กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2608   การสำรวจข้อมูลภารกิจถ่ายโอนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 11627   การประชุมสัมมนา"การบริหารจัดการน้ำเสีย กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" รุ่นที่ 3 แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 313   โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-CPP) ประจำปีงบประมาณ 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  20-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 318   การดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมการคัดเลือกนวัตกรรมที่ดีสู่การถอดบทเรียนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯระดับจังหวัด ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย (แจ้ง สถอ.เวียงสา สถอ.ปัว และทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2609   ประชาสัมพันธ์คู่มือแนวทางการดำเนินงานตามประกาศประทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจดการอบรมผู้ประกอบการกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2613   การจัดทำทะเบียนสัตว์และแบบรูปรายการก่อสร้างสถานสงเคราะห์สัตว์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 314   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  20-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2611   ขอความร่วมมือดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดนำโดยยุงลาย   
doc220190620200655.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/11486   ขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านในการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แจ้งอำเภอเชียงกลาง     กลุ่มงานกฏหมายฯ  18-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/11485   ขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านในการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แจ้งอำเภอปัว     กลุ่มงานกฏหมายฯ  18-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2571   พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว/ว 2578   ประกาศงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน (แจ้ง อ.เวียงสา อ.ท่าวังผา อ.นาน้อย อ.นาหมื่น อ.บ้านหลวง และ อ.สันติสุข)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 390   ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 2576   มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  18-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2573   ขอแจ้งผลการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.รุ่นที่ 2 แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2572   ประกาศรายชื่อสถานศึกษา สำนัก/กองการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับโล่รางวัลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2545   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่งครูเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ.2561     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  17-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2544   ภารกิจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกคองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2541   กำหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามข้อ 16(2) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 จากข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-06-2562
ด่วนที่สุด  คู่มือ   คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.)   
doc220190617014409.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 309   การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี กุณยเกตุ ประจำปี 2562 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 307   แจ้งกำหนดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  17-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2536   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 สำหรับ อปท. ในจังหวัดน่าน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  17-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2535   การขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 305   แจ้งขอความร่วมมือ อปท. ที่มีโรงเรียนในสังกัดตอบแบบสอบถามออนไลน์ข้อมูลการพัฒนาการบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 304   แจ้งให้ดำเนินการตรวจสอบและกำชับให้ อปท.ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ แจ้ง สถอ.เมืองน่าน เชียงกลาง ภูเพียง แม่จริม และ สถอ.สองแคว   
doc220190618223123.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 306   แจ้งการยืนยันว่าข่าวที่รัฐบาลมีคำสั่งยกเลิก โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย.เป็นต้นไป ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2533   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ "แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-06-2562
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว2528   แนวทางการสอบโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562 แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2507   พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2508   แผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ก่อสร้างถนนดินชีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 301   แก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และเรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 300   แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม     กลุ่มงานการเงินฯ  13-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 2490   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  13-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 2482   โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผ่านระบบ web conference      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  13-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 299   จัดส่งหนังสือรายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัด อปท. ประจำปีการศึกษา 2560 แจ้ง อ.สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2480   ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2481   การนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 298   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ(Workshop) เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 294   โครงการอบรมพัฒนาครู เรื่อง ครูกับการสร้างพลเมืองประชาธิปไตย      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 293   โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ประจำปี พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 297   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  10-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 296   ขอเชิญครูผู้ดูแลเด็ก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 (แจ้ง สถอ.เวียงสา สถอ.ปัว และ ทม.น่าน)      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  10-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 295   โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2562     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  10-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 286   ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562     กลุ่มงานการเงินฯ  10-06-2562
ด่วนที่สุด     การรายงานติดตามการบันทึกข้อมูลแหล่งน้ำของ อปท. และแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ.2563 - 2567)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-06-2562
