กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1193   การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นและระดับส่วนกลาง แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1195   การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563 แจ้ง อ.เวียนสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1194   รายงานผลการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียน การสอน ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว126   แจ้งแนวทางปฏิบัติกรณีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  16-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว124   เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540ฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  16-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว1186   ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  16-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว1164   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี     กลุ่มงานการเงินฯ  16-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1180   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/4574   การจัดทำแผนการปฏบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 1185   การประชุมมอบและติดตามนโยบายให้กับผู้บริหาร อปท. ในจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1174   การยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ อปท. กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณตรง (เพิ่มเติม) แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 125   เร่งรัดให้ อปท. รายงานความคืบหน้าการเตรียมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1178   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาปฐมวัยต้นแบบทักษะ EF เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA) ประจำปี พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1177   ประกาศผลการคัดเลือกศึกษานิเทศก์ดีเด่น ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1070   แนวทางการใช้จ่ายงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1141   การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1142   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 2 เดือนมีนาคม 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1143   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 2 เดือนมีนาคม 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว1130   โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)ฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 3      กลุ่มงานการเงินฯ  12-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1129   กำหนดการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2563 แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว123   การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการ สถ. ประจำปีงปม. พ.ศ. 2563ฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  12-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว1122   การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของสถ. ประจำปี 2563     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  12-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว1098   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 30 - 32     กลุ่มงานการเงินฯ  11-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3 /ว 1094   แนวทางปฏิบัติการดำเนินการโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว120   ประชุมสนทนาแลกเปลี่ยนทำเมืองให้เอื้อเพื่อเดิน - จักรยาน 2563 เพื่อนำเสนอผลงานวิชาการฯฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  10-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1051   โครงการอบรมสัมมนาชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1072   เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว119   พิจารณาเสนอประวัติและผลงานของครูผู้ถึงแก่กรรมเพื่อใช้จัดทำหนังสือประวัติครูฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1068   การตืดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1068   การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  10-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว116   แนวทางปฏิบัติป้องกันความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของการฝึกอบรมฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว1016   โครงการฝึกอบรมการจัดทำงปม.รายจ่ายประจำปี และการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานภายในอปท.ในระบบ (e-LAAS) ประจำปี 2563 เพิ่มเติม     กลุ่มงานการเงินฯ  10-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว1011   แนวทางการจัดสรรเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนสำหรับการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ที่ยังมิได้จัดสรรให้แก่อบจ. ในปีงปม. พ.ศ. 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  10-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 4162   การจัดส่งข้อมูลผลการเรียน (GPAX) 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 เพื่อใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถานบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 แจ้ง อบจ.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1052   ขอข้อมูลสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 117   ขอความอนุเคราะห์ประสานงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสำรวจข้อมูลเด็กปฐมวัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/4163   เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การประกวดภาพยนต์สั้น (short film) ประจำปี 2563 หัวข้อ ครูดี...ที่รัก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1054   แผนปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็กแบบบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2564-2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1053   การเร่งรัดดำเนินการขับเคลื่อน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว1050   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของอบต.     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1037   ซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของ อปท. ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) เพิ่มเติม และการบันทึกข้อมูลผู้ใช้สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/93   แจ้งเพิ่มเติมเอกสารการขอทำความตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบรูปรายการโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสาลี่ (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/4108   แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบกรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบแนะนำสำหรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) โปรแกรมบันทึกและคัดกรองการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กสำหรัีบโรงเรียน (KidDiary School) ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2563 แจ้ง อ.เชียงกลาง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว113   โครงการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ รุ่นที่ 2 - 3     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1024   การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 115   แจ้ง อปท. ต้นสังกัดของสถานศึกษาพิจารณาดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน/โครงการด้านการศึกษาฯ แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-03-2563
ทั่วไป  -   งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ปีงปม. 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  05-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1003   ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-03-2563
