กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3493   การดำเนินการโครงการ/แผนงานระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 455   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตร"โตไปไม่โกง"ให้แก่ครูระดับชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3496   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3494   การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฏหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 454   การจัดส่งสื่อการเรียนการสอนโครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส และโครงการมือสะอาด สร้างสุขภาพดี (แจ้ง สถอ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/15192   โครงการฝึกอบรมผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2562 แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3491   การอนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3490   ซักซ้อมเกี่ยวกับการขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู พนักงานครู สังกัด อปท.     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 15137   การเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาลของ อปท. ครั้งที่ 1/2562 (1 เมษายน 2562) แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3483   แจ้งแนวทางการปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 452   กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม     กลุ่มงานการเงินฯ  20-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3481   การคัดเลือกเด็กเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3479   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) เพิ่มเติม     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3467   การดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (แจ้ง อ.ภูเพียง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 3451   กำหนดส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2562     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  16-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3442   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาหารประกอบ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3440   การตรวจสอบและรับรองรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2562     กลุ่มงานการเงินฯ  16-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว449   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 แจ้ง สถอ.เมืองน่าน สถอ.เวียงสา สถอ.ปัว สถอ.บ้านหลวง อบจ.น่าน และทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3433   รายงานผลการติดตามเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา) ค้างชำระ (แจ้ง อ.เชียงกลาง และ อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 447   ส่งรายงานการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/14984   การจัดขนาดสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 3421   เชิญประชุมซักซ้อมการตรวจสอบข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ อปท.     กลุ่มงานกฏหมายฯ  15-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3413   การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ     กลุ่มงานการเงินฯ  15-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3414   การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ อปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  15-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3410   แผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ก่อสร้างถนนดินชีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3407   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 432   การประชุมตัวแทนและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 444   คำอธิบายประเภทงานก่อสร้างและวิธีการคำนวณเทียบสัดส่วนจากขนาดโครงการใกล้เคียงกันตามกฏกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2562     กลุ่มงานการเงินฯ  15-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3405   สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือกออกในประเทศเพื่อนบ้าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/019   แจ้ง อปท. ทุกแห่ง มอบหมายผู้อำนวยการกองการศึกษา และนักวิชาการศึกษา หรือผู้มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานครู และครูผู้ดูแลเด็ก เข้าร่วมประชุมเพื่อทำความเข้าใจในกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและครูผู้ดูแลเด็ก     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  15-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 431   การประชุมสัมมนาเวทีวิชาการ การจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงานเพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติ/นวัตกรรมที่ดีสู่การถอดบทเรียน ระดับจังหวัด โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยของจังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 429   แจ้ง อปท. ตอบแบบประเมินความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 430   แจ้งกำหนดจัดโครงการประกวดนวัตกรรมทักษะทางการลูกเสือ (D.I.Y. By Scout) แจ้ง ทถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 3373   การมอบหมายให้นายอำเภอปฏิบัติการแทนสำหรับเทศบาลตำบล ที่อยู่ในอำเภอนั้นตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562     กลุ่มงานกฏหมายฯ  14-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1201   การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3386   การได้รับเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  14-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 428   แจ้งกำหนดจัดประชุมสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2562 เรื่อง การศึกษาท้องถิ่นไทย : ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 427   การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 425   ข้อหารือแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง     กลุ่มงานการเงินฯ  13-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 424   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560     กลุ่มงานการเงินฯ  13-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 423   ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560     กลุ่มงานการเงินฯ  13-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 3371   การกระจายอำนาจและขยายการให้บริการจากส่วนกลางไปสู่ภูมิภาค     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  13-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 421   ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560     กลุ่มงานการเงินฯ  13-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 420   แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤษภาคม 2562 ให้ อปท. ทราบและนำไปประกอบพิจารณาในการจัดหาสินค้าหรือบริหารนวัตกรรมไทย     กลุ่มงานการเงินฯ  13-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 419   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  13-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 354   ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3361   การแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดโครงการ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสุนนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 422   แจ้งการสำรวจข้อมูลการใช้งานอุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์และการใช้งานผ่านระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท. ผ่านระบบ Online     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3344   ซักซ้อมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยและปลูกฝังวินัยการคัดแยกขยะให้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 353   การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดละ1 คน เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัมนาศักยภาพแกนนำในการสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาพื้นฐาน รุ่นที่ 2 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 3334   ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  08-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3333   เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพกลุ่ม Clusters ส่งแผนดำเนินงานจัดการขยะมูลฝอยของกลุ่ม Clusters     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 418   แจ้งสำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่ประสงค์ เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 416   การขับเคลื่อนโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 417   ส่งประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่มีผลงานการขยายผลต่อยอดผลงานทางวิชาการ นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยของจังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-08-2562
