กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/5771   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธาณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ตามมติคณะรัฐมนตรี เมืองวันที่ 4 ธันวาคม 2561 (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1208   เชิญประชุมคณะทำงานกลุ่ม Clusters เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย กลุ่มที่ 1     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1201   การนำวิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ   
doc220190317213623.zip
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1200   การก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารแล้วถ่ายโอนให้แก่ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1202   ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดหนองคลาย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 136   แจ้งให้ อปท.ที่ยังไม่รายงานข้อมูลแหล่งน้ำในความรับผิดชอบของ อปท. ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562 (แจ้ง สถอ.เมืองน่าน สถอ.เวียงสา สถอ.ปัว สถอ.ท่าวังผา สถอ.นาน้อย สถอ.เชียงกลาง สถอ.ทุ่งช้าง สถอ.แม่จริม และ สถอ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1193   โครงการอบรมหลักสูตรระบบบริหารจัดการสารสนเทศยุค 4.0 Information Management System 4.0 (IMS 4.0)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1192   โครงการอบรมหลักสูตร "กลยุทธ์การวางผังชุมชน" Urban Community Strategy (UCS)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1191   โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาและออกแบบก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็ก small water resources development and course     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 137   การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1188   ขอส่งหนังสือ "สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาได้อย่างไร"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 135   ขอเชิญร่วมประชุมการดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 134   การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   
doc220190315001134.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 133   โครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1181   การสอบถามปัญหาด้านความพร้อมของ อปท. ในการรับมอบหมายและรับมอบอำนาจ"เจ้าท่า" ตามพระราชบัญญติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1159   การคัดเลือกผู้บริหาร อปท. ดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/5432   การแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถานธนานุบาล (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 132   ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางแก่นักเรียนและครูพละศึกษาในสังกัดฯเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโครงการ "เจ้าหนูเตะท้องถิ่นไทยไปตะลุยฟุตบอลยวุชนโลก" SOCCER CUP THAILAND 2019"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/010   แจ้งประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ(ผู้บริหารท้องถิ่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/5475   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธาณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1161   การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศมางการศึกษา (School Information System : SIS) และระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. (Child Development center information system : CCIS) ประจำปีการศึกษา 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1160   แนวทางการจัดกิจกรรมการเล่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1166   แนวทางการรับเด็กปฐมวัยเข้าเรียนในสถานศึกษาสังคมสังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1151   แนวทางการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/117   การมอบเกียรติบัตรให้แก่ อปท.     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  14-03-2562
ด่วนที่สุด     รบกวนรายชื่อ อปท. ที่ยังไม่บันทึกข้อมูลการจัดเก็บรายได้ของ อปท.ในส่วนที่จัดเก็บเองผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท.(INFO) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/113   แจ้งโครงการ"ส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่นวกับรอบแนวทางการประเมินคุรภาพภายนอกแนวใหม่ของ สมศ.และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562" ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/5273   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แจ้งอำเภอท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 1123   การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  12-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/5237   แนวทางการดำเนินงานเพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณโครงการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ตามมติคระรัฐมนตรี เมือวันที่ 4 ธันวาคม 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1114   หลักเกณฑ์วิะีการและขั้นตอนการบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนด้านแหล่งน้ำ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 125   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/5137   หลักเกณฑ์และวิะีปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1057   โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มจังหวัด การศึกษาท้องถิ่นที่ 16 (ภาคเหนือตอนบน 2)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 126   แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ด้านการศึกษาท้องถิ่น (แจ้งอ.เวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1104   การดำเนินงานส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 125   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  11-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ 5126   การคัดเลือกกรรมการผู้แทนนายกเทศมนตรีในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลและกรรมการผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล กรณีขอลาออก     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 124   แจ้งกำหนดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล (แจ้งอำเภอเมืองน่าน อำเภอปัว อำเภอเชียงกลาง อำเภอนาน้อย และอำเภอทุ่งช้าง )     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 120   กลยุทธ์ในการจัดซื้อจัดจ้างให้ห่างไกลความเสี่ยง     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  11-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 121   แจ้งกำหนดแนวทางคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ในหมวดที่ 3 ว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคล     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  11-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 122   จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  11-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1087   ซักซ้อมแนวการดำเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-03-2562
ทั่วไป     งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ปีงบประมาณ 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  08-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 1071   การจัดตั้งกองสาธารณสุขท้องถิ่น และกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น เป็นหน่วยงานในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  08-03-2562
ด่วนที่สุด     แจ้งรายชื่อ อปท. ที่ยังไม่บันทึกข้อมูลการจัดเก็บรายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเองผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท.(INFO) ประจำเดือนตุลาคม 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 1058   การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี 2562     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  08-03-2562
ด่วนมาก  นน 0023.5/ว 1055   การกำหนดอัตราค่าอาหารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ของ อปท. พ.ศ.2562     กลุ่มงานการเงินฯ  08-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 1042   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS ณ วันที่ 15 และวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  08-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1040   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS ณ วันที่ 15 และวันที่ 31 มกราคม 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  08-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1065   การสำรวจและรายงานข้อมูลการจัดทำ"ธนาคารคัดแยกขยะ" ของ อปท.   
