กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2044   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการสัตวฺปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาวตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (งวดที่ 1)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2052   การส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามมติคระรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2051   มาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสถาวะวิกฤต (รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัวสโคโรนา 2019 (COVID-19))     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว8   เชิญประชุม ข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของสนง. ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เม.ย. 2563ฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  28-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว2040   แนวทางปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่อปท. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่อปท.     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  27-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2030   แนวทางการปฏิบัติในการนำเงินส่งคืน กรณีจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการโดยไม่มีสิทธิ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 2003   การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  24-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 177   แจ้ง อปท.ที่มีโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กในสังกัดสมัครสถานศึกษาวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2563     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  24-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 178   ขอยกเลิกโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1985   ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 180   ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลย้อนหลังสำหรับการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์     กลุ่มงานการเงินฯ  24-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว171   เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อเป็นประโยชน์ต่ออปท.ในการนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  23-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 175   แจ้งการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ขอข้อมูลผู้เข้ารับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1979   ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว173   ดำเนินการกรอกข้อมูลครูด้านคุณวุฒิการศึกษาและวันที่บรรจุเข้ารับราชการของขรก./พนักงานครูส่วนท้องถิ่นฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  22-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 172   แจ้งการเห็นชอบแนวทางการปรังปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 7087   วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของ อบจ. (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 149   การสรรหาและเลือกคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1968   ขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ "10 มาตรการประจำวันป้องกัน COVID-19 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1967   ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินผลการดำเนินโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1965   ขอส่งระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโรคว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562 และคำสั่งคระกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 19/2562 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1966   ขอความร่วมมือดูแลคุณภาพน้ำประปากรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1937   ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 (รอบสอง ระดับประเทศ) แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1940   ขอขอบคุณที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโรโรนา (COVID-19) บรรลุเป้าหมาย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1942   ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว1941   การจัดสรรงปม.รายจ่ายประจำปีงปม. พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย. - มิ.ย. 63)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  21-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1931   หลักเกณฑ์การกำหนดให้สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาในหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ เป็น "สถานศึกษาลักษณะพิเศษ"ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1933   การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ ในระหว่างเลื่อนการเปิดภาคเรียน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1929   แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพื่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่้นในสถานการณฺ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1930   ยกเว้นค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1913   การขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำโดยเฉพาะช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1898   เลื่อนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1893   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แนวทางสนับสนุนการจัดส่งข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งกปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1895   ขอความอนุเคราะห์รวบรวมแผนงานโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1894   การใช้บริการรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง (รถตู้เช่าเหมา) ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1897   การรายงานข้อมูลผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1896   การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1892   หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ของ อปท.     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  17-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1888   ซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 6760   การจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว1874   การใช้น้ำบาดาลประเภทอุปโภคหรือบริโภคของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 166   ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้านคนพิการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1877   แจ้งเพิ่มเติมรายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 167   การเร่งรัดบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งและการบริหารจัดการน้ำ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1841   การขยายเวลาการดำเนินการโครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 9 (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 133)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 6622   ขอเชิญประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เกี่ยวกับปนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าชเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1828   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  14-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 6589   แนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงแรมอันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) แจ้ง อบจ.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/6588   มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการสถานธนานุบาลของ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1833   การแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนทางหลวงท้องถิ่นและทางหลวงชนบทให้แก่ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1834   การดำเนินการโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากสาธารณภัย (กรณีอุทกภัย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1830   แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าชเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 165   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดสถานศึกษาของ อปท. โดยผู้ที่ได้รับอนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  14-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1821   สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกัน ควบคุมและกำจัดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแห่งชาติ ครั้งที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 164   กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  14-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1807   ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/6491   การรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1788   แนวทางการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 1775   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการให้ข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น ลุกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ อปท. งานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 6369   แจ้งรายชื่อตลาดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่เป้าหมายการดำเนินโครงการ ร่วมใจ สร้างตลาด อาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี (Go Green Plus) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 163   การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 1769   การรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แจ้งให้รายงานภายในวันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.)     กลุ่มงานการเงินฯ  10-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 1762   การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ     กลุ่มงานการเงินฯ  10-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1767   การประเมินการดำเนินงานเพื่อเตรียมสถานที่ Local Quarantine เฝ้าระวังผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศและจังหวัดกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รายใหม่)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1749   โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อนกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนือง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 6262   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แจ้ง อ.เวียงสา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/6250   ประกาศใช้ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 6249   มาตราการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการสถานธนานุบาลของ อปท. แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1742   การให้ความช่วยเหลือจ้างงานและส่งเสริมอาชีพจากผลกระทบมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคดรนา 2019 (COVID-19)   
doc220200408195143.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 162   การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับภารกิจการลอกท่อระบายน้ำและการเก็บขนขยะ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1723   การซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 161   การขยายเวลาการดำเนินตามปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานกฏหมายฯ  08-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1722   แนวทางการจัดหาอาหารในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-04-2563
ทั่วไป     งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  08-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1596   แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชียวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1719   การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 160   แนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานการเงินฯ  07-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 6041   รายงานผลการตรวจประเมินตลาดของเทศบาลเมืองน่านโดยคณะทำงานประเมินตลาดเทศบาลระดับจังหวัด (แจ้ง อ.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 6042   รายงานผลการตรวจประเมินตลาดของเทศบาลเมืองน่านโดยคณะทำงานประเมินตลาดเทศบาลระดับจังหวัด (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1698   การจัดการมูลฝอยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 5994   ให้เลื่อนวันหยุดทำการสถานธนานุบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2563 (วันที่ 13 - 15 เมษายน 2563) แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1670   ส่งมอบคู่มือแนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (MDS) แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1633   ขอความอนุเคราะห์รวบรวมแผนงานโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 159   หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกฮอล์เป็นส่วนประกอบที่มิได้ทำขึ้นเพื่อการจำหน่าย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว1618   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1646   การให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  03-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1645   ซักซ้อมแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อส่งเสริมการรักการอ่านของนักเรียนและประชาชนในชุมชนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1636   ประกาศงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน (แจ้ง อ.เวียงสา อ.เชียงกลาง และ อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว158   ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  02-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว1638   การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  02-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1634   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/124   ขอความอนุเคราะห์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ CoST     กลุ่มงานกฏหมายฯ  02-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1632   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว156   ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลย้อนหลังสำหรับการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  02-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1602   การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำเนินการด้านการป้องกันเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 157   แจ้งเร่งรัดการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แจ้ง สถอ.เมืองน่าน สถอ.เวียงสา สถอ.นาน้อย สถอ.บ้านหลวง และ สอถ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1614   โครงการประกวดรางวัล Thilland Rabies Awards 2020 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติราชนารี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3./ว 1616   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน(เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/5818   การสนับสนุนงบประมาณโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ แจ้ง อบจ.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 5798   แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (แจ้ง อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-04-2563
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 
 
 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615