กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1875   แบบบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน สำหรับรัฐวิสาหกิจ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 222   การเตรียมความพร้อมและการดำเนินการตามพระราชบัญญิติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (แจ้งสถอ.เมืองน่าน สถอ.แม่จริม สถอ.ปัว สถอ.ท่าวังผา สถอ.เวียงสา สถอ.เชียงกลาง สถอ.นาหมื่น สถอ.บ่อเกลือ สถอ.สองแคว และสถอ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 220   แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สถาบันคุรุพัฒนาให้รับรองมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 24 หลักสูตร     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  30-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 221   การนำส่งเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1863   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 1858   ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ.2562     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  29-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 218   แจ้ง อปท. นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2562 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับ ปี พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 216   การจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)     กลุ่มงานการเงินฯ  29-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1831   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) เพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1830   ขอให้รายงานรหัสประจำปบ้าน (11 หลัก) เพื่อเตรียมความพร้อมตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวีสดิการสังคม (e-payment)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 215   แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม เดือนกุมภาพันธ์ 2562     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  25-04-2562
ทั่วไป  1/2562   ขอความร่วมมือซื้อเสื้อ"สหพันธ์ข้าราชการ สถ,"     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  25-04-2562
ด่วนที่สุด     แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment LPA) ประจำปี 2562   
doc220190510003343.pdf
 