doc220190307214235.docx
 
doc320190307214235.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1030   ประกาศผลการสอบแข่งขันโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1061   การเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/1931   รับสมัครโรงเรียนศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใสเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการดำเนินการ 2562 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1045   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมระบบแนะนำสำหรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) และโปรแกรมบันทึกและคัดกรองการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กสำหรับโรงเรียน (KidDiary School) ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1044   ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลและพัฒนาระบบบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1043   โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/4995   หารือแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2560     กลุ่มงานกฏหมายฯ  07-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/009   แจ้ง อปท. มอบหมายนักทรัพยากรบุคคล (การเลื่อนขั้นเงินเดือนครู)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-03-2562
ด่วนที่สุด     แจ้ง ขอให้ อปท. ที่ยังไม่ได้อนุมัติแผนดำเนินการบันทึกให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-03-2562
ทั่วไป  นน0023.3/ว 1027   ซักซ้อมการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 1028   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ.2562     กลุ่มงานกฏหมายฯ  06-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 1026   มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  06-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1012   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS ณ วันที่ 15 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  06-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1013   การคัดเลือกกรรมการผู้แทนนายกเทศมนตรีในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลและกรรมการผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล กรณีขอลาออก     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  06-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 118   ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-03-2562
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 1006   โครงการจัดงานชุมนุนลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้ง 6 พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-03-2562
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 1005   การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-corruption Education)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1004   โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/92   แจ้งกำหนดจัดประชุมวิชาการการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารสู่โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ประจำปี 2562 (แจ้งอำเภอบ่อเกลือ)   
doc220190305001423.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 995   ขอส่งรายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 996   การเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/008   แจ้งเลื่อนการเชิญประชุมซักซ้อมและติดตามการดำเนินการตามนโนบายรัฐบาล การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 981   มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ   
doc220190812203655.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ 4623   ประกาศรับสมัครสอบแข่งเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทสบาลเมืองปากช่อง (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 983   แจ้งแนวทางปฏิบัติการขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของผู้ป่วยเอดส์ที่ต้องโทษจำคุก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 980   การรายงานผลการดำเนินการจัดทำ   
doc220190312214111.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 006   แจ้งเชิญประชุมซักซ้อมและติดตามการดำเนินการตามนโนบายรัฐบาล การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 116   การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 215 วรรหนึ่ง (1)     กลุ่มงานการเงินฯ  04-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 115   ซ้อมความเข้าใจการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 183     กลุ่มงานการเงินฯ  04-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 114   แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม เดือนมกราคม 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  04-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 969   โครงการอบรมหลักสูตร "การจัดสวัสดิการการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ" รุ่นที่ 11-15     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 961   การส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง : กรณีศึกษากองทุนธนาคารคัดแยกขยะ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 953   การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธาณูปโภคค้างชำระ     กลุ่มงานการเงินฯ  01-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ 005   แจ้ง อปท.ทุกแห่ง มอบหมายนักทรัพย์บุคคล หรือผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมฯ วันที่ 4 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม เจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 112   ขอความร่วมมือในการดำเนินการเก็บประวัติการได้รับวัคซีนป้องกันโรคของเด็กนักเรียน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 948   โครงการอบรมหลักสูตร"การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการบริหารจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน" ด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวและวิถีชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป (OTOP) การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและศิลปะสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 111   แจ้ง อปท.รายงานตัวชี้วัดการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างของ อปท. และการจัดเก็บรายได้เองของ อปท.ในส่วนที่จัดเก็บเอง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 110   โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น 4.0(chief executives of local administration 4.0) รุ่นที่ 11-15     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 934   ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล่่ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 108   ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร เพื่อแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 104   แจ้งเลื่อนการจัดสอบ LCT จากเดิม ให้ อปท. กำหนดการสอบได้ตามความเหมาะสม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 916   ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์กรณีการย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 917   มติการประชุมคระกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2/2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 107   จัดส่งสื่อความรู้การป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ และปอดบวม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 106   จัดส่งสื่อความรู้การป้องกันและควบคุมการระบาดของวัณโรค และเอชไอวี-เอดส์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 919   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนของ อปท. พ.ศ.2561     กลุ่มงานการเงินฯ  27-02-2562
ด่วนมาก  นน 0023.5/ว 918   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ของ อปท. พ.ศ.2562     กลุ่มงานการเงินฯ  27-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 105   โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  27-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 4263   แจ้งรายละเอียดการสนับสนุนงบประมาณสำหรับศูนย์การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-02-2562
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615