กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 900   ขอความร่วมมือรายงานการดำเนินการจัดทำเทศบัญญติ ข้อบัญญติทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  27-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 889   การเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 103   แจ้งโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 892   ขอให้แจ้งรายชื่อผู้ที่แจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 888   โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  26-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 882   เร่งรัดการรายงานข้อมูลการดำเนินโครงการของปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 880   กิจกรรมพิเศษสนับสนุนงานฐานข้อมูลภูมิปัญญา อบต.(งานเสวนา)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  26-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 864   ประกาศงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 101   แจ้ง อปท.และสถานศึกษา ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน   
doc220190225210235.xlsx
 
doc320190225210235.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 869   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจำปี 2562 (แจ้งอำเภอเวียงสา ทุ่งช้าง และนาน้อย)     กลุ่มงานการเงินฯ  26-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 870   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจำปี 2562 (แจ้งอำเภอเชียงกลาง ภูเพียง และ อบจ.น่าน)     กลุ่มงานการเงินฯ  26-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว102   ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-laas) ประจำปี 2562 (แจ้ง สถอ.นาน้อย บ้านหลวง บ่อเกลือ และเวียงสา)     กลุ่มงานการเงินฯ  26-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/3963   ซักซ้อมแนวทางการทำสัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน และการถอนหลักทรัพย์ค้ำประกันของพนักงานสถานธนานุบาล (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 847   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  26-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 98   การจัดกิจกรรมของชมรมพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่าน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  25-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว99   เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสรรหาบุคลากรเข้าร่วมโครงการ 1 กลุ่มงาน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  25-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 100   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่คลิปวีดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  25-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 838   หลักราชหาร 10 ประการ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  25-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 3874   การจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่หมู่บ้านที่ไม่มีระบบประปา จำนวน 135 หมู่บ้าน (แจ้งอำเภอภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ 3836   การแยกประเภททรัพย์รับจำนำของสถานธนานุบาลของ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานการเงินฯ  25-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 92   กำหนดหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อการให้บริการทางวิชาการสถาบันอุดมศึกษาหรือการจ้างที่ปรึกษาที่ไม่สามารถดำเนินการตามพระราชบัญญติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560     กลุ่มงานการเงินฯ  25-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 790   หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค     กลุ่มงานการเงินฯ  25-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ 799   การเดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นที่ไม่ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  25-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 800   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  25-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว96   ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำตามสัญญาหรือข้อตกลง ตามพระราชบัญญติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2)     กลุ่มงานการเงินฯ  25-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 97   แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนัวตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย     กลุ่มงานการเงินฯ  25-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 811   แจ้งเวียนขอทราบข้อมูลความรับผิดชอบทางละเมินของเจ้าหน้าที่      กลุ่มงานกฏหมายฯ  25-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 805   ขอความร่วมมือในการดำเนินการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 804   การดำเนินการโครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน ระยะที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 798   โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับท้องถิ่นให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 - 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 819   การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 788   กำหนดการคัดเลือกลูกเสือที่เห็นควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2562 (แจ้งอำเภอเวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 789   โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562 (แจ้งอำเภอเวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/00074   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผ่นที่แม่บท) ด้วยโปรแกรประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) เพื่อรองรับกฏหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (แจ้งอำเภอนาน้อย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 93   แจ้งให้ อปท. รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว88   แจ้งจัดโครงการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศ ให้สถานศึกษาในสังกัด อปท. (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว87   การบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดน่าน   
doc220190221195812.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 90   ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 89   ขอความอนุเคราะห์แจ้งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรฯโครงการอนุรักษ์ป่าน่านจากห้องเรียนสู่ชุมชนขยายผลอย่างยั่งยืน ช่วงที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 86   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก้บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561     กลุ่มงานการเงินฯ  21-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 85   ซักซ้อมความเข้าใจการกำหนด เรื่อง ข้อตกลงคุณธรรมกรือนโยบายและแนวทางการป้อ งกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  21-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 84   แจ้งแนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-gp     กลุ่มงานการเงินฯ  21-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 82   แจ้งแนวทางการจัดส่งสำเนาสัญญหรือข้อตกลงให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ว่าตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560     กลุ่มงานการเงินฯ  21-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 785   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561     กลุ่มงานการเงินฯ  21-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 83   การประชุมคณะทำงานเพื่อปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกาาปฐมวัยเชิงบรูณาการระดับจังหวัด พ.