กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.3/00059   การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร และพัฒนาเอกสารประกอบการใช้หลักสูตร (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 570   ประชาสัมพันธ์กรณีธนาคารยกเลิกการรับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ     กลุ่มงานการเงินฯ  11-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 61   แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม เดือนธันวาคม 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  11-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 62   ประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่ม      กลุ่มงานการเงินฯ  11-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 567   หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  11-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/2858   การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานการเงินฯ  11-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 571   การซักซ้อมความเข้าใจการ)กิบัติตามกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิะีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2561     กลุ่มงานการเงินฯ  11-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 568   โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 2     กลุ่มงานการเงินฯ  11-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 526   การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ของผู้กำกับดูแล     กลุ่มงานกฏหมายฯ  08-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 559   ประกาศการกำหนดกลุ่ม Cluster ในการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 60   การใช้งานระบบ Social Media (กลุ่ม LINE NAN LOCAL 4.0) เพื่อการปฏิบัติงานแบบบูรณาการและสร้างนวัตกรรม 4.0     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 549   การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตรืประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 548   สำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตำแหน่งครูผู้ช่วยว่างและประสงค์ให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขัน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 552   ขอความอนุเคราะห์รายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ 2656   การจัดโครงการอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัย รุ่นที่ 1 (แจ้งอำเภอบ้านหลวง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 550   การขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 546   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ" และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมให้กับผู้สนใจในหน่วยงาน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 545   ขอให้สำรวจค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รายไตรมาส)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 533   การจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินของ อปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  06-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 532   การรายงานแผนรณรงค์"แยกก่อนทิ้ง"ในระบบข้อมูลกลาง อปท.(INFO)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 498   หารืออำนจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  06-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 497   การจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ของ อปท. เพื่อการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐของ อปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  06-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 55   แจ้งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  06-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 54   แจ้ง อปท.รายงานข้อมูลบุคลาการถ่ายโอนของ อปท.     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  05-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ 42   ประชาสัมพันธ์ให้ครูในสังกัดที่สอนระดับประถมศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้โดยการเสริมสร้างจิต 5 ลักษณะเพื่ออนาคต (แจ้งอำเภอเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 501   การทำกิจการนอกเขตของ อปท.     กลุ่มงานกฏหมายฯ  05-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 522   การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561 - 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 510   โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้านในระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 506   รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของ อปท.ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติ่ม (รุ่น 5 - รุ่นที่ 7)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 488   แจ้งผลการพิจารณานำสิทธิใบบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงินกับสถานบันการเงิน     กลุ่มงานการเงินฯ  01-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 487   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  01-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 469   การประกวด แข่งขันความสามารถของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีประจำปีการศึกษา 2561   
doc220190211003903.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 468   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบแนะนำสำหรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) และโปรแกรมบันทึกและคัดกรองการเจริญเติบโตและพัมนาการเด็กสำหรับโรงเรียน (KidDiary School) ของสถานศึกษาในสังกัดองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 463   การเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุรภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 462   การตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 452   การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลิอกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  31-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 459   เชิญประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมพรรษา 64 พรรษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 461   การรายงานข้อมูลของ อปท. ภายใต้กฏหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
doc220190130204343.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 440   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2561      กลุ่มงานการเงินฯ  30-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/52   แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2562 ให้แก่องค์กรปกครองครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  30-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 441   แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (เดือนมีนาคม 2562)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-01-2562
ด่วนมาก  นน 0023.3/ ว 437   การจัดซื้อหนังสือ/แบบเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 443   ประกาศผลการตัดสินรางวัลโครงการ Thailand Rabies Awards 2018     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 53   แจ้ง อปท.ลงทะเบียนและรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการระยะสั้นผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.ร.      กลุ่มงานกฏหมายฯ  30-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 51   ส่งเงินรายได้ค่าธรรมเนียมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  30-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 439   การแจ้งแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม     กลุ่มงานการเงินฯ  30-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 438   เร่งรัดและสร้างความเข้าใจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. - สถ.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 308   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2561      กลุ่มงานการเงินฯ  30-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 416   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (เดือนมีนาคม 2562)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 420   ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 8 (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 132)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 412   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (งวดที่ 1)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 50   แจ้ง อปท. ลงทะเบียนโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 48   การนำส่งเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  28-01-2562
