กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด     แจ้งให้ อปท. บันทึกข้อมูลการจัดเก็บรายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4217   แจ้งเวียนการดำเนินงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4203   ขอเชิญประชุมแนวทางการดำเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) ระบบ web conference      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว4218   แนวทางปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนตามแผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2ฯ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  08-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4197   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 4 จำนวน 1 (เดือนกันยายน 2562 ) เพิ่มเติม (แจ้ง อ.ทุ่งช้าง และ อ.สองแคว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 18092   ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4192   ประกาศผลการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน"จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 532   การดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศของ อปท. เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 531   แจ้งผลการประเมินประสิทะิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4181   เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4179   รายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4172   ป้ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (แจ้ง อ.ภูเพียง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/17936   ประกาศผลการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562 ระดับภาค (แจ้ง อ.ปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว4173   การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  03-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว4169   ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วท้องถิ่นฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  03-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4167   คำแถลงสภากาชาดไทยเพื่อใช้ประกอบการจัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน )     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว530   ซัอมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  03-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 527   แจ้งผลการประเมินประสิทะิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-10-2562
ด่วนที่สุด     ขอให้เทศบาลตำบลที่ยังไม่รายงานผลการกู้เงินแต่ละไตรมาส ปีงบประมาณ 2562 รายงานผลให้เสร็จเรียบร้อย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ 17891   แจ้งปฏิบัติการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (GPAX) ปีการศึกษา 2561 เพื่อประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4158   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษา   
doc220191003003520.rar
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ 17892   แนวทางการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีของสถานธานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4162   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อการณีฉุกเฉิกหรือจำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณีอุทกภัย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 528   ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมสัมมนาปัญหาการดำเนินงานกิจการสภาท้องถิ่นที่ผ่านมา     กลุ่มงานกฏหมายฯ  03-10-2562
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท.ที่ยังไม่ดำเนินการบันทึกข้อมูลการจัดเก็บรายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4152   ขอความร่วมมือเผยแพร่โครงการนวัตกรรมชุมชนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบศีรีขันธ์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 526   การจัดฝึกอบรม"โครงการยกระดับพัฒนาท้องถิ่น 4.0"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 525   แนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติม จากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ     กลุ่มงานการเงินฯ  02-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4147   ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   
doc220191002005143.rar
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4142   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4102   การจัดทำประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 522   การดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกระทรวงมหาดไทยครั้งที่ 4/262     กลุ่มงานการเงินฯ  01-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 520   การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  01-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 521   การรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. เพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ     กลุ่มงานการเงินฯ  01-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/445   แจ้งตรวจสอบข้อมูลหอกระจายข่าวชุมชนในเขตเทศบาลที่ไม่มีกำนัน (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4105   การดำเนินตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ผู้ตรวจการแผ่นดินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4104   โครงการอบรมหลักสูตร"การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน" พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรัปรุง พุทธศักราช 2560) (Training program for Administration of School Curriculum : Basic Education Curriculum)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4081   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-10-2562
ด่วนที่สุด     ประกาศผลการคัดเลือก เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป้นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน     กลุ่มงานการเงินฯ  01-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4101   แผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว ปี พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4106   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน และวิธีปฏิบัติในการอนุมัติเงินจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย และการหักงบประมาณรายจ่าย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4100   แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 519   ขอความร่วมมือ อปท. ที่มีข้าราชการครูพนักงานครูฯในสังกัดสำรวจรายชื่อผู้ที่จะขอรับการประเมินหรือขอรับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาฐการพิเศษหรือเชียวชาญเพื่อเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัย     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  30-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4082   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2562      กลุ่มงานการเงินฯ  30-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4083   แนวทางการจัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ 17516   การแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลของ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ 17513   ประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับเข็มเกียรติคูณและประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานสถานธนานุบาล ประจำปี 2562 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4060   ประกาศศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง"ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) และขอเชิญสถานศึกษาเข้าร่วมป้ายศูนย์การเรียนรู้ฯ และเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4053   สรุปสาระสำคัญบางประเด็น คำปาฐถาพิเศษ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "เรียนรู้ สู่อาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4050   รายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4051   อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ครั้งที่ 2 แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ปัว และ อ.