กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2548   โครงการอบรมเชิงปฎิบัติกการเพิ่มทักษะปฎิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือรา่ชการที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2565     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  15-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 2537   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีการตราร่างกฎหมายหรือร่างอนุบัญญัติที่ต้องจัดให้มีแผนที่ท้าย     กลุ่มงานกฏหมายฯ  15-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2544   โครงการฝึกอบรมการบริหารงบประมาณและการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังการพัสดุท้องถิ่นเพื่อลดข้อผิดพลาด ข้อบกพร่องและข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      กลุ่มงานการเงินฯ  15-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 9073   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ฯ (ถนน) (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2538   การรายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานผ่านระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (E - Report) "ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน" กรมการปกครอง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2512   ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก และโรคติดต่อที่สำคัญในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2526   โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท. ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 2508   หลักเกณฑ์การขอเปลื่ยนแปลงชื่อจังหวัด อำเภอ และตำบล หมู่บ้าน หรือสถานที่ราชการอื่น ๆ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  14-06-2565
ทั่วไป     ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวผ่าน เว็บไซต์ ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกฯ      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-06-2565
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 2501   การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศพด. ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2502   รวมรุ่นการอบรมโครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2503   การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2504   ขอความอนุเคราะห์บันทึกข้อมูลการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโรงเรียน (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2494   การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 272   การจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2495   ประชุมวิชาการ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 - 2570      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 173   โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2496   การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 270   กำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรกำลัง 3 ปี ของ อบต.     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว2477   ขอให้รายงานการตรวจติดตามหอพักในพื้นที่     กลุ่มงานกฏหมายฯ  10-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2481   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉับบที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 8808   การส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป้นพนังงานสถานธานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  10-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2471   แนวทางปฏิบัติและปฏิทินการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ ของสถานศึกษาสังกัด อปท. (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 268   การสำรวจสถานการณ์เด็กไทยกับภันออนไลน์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 8796   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ (แหล่งกักเก็บน้ำ) (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2457   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. ประจำเดือนเมษายน 2565     กลุ่มงานการเงินฯ  10-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 2464   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2565)     กลุ่มงานการเงินฯ  10-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2458   ขอเชิญครูผู้สอนสมัครอบรมออนไลน์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2460   โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลของ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2463   ขอความอนุเคราะห์ให้ อปท. บันทึกข้อมูลในระบบประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริหารสารธารณะของ อปท. ประจำปี พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 266   การคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีคุณูปการ เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 267   รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2565   
doc220220610061656.pdf
 
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  10-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/002   แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง มอบหมายนักทรัพยากรบุคคล แห่งละ 1 คน เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 13 มิ.ย.2565 เวลา 09.00 น.     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 2450   แจ้งผลคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  09-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2431   โครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ และ อ.สันติสุข)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-06-2565
ทั่วไป     งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565     กลุ่มงานการเงินฯ  08-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2425   ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับ อปท. จูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2423   การตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 264   ประชุมแนวทางการนิเทศโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง (เหล้า บหรี่) สำหรับเด็กปฐมวัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 265   ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบประเมินชุมชน/หมูบ้านลดและคัดแยกขยะตามหลักการ 3Rs     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2411   ขออนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (แจ้ง อ.เวียงสา อ.บ้านหลวง อ.ภูเพียง และ อ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 263   ขอความอนุเคราะห์แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดจัดงานโครงการงานแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 262   การจัดงานประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 4/2565     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  07-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2398   โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูระดับปฐมวัย : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะการคิดแก้ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์ในโรงเรียนระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท. (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2400   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e_plan) ปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2398   โครงการผู้ประกอบวิชาชีพครูระดับปฐมวัย: การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะ การคิดแก้ปัญหาฯในโรงเรียนระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 261   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังเหตุอุทกภัยและดินถล่มสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (แจ้ง สถอ.ทุกอำเภอ ยกเว้น สถอ.เแลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2395   ขอความอนุเคราะห์รวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภายหลังสถานการณ์ COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 253   รายงานการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษา ระดับปฐมวัย (แจ้ง สถอ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2397   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2565)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2396   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2565)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 255   แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมสมัมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับเป็นหน่วยรับงบประมาณตาม พรบ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 8 ฯ (แจ้ง สถอ.ท่าวังผา สถอ.นาน้อย และ สถอ.แม่จริม )     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 2377   แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ของกลุ่มพื้นที่ 4 และกลุ่มพื้นที่ 5     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2379   การคัดเลือก อปท. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 8432   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ถนน) แจ้ง อ.ภูเพียง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-06-2565