ศ. 2561 - 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 759   การแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรเพื่อลดภาวะโลกร้อนและปัญหามลพิษทางอากาศ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 739   แต่งตั้งคณะทำงานกลุ่ม Cluster เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 732   ปรับกำหนดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุรภาพการศึกษาปฐมวัย ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 16,23 และ 24     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 74   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  18-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 666   การเดินทางไปเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์     กลุ่มงานการเงินฯ  18-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 667   หารือการขอปรับลดอัตรดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารและเงื่อนไขการค้ำประกันเงินกู้     กลุ่มงานการเงินฯ  18-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 668   การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธาณูปโภคค้างชำระ     กลุ่มงานการเงินฯ  18-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 710   การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 703   ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 702   การพัฒนาและขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 75   กำหนดมาตรการขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 697   การจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราขสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชมนพรรษา 64 พรรษา "The princess maha chakri sirindhorn is cup tour of thailand 2019"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 77   เชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรอบรม ปีงบประมาณ 2562 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 78   แจ้งประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero waste community) ประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2562
ด่วนที่สุด     แบบสำรวจผู้ที่มีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรที่ กคศ.รับรอง เพื่อใช้ประกอบการเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น พ.ศ.2562 และโครงการระบบการคำนวณราคากลาง อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2562     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  14-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 684   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผ่นที่แม่บท) ด้วยโปรแกรประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) เพื่อรองรับกฏหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 676   แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 677   การประกวดหนังสั้นและโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน แจ้ง อำเภอเวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/3277   ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 679   โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย (X-ray) ครั้งที่ 1/2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 76   แจ้งเรื่องกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายต้นสังกัดศูนย์การอบรมครูทางไกล การอบรมครูพี่เลี้ยง และอบรมครูผู้สอน โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 671   ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 673   ขอเชิญสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 672   แจ้งแนวทางการรายงานข้อมูลการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-02-2562
ด่วนที่สุด     ขอแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบ NT และ RT      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/003   ซักซ้อมแนวทางการขอกำหนดงานประเพณีท้องถิ่น แจ้ง อปท.ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 661   การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานการเงินฯ  13-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 659   ขออนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  13-02-2562
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 71   แจ้งให้ อปท. ตรวจสอบ e-mail ของกรมที่ดิน ข้อมูลรูปแปลงที่ดิน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 655   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/311   เชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (แจ้งอำเภอเวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0014.2/ว 273   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำข้อเสนอโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 (แจ้ง นายกฯ อปท.ทุกพื้นที่ใน จ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ 3193   ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้จัดการสถานธานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำเขต (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 67   โครงการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของสำนัก กอง และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2562     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  13-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 652   การเจาะและใช้น้ำบาลดาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 70   ประชุมชี้แจ้งแนวทางการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 635   แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 68   แจ้งกำหนดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล (แจ้งอำเภอเวียงสา และอำเภอท่าวังผา )     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 627   แจ้งการจัดประชุมและกิจกรรมให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการคลินิก ITA)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  12-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 632   ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามแนวทางการดำเนินงานยกเลิกการร้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านจากประชาชนผู้ขอรับบริการในดครงการการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (No Copy)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 631   ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิธี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว56   แจ้ง คู่มือการโหวตลงคะแนนเสียงโครงการเน้ตประชารัฐ เพื่อรับรางวัล "WSIS Project Prizes 2019" ของ ITU     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  12-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 58   แจ้งโครงการฝึกอบรม"การพัฒนาความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยกรณีฉุกเฉินและเตรียมตัวเมื่อสาธารณภัยของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  12-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 57   แจ้ง อปท. โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสักยภาพบุคลากรอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับเจ้าพนักงานสาธาณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ประจำปี 2562     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  12-02-2562
ทั่วไป     งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2562 ปีงบประมาณ 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  12-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 64   ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 604   หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 65   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทะศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 606   การยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  11-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 66   ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไปตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต     กลุ่มงานการเงินฯ  11-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 584   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 580   ขอความร่วมมือในการดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์และรับรองสิทธิ์เกษตรกร ภายใต้การสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 583   การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT ) ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 3 และการประมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ประถมศึกษาปี่ที่ 1 ปีการศึกษา 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 569   ข้อแนะนำการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 63   แจ้ง อปท. ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่วัดตัวอย่างประจำจังหวัดโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-02-2562
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615