ด่วนมาก  นน 0023.4/ว 371   แนวทางปฏิบัติว่าด้วยการออกใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก ตามกฏหมายว่่าด้วยการควบคุมอาคารและกฏหมายว่าด้วยการผังเมือง     กลุ่มงานกฏหมายฯ  28-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 377   ขอความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน     กลุ่มงานการเงินฯ  25-01-2562
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 47   แจ้งให้ อปท. เร่งรัดรายงานข้อมูลตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการประเมินผลตามกรอบการปฏิบัติราชการของ สถจ.น่าน รอบการประเมินที่ 1     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 002   ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมท้องถิ่นอำเภอ      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  25-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 367   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ.2562     กลุ่มงานกฏหมายฯ  24-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 368   ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนข้อมูลการมอบอำนาจ "เจ้าท่า" แก่ อปท. และแนวทางการพิจารณาการอนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  24-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 362   แนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัมนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 338   การรายงานการประเมินผลการควบคุมคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561     กลุ่มงานการเงินฯ  24-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 360   ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 45   แจ้งการดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning เรื่อง กระบวนการคิดเชิงคำนวณเพื่อสนับสนุนการสอน coding กับกระบวนการออกแบบเชิงวิสวกรรมและคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์แนวใหม่ของหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 349   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2562)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 351   โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ (แจ้งอำเภอเวียงสา และเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 44   ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ถ.     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  23-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ ว 1   เชิญประชุมชี้แจ้งเกี่ยวกับการประเมินการเลื่อนระดับของครู สังกัดโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  22-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 331   แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีการนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณที่ถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่     กลุ่มงานการเงินฯ  22-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 310   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกโครงการการยกย่องบุคคลองค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ปนะจำปีพุทธศักราช 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 309   โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 022   เชิญประชุมข้อหารือเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดน่าน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  21-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 298   การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  21-01-2562
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท. ที่ยังไม่ส่งใบเสร็จภาษีธุรกิจเฉพาะ งวดเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  21-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 300   การคัดเลือกคลองต้นแบบระดับอำเภอ ตามแนวทางโครงการ "คืนคลองสวนทั่วไทย" สุขใจเที่ยวท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 26   ประชาสัมพันธ์มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมเกษตรกร ชุมชน และทุนมนุษย์ "ช้อปหนังสือช่วยชาติ" เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/32   ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้การคัดเลือกให้ได้รับเครื่องเชิดชูเกียรติ"คุรุสดุดี" ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 41   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และราบการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 34   ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการนำสูตรงานเินซีเมนต์ผสมยางพารา (Para Soil Cement) และสูตรงานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุรภาพด้วยยางธรรมชาติสำหรับงานถนนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  21-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 33   แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทยฉบัยเพิ่มเติม เดือนพฤศจิกายน 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  21-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 35   การอนุมัติยกเว้นการกำหนดค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 162 วรรคหนึ่ง     กลุ่มงานการเงินฯ  21-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 36   ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงามทั่วไป เล่ม 135 ตอนพิเศษ 325 ง วันที่ 19 ธันวาคม 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  21-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 269   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)พ.ศ.2561     กลุ่มงานการเงินฯ  21-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 40   แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2562 ให้แก่องค์กรปกครองครองส่วนท้องถิ่น (สถอ.เมืองน่าน ภูเพียง บ้านหลวง และเชียงกลาง)     กลุ่มงานการเงินฯ  17-01-2562
ด่วนที่สุด     แยกขยะก่อนทิ้ง ร่วมเปลี่ยนเมืองไทยไปด้วยกัน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  17-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว270   ขอความร่วมมือเข้มงวดตรวจสอบการนำเข้าและเคลื่อนย้ายสุกรและซากสุกรตามแนวชายแดน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3*/ว 254   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการทีดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แจ้งนายอำเภอเวียงสา นายอำเภอปัว และนายอำเภอทุ่งช้าง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 266   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการทีดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 260   เตรียมความพร้อมของนักเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 250   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน     กลุ่มงานการเงินฯ  16-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 253   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562)     กลุ่มงานการเงินฯ  16-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ ว 248   การจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 2     กลุ่มงานการเงินฯ  16-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 39   แจ้งเอกสารเนื่องในโอกาสวันครู (16 มกราคม 2562 ) เพื่อเป็นการแสดงความปรารถนาดี และรำลึกถึงผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 255   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) งวดที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2562)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 244   แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคา - มีนาคม 2562)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 243   โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สังกัด อปท. และโครงการคัดเลือกครูดีเด่นสังกัด อปท. ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 31   ขอความอนุเคราะห์แจ้งองคืกรปกครองส่วนในพื้นที่เขตวางผังเมืองรวมเมืองน่าน ในการปฏิบัติงานตามแผนงานประเมินผลเมืองรวมเมืองน่าน พ.ศ.2558 (แจ้ง สถอ.เมืองน่าน สถอ.ภูเพียง และทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 240   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 261   การคัดเลือกกรรมการผู้แทนพนักงานส่วนตำบล (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล) ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่าน แทนตำแหน่งที่ว่าง     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  16-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ ว 32   แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2562 ให้แก่องค์กรปกครองครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  16-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 238   เชิญเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-01-2562
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615