สั่งการ  นน 0023.2/ว 2355   โครงการฝึกอบรมการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  02-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ 8330   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565) (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานการเงินฯ  02-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 2352   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และสวัสดิการ สำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565)     กลุ่มงานการเงินฯ  02-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ 8331   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2 (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานการเงินฯ  02-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 2353   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ปัว อ.ท่าวังผา อ.เวียงสา อ.นาน้อย อ.เชียงกลาง และ อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานการเงินฯ  02-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 2350   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (งวดที่ 1)     กลุ่มงานการเงินฯ  02-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 2332   ประชาสัมพันธ์และเปิดรับโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1     กลุ่มงานการเงินฯ  02-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 8324   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ศพด.) (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 0249   ขอเชิญประชุม ประเมินผล ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  01-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 0252   ประชาสัมพันธ์โครงการฝีกอบรมบุคลากรระดับท้องถิ่น หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  01-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2333   ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต ถนนพาราซอยล์ซีเมนต์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2308   โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 251   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดน่าน ประจำปี 2565 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 250   การสำรวจและรายงานข้อมูลปริมาณขยะอันตราย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 0248   การพิจารณาให้ความเห็นตามแบบรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พรบ.หอพัก พ.ศ. 2558     กลุ่มงานกฏหมายฯ  31-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2314   แนวทางประกอบพิจารณาอนุมัติการกู้เงิน อบต.ยะรัง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-05-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2303   แจ้งมติที่ประชุมกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กเยาวชน ครั้งที่ 2/2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-05-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2289   ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-05-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 0246   การสั่งจอง บันทึกท้องถิ่น 2565     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  27-05-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 0245   อบรมการเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระบบ Thai Water Plan     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-05-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2245   ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho : MEXT) สำหรับนักเรียนไทย ประจำปีการศึการ 2566 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 243   ประกาศผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 242   ประชาสัมพันธ์เชิญชวนจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อเพิ่มรายได้หรือลดรายจ่าย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-05-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 244   ขอแจ้งปรับขั้นตอนการประเมินสถานประกอบการ ระบบ Thai Stop Covid Plus     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2231   การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-05-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ 7888   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 - 4 (เดือนเมษายน - กันยายน 2565) (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานการเงินฯ  27-05-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 2215   การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพามิต) ประจำเดือนเมษายน 2565 ให้แก่ อปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  27-05-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ ว 2216   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงิ นอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2565) (แจ้ง อ.เวียงสา อ.ปัว และ อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานการเงินฯ  27-05-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ 7889   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2 (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานการเงินฯ  27-05-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ 7891   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565) (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานการเงินฯ  27-05-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ ว 2218   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565) (แจ้ง ทุกอำเภอ ยกเว้น อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.แม่จริม อ.ทุ่งช้าง อ.บ่อเกลือ และ อ.สองแคว)     กลุ่มงานการเงินฯ  27-05-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 2219   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565)     กลุ่มงานการเงินฯ  27-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 2241   ประกาศกำหนดภาพเครื่องหมายราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  26-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 7894   หารือกรณีเรียกเงินค่าปรับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นลาออก (แจ้ง อ.ปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2220   เร่งรัดการใช้จ่ายและส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่ ทต. และ อบต.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-05-2565
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 241   การจัดโครงการบริการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2214   ขอประชาสัมพันธ์โครงการ "นวัตกรรมรักษ์โลก" (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 7887   การนำส่งเงินค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-05-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 156   ประชาสัมพัีนธ์การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 2222   ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  26-05-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 1242   หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  26-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 238   ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 237   กำหนดแผนลงพื้นที่เพื่อนำเสนอข้อสังเกตที่พบจากการดำเนินการ ITA     กลุ่มงานกฏหมายฯ  25-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 2200   การจัดทำสัญญามอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทน อปท.     กลุ่มงานกฏหมายฯ  25-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 236   การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-05-2565
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615