กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.3/182   การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลที่มีความประสงค์ชอเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานบัญชีสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 181   ประกาศรับสมัครการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาค แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2563
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 002   ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ แจ้ง สถอ.เมืองน่าน เวียงสา และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 44   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว001   สำนักงปม.ได้จัดทำบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติมเดือน พ.ย. 2562 จำนวน 16 ผลงานฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  06-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว52   การประชุมมอบและติดตามนโยบายให้กับผู้บริหารอปท.ในจังหวัดน่านฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  06-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 42   ปรับปรุงแบบคำขอรายละเอียดการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 31   หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 32   ความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 28   กฏกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 22972   โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานกฏหมายฯ  03-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 15   โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  02-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 11   โครงการฝึกอบรม"หลักสูตรการบริหารผังเมืองเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" (Urban planning Management for local development) รุ่นที่ 1     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 5345   การเลือกผู้แทนเครื่อข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ชุดที่ 8     กลุ่มงานกฏหมายฯ  27-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 664   แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 665   ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5363   การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว663   แจ้งซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียกระทรวงการคลังฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  27-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว5346   ขอความร่วมมือในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้างฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  27-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5352   ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพครูของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2563 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5351   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2563)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-12-2562
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 5347   การจัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5344   แนวทางการเปิดและปิดภาคเรียนแตกต่างไปจากที่กำหนด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5343   ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5304   โครงการถนนสะอาดเมืองน่านปราศจากขยะ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5339   การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5328   แต่งตั้งคณะทำงานประเมินตลาดเทศบาลระดับจังหวัด และคณะทำงานประเมินตลาดเทศบาลระดับอำเภอ (แจ้งท้าย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5329   โครงการ"ตลาดเทศบาลทั่วไทย สะอาดถูกสุขอนามัย ถูกใจประชาชน" เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2563 (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ปัว อ.ท่าวังผา อ.เชียงกลาง อ.นาน้อย อ.ทุ่งช้าง อ.แม่จริม และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 662   โครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 (รุ่นที่ 1) แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5318   โครงการคัดเลือกศึกษานิเทศก์ดีเด่น ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5315   ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งสำรวจและกรอกข้อมูลประปาบ้านในระบบสำรวจสถานะประปาหมู่บ้าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/22731   การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ เมือสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 661   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเป้นเจ้าภาพในการดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5311   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2563)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5310   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - มีนาคม 2563)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5309   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 )     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 22698   การเลื่อนขั้นค่าและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2562 (1 ตุลาคม 2562) แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว658   การนำส่งเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  25-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/22621   แนวทางการแต่งตั้งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/22617   มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5276   การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2562/2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 660   กำหนดจัดให้มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานประเมินตนเองเพื่อรองรับการประเมินภายนอก (SAR) ของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   
doc220191223004639.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5272   การตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment)   
doc220191223224134.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5269   ขอความอนุเคราะห์ดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนเสมอภาค     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5265   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว659   ประชาสัมพันธ์ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  23-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว5223   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่่ของอปท.ผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จขรก.ส่วนท้องถิ่นฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  19-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 657   การจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5232   การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 656   ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุข     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 655   การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ปี พ.ศ.2562-2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5231   แจ้งเพิ่มเติมรายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุรภาพด้วยยางธรรมชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5233   โครงการตลาดประชารัฐตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5199   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง "วินัยจราจร" ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว5202   แนวทางวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการครู/พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดอปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  18-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5191   แนวทางการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของ นายกรัฐมนตรี ในระดับจังหวัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว5204   การลงโทษทางวินัยข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว4952   การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฺ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  18-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว5181   โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)ฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  17-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5188   แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) (ครั้งที่ 1) แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ปัว อ.ท่าวังผา อ.เวียงสา อ.นาน้อย อ.เชียงกลาง และ อ.ภูเพียง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5184   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5177   การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 653   การจัดฝึกอบรม"โครงการยกระดับพัฒนาท้องถิ่น 4.0" หลักสูตร : การบริหารจัดการสถานศึกษาและชั้นเรียนในยุดดิจิทัล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5167   ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 9 (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริการ รุ่นที่ 133)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 654   เปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการน้ำของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 5166   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา อ.ท่าวังผา อ.ปัว อ.ทุ่งช้าง อ.เชียงกลาง และ อ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานการเงินฯ  16-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5142   โครงการฝึกอบรม"การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐในการจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5141   โครงการฝึกอบรม"การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐในการจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว027   แจ้งอปท.ทุกแห่งมอบหมายผอ.กองการศึกษา หรือผู้มีหน้าที่ประเมินขรก.ครูและพนักงานครู แห่งละ 1 คน เข้าร่วมประชุมชี้แจงฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5149   นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 652   แจ้งโครงการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศ (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 00236.3/ว 5148   โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5152   แจ้งการเข้าใช้งารระบบดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว651   ประชาสัมพันธ์ให้อปท.เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  12-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5094   ผลการคัดเลือกโครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมาหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3./ว 5144   โครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5143   การใช้ข้อสอบมาตรฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/21871   การอำนวยความสะดวกในการดำเนินการโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5127   การคัดเลือกการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5133   ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสนัขบ้าสำหรับฉีดป้องกันล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis : PrEP)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5126   ขอประชาสัมพันธ์แผนเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5124   โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ปัว อ.ท่าวังผา และ อ.เชียงกลาง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5123   โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 643   ขอแจ้งรายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จะเข้าร่วมโครงการส่งเสริมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5084   การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5080   การเสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อสนับสนุนภารกิจตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5111   การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  11-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว649   แจ้งให้ อปท. ดำเนินการจัดพิธีการรับพระบรมฉายาลักษณ์ฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  11-12-2562
ทั่วไป     งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ปีงบประมาณ 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  11-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/21862   การขอรับการสนับสนุนงปม.เงินอุดหนุนสำหรับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 648   การสำรวจปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพความพิการของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/21859   แต่งตั้งผู้ตรวจสอบโครงการขอรับการสนับสนุนงปม.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 647   การจัดส่งข้อมูลแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค (แจ้ง อ.เวียงสา อ.ทุ่งช้าง อ.นาน้อย อ.นาหมื่น อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/026   แจ้งเลื่อนพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ในส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  06-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 4951   ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในส่วนภูมิภาคและองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  06-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 5031   แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5033   แนวทางทางการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5032   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด และกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5022   ผลการออกรางวัลบำรุงสภากาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  04-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/21607   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพโรงเรียนต้นแบบการประเมินการศึกษาทางไกล Digital Life Box for NEW DLTV (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-12-2562
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 
 
 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615