กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.5/ว397   โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (พิ่มเติม) ครั้งที่ 2     กลุ่มงานการเงินฯ  29-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 405   ซักซ้อมแนวทางการสนับสนุนการดำเนินโครงการเพิ่มเติมทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 044   ขอเชิญประชุมติดตาม ประเมินผล ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 ครั้งที่ 1/2563     กลุ่มงานกฏหมายฯ  29-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว182   แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกาบสอบสวน การลงโทษทางวินัยฯ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  29-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว42   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฯ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  28-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 384   มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว43   เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540ฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  28-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 383   การเผยแพร่คู่มือมาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และคู่มือมาตรฐานหอพัก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-01-2563
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท. ในพื้นที่ดำเนินการบันทึกข้อมูลตามโครงการระบบสารสนเทศเพื่ือการวางแผน (e-plan) โดยให้นำเข้าข้อมูล วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2563      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว37   ส่งเงินรายได้ค่าธรรมเนียมให้อปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  27-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 39   ขอเชิญประชุมคระกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนรู้ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับศูนย์สอบ และระดับสนามสอบ แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 38   การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2563 ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร(ม.ท.ศ.) แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 368   แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 356   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV สำหรับครูปฐมวัยในสังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 355   ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ประจำปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 363   สำรวจรายชื่อ อปท. ที่รับผิดชอบแหล่งธรรมชาติอันควรค่าแก่การอนุรักษ์ประเภทถ้ำ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 354   ซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของ อปท. ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว32   แจ้งสำนักงปม.ได้จัดทำบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติมเดือน ธ.ค. 2562 จำนวน 16 ผลงานฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  23-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว315   หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางปม.รายจ่ายประจำที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอยฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  22-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 316   การรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินการของคณะทำงานประเมินตลาดเทศบาลระดับอำเภอ (แจ้ง อ.ปัว อ.ท่าวังผา อ.เชียงกลาง อ.ทุ่งช้าง อ.นาน้อย และ อ.แม่จริม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/1213   การประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐานธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2562 (แจ้ง อ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว29   การนำส่งเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  21-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว28   แจ้งการกำหนดรูปแบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์และแนวทางปฏิบัติฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  21-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 287   การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับศูนย์สอบ (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน) (แจ้ง เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว30   แจ้งแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  21-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 288   การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ระดับสนามสอบ (แจ้ง เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว300   การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ชุดที่ 8     กลุ่มงานกฏหมายฯ  21-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว289   การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินควารมสามารถด้านการอ่านของผุู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับสนามสอบ (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 31   แจ้งเปลี่ยนกำหนดการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานการศึกษาและสวัสดิการสังคมของ อปท. ระดับสูง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 284   กฏกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว26   แจ้งการออกประกาศ เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  21-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว295   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่อปท.ประจำเดือน พ.ย. 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  21-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 294   ข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว025   แจ้งยกเลิก บัญชีอัตราราคางานต่อหน่วย ฉบับเดือน ธ.ค. 2561ฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  20-01-2563
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท.ที่ยังไม่นำส่งใบเสร็จรับเงินการจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปี 2562 (รอบที่ 2)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 931   การถอนหลักมรัพย์ค้ำประกัน (แจ้ง ทม.น่าน)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 258   ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 259   โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว242   โครงการอบรมสัมมนาปัญหาการปฏิบัติงานของอปท. การดำเนินงานด้านกฎหมายและการพัฒนากฎหมายฯ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  16-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว223   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  16-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 901   การรายงานข้อมูลประกอบการพิจารณา ร่างพระร่างบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 022   ส่งสารเนื่องในโอกาสวันครู (16 ม.ค.63) เพื่อเป็นการแสดงความปรารถนาดีแก่ผู้บริหารสถานศึกษาครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด อปท.     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  15-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 023   ขอความร่วมมือแจ้งให้ อปท.รายงานการติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 024   โครงการเพชรล้านนา ปีการศึกษา 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว224   การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  15-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 19   อนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่้งล่วงล้ำลำน้ำประเภท"ฝายน้ำล้น" แจ้ง อบจ.น่าน และทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 25   การรับรองโครงการที่จะก่อสร้างไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัด (แจ้ง อบต.น้ำปั้ว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 020   การตรวจสอบข้อมูลสิ่งล่วงล้ำลำน้ำที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนและไม่ได้รับอนุญาตตามกฏหมาย (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 220   แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณตรง (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 021   การจัดประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งในงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 112   การประชุมชี้แจ้งการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 17   การตั้งหมู่ยวุกาชาดสถานศึกษาและการแต่งตั้งคณะกรรมการยุวกาชาดสถานศึกษา (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 202   ขอความอนุเคราะห์ร่วมดำเนินโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุรภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว18   แจ้งเลื่อนการตรวจนิเทศอปท.ในพื้นที่จังหวัดน่าน (โครงการท้องถิ่นสัญจร)ฯ อำเภอนาหมื่น อำเภอนาน้อย     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  14-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/20   แจ้งเลื่อนการตรวจนิเทศอปท.ในพื้นที่จังหวัดน่าน (โครงการท้องถิ่นสัญจร)ฯของอำเภอสองแคว     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  14-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 184   แนวทางการปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 200   การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562-2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 201   การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) และการบันทึกข้อมูลสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-01-2563
