กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 262   การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่าน (แจ้ง อบจ.น่าน และทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2254   เชิญประชุมซักซ้อมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 2258   การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart card reader) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  27-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 2235   แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณที่ถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่     กลุ่มงานการเงินฯ  27-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 2230   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  27-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว014   แจ้งให้ ผอ.กองช่าง ทุก อปท. เข้าร่วมประชุม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 2232   การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้อราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 259   กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  24-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 260   ประชาสัมพันธ์เปิดอบรมหลักสูตร"สื่อมวลชนสัมพันธ์" รุ่นที่ 45     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  24-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 261   ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"หลักสูตรการพัฒนานักจัดการการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน"     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  24-05-2562
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท.ที่ยังไม่ดำเนินการกรอกข้อมูลรายได้ในส่วนที่จัดเก็บเอง ของเดือนเมษายน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 9966   การสำรวจสถานภาพและการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนของ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2223   ประกาศรายชื่อ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)" ผ่านเกณฑ์การประเมิน (เพิ่มเติม) แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/216   แจ้งยกเลิกโครงการอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียน ระดับปฐมวัย และหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-05-2562
ด่วนที่สุด     แจ้งรายชื่อ อปท.ที่ยังไม่ดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการ 1 อปท. 1 ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในระบบ INFO อัพเดทข้อมูลล่าสุด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว2214   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 258   แจ้งประชาสัมพันธ์การสัมมนาวิชาการ"งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาพอเพียง"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2205   การรายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบประมาณเหลือจ่าย) แจ้ง อ.ท่าวังผา อ.เวียงสา อ.ปัว และ อ.แม่จริม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2201   การจัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2202   ขอความร่วมมือดำเนินการโครงการคลังสมอง คลังปัญญา ร่วมพัฒนา รักษ์บ้านเกิด (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2199   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับบริการ 9 ย่างเพื่อสร้างลูก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2198   การเชื่อโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2197   แนวทางการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) สัดกัด อปท. (แจ้ง อำเภอเวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 2165   การจัดฝึกอบรม"การบริหารราชการท้องถิ่น ภายใต้พระราชบัญญติท้องถิ่นที่กำหนดใหม่"     กลุ่มงานกฏหมายฯ  22-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2164   โครงการคลินิกคลังท้องถิ่นเคลื่อนที่ ประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว257   การประชุมสัมมนาชี้แจ้งการใช้หลักสูตร รักษ์ป่าน่าน เพื่อการขยายผลตามโครงการอนุรักษ์ป่าน่านจากห้องเรียนสู่ชุมชน แจ้งอำเภอเวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2166   เร่งรัดดำเนินการทำสัญญาซื้อขายนมโรงเรียน   
doc220190521232235.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2135   ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2562) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/214   แจ้ง ทต.เชียงกลาง รายงานผลดำเนินการ"ตำบลต้นแบบการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน (GROUNDWATER BANK)"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 255   แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิที่ยังไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 254   แจ้งการแก้ไขแบบตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 253   การจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำและแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) ของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/9643   เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร"ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส" (Local Integrity and Transparency) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แจ้งอำเภอนาน้อย     กลุ่มงานกฏหมายฯ  17-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2120   เร่งรัดการรายงานข้อมูลตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ คร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนาวรี   
doc220190520213322.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/9581   แต่งตั้ง (ย้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการสถานนุบาลขององค์กรปกครองส่วนถิ่น และบรรจุแต่ตั้ง (เลื่อน) พนักงานสถานนุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2106   แนวทางการขับเคลื่อนและเกณฑ์มาตรฐานโครงการร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี (Go Green Plus)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ 9510   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 252   แจ้งการจัดสรรสิทะิการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ระดับกลุ่มพื้นที่ 1,3และ6     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ 9474   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดทำบัญชี ทะเบียนและรายงานการเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2094   การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 2093   การตรวจสอบการบังคับใช้กฏหมายควบคุมอาคารในเขตเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานกฏหมายฯ  15-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 1851   โครงการอบรมหลักสูตร      กลุ่มงานกฏหมายฯ  15-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1962   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  15-05-2562
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท.ที่ยังไม่นำส่งใบเสร็จรับเงินการจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปี 2561 (รอบที่ 2) จัดสรรงวดเดือน มกราคม - มีนาคม 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  15-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 251   แจ้ง อปท. คัดเลือกลูกเสือ/เนตรนารี จำนวน 4 หมู่ ของโรงเรียนในสังกัด อปท. เข้าร่วมโครงการจัดงานชุมนุนลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้ง 6 พ.ศ.2562 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2063   แนวทางการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของถังขยะเปียก   
doc220190514012551.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 2051   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่พระราชบัญญติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562     กลุ่มงานกฏหมายฯ  14-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 249   แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 248   แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผนที่แม่บท) ด้วยโปรมแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) เพื่อรองรับกฏหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (แจ้งสถอ.เมืองน่าน สถอ.เวียงสา สถอ.ทุ่งช้าง และสถอ.เชียงกลาง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ ว242   การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 2/2562     กลุ่มงานการเงินฯ  14-05-2562
