กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
 นน 0023.1/ว 1058   เชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/2566     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  03-03-2566
 นน 0023.3/ว 1047   คำปรึกษาหรือคำแนะนำการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ให้แก่ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2566
 นน 0023.6/ว 1045   รายงานผลการดำเนินการโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของ อปท. ประเทศไทย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2566
 นน 0023.5/ว 158   รายงานการนำส่งเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  03-03-2566
 นน 0023.5/ว 157   การนำส่งเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  03-03-2566
 นน 0023.4/ว   จัดทำเอกสารเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างฯ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  03-03-2566
 นน 0023.3/ว 161   ขยายระยะเวลาการเผยแพร่กิจกรรม "รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2566
 นน 0023.3/ว 160   การตอบแบบสำรวจการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาสังกัด อปท. ปีการศึกษา 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2566
 นน 0023.3/ว 1033   โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้ อปท. ประจำปี 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2566
 นน 0023.4/ว 1020   แนวทางปฏิบัติในการสั่งให้นายกเทศมนตรีพ้นจากตำแหน่ง     กลุ่มงานกฏหมายฯ  02-03-2566
 นน 0023.4/ว 1013   หารือการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจกับผู้บริหารท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  02-03-2566
 นน 0023./ว 1030   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2566
 นน 0023.4/ว 156   มอบหมายข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่านร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาและแก้ไชแนวเขต หรือเปลื่ยนแปลงแนวเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  02-03-2566
 นน 0023.6/ว 1009   ขอความร่วมมือกรณีขอทำไม้ในเขตทางหลวงและทางสาธารณประโยชน์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2566
 นน 0023.3/ว 154   ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 20     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2566
 นน 0023.3/ว 1010   การคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2566
 นน 0023.6/ ว 1014   ขอให้ทบทวนการดำเนินโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษกิจและสังคม จากการระบาดของโรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2566
 นน 0023.3/ว 1011   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้ดำเนินการเรียกคืนและได้นำส่งเเงินคืนเป็นรายได้แผ่นดินแล้ว   
doc220230302142324.docx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2566
 นน 0023.3/ ว 1007   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2566)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2566
 นน 0023.2/ว 1019   กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2565     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  02-03-2566
 นน 0023.4/ว 1008   แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     กลุ่มงานกฏหมายฯ  02-03-2566
 นน 0023.2/ว 961   ชี้แจงและกำชับการดำเนินการเกี่ยวกับการขอใช้บัญชีตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  02-03-2566
 นน 0023.3/ว 1006   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2566)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2566
 นน 0023.3/ว 1005   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - เดือนมิถุยายน 2566)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2566
 นน 0023.6/ 3889   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดนุนเฉพาะกิจ (แจ้ง อ.แม่จริม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-03-2566
 นน 0023.6/ว 149   เชิญประชุมเร่งรัดการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่ อปท. (ทต. และ อบต.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-03-2566
 นน 0023.3/ว 152   แจ้งกำหนดการศึกษาดูงานและรับสมัครเข้าอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ขึ้น ม.3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-03-2566
 นน 0023.3/ 79   การประสานโครงการพัฒนาท้องถิ่นระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-03-2566
 นน 0023.6/ ว 151   ขอความอนุเคราห์ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการอบรมโครงการบุคลากร อปท. เรื่องการจัดการขยะอันตรายและขยะอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-03-2566
 นน 0023.3/ว 996   การรับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย รุ่นที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-03-2566
 นน 0023.1/ว 150   รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2566     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  28-02-2566
 นน 0023.5/ว 963   การใช้ใบเสร็จรับเงินจากช่องทางการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้าน     กลุ่มงานการเงินฯ  28-02-2566
 นน 0023.6/ว 959   ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-02-2566
 นน 0023.3/ว 960   การให้ความรู้ด้านการศึกษาท้องถิ่น แก่บุคลากรสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ในรูปแบบออนไลน์ (Web Conference)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-02-2566
 นน 0023.3/ว 147   การดำเนินงานโครงการทุนศึกษาพระราชทานฯ ปี 2566 ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)" (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-02-2566
 นน 0023.6/ว 148   ปรับปรุงวิธีการรายงานข้อมูลผลการตรวจวัดมลพิษรถราชการเครื่องยนต์ดีเชลของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-02-2566