ทั่วไป     งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ปีงบประมาณ 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  10-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2424   การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 289   แจ้ง อปท.และสถานศึกษา สุรปผลการประเมินตนเองตามแบบสรุปผลการประเมินตนเองระดับสถานศึกษา ระดับ อปท. ระดับกลุ่มจังหวัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2423   การจ่ายเงินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โครงการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 292   ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามดครงการอนุรักษ์ป่าน่านจากห้องเรียนสู่ชุมชนขยายผลอย่างยั่งยืน (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว/287   แจ้งการดำเนินการจัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์(WRD) แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 288   แจ้งให้ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ CCIS และ SIS ให้ดำเนินการกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 มิ.ย.2562      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 291   โครงการอบรมหลักการพัฒนาและออกแบบก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็กฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/016   แจ้งให้ อปท.มอบหมายนักทรัพยากรบุคคล หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯดังกล่าว (ครู ก.รุ่นที่ 2) เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  05-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 285   แจ้งการจัดโครงการคลินิกคลังท้องถิ่นเคลื่อนที่ ประจำปี 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  05-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 283   การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560     กลุ่มงานการเงินฯ  05-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2390   แนวทางการพัฒนาคูคลองให้แหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอย่างยั่งยืน (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 284   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร "ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส" (Local Integrity and Transparncy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานกฏหมายฯ  05-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 281   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 แจ้ง สถอ.เวียงสา สถอ.ปัว สถอ.บ้านหลวง สถอ.ท่าวังผา สถอ.แม่จริม อบจ.น่าน และทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 2385   แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2384   รายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2352   โครงการประชุมสัสสนาเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์มาตรฐานการศึกษาและรางานการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ในระดับต้นสังกัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 280   การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 279   การคัดเลือกเพื่อรับรางวัล "พระพฤหัสบดี" ประจำปี พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2354   ขอความร่วมมือสำรวจสถานภาพผู้ประกอบวิชาชีพการสัตว์แพทย์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 277   ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานกฏหมายฯ  31-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 278   การอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุของข้ารการและพนักงานส่วนท้องถิ่น"เกษียณสร้างสุข" (Happy Retirment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 1     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  31-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2349   ขอแจ้งและส่งมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้ง 11 พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2345   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น การสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 236   เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรในสังกัด     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  31-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2333   เร่งรัดให้ อปท. จัดทำบัญชีและส่งรายงานการเงินให้สำนักงานการตรวจแผ่นดิน     กลุ่มงานการเงินฯ  31-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 274   แนวทางปฏิบัติกรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถจัดซื้อยาตามราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด     กลุ่มงานการเงินฯ  31-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว2343   โครงการฝึกอบรม"หลักสูตรนักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย (เพิ่มเติม)"รุ่นที่ 41-45     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/10373   กำหนดวัดหยุดทำการสถานธนานุบาลของ อปท. เพิ่ม (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2310   ขอความร่วมมือดำเนินการแจ้ง เรื่อง ปฏิเสธการรับการอุปถัมภ์หรือการสนับสนุน จากธุรกิจหรืออุตสาหกรรมยาสูบ (แจ้งอำเภอเวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2315   การแจ้งผลการตรวจสอบการดำเนินการ เรื่อง การบริหารจัดการสถานนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/10383   ซักซ้อมแนวทางการตรวจสถานนุบาลของ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 272   การเตรียมความพร้อมและการดำเนินการตามพระราชบัญญิติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2325   หลักเกณฑ์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2322   แจ้งรายชื่อ"โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น(Local Sufficiency School : LSS)" ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (เพิ่มเติม) แจ้ง อำเภอเวียงสา และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2321   การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 แจ้ง อ.เวียงสา และทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2311   การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ     กลุ่มงานการเงินฯ  30-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 273   หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  30-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 271   ประกาศคระกรรมการการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ     กลุ่มงานการเงินฯ  30-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 2327   สำรวจความประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการ"พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558"และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานกฏหมายฯ  30-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2312   ระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขของ อปท. พ.ศ.2562     กลุ่มงานกฏหมายฯ  30-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 015   แจ้งให้ อปท.ทุกแห่ง มอบหมายนักทรัพยากรบุคคล หรือผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมฯ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น.     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  30-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2296   การดำเนินการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2308   การดำเนินการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 268   การนำส่งเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  30-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 270   แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมกิจกรรมกพลังงานเสริมทักษะด้านสะเต็มศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 264   ร่างพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562     กลุ่มงานกฏหมายฯ  29-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 265   ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562     กลุ่มงานกฏหมายฯ  29-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 266   ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  29-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 267   พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562     กลุ่มงานกฏหมายฯ  29-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 263   แจ้ง อปท. ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับข้อมูลจากกรมที่ดิน เพื่อขอรับรหัสผ่าน (แจ้ง สถอ.เมืองน่าน ปัว และบ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2283   การบันทึกข้อมูลโครงการตามแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี(พ.ศ.2563 - 2567) ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่ารระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหลางน้ำ) (Local Sufficiency Plan : LSEP)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2279   การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ     กลุ่มงานการเงินฯ  28-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2277   การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจัหงวัดการศึกษาและระดับส่วนกลาง แทนตำแหน่งที่ว่างลง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-05-2562
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615