กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2852   การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart card reader) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2851   ขอส่งชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.(Automated) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ 12440   อนุมัติจ่ายเงินอุดหนุน (แจ้ง อ.สองแคว)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  05-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/12347   อนุมัติจ่ายเงินอุดหนุน (แจ้ง อ.ทุ่งช้าง)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  05-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2841   การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด และรายชื่อผู้บริหารท้องถิ่นที่จังหวัดคัดเลือก (แจ้ง อ.เวียงสา อ.ปัว อ.บ้านหลวง อ.เมืองน่าน อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/12548   ขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (แจ้งอำเภอเฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  05-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2836   สรุปผลการประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 348   หลักเกณฑ์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2814   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการขอหารือแนวทางการปฏิบัติงานหรือติดต่อราชการกับราชการบริหารส่วนกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  04-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 347   การดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2796   การดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2795   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2797   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 344   การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2562 "นครแม่สอด อากาซาเกมส์"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2788   การหารือแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2789   การสำรวจจุดติดตั้ง Free Wi-Fi ในพื้นที่ชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 12427   การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอุทกภัย (แจ้ง อ.เชียงกลาง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ ว 2783   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  02-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2784   การตั้งงบประมาณรายจ่ายและเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจร     กลุ่มงานการเงินฯ  02-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ ว 2782   ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการเป็นวิทยากรฝึกอบรม (แจ้ง ทม.น่าน ทต.ศิลาแลง ทต.กลางเวียง อบต.เรือง อบต.ฝายแก้ว และ อบต.ถืมตอง)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  02-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 343   ข้อหารือพิจารณาอุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  02-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2774   ขอให้เผยแพร่และให้ความรู้จากเกมฝึกสมองและสร้างทักษะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2773   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาศทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (กรกฎาคม - สิงหาคม 2562)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2772   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมได้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2775   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2562 )      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-07-2562
ทั่วไป  อว 7207/209   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม"การบริหารงานท้องถิ่นให้สอดคล้องกับกฏหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ 2560 ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ รวมทั้งลักษณะต้องห้ามการสมัครรับเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสถาท้องถิ่น"     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  28-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 342   ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานกฏหมายฯ  28-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2742   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 340   แจ้งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2562     กลุ่มงานการเงินฯ  27-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 338   จัดสรรสื่อและประชาสัมพันธ์โครงการ 9 ย่างเพื่อสร้างลูก (Early Moments Matter on Mobile)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 337   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2700   ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/11926   กำหนดหลักเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ 2688   การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร     กลุ่มงานกฏหมายฯ  26-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2682   ขอเชิญชวนประกวดโลโก้ Thai Emergency Medical Service Accreditation : (TEMSA)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 336   การประกาศพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2668   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างสมรรถนะนักบริหารยุทธศาสตร์มืออาชีพ : การประชุมเชิงปฏิบัติการเมืองอัจฉริยะ" (Empowering Strategy Professionals (S-Pro) : Smart City workshop)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 333   แจ้งแนวทางการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกกัญชา และแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ขอรับการอนุญาตปลูกซื่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพากัญชา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2666   ขอนำส่งประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2667   การเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล ปี 2564 (PISA 2021) แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 334   การจัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2665   การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2664   โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ประจำปี 2562 แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2651   การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2650   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง "จริยธรรมและกฏหมายกับผู้ประกอบการวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน" รุ่นที่ 1 ปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2654   สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติขอความร่วมมือแจ้งแนวทางปฏิบัติให่หน่วยบริการในสังกัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2661   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประเภทศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (SAR) ประจำปี พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 11872   การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมโครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)" แจ้งนายอำเภอเวียงสา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2638   การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้งอำเภอเมืองน่าน อำเภอท่าวังผา อำเภอเวียงสา และ อำเภอภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 321   แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2562 ให้ อปท. ทราบและนำไปประกอบพิจารณาในการจัดหาสินค้าหรือบริหารนวัตกรรมไทย     กลุ่มงานการเงินฯ  21-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว017   แจ้งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 2636   ขอให้รายงานการตรวจติดตามหอพักในพื้นที่     กลุ่มงานกฏหมายฯ  21-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2627   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล   
doc220190620214533.zip
