กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
��������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4197   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 4 จำนวน 1 (เดือนกันยายน 2562 ) เพิ่มเติม (แจ้ง อ.ทุ่งช้าง และ อ.สองแคว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 18092   ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4192   ประกาศผลการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน"จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 532   การดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศของ อปท. เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 531   แจ้งผลการประเมินประสิทะิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4181   เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4179   รายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4172   ป้ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (แจ้ง อ.ภูเพียง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/17936   ประกาศผลการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562 ระดับภาค (แจ้ง อ.ปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว4173   การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  03-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว4169   ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วท้องถิ่นฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  03-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4167   คำแถลงสภากาชาดไทยเพื่อใช้ประกอบการจัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน )     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว530   ซัอมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  03-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 527   แจ้งผลการประเมินประสิทะิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-10-2562
ด่วนที่สุด     ขอให้เทศบาลตำบลที่ยังไม่รายงานผลการกู้เงินแต่ละไตรมาส ปีงบประมาณ 2562 รายงานผลให้เสร็จเรียบร้อย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ 17891   แจ้งปฏิบัติการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (GPAX) ปีการศึกษา 2561 เพื่อประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4158   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษา   
doc220191003003520.rar
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ 17892   แนวทางการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีของสถานธานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4162   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อการณีฉุกเฉิกหรือจำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณีอุทกภัย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 528   ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมสัมมนาปัญหาการดำเนินงานกิจการสภาท้องถิ่นที่ผ่านมา     กลุ่มงานกฏหมายฯ  03-10-2562
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท.ที่ยังไม่ดำเนินการบันทึกข้อมูลการจัดเก็บรายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4152   ขอความร่วมมือเผยแพร่โครงการนวัตกรรมชุมชนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบศีรีขันธ์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 526   การจัดฝึกอบรม"โครงการยกระดับพัฒนาท้องถิ่น 4.0"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 525   แนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติม จากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ     กลุ่มงานการเงินฯ  02-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4147   ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   
doc220191002005143.rar
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4142   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4102   การจัดทำประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 522   การดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกระทรวงมหาดไทยครั้งที่ 4/262     กลุ่มงานการเงินฯ  01-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 520   การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  01-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 521   การรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. เพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ     กลุ่มงานการเงินฯ  01-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/445   แจ้งตรวจสอบข้อมูลหอกระจายข่าวชุมชนในเขตเทศบาลที่ไม่มีกำนัน (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4105   การดำเนินตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ผู้ตรวจการแผ่นดินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4104   โครงการอบรมหลักสูตร"การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน" พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรัปรุง พุทธศักราช 2560) (Training program for Administration of School Curriculum : Basic Education Curriculum)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4081   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-10-2562
ด่วนที่สุด     ประกาศผลการคัดเลือก เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป้นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน     กลุ่มงานการเงินฯ  01-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4101   แผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว ปี พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4106   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน และวิธีปฏิบัติในการอนุมัติเงินจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย และการหักงบประมาณรายจ่าย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4100   แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 519   ขอความร่วมมือ อปท. ที่มีข้าราชการครูพนักงานครูฯในสังกัดสำรวจรายชื่อผู้ที่จะขอรับการประเมินหรือขอรับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาฐการพิเศษหรือเชียวชาญเพื่อเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัย     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  30-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4082   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2562      กลุ่มงานการเงินฯ  30-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4083   แนวทางการจัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ 17516   การแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลของ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ 17513   ประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับเข็มเกียรติคูณและประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานสถานธนานุบาล ประจำปี 2562 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4060   ประกาศศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง"ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) และขอเชิญสถานศึกษาเข้าร่วมป้ายศูนย์การเรียนรู้ฯ และเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4053   สรุปสาระสำคัญบางประเด็น คำปาฐถาพิเศษ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "เรียนรู้ สู่อาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4050   รายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4051   อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ครั้งที่ 2 แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ปัว และ อ.นาน้อย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4049   แนวทางการบังคับใช้กฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ประเด็ดการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการตลาดประเภทที่ 2 ตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุข     กลุ่มงานกฏหมายฯ  26-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 515   การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4038   เปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการน้ำของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว516   แบบสำรวจความต้องเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสุตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อปท. ตามกรอบหลักสูตรศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  26-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 513   รายงานการนำส่งเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  25-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4018   การประกาศหลักเฏณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  25-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ ว 4006   การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้อราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  25-09-2562