doc320190424212851.pdf
 
doc420190424212851.pdf
 
doc520190424212851.pdf
 
doc620190424212851.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1813   ขอความร่วมมือให้องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล้กทรอนิกส์ (e-payment)     กลุ่มงานการเงินฯ  25-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1812   โครงการคลินิกคลังท้องถิ่นเคลื่อนที่ ประจำปี 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  25-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1805   การดำเนินงานตามมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1811   การใช้อำนาจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการปัญหาสุนัขและแมวจรจัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1804   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  24-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1798   เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาการประเมินประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 212   แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัฒกรรมในบัญชีนวัฒกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัฒกรรมไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว213   การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งที่ว่าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1791   สำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (แจ้งอำเภอเวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน)   
doc220190423220704.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/8055   ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1793   กำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด้กเล็กและรายชื่อคณะผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 3-5 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 211   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ "ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ 8070   ขอความอนุเคราะห์แจ้งสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการการจ้างและรายงานผลการตรวจการจ้าง (แจ้งอำเภอเวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 210   ขอเชิญ สถอ. เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ web conference เรื่อง แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1788   ประชาสัมพันธ์เรื่องการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1794   ขอให้รายงานข้อมูลการปฏิบัติงาน รถกู้ชีพ/กู้ภัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 1750   ประชาสัมพันธ์กฏหมายระดับอนุมัติบัญญัติและคู่มือที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     กลุ่มงานกฏหมายฯ  23-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 209   การจัดส่งรายชื่อ อบรมตามโครงการ"อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์" ประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว208   แจ้ง อปท. บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายสาธารณูปโรคและค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว207   การปลูกไม้ประจำถิ่น "ริมทางสวย แหล่งท่องเที่ยวปลอดภัย"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1764   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2562      กลุ่มงานการเงินฯ  23-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1765   แจ้งรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 206   ขอความร่วมมือองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัดรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  22-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1762   การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 1748   โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผ่านระบบ web conference      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  22-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 204   จัดการอบรมการศึกษาหลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 9      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  22-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 205   เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรในสังกัด     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  22-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ ว 202   ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดแผนที่ท่องเที่ยวไทยใจคนสร้างสรรค์     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  22-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 203   ทศวรรษใหม่การปกครองท้องถิ่นไทย     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  22-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 1766   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  22-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1767   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจำทำประกันภัยทรัพย์สินของ อปท. พ.ศ.2562     กลุ่มงานการเงินฯ  22-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1759   การสำรวจข้อมูลรายได้ของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 201   แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1749   ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว1756   การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1755   การสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1757   ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 200   การสำรวจข้อมูลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  22-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ 7867   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น (แจ้งอำเภอท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1736   การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้งอำเภอเวียงสา อำเภอท่าวังผา อำเภอภูเพียง อำเภอแม่จริม และอำเภอนาหมื่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1734   การจัดเวทีสานพลัง สร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา (แจ้ง อ.เวียงสา อ.นาน้อย อ.ภูเพียง และ อ.เชียงกลาง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1724   การประกาศหลักเฏณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  19-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1703   แนวทางการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1682   การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1663   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอการทางสังคม เงินอุดหนุนสำหรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ไตสมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562)     กลุ่มงานการเงินฯ  17-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1667   การเร่งรัดและติดตามการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  17-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 196   แผนขับเคลื่อนการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด พ.ศ.2562-2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 195   สรุปผลการประชุมสัมมนา MICE Clinic ภายใต้หัวข้อ "Thailand 4.0 and Sustainable Meeting"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 198   ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจากการประชุมติดตามสถานการณ์การจัดการปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐาน รวมทั้งมาตรการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และจังหวัดตาก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1654   การตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมของผู้มีสิทธิ์ในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่ไม่มีชื่อในฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 197   มติที่ประชุมคระกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาตื ครั้งที่ 1/2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1655   การสนับสนุนการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตอันเนื่องมาจากการใช้ยาเสพติด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/165   แจ้งกำหนดการจัดงาน "เวทีสานพลัง สร้างปัญญา พํฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา" แจ้ง อบต.นาทะนุง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 1650   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคืการบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอนสายงานนิเทศการศึกษา และสายงานบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/256 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 1646   ขอความอนุเคราะห์จัดส่งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผ่านระบบ ITAS ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1647   แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงิอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) (ไตรมาส 1)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1645   ซักซ้อมการประกาศรายชื่อผู้ป่วยเอดส์เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1639   การรณรงค์จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 194   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามสัญญาจ้างในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้อง     กลุ่มงานการเงินฯ  10-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 193   แจ้ง อปท.ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมขอความร่วมมือการใช้ไบโอดีเชล บี 20     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 192   การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองท้องถิ่น(INFO)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 191   แจ้งให้ อปท. ถือปฏิบัติตามแนวทางการลงนามความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการทำความตกลงสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-04-2562
ทั่วไป     งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2562 ปีงบประมาณ 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  10-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1618   การประชุมส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 7 (The 7th Thailand Bike and walk forum) พร้อมขอเชิญส่งบทคัดย่อนำเสนอผลงาน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 1621   ขอแจ้งปฏิทินและคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1620   โครงการอบรมสัมมนาการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Preformance Assessment : LPA) ประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1614   ขอความร่วมมือจัดกิจกรรม      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 163   ขอความอนุเคราะห์ติดตามทวงถามการส่งคืนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณ ปี 2561 ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยืม (แจ้ง สถอ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1609   การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 190   แนววินิจฉัยข้อหารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ กรณีการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง     กลุ่มงานการเงินฯ  09-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 189   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  09-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/160   แจ้งให้ ผู้จัดการสถานธนานุบาล ทม.น่าน ลาพักผ่อน ระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน 2562 แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 188   ประชาสัมพันธ์โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 186   แจ้งกำหนดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023./ว 187   แจ้งแนวทางการรายงานข้อมูลการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 1598   ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งามาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .....     กลุ่มงานกฏหมายฯ  09-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 185   แนวทางการพิจารณาผลในงานจ้างก่อสร้างกรณีใบเสนอราคาและบัญชีแสดงรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) มีราคาสุทธิไม่ตรงกัน     กลุ่มงานการเงินฯ  09-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 184   แนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกันการเสนอราคามาใช้เป็นหลักประกันสัญญา     กลุ่มงานการเงินฯ  09-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1582   การกำหนดชื่อบัญชีและรหัสบัญชีเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  09-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1589   แนวทางการขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1591   การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562   
doc220190405020147.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/7301   การบันทึกข้อมูลหอกระจายข่าวชุมชนในเขตเทศบาลที่ไม่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 181   วารสารวิชาการ กสทช.     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  05-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 183   ประชาสัมพันธ์ เปิดอบรมหลักสูตร "กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ (Strategic PR Management )" รุ่นที่ 13     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  05-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 182   กำหนดระยะเวลาให้ผู้ประสงค์ที่จะเสนอชื่อนักวิจัย ผลงานวิจัย วิทยานิพนย์ และผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  05-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 180   ประชาสัมพันธ์เชินชวนหน่วยงานในสังกัด สถ.และ อปท. ส่งทีมฟุตบอลรายการ "เจ้าหนูนักเตะท้องถิ่นไทยไปตะลุยฟุตบอลยุวชนโลก" SOCCER CUP THAILAND 2019     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  05-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1573   การจัดอบรมตามโครงการ"อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์" ประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2562
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615