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  21-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 320   ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  21-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 2634   แนวทางปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับตำแหน่งในระบบวิทยทฐานะ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  21-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 2630   พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562     กลุ่มงานกฏหมายฯ  21-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 2614   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาส่วนตำบล   
doc220190620214604.zip
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 316   ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค(ฉบับที่..) พ.ศ.....     กลุ่มงานกฏหมายฯ  20-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 315   พระราชบัญญัติโรงงาน(ฉบับที่2) และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤฎีกา เล่ม 136 ตอนที่ 56 ก วันที่ 30 เมษายน 2562 เป้นที่เรียบร้อยแล้ว     กลุ่มงานกฏหมายฯ  20-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 317   แจ้งให้ อปท.ทุกแห่ง รายงานผลการปฏิบัติฯ ในระบบสารสนเทศของปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานกฏหมายฯ  20-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2608   การสำรวจข้อมูลภารกิจถ่ายโอนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 11627   การประชุมสัมมนา"การบริหารจัดการน้ำเสีย กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" รุ่นที่ 3 แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 313   โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-CPP) ประจำปีงบประมาณ 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  20-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 318   การดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมการคัดเลือกนวัตกรรมที่ดีสู่การถอดบทเรียนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯระดับจังหวัด ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย (แจ้ง สถอ.เวียงสา สถอ.ปัว และทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2609   ประชาสัมพันธ์คู่มือแนวทางการดำเนินงานตามประกาศประทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจดการอบรมผู้ประกอบการกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2613   การจัดทำทะเบียนสัตว์และแบบรูปรายการก่อสร้างสถานสงเคราะห์สัตว์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 314   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  20-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2611   ขอความร่วมมือดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดนำโดยยุงลาย   
doc220190620200655.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/11486   ขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านในการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แจ้งอำเภอเชียงกลาง     กลุ่มงานกฏหมายฯ  18-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/11485   ขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านในการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แจ้งอำเภอปัว     กลุ่มงานกฏหมายฯ  18-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2571   พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว/ว 2578   ประกาศงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน (แจ้ง อ.เวียงสา อ.ท่าวังผา อ.นาน้อย อ.นาหมื่น อ.บ้านหลวง และ อ.สันติสุข)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 390   ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 2576   มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  18-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2573   ขอแจ้งผลการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.รุ่นที่ 2 แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2572   ประกาศรายชื่อสถานศึกษา สำนัก/กองการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับโล่รางวัลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2545   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่งครูเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ.2561     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  17-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2544   ภารกิจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกคองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2541   กำหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามข้อ 16(2) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 จากข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-06-2562
ด่วนที่สุด  คู่มือ   คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.)   
doc220190617014409.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 309   การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี กุณยเกตุ ประจำปี 2562 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 307   แจ้งกำหนดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  17-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2536   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 สำหรับ อปท. ในจังหวัดน่าน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  17-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2535   การขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 305   แจ้งขอความร่วมมือ อปท. ที่มีโรงเรียนในสังกัดตอบแบบสอบถามออนไลน์ข้อมูลการพัฒนาการบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 304   แจ้งให้ดำเนินการตรวจสอบและกำชับให้ อปท.ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ แจ้ง สถอ.เมืองน่าน เชียงกลาง ภูเพียง แม่จริม และ สถอ.สองแคว   
doc220190618223123.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 306   แจ้งการยืนยันว่าข่าวที่รัฐบาลมีคำสั่งยกเลิก โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย.เป็นต้นไป ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2533   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ "แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-06-2562
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว2528   แนวทางการสอบโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562 แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2507   พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2508   แผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ก่อสร้างถนนดินชีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 301   แก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และเรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 300   แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม     กลุ่มงานการเงินฯ  13-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 2490   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  13-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 2482   โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผ่านระบบ web conference      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  13-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 299   จัดส่งหนังสือรายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัด อปท. ประจำปีการศึกษา 2560 แจ้ง อ.สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2480   ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2481   การนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 298   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ(Workshop) เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 294   โครงการอบรมพัฒนาครู เรื่อง ครูกับการสร้างพลเมืองประชาธิปไตย      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-06-2562
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615