ด่วนที่สุด     รับสมัครคัดเลือก เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  25-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3999   แนวทางปฏิบัติ กรณี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลนักเรียน ไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 021   การประชุมชี้แจ้งเพื่อเตรียมการรองรับการจัดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยการประชุมทางไกลผ่านเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ต (web conference) แจ้งท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4001   ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา"สถานศึกษาพอเพียง" ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4000   การอบรมสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การจัดการศึกษาท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4009   แบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  25-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 512   แนวทางปฏืบัติในการพิจารณางานจ้างก่อสร้าง กรณีการยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  25-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4002   ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ อปท. (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 3985   โครงการอบรมสัมมนาปัญหาการดำเนินงานกิจการสภาท้องถิ่นที่ผ่านมา เพื่อพิจารณากลยุทธ์ในการบริหารกิจการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 511   การนำส่งเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  24-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3989   การเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของ อปท. ตามโครงการบุรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 510   แจ้ง อปท.มาติดต่อขอรับใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  23-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3973   แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด   
doc220190924020120.pdf
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  23-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 509   แจกจ่ายเครื่องราชอืสริยาภรณ์ให้กับ อปท.   
doc220190923003047.xlsx
 
doc320190923003047.xls
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  23-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3972   เชิญเข้าร่วมโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ ว 508   แจ้ง อปท.บันทึกข้อมูลปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3938   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ ว 3937   การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3944   การแต่งตั้งคณะกรรมการปรสานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/3950   แจ้งกำหนดการการปิดระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-plan) เพื่อนำระบบฯ ที่ได้พัฒนาใหม่ขึ้นมาใช้ทดแทน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3951   โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"การบริหารผังเมืองเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" (Urban planning management for local development) (ตัวย่อ Local Road : UP)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3941   ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล และหน่วยบริการสาธารณสุขของ อปท. พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 506   แจ้งหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 507   ขอหารือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย     กลุ่มงานการเงินฯ  19-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3926   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2562      กลุ่มงานการเงินฯ  19-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3924   การจัดเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3928   การขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3917   แนวทางการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/16816   แนวทางการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 16802   การดำเนินงานแผนงานขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาเพื่อการปฏิรูปประเทศ (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3789   ซักซ้อมแนวทางทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3902   ซักซ้อมการมอบอำนาจ"เจ้าท่า"ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ในการขุดลอกร่องน้ำ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/16784   ขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านในการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แจ้งอำเภอท่าวังผา     กลุ่มงานกฏหมายฯ  17-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3900   การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3897   แจ้งแนวทางการรายงานผลการดำเนินการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเาก ในระบบสารสนเทศข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3888   หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ     กลุ่มงานการเงินฯ  17-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3887   การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฏหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560     กลุ่มงานการเงินฯ  17-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 3889   หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 503   เปิดการอบรมหลักสูตร"นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ รุ่นที่ 76"     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  16-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/16599   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับรางวัลโครงการ Thailand Rabies Awards 2018 ในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2562 (แจ้ง อ.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 502   แจ้งขอให้ อปท. นำเงินเหลือจ่ายส่งคืน ที่ สนง.ท้องถิ่นจังหวัดน่าน     กลุ่มงานการเงินฯ  16-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3865   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2562      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 501   แจ้งให้ อปท. รายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างของ อปท. และการรายงานข้อมูลการจัดเก็บรายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเองและยืนยันข้อมูลให้ครบถ้วนตามรอบระยะเวลา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3856   การขอรับเงินสนับสนุนโครงการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3855   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อเสียงนิทานเด็กเล็ก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 500   ประชาสัมพันธ์การปิดสำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน กรณีพิเศษ      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-09-2562
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615