กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4981   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 19622   การทำลายต้นขั้วตั๋วรับจำนำและเอกสารทางการบัญชี (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 375   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การผลิต บำรุงรักษา และบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 374   แจ้งเลื่อนการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 รุ่นที่ 1 - 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4961   โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รหัสหลักสูตร 640303 - 64) (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4960   ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจความต้องการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น Sanitary and Safety for Sustainable Life (สุขอนามัยและความปลอดภัยเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว371   แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดที่ได้ตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่นในกรณีไม่เกินอัตราที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 กำหนดไว้ (รายงานจังหวัดภายในวันที่ 13 พ.ย. 63)     กลุ่มงานการเงินฯ  10-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4951   การสนับสนุนการบูรณาการการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 469   แจ้งของเอกสารเพิ่มเติม เรื่อง ขอแก้ไขอนุมัติโครงการฯ (แจ้ง สถอ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 373   ปฎิทินการประเมินสถานศึกษาพอเพียง (ปรับปรุง) (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 19551   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลดายางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (แจ้ง อ.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 19513   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 1 (แจ้ง อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 4928   ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำ 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว4926   การเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว4926   การเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่าน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-11-2563
ทั่วไป  -   งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  06-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว4902   การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564ฯ   
doc220010117110502.xls
 
doc320010117110502.xls
 
doc420010117110502.xls
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  06-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 366   เชิญเข้ารับการอบรม ประจำปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว4890   การบันทึกข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Local Education Center informatikn system : LEC) ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4894   โครงการอบรมการจัดทำแผนพัมนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 19409   การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่ตั้งบุคคลเป้นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งงานบัญชี ประจำปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4878   การประชาสัมพันธ์แผนผังรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ แลรายการสำหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 364   ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนงานโครงการด้านทรัพยากรน้ำ ปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว359   การยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)     กลุ่มงานการเงินฯ  05-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว360   แจ้งปรับเปลี่ยนวันดำเนินการโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)     กลุ่มงานการเงินฯ  05-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว354   แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  05-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 363   การจัดเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัยในจังหวัดน่าน   
doc220010116095149.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4859   การป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV ในสถานศึกษาระดับปฐมวัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว4860   แจ้งกำหนดส่งผลงานทางวิขาการกรณีปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม 2561     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  04-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4852   ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุมเสมอภาค กลุ่มคัดกรองใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2563 กรณี ขยายเวลาให้สถานศึกษาดำเนินการรับรองข้อมูลนักเรียน (กสศ.05) (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4850   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4849   การนำเข้าข้อมูลผ่านระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4853   ขอให้สถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด้กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ประจำปีการศึกษา 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4845   การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว4835   การปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา     กลุ่มงานกฏหมายฯ  04-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว4831   ซักซ้อมการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4828   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 1 เพิ่มเติม (เดือนพฤศจิกายน 2563)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4827   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 1 เพิ่มเติม (เดือนพฤศจิกายน 2563)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4829   ขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดการสิ่งปฏิกูลของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว4820   การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  03-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/4819   รายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2563 และแผนการปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 362   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4815   ข้อมูลแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
doc220010116081548.xlsx
 