 นน 0023.5/ว 917   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. ประจำเดือนมกราคม 2566     กลุ่มงานการเงินฯ  27-02-2566
 นน 0023.5/ว 144   แนวทางการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS : Financial Analytics)     กลุ่มงานการเงินฯ  27-02-2566
 นน 0023.5/ว 916   ขอความอนุเคราะห์ อปท. ส่งแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online     กลุ่มงานการเงินฯ  27-02-2566
 นน 0023.5/ว 918   การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 งวดที่ 1/2566     กลุ่มงานการเงินฯ  27-02-2566
 นน 0023.3/ว 937   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-02-2566
 นน 0023.2/ว 927   การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2563 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  27-02-2566
 นน 0023.2/ว 143   ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผู้ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ในรอบเดือนตุลาคม 2565     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  27-02-2566
 นน 0023.6/ว 146   กิจกรรมเสวนา KM Online ในหัวข้อ "ผนึกกำลัง หยุดหยั้ง PM 2.5 จากระบบเปิดภาครัฐ สู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-02-2566
 นน 0023.6/ว 145   โครงการฝึกอบรม เรื่อง การออกแบบทางสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมรุ่นที่ 1     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-02-2566
 นน 0023.6/ว 929   ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-02-2566
 นน 0023.3/ว 914   แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-02-2566
 นน 0023.3/ว 141   ประชาสัมพันธ์การดำเนินการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-02-2566
 นน 0023.3/ว 142   การรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ อปท. เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-02-2566
 นน 0023.3/ว 907   ซักซ้อมแนวทางการดำเนินมาตรการความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาสังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-02-2566
 นน 0023.3/ว 902   ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Formal Solutions to Informal Settlements     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-02-2566
 นน 0023.3/ว 901   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและยกระดับการเท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-02-2566
 นน 0023.3/ว140   การรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ อปท. เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-02-2566
 นน 0023.3/ว 139   การจัดสรรงบประมาณค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในส่วนที่ไม่เพียงพอ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-02-2566
 นน 0023.4/ว 897   แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  23-02-2566
 นน 0023.4/ว 896   แนวทางการตรวจสอบข้อเท็จจริงการบุกรุกที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ของผู้ตรวจแผ่นดิน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  23-02-2566
 นน 0023.3/ 3546   ประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับเข็มเกียรติและประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานสถานธนานุบาล ประจำปี 2565 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-02-2566
 นน 0023.3/ว 888   การดำเนินการสำรวจข้อมูลและขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetlands) ระดับท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ (แจ้ง นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อ.ทุ่งช้าง อ.สองแคว และ อ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-02-2566
 นน 0023.3/ว 886   ขอความร่วมมืออำนวยการสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติดเพื่อการป้องกันยาเสพติด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-02-2566
 นน 0023.3/ว 867   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการตามคำปรึกษาหรือคำแนะนำของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-02-2566
 นน 0023.4/ว 860   สำรวจข้อมูลตวามต้องการจัดทำประกันภัยหอพักตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 2566     กลุ่มงานกฏหมายฯ  22-02-2566
 นน 0023.3/ว 863   การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-02-2566
 นน 0023.1/ว 864   การรักษาทรัพย์สินของทางราชการและความปลอดภัยของสถานที่ราชการในพื้นที่จังหวัดน่าน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  22-02-2566
 นน 0023.3/ว861   ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายการเงินอุดหนุนตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567 เพื่อประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-02-2566
 นน 0023.1/ว 842   แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-02-2566
 นน 0023.4/ว 843   การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราขกา่รเมืองพัทยา พ.ศ. 2542     กลุ่มงานกฏหมายฯ  21-02-2566
 นน 0023.6/ว 841   คู่มือการปฏิบัติตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-02-2566
 นน 0023.3/ว 834   การขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-02-2566
 นน 0023.3/ว 830   การประชาสัมพันธ์สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรม workshop กระทรวงมหาดไทยกับองค์การสหประชาชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-02-2566
 นน 0023.6/ว 833   ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2566 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-02-2566
 นน 0023.6/ว 132   ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปี พ.ศ. 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-02-2566