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 1004   การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 110   โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 111   โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด อปท. ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561" แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 987   โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน กีฬา และนันทนาการ ประจำปี พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว109   แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือน มกราคม 2563 จำนวน 19 ผลงานฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  04-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว964   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ เพิ่มเติม รุ่นที่ 26 - 29      กลุ่มงานการเงินฯ  04-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว927   ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณสำหรับฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  04-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 752   การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว108   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 917   การเร่งรัดให้ อปท. ดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าไฟฟ้า)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 920   ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา อ.ปัว อ.ภูเพียง อ.เชียงกลาง อ.ทุ่งช้าง อ.สองแคว และ อ.นาหมื่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/3787   แจ้งประมาณราคาค่าก่อสร้างป้านโครงการธนาคารน้ำใต้ดินต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และโครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการ ต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก แจ้ง อ.นาหมื่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว99   ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการการจัดทำงปม.รายจ่ายประจำปี และการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  02-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว101   แจ้งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  02-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว100   แนวทางการบันทึกข้อมูลการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  02-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 906   โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 107   แจ้ง อปท. ที่มีโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนการธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถพิตร      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/3596   ประกาศรับสมัครการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาค แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 886   รายงานผลการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบการประเมินที่ 1 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 887   การรายงานข้อมูลด้านน้ำเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2563 ของ อปท.   
doc220200228003719.xlsx
 
doc320200302003110.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว83   โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผ่านระบบถ่ายทอดสด ฯ ประจำปี 2563     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  27-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 858   การบันทึกข้อมูลประปาและพื้นที่เสี่ยงขนาดแคลนน้ำผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 96   กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ.2563     กลุ่มงานการเงินฯ  27-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 848   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562     กลุ่มงานการเงินฯ  27-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 105   เชิญประชุม"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 854   แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว97   ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาอปท.ที่สนใจเข้าร่วมหลักสูตรฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  27-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว98   ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)ฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  27-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว852   โครงการ 20-IN-88-GE-SMN-A: Study Mission to a Nonmember Countryฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  27-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว853   การประดับตราสัญลักษณ์ฉลองการครบรอบ 70 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการฑูต ไทย - กัมพูชาฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  27-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 851   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินโครงการเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 845   แนวทางการดำเนินการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและวิทยาลัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559 - 2563) แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 095   ประชาสัมพันธ์"โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง" แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 094   การสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด อปท.(โรงเรียน/วิทยาลัย) แจ้ง อ.เวียงสา และอบจ.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 838   สรุปสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 832   แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 824   แจ้งข้อมูลการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 821   การดำเนินการขับเคลื่อน"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid - 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 3384   การตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักของนักเรียนผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก คัดสรรรับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563 ระดับจังหวัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/3383   ขอเรียนเชิญท่านให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตรวจนิเทศอปท.ฯ (นายอำเภอเวียงสา)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  25-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 793   แนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่รับเบี้ยความพิการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 792   การสำรวจความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการขยายบริการรับเด็กเล็กช่วงอายุ 0-3 ปี และการขยายเวลาเปิด ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว794   มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  25-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว791   การแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูของสถานศึกษาในสังกัดอปท.     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 796   การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นพระราชทานฯ ปี 2563 แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 92   การสำรวจข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 779   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่รางวัลประกาศเกียรติ ในการจัดกิจกรรมรณงค์วันงดดื่นสุราแห่งชาติ ประจำปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว91   แจ้งปรับปรุงแบบรายงานเพื่อลดภาระงานด้านการรายงานข้อมูลของอปท.ฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว739   ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  24-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว67   แนวทางการเขียนเช็คสั่งจ่ายของอปท.เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปในทางเดียวกันฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  24-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว66   แจ้งแนวทางบันทึกข้อมูลการจ้างออกแบบหรือควบคุมก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  24-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว748   แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน     กลุ่มงานการเงินฯ  24-02-2563
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 
 
 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615