กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
��������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
 นน 0023.3/ 14898   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ถนน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-09-2565
 นน 0023.2/ ว 3998   การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-09-2565
 นน 0023.3/ 14769   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบงเินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ประปาหมู่บ้าน) (แจ้ง อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-09-2565
 นน 0023.3/ว 3986   การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์รายการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-09-2565
 นน 0023.3/ว 409   ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนหลักเกณฑ์ วิธีการ การควบคุมคุณภาพและการจัดการสุขลักษณะของการจำหน่ายอาหาร ประเภทปรุงสำเร็จฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-09-2565
 นน 0023.3/14725   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ฯ (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-09-2565
 นน 0023.3/ว 408   การประชุมสัมมนา "ทักษะการเรียนรู้แบบนำตนเองเชิงสร้างสรรค์ : ทักษะสำคัญในยุค Digital Disruption"      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-09-2565
 นน 0023.3/ว 3965   พิจารณาการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อนำไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน (เงินเหลือจ่าย) ครั้งที่ 2 (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา อ.ปัว อ.ท่าวังผา อ.ทุ่งช้าง อ.บ้านหลวง อ.บ่อเกลือ และ อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-09-2565
 นน 0023.1/ว 3969   ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  14-09-2565
 นน 0023.3/ว 3971   การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-09-2565
 นน 0023.3/ว 3972   แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ผลการประเมิน SAR ครั้งที่ 2/2565 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-09-2565
 นน 0023.3/ว 3966   การบันทึกข้อมูลระบบรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานถังขยะเปียกลดโลกร้อนของ อปท. สำหรับผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-09-2565
 นน 0023.3/ว 406   ประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ THAILAND CYBER TOP TALENT 2022 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-09-2565
 นน 0023.3/ว 405   การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพพหุปัญญา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-09-2565
 นน 0023.3/ว3956   การจัดงานสัมมนาเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-09-2565
 นน 0023.3/ว 3954   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ (งวดที่ 2)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-09-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 14543   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-09-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3934   หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี     กลุ่มงานการเงินฯ  13-09-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ 14520   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. ซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานการเงินฯ  13-09-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3933   การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (แจ้ง อ.เมืองน่าน เวียงสา ปัว นาน้อย สองแคว เชียงกลาง ท่าวังผา แม่จริม อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-09-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 384   เชิญนักทรัพยากรบุคคลเข้าร่วมประชุมชี้แจงระเบียนและทำความเข้าใจในกระบวนการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-09-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 401   แจ้ง นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์กรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 23 (4) แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-09-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 403   การจัดส่งสื่อสิ่งพิมพ์โครงการขับเคลื่อนนโยบายเด็กไทยเปลี่ยนโลก ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-09-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 3929   แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศพด.) ผลการประเมิน SAR ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-09-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 402   การจัดเก็บข้อมูลสำหรับตัวชี้วัดที่ 9 "ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน มีการคัดแยกขยะที่ต้นทาง"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-09-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3924   การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัด อปท. ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-09-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3925   ขอเชิญร่วมงานแข่นขันทักษะทางวิชาการ อปท. เจ้าภาพระดับประเทศ และการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาของ อปท. เจ้าภาพระดับประเทศ และการแข่งขันวิชาการและทักษะวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมระดับอาชีวศึกษา สังกัด อปท. ประจำปี 2565 "การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา" (ALL For Education)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-09-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 400   ประชาวสัมพันธ์การจัดตั้งสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลแห่งประเทศไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-09-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3922   กฏกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงราง พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-09-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3901   การสำรวจข้อมูลการก่อสร้าง/ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านตามบัญชีนวัตกรรมไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-09-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3894   แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี (อายุ 2 -3 ปี) ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-09-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 395   แนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกระทรวงมหาดไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-09-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3880   ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายและเสวนารูปแบบออนไลน์ (Online) การประกันคุณภาพการศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-09-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3873   คู่มือ/แนวทางการดำเนินงานควบคุมยาสูบสำหรับ อปท. เพื่อสนับสนุนการดำเนินการควบคุมยาสูบตามเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-09-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3770   การสำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัด อปท. (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-09-2565
    งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565     กลุ่มงานการเงินฯ  06-09-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3853   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2565)     กลุ่มงานการเงินฯ  06-09-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 3452   ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดป้องกันโรคล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis : PrEP) ปีงบประมาณ 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-09-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 385   ส่งเงินรายได้ค่าธรรมเนียมให้ อปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  05-09-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 388   เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดภัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-09-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 389   การคัดเลือกนักเรียนเพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ ประจำปี 2565 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-09-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3833   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กับ อปท. เพื่อเป็นหน่วยรับงบประมาณตรง (แจ้ง นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเวิน อ.เฉลิมพระเกียรติ บ้านหลวง สันติสุข และ ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-09-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3830   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแก่งชาติ ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-09-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3811   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนกลุ่ม Clusters ในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-09-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3796   โครงการศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชชนนีพันปีหลวงฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-09-2565