doc320010113142558.docx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว361   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ URL เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตฯ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  02-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 358   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Workshop เครือข่ายสร้างสื่อปลุกพลังความไม่ทนต่อการทุจริต วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 356   โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "จิตอาสา" ตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4794   แนวทางการจัดงานประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 355   การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/4784   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  30-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4785   การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา อ.ปัว อ.ภูเพียง และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4777   ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุมเสมอภาค กลุ่มคัดกรองใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2563 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4776   การกำหนดให้สถานศึกษาสังกัด อปท. เป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.2562 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4774   การขับเคลื่อนการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน"สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนไทยอบอุ่น"และกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4781   ส่งคำปรึกษาหรือคำแนะนำตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4782   แนวทางการปฏิบัติกรณีการแจ้งรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว4758   กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะนำกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้บังคับกับเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563     กลุ่มงานกฏหมายฯ  29-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว4757   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว351   รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 11-17 (อ.นาน้อย อ.ภูเพียง อ.เมืองน่าน อ.แม่จริม และอ.เวียงสา)     กลุ่มงานการเงินฯ  28-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว349   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกันยายน 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  28-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว352   ขอเชิญบริจาคจตุปัจจัยเพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างศาลาการเปรียญวัดปิงหลวงหลังใหม่ฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  28-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว353   แจ้งปรับปรุงข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยจากเดิมเดือนกรกฎาคม 2559-เดือนกรกฎาคม 2563 (4 ปี) เป็นเดือนกรกฎาคม 2559-เดือนกรกฎาคม 2564 (5 ปี)     กลุ่มงานการเงินฯ  28-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว4783   การคัดเลือกกรรมการผู้แทนพนักงานเทศบาล ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน และกรรมการผู้แทนพนักงานส่วนตำบลฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว4722   การรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก การศึกษาปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว4710   การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  27-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4685   การเตรียมความพร้อมบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว4670   การใช้ Excel ช่วยในการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  22-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว4669   การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ     กลุ่มงานการเงินฯ  22-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว347   แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกันยายน 2563 ออกจากบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน 2 ผลงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  22-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว5691   ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      กลุ่มงานการเงินฯ  22-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4684   การประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4683   การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนของ อปท.   
doc220201021210458.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 346   แจ้ง อปท.ที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลการใช้ชื่อเป้นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลาง อปท. (info ระบบใหม่)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/18424   หารือการเบิกค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตำบล (อ.ปัว)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  21-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว345   โครงการฝึกอบรมเทคนิคและวิธีการในการบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุและกรณีศึกษา ตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560ฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  21-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4656   ส่งโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4655   การจัดเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระ : ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-10-2563
ด่วนมาก  นน 0023.5/ว4650   การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  20-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4646   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 แบบ Active Learning ด้วยเทคนิคการบริหารสมองส่วนหน้า (Executive function : EF) และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA) ประจำปี พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4647   ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 343   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว340   การคืนเงินค่าลงทะเบียนให้กับผู้ชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจำทำฎีกาเบิกจ่ายเงินฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  19-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว341   คลิปวีดีโอแนวทางการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  19-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว342   ระบบข้อมูลผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ (Public Accountants Information System : PAIS)     กลุ่มงานการเงินฯ  19-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว5630   โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  19-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว339   แจ้งกำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  19-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว4610   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  19-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 336   แจ้งกำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียนการอบรม ตั้งแต่รุ่นที่ 1-10      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 337   ส่งมอบชุดยาสีฟันและแปรงสีพัน ให้แก่นักเรียนในสังกัด อปท. (แจ้ง สถอ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/0430   ประกาศผลการคัดเลือกศึกษานิเทศก์ดีเด่น ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่นสังกัด อปท. ประจำปี 2562 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/18203   แจ้งรายชื่อนักเรียนที่ได้รับอนุมัติเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563 พร้อมรายชื่อนักเรียนทุนพระราชทานดีเด่น รุ่นที่ 9 และครูดีเด่น ประจำปี 2563 (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4613   แจ้งแนวทางการดำเนินโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และการเบิกจ่ายงบประมาณ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 18200   กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2563 (เป็นกรณีพิเศษ) แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4609   การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกงางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  16-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว4582   กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำปีสมทบเข้าเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563ฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  15-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4583   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเตรียมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2563/64     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4573   ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูแลเด็กแรกเกิด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4569   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศของ อปท. เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4567   การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ปัว อ.เวียงสา อ.ท่าวังผา อ.เชียงกลาง อ.นาน้อย และ อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 17975   แจ้งปฎิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (GPAX) ปีการศึกษา 2563 เพื่อประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4554   แจ้งยอดการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เหลือจ่าย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-10-2563
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615