นาน้อย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4049   แนวทางการบังคับใช้กฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ประเด็ดการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการตลาดประเภทที่ 2 ตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุข     กลุ่มงานกฏหมายฯ  26-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 515   การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4038   เปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการน้ำของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว516   แบบสำรวจความต้องเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสุตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อปท. ตามกรอบหลักสูตรศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  26-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 513   รายงานการนำส่งเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  25-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4018   การประกาศหลักเฏณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  25-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ ว 4006   การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้อราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  25-09-2562
ด่วนที่สุด     รับสมัครคัดเลือก เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  25-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3999   แนวทางปฏิบัติ กรณี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลนักเรียน ไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 021   การประชุมชี้แจ้งเพื่อเตรียมการรองรับการจัดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยการประชุมทางไกลผ่านเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ต (web conference) แจ้งท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4001   ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา"สถานศึกษาพอเพียง" ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4000   การอบรมสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การจัดการศึกษาท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4009   แบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  25-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 512   แนวทางปฏืบัติในการพิจารณางานจ้างก่อสร้าง กรณีการยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  25-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4002   ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ อปท. (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 3985   โครงการอบรมสัมมนาปัญหาการดำเนินงานกิจการสภาท้องถิ่นที่ผ่านมา เพื่อพิจารณากลยุทธ์ในการบริหารกิจการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 511   การนำส่งเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  24-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3989   การเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของ อปท. ตามโครงการบุรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 510   แจ้ง อปท.มาติดต่อขอรับใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  23-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3973   แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด   
doc220190924020120.pdf
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  23-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 509   แจกจ่ายเครื่องราชอืสริยาภรณ์ให้กับ อปท.   
doc220190923003047.xlsx
 
doc320190923003047.xls
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  23-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3972   เชิญเข้าร่วมโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ ว 508   แจ้ง อปท.บันทึกข้อมูลปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3938   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ ว 3937   การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3944   การแต่งตั้งคณะกรรมการปรสานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/3950   แจ้งกำหนดการการปิดระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-plan) เพื่อนำระบบฯ ที่ได้พัฒนาใหม่ขึ้นมาใช้ทดแทน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3951   โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"การบริหารผังเมืองเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" (Urban planning management for local development) (ตัวย่อ Local Road : UP)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3941   ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล และหน่วยบริการสาธารณสุขของ อปท. พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 506   แจ้งหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 507   ขอหารือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย     กลุ่มงานการเงินฯ  19-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3926   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2562      กลุ่มงานการเงินฯ  19-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3924   การจัดเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3928   การขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3917   แนวทางการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/16816   แนวทางการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 16802   การดำเนินงานแผนงานขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาเพื่อการปฏิรูปประเทศ (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3789   ซักซ้อมแนวทางทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3902   ซักซ้อมการมอบอำนาจ"เจ้าท่า"ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ในการขุดลอกร่องน้ำ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/16784   ขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านในการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แจ้งอำเภอท่าวังผา     กลุ่มงานกฏหมายฯ  17-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3900   การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3897   แจ้งแนวทางการรายงานผลการดำเนินการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเาก ในระบบสารสนเทศข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3888   หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ     กลุ่มงานการเงินฯ  17-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3887   การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฏหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560     กลุ่มงานการเงินฯ  17-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 3889   หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 503   เปิดการอบรมหลักสูตร"นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ รุ่นที่ 76"     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  16-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/16599   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับรางวัลโครงการ Thailand Rabies Awards 2018 ในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2562 (แจ้ง อ.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 502   แจ้งขอให้ อปท. นำเงินเหลือจ่ายส่งคืน ที่ สนง.ท้องถิ่นจังหวัดน่าน     กลุ่มงานการเงินฯ  16-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3865   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2562      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-09-2562
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615