ด่วนที่สุด     งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ปีงบประมาณ 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  08-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3314   โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดค่ายกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 414   กำหนดจัดงาน มหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 3 : มหัศจรรย์การอ่า่นเพื่อเด็กปฐมวัยในภูมิภาค     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 413   กำหนดการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 412   โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินข้าราชการหรือพนักงานครูซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 415   โครงการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น "เกษียณสร้างสุข"     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3315   การยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 104/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557     กลุ่มงานการเงินฯ  07-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3313   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  07-08-2562
ด่วนที่สุด  e-plan   แจ้ง อปท. เร่งรัดการบันทึกข้อมูลแผน 4 ปี ในระบบ e-plan ขั้นตอนอนุมัติแผนจนถึงขั้นตอนดำเนินการ 100%      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-08-2562
ด่วนที่สุด  e-plan   รายชื่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่นำเข้าเงินอุดหนุนทั่วไป ปี 2562 ประจำเดือน มิถุนายน 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3309   การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่ม ปี 2562   
doc220190806204507.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3286   แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชวิธีบรมราชาภิเษกระดับจังหวัด พร้อมเชิญประชุม (แจ้ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และนายกเทศมนตรีเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3289   แนวทางการดำเนินโครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3283   โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย (X-ray) ครั้งที่ 2/2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/14330   การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัด (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/14329   แต่งตั้ง(ย้าย) พนักงานบัญชีและบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชีสถานธนานุบาลของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-08-2562
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท.ที่ยังไม่ดำเนินการกรอกข้อมูลรายได้ในส่วนที่จัดเก็บเอง (ล่าสุด)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 411   แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 3290   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในช่วงสองปีแรกของพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12     กลุ่มงานกฏหมายฯ  05-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 410   แจ้งเพิ่มเติมกลุ่มเป้าหมายตามโครงการฝึกอบรมการบริหารราชการท้องถิ่น ภายใต้พระราชบัญญัติท้องถิ่นที่กำหนดใหม่     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  05-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 409   แจ้งขอความร่วมมือสำรวจความต้องการทันตแพทย์เพื่อใช้ประกอบการจัดสรรนักศึกษาทันตแพทย์ที่คาดว่าสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  05-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3274   การจัดตั้งสำนัก/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3273   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  05-08-2562
ด่วนที่สุด     แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 408   ขอเชิญประชุมติดตาม ประเมินผลในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2/2562     กลุ่มงานกฏหมายฯ  02-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3238   การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562 จำนวน 3 รางวัล   
doc220190801202745.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3223   การดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกระทรวงมหาดไทยครั้งที่ 3/262     กลุ่มงานการเงินฯ  02-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3233   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ ว 407   ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อรถยนต์ที่มีความปลอดภัยและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  01-08-2562
ทั่วไป     ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยทางวิชาการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  01-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 373   การจัดอบรมหลักสูตร"กฏหมายและระเบียบสำหรับการคลัง" รุ่นที่ 9     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  01-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 372   ขอเชิญเข้ารับการอบรม     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  01-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 371   ประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนกฎหมายระเบียบในการลงทะเบียนเข้าประเทสนิวซีแลนด์แบบออนไลน์     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  01-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 406   จัดส่งหนังสือส่งเสริมประสิทะิภาพการเรียนรู้ให้โรงเรียนในสังกัด อปท. (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 405   ประชาสัมพันธ์นวัตกรรมการจัดการศึกษาที่เป็น Best Practices เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป้นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3226   การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้งอำเภอเมืองน่าน อำเภอท่าวังผา อำเภอเวียงสา อำเภอแม่จริม อำเภอบ้านหลวง อำเภอภูเพียง และ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 404   จัดส่งแผนการจัดการเรียนรู้การป้องกันการทุจริต ให้แก่โรงเรียนในสังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ 14008   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเบียบวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยจัดการสถานธนานุบาลของ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/14006   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการคัดเลือกผู้จัดการสถานธานุบาลขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขต (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 403   แจ้งให้ อปท. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการสำรวจติดตั้ง Free wi-fi ระบบ info     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/13965   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธาณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ตามมติคณะรัฐมนตรี เมืองวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562 (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 13971   ขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านในการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แจ้งอำเภอเมืองน่าน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  31-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/13970   ขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านในการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แจ้งอำเภอสองแคว     กลุ่มงานกฏหมายฯ  31-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 401   แจ้งยกเลิกแผนดำเนินการโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม(เดิม)และกำหนดแผนดำเนินการใหม่     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  31-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3192   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  31-07-2562
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615