ทั่วไป  -   งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2562 ปีงปม. 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  14-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว188   การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  14-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 152   ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ อปท. กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณตรง (เพิ่มเติม) แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-01-2563
ด่วนที่สุด     การประชุมชี้แจงการดำเนินงาน จัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค ผ่านระบบ Teleconference      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 139   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 12   แจ้งผลการดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 13   แจ้งแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เกี่ยวกับการประกันคุณภาพและการพัฒนาหลักสูตรภายใต้รายการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-01-2563
ด่วนที่สุด     ขอแจ้งรายชื่อ อปท.ที่ยังไม่นำส่งใบเสร็จรับเงินการจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปี 2562 (รอบที่ 1)     กลุ่มงานการเงินฯ  10-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว014   ตอบแบบสอบถามความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ (ตำแหน่ง นิติกร)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว15   สนง. ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. จัดส่งประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สรรหา (แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว113   แนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ     กลุ่มงานการเงินฯ  10-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 129   ขอประชาสัมพันธ์หนังสือแนวทางทางเวชปฏิบัติ สำหรับผู้ที่มีภาวะกลืนลำบาก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 128   การประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว119   โครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดฎีกาเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานภายในอปท.ฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  09-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 115   แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ อปท. กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณตรง (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว116   ขอความร่วมมือรายงานแสดงความประสงค์ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งสายงานการสอน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว009   แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  09-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 465   การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2563 แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว008   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความรู้ ความสามารถ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 104   ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ยกเลิกประกาศฯ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 105   ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 108   การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนในการอนุมัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกค่าใช้จ่ายในการนำเรียนไปร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬา หรือการแข่งขันทักษะทางการศึกษาในต่างประเทศ เป็นรายกรณี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 011   ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แจ้ง สถอ.เมืองน่าน เวียงสา ภูเพียง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 100   ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลจำนวนสนัขและแมวในระบบ Rabies One Data     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว90   แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพรบ.งปม.รายจ่ายประจำปีงปม. พ.ศ. 2563 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2563)     กลุ่มงานการเงินฯ  08-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 85   โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานการศึกษาและสวัสดิการขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับสูง รุ่นที่ 4 - 5 เพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 89   การดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากสาธารณภัย(กรณีอุทกภัย) แจ้ง อำเภอนาน้อย และอำเภอนาหมื่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 88   การดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากสาธารณภัย(กรณีอุทกภัย) แจ้งนายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอนาน้อย สองแคว และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 87   การดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากสาธารณภัย(กรณีอุทกภัย) แจ้ง อำเภอเมืองน่าน เวียงสา ปัว เชียงกลาง นาน้อย ทุ่งช้าง แม่จริม และ อำเภอนาหมื่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 68   ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 24 แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว007   แจ้งสำรวจข้อมูลข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่ประสงค์จะขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนสู่วิทยาฐานะฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 004   แจ้งประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2562 แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 66   แนวทางการดำเนินโครงการ"ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คุณภาพดี มีมาตรฐาน เด็กพัฒนาการสมวัย" เพื่อมอบเป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 64   การส่งข้อมูลที่ดินตามมาตรา 92 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ให้ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 005   แจ้ง อปท.ที่ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมโครงการ e-plan - eMENSCR ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในรุ่นที่ 9-10      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 006   การกำหนดสิทธิผู้ใช้งานระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 004   แจ้งขยายเวลาโอนเงินลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. ประจำปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 59   ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกอบรม"การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐในการจัดทำบริการสาธารณะของ อปท." แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 58   ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกอบรม"การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐในการจัดทำบริการสาธารณะของ อปท." แจ้ง นายอำเภอทุกอำเภอ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  06-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 30   โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"หลังสูตรการการบริหารงานด้านวิศวกรรมและก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 29   โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 51   โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบรูณาการของประเทศไทย (X-ray) ครั้งที่ 1/2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2563
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 
 
 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615