 นน 0023.6/ว 131   แจ้งประชาสัมพันธ์งานประชุมสัมมนาวิชาการ : การใช้งานเพตลฟอร์มดิจิทัลของชุมชน "ผ่อดีดี" (PODD) ขับเคลื่อนตำบลปลอดภัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-02-2566
 นน 0023.6/ว 130   ขอความอนุเคราะห์เชิญอบรม เรื่อง การกำจัดขยะด้วยเตาเผาขนาดเล็กแก้ไขปัญหาได้จริงหรือ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-02-2566
 นน 0023.3/ว 824   ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการณาปนกิจสงเคราะห์(ฉบับที่...) พ.ศ. ...     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-02-2566
 นน 0023.6/ว 822   เร่งรัดการส่งคืนเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (แจ้ง อ.ปัว อ.เชียงกลาง อ.บ้านหลวง และ อ.สองแคว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-02-2566
 นน 0023.3/ว 820   ซักซ้อมการดำเนินงามตามแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-02-2566
 นน 0023.6/ว 3300   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยถ่ายโอนให้แก่ อปท. (นายอำเภอภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-02-2566
 นน 0023.2/ว 128   กำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  17-02-2566
 นน 0023.6/ว 806   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าใช้งานระบบงานสุขาภิบาลอาหาร (Foodhandler)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-02-2566
 นน 0023.3/ว 808   ขอให้กำกับติดตามรายงานผลการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังการได้รับวัดซีน (AEFI) ภายหลังไดรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 วัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีแดง สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี ในสถานดูแลเด็กเล็กในกำกับ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-02-2566
 นน 0023.6/ ว 125   ตอบข้อหารือของ จ.แพร่ ในประเด็นการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รพ.สต. สังกัด อบจ.แพร่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-02-2566
 นน 0023.6/ว 124   ตอบข้อหารือ จ.พิษณุโลก ในประเด็นการจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับ จนท.ที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณสถานบริการสาธารณสุขของ รพ.สต. ในสังกัด อบจ.พิษณูโลก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-02-2566
 นน 0023.3/ว 801   เร่งรัดการสมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น จังหวัดน่าน (แจ้ง อ.ปัว อ.เชียงกลาง อ.นาน้อย อ.บ่อเกลือ อ.สองแคว และ อ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-02-2566
 นน 0023.3/66   มอบเกียรติบัตรการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียนและสุดยอดโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2563 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-02-2566
 นน 0023.6/ว 123   ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทีมด้านการดูแลสุขภาพจิต สู่การเป็น Mental Health Leader เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-02-2566
 นน 0023.2/ว 126   กำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ และระดับอาวุโสขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  17-02-2566
 นน 0023.4/ว 788   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตแผ้วถางป่าตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484     กลุ่มงานกฏหมายฯ  16-02-2566
 นน 0023.3/ว 789   การจัดกิจกรรม Big Cleaning day ตามโครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ ครั้งที่ 1/2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-02-2566
 นน 0023.2/ว 787   การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  16-02-2566
 นน 0023.6/ 3200   การแต่งตั้งผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) แทนตำแหน่งที่ว่างลง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-02-2566
 นน 0023.3/3201   การเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาลของ อปท. ครั้งที่ 2/2565 (1 ตุลาคม 2565) (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-02-2566
 นน 0023./ว 770   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การอบรมการใช้งานระบบสุขาภิบาลอาหาร (Foodhandler)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-02-2566
 นน 0023.3/ว 771   กำหนดการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2566 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-02-2566
 นน 0023.3/ว 753   การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2566
 นน 0023.3/ว 757   ประชาสัมพันธ์รางวัล UNESCO - Japan Prize on Education For Sustainble Development ปี 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2566
 นน 0023.3/ว 122   ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (coding) เพื่อตอบสนองต่อการศึกษาใหม่ในยุคดิจิทัล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2566
 นน 0023.6/ว 121   การจัดเวทีเสวนาออนไลน์ระดับนานาชาติ เรื่อง การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น (Youth Participation on Local Governance : International Knowledge Exchange Forum)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2566
 นน 0023.3/ว 740   ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อเพื่อเผยและประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2566
 นน 0023.3/ว 742   การบริหารจัดการโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 1 รายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ( แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2566
 นน 0023.6/ 64   แจ้งเพิ่มเติมเอกสารการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สถอ.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2566
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 
 
 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615