างก่อสร้างกรณีใบเสนอราคาและบัญชีแสดงรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) มีราคาสุทธิไม่ตรงกัน     กลุ่มงานการเงินฯ  09-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 184   แนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกันการเสนอราคามาใช้เป็นหลักประกันสัญญา     กลุ่มงานการเงินฯ  09-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1582   การกำหนดชื่อบัญชีและรหัสบัญชีเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  09-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1589   แนวทางการขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1591   การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562   
doc220190405020147.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/7301   การบันทึกข้อมูลหอกระจายข่าวชุมชนในเขตเทศบาลที่ไม่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 181   วารสารวิชาการ กสทช.     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  05-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 183   ประชาสัมพันธ์ เปิดอบรมหลักสูตร "กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ (Strategic PR Management )" รุ่นที่ 13     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  05-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 182   กำหนดระยะเวลาให้ผู้ประสงค์ที่จะเสนอชื่อนักวิจัย ผลงานวิจัย วิทยานิพนย์ และผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  05-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 180   ประชาสัมพันธ์เชินชวนหน่วยงานในสังกัด สถ.และ อปท. ส่งทีมฟุตบอลรายการ "เจ้าหนูนักเตะท้องถิ่นไทยไปตะลุยฟุตบอลยุวชนโลก" SOCCER CUP THAILAND 2019     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  05-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1573   การจัดอบรมตามโครงการ"อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์" ประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1572   การติดตามโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1556   การสำรวจข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนข้าราชการหรือพนักงานครู สายงานการสอนสังกัดองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 179   มาตรการและแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนในจังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 178   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 176   แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง (นบท.ส.) รุ่นที่ 2 หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง (นบท.ก.) รุ่นที่ 2 และหลักสูตรอำนายการท้องถิ่นระดับสูง (อท.ส.) รุ่นที่ 2     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  04-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 00.23/5 ว 1530   การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบเงืนอุดหนุนเฉพาะกิจของ อปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  04-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 170   แจ้งบุคลากรให้มาชี้แจ้งกรณีขอปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 3 ปี ของเทศบาลต่อคณะอนุกรรมการฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  04-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1536   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023./ว 174   การทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดน่าน ฉบับทื่ 3 พ.ศ.2560-2564 (รอบครึ่งแผน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 165   แจ้งกำหนดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนและพนักงานจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล (แจ้ง อ.เชียงกลาง อ.เวียงสา อ.ภุเพียง อ.ทุ่งช้าง)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  04-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1511   ขอให้ทบทวนแก้ไขการมีผลย้อนหลังของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 1489   การบังคับใช้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะสถานที่ทำงานและยานพาหนะให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ.2561 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องหมายเขตสูขบุหรี่ พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1491   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) งวดที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2562) แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1492   การตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะในพื้นที่และเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1508   การส่งเสริมการใช้ยางพาราเป็นวัสดุสำคัญในการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1507   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงืนเบี้ยความพิการให้คนพิการของ อปท. (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1506   แจ้งการจัดการงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1505   แจ้งการจัดสรรงบประมารเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/7070   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) งวดที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562) แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 172   การส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนที่มีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ตามหลักสูตร"รักษ์ป่าน่าน"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 171   การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 167   แนววินิจฉัยข้อหารือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐในประเด็ดเกี่ยวข้องกับแนวทางปฏิบัติในการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 166   แนววินิจฉัยข้อหารือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐในประเด็ดเกี่ยวข้องกับแนวทางปฏิบัติการคำนวณการเปรียบเทียบคืนค่างานฐานรากตอกเสาเข็มและฐานรากแผ่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1473   กำหนดรูปแบบฎีกาเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1471   แนวทางการเรียกเก็บค่าบำรุงการศึกษาหรือค่าเรียนนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษาสำหรับผู้เรียนโดนตรงและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป สำหรับสถานศึกษาตามระเบียบ่่กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1464   ขอมอบหมายภารกิจในการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมพรรษา 64 พรรษา “The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2019”      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1475   การเตรียมความพร้อมและการดำเนินการตามพระราชบัญญิติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/6942   ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1482   แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 3 จำนวน 3เดือน(เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562)   
doc220190422194638.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1448   ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมพรรษา 64 พรรษา “The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2019”     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/011   แจ้งให้ อปท.รายงานผลการดำเนินการฉีดพ่นน้ำในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1448   ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมพรรษา 64 พรรษา "The Princess Maha chakri Sirindhorn is cup Tour of Thailand 2019     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/6704   ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำคู่มืองานฐานทรัพยากรท้องถิ่นและงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน แจ้งอำเภอเชียงกลาง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 1418   แจ้งมติคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือหนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงารครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  29-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 1413   การสำรวจข้อมูลองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไม่ครบถ้วนทั้ง 3 เครื่องมือ จำนวน 1857 หน่วยงาน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  28-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1411   แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ตามโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แจ้งอำเภอเวียงสา และอำเภอทุ่งช้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1414   คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวัสดุสำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา)   
doc220190328003725.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/6661   การตรวจติดตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แจ้งอำเภอท่าวังผา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ง 1408   ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือกออก และโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1399   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1398   ประชาสัมพันธ์การรับเป็นเจ้าภาพดำเนินโครงการจัดงานชุมนุนลูกเลือท้องถิ่นไทย ระดับภาค ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1397   โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Develoment School : MDS) ด้วยหลักการพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1396   ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูผู้ถึงแก่กรรมเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู 10 มกราคม 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1395   แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-03-2562
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615