 นน 0023.2/ว 3771   การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างของ อปท.     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  31-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3769   แจ้งผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3779   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2565)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 382   ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ (เชียงใหม่วิชาการ 2565) (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 383   ขยายระยะเวลาประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3749   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา อ.ปัว อ.ท่าวังผา อ.เชียงกลาง อ.นาน้อย อ.ทุ่งช้าง อ.บ้านหลวง และ อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานการเงินฯ  30-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 380   ทรัพย์สินของเอกชนที่ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 381   ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 15     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 13729   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง ฯ (แจ้ง อ.ทุ่งช้าง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 376   แจ้งการดำเนินโครงการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา "DLA AWARD 2022" ประจำปีงบประมาณ 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3750   การจัดทำหนังสือ "ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน ประจำปี 2565"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 13746   โครงการจัดงานการประกวดแข่งขันและคัดเลือกความสามารถของสถานศึกษาในสังกัด อปท. ในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 ระดับประเทศ (แจ้ง อ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 13730   โครงการ อปท. ต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 13682   การแต่งตั้งผู้แทนของปลัด อปท. เป็นกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) แทนตำแหน่งที่ว่าง (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3726   ซํกซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. เพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 370   รายงานข้อมูลผู้ปฏิบัติงานที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยวภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  26-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 13550   ขอเชิญครูผู้รับผิดชอบอาหารกลางวัน แม่ครัว และผู้รับจ้างทำอาหารแก่สถานศึกษา เข้าร่วมการอบรมแนวดำเนินงานมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถารศึกษา (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3691   การมอบรางวัลครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.เชียงกลาง และ อ.นาหมื่น) และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/252   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อม ทต. เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตาม พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 14 (แจ้ง สถอ.เชียงกลาง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 367   สำรวจรายชื่อนักเรียนหญิงที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก และนักเรียนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนรวมคอตีบ บาดทะยัก ปีการศึกษา 2565 และที่ตกหล่นในปีการศึกษา 2562 - 2564 (สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3695   ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัด อปท. กลุ่มเก่าที่ได้รับทุนต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 13557   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนน) (แจ้ง อ.นาน้อย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3692   ขอประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3694   การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2566 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 366   การประชุม "การขับเคลื่อนรูปแบบการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนสำหรับ อปท."     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3690   การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2563 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  26-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3678   กำหนดส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการ หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ หรือเชี่ยยวชาญรอบเดือนเมษายน 2565     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  26-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3679   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวด อปท. ด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับประเทศ (แจ้งนายอำเภอทุกอำเภอยกเวัน อ.ภูเพียง อ.สันติสุข อ.บ้านหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ) และทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3659   ขอเชิญประชุมการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายงานงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 364   โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3644   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมในการถ่ายโอนภารกิจศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ภายใต้การบริหารการจัดการของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 13396   ขอความอนุเคราะห์ยืนยันร้านค้าในการลงทะเบียนคนละครึ่ง ระยะที่ 5 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3646   ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3645   แนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 13398   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ (แจ้ง อ.ทุ่งช้าง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 362   การคัดเลือกรูปแบบ/วิธีการที่เป็นเลิศ (Best Practices) ปฐมวัย ระดับจังหวัด ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 363   การตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3630   การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการตามร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566-2570 เฉพาะแผนงานโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 246   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจกาสถานณ์ความไม่สงบในจังหวัดแดนภาคใต้ พ.ศ. 2565 (แจ้ง สถอ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 360   ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เสาหลักการศึกษาไทย : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิรูปการศึกษาในช่วง 5 ปีที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 359   ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม "KIDs Dee" ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 358   การเิ่มทักษะการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ "โคก หนอง นา" และการสร้างและพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 357   โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3614   การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายงานงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 3595   ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานเวทีท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  22-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 13252   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 12978   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. ซื่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3583   แผนปฏิบัติงานภาคสนามการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานบริหารจัดการแหล่งกักเก็บน้ำของ อปท. (แจ้ง อ.เวียงสา อ.ท่าวังผา และ อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3585   โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษอังกฤษระดับปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปี พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3584   โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านกิจการสภาเด็กและเยาวชน (พี่เลี้ยงสภาเด้กและเยาวชน) ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 7     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3588   พิจารณาการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อนำไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน (เงินเหลือจ่าย) (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา อ.ปัว อ.ท่าวังผา อ.เชียงกลาง อ.นาน้อย อ.ทุ่งช้าง อ.บ้านหลวง และ อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว3578   การจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3579   แนวทางการขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาตืในสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 3566   การรับสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ.)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  19-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3564   ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-08-2565
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615