ทั่วไป     งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562 ปีงบประมาณ 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  14-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 247   การจัดทำแผนพัฒนาถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2563 - 2567)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ 9262   ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องหมายของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ.2562 แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2041   เชิญประชุมคณะทำงานกลุ่ม Clusters เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย กลุ่มที่ 3     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2042   แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 245   ขอความร่วมมือดำเนินการแจ้ง เรื่อง ปฏิเสธการรับการอุปถัมภ์หรือการสนับสนุน จากธุรกิจหรืออุตสาหกรรมยาสูบ (แจ้งอำเภอเวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 244   โครงการจัดซื้อหุ่นยนต์สอนระบบ 2 ภาษา ภาษาอังกฤษ ภาษาแมนดาริน (จีนกลาง) สำหรับเด็กปฐมวัย (สังกัดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2038   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2037   ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสนุขบ้าให้แก่สุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิะานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2032   การขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2031   แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 3 จำนวน 1 เดือน (เดือนมิถุนายน) ของ 8 จังหวัดในพื้นที่นำร่องตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม และจำนวน 2 เดือน (เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน) ของจังหวัดสิงห์บุรี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 243   แจ้งจัดอบรมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาอื่น     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  10-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 2011   ขอหารือกรณีเทศบาลนครลำปางเรียกเก็บค่าเช่าช่องจำหน่วยตั๋วโดยสารภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร     กลุ่มงานกฏหมายฯ  10-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 231   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร เรื่องหลักสูตรกฏหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 5     กลุ่มงานกฏหมายฯ  10-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 239   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  10-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 238   ยกเลิกการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ด้านการแพทย์ รหัส 03020015 ผลงานเคลื่องล้างตัวกรองไตเทียมอัตโนมัติ (Dialyzer Reprocessor)     กลุ่มงานการเงินฯ  10-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 237   แนวทางประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ     กลุ่มงานการเงินฯ  10-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 241   แจ้งกำหนดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-05-2562
ด่วนที่สุด     แจ้งเพิ่มเติมเอกสารตัวชี้วัดของ LPA ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดหาร หมวด 9 การดำเนินการงานตามนโยบายของจังหวัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2010   แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 3 จำนวน 1เดือน(เดือนมิถุนายน ) ของ 8 จังหวัดในพื้นที่นำร่องตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม และจำนวน 2 เดือน (พฤษภาคม - มิถุนายน) ของจังหวัดสิงห์บุรี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/9108   แจ้งผลการคัดเลือกโรงเรียนศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใสเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการดำเนินงามปี 2562 แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 236   แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  10-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2000   การจัดทำแผนพัฒนาถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2563 - 2567)   
doc220190516215608.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว233   ประชาสัมพันธ์การให้บริการขอหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1977   การประกาศหลักเฏณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-05-2562
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท.ที่ยังไม่นำส่งใบเสร็จรับเงินการจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปี 2561 (รอบที่ 1) จัดสรรงวดเดือน มกราคม - มีนาคม 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  07-05-2562
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท. ที่ยังไม่ดำเนินการกรอกข้อมูลรายได้ในส่วนที่จัดเก็บเอง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1960   รายงานผลการดำเนินการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ฯ ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   
doc220190503022807.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 230   ขอเชิญประชุมซักซ้อมแนวทางการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1949   ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 19 เมษายน 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1950   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ 8784   การจัดทำฐานข้อมูลหน่วยงานเพื่อขอรับสิทธิผู้ใช้(username/password) การจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำบ้านตามโครงการบูรณาการข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-social welfare) แจ้ง อบจ.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1943   ขอเชิญอบรมหลักสูตรทักษะวิทยากรดูแลผู้สูงอายุระยะยาว     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1509   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานการเงินฯ  02-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1928   ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1927   การจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำและแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) ของ อปท.   
doc220190501232326.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/8574   ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลด้วยเหตุสูงอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 013   แจ้งให้ อปท.ทุกแห่ง มอบหมายนักทรัพยากรบุคคล หรือผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมฯ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น.     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/8572   การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 227   โครงการเมล็ด (พันธุ์) แห่งความดี ปี 4 ตอน ตามรอยเมล็ด (พันธุ์) สร้างสรรค์สู่อาชีพ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/8575   โครงการวันที่ระลึกการต่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1886   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมได้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 3 จำนวน 1 เดือน (เดือนพฤษภาคม 2562) ของ 8 จังหวัด ในพื้นที่นำร่องตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (ยกเว้นจังหวัดสิงห์บุรี)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1885   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 3 จำนวน 1 เดือน (เดือนพฤษภาคม 2562) ของ 8 จังหวัด ในพื้นที่นำร่องตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (ยกเว้นจังหวัดสิงห์บุรี)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 226   คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวัสดุสำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1892   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 012   ขอให้ อปท.สำรวจข้อมูลแหล่งน้ำธรรมชาติที่สามารถกักเก็บน้ำได้และสำรวจแหล่งน้ำที่ได้รับการถ่ายโอน   
doc220190430011330.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1875   แบบบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน สำหรับรัฐวิสาหกิจ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 222   การเตรียมความพร้อมและการดำเนินการตามพระราชบัญญิติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (แจ้งสถอ.เมืองน่าน สถอ.แม่จริม สถอ.ปัว สถอ.ท่าวังผา สถอ.เวียงสา สถอ.เชียงกลาง สถอ.นาหมื่น สถอ.บ่อเกลือ สถอ.สองแคว และสถอ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 220   แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สถาบันคุรุพัฒนาให้รับรองมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 24 หลักสูตร     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  30-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 221   การนำส่งเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-04-2562
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615