กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2962   การฝึกอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานของรัฐที่กำหนดให้มีการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 2941   แจ้งเวียนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2940   ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบและแจ้งขอบเขคเนื้อหาข้อสอบโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2939   ขอความร่วมมือเร่งรัดรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 360   ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 359   ขอความอนุเคระห์ตรวจสอบข้อมูลประชากรวัยเรียนนอกระบบการศึกษา   
doc220190718000738.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 2913   ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบกระมาณ พ.ศ.2561 และรายงานการศึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  10-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2930   ขอเรียนเชิญร่วมงามสัมมนา "Success of Waste Separation - Change for good : ความสำเร็จในการคัดแยกขยะ - เปลี่ยนเพื่อประเทศไทยไร้ขยะ" ประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-07-2562
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 2915   แจ้งเวียนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2914   ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการดำเนินงานการการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นผ่านแพลตฟอร์มแอร์บีเอ็นบี (Airbnb)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2916   ขอความร่วมมือดำเนินงานสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/293   กำหนดการนิเทศ ติดตามโครงการ TFE (Teams For Education) และ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ 292   การตรวจติดตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 291   ขอยกเลิกการตรวจนิเทศของเทศบาลท่าวังผา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2912   แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2911   กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2909   ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม"วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2910   ขอประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมการในคณะกรรมการการแพทยืฉุกเฉิน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 358   ตรวจสอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 2891   แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาปรับแผน กรณีรายการงบประมทาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีโดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และงบประมาณถูกพับไป     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2900   ประกาศผลการคัดเลือกโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัด แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 356   การบันทึกข้อมูลปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-07-2562
ทั่วไป     งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2562 ปีงบประมาณ 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  09-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 355   การสำรวจจุดติดตั้ง Free Wi-Fi ในพื้นที่ชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-07-2562
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 354   ขอความอนุเคราะห์แจ้ง อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2853   การประกาศหลักเฏณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2874   โครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ภายใต้หนังสือซักซ้อมการจัดทำงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว2864   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 2866   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  08-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 353   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  08-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2837   โครงการคลินิกคลังท้องถิ่นเคลื่อนที่ ประจำปี 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  08-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/12712   โครงการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความในการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านในฐานะหน่วยรับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานการเงินฯ  08-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ 12709   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลของ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/12708   ประกาศรับสมัครการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลของ อปท. เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขต (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/12707   ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจำหน่ายทรัพย์หลุดค้างจำหน่าย (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2865   การดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกระทรวงมหาดไทยครั้งที่ 2/262     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 2687   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในระดับพื้นที่ (แจ้งเฉพาะท้องถิ่นอำเภอ)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  05-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2854   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 5 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/284   การอบรมทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2562 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 252   แจ้งให้ อปท. ตรวจสอบชื่อ - สกุล ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ดีเด่น ประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2852   การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart card reader) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2851   ขอส่งชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.(Automated) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ 12440   อนุมัติจ่ายเงินอุดหนุน (แจ้ง อ.สองแคว)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  05-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/12347   อนุมัติจ่ายเงินอุดหนุน (แจ้ง อ.ทุ่งช้าง)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  05-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2841   การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด และรายชื่อผู้บริหารท้องถิ่นที่จังหวัดคัดเลือก (แจ้ง อ.เวียงสา อ.ปัว อ.บ้านหลวง อ.เมืองน่าน อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/12548   ขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (แจ้งอำเภอเฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  05-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2836   สรุปผลการประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 348   หลักเกณฑ์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2814   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการขอหารือแนวทางการปฏิบัติงานหรือติดต่อราชการกับราชการบริหารส่วนกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  04-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 347   การดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2796   การดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2795   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2797   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 344   การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2562 "นครแม่สอด อากาซาเกมส์"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2788   การหารือแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2789   การสำรวจจุดติดตั้ง Free Wi-Fi ในพื้นที่ชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 12427   การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอุทกภัย (แจ้ง อ.เชียงกลาง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ ว 2783   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  02-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2784   การตั้งงบประมาณรายจ่ายและเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจร     กลุ่มงานการเงินฯ  02-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ ว 2782   ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการเป็นวิทยากรฝึกอบรม (แจ้ง ทม.น่าน ทต.ศิลาแลง ทต.กลางเวียง อบต.เรือง อบต.ฝายแก้ว และ อบต.ถืมตอง)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  02-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 343   ข้อหารือพิจารณาอุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  02-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2774   ขอให้เผยแพร่และให้ความรู้จากเกมฝึกสมองและสร้างทักษะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2773   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาศทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (กรกฎาคม - สิงหาคม 2562)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2772   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมได้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2775   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2562 )      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-07-2562
ทั่วไป  อว 7207/209   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม"การบริหารงานท้องถิ่นให้สอดคล้องกับกฏหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ 2560 ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ รวมทั้งลักษณะต้องห้ามการสมัครรับเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสถาท้องถิ่น"     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  28-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 342   ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานกฏหมายฯ  28-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2742   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 340   แจ้งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2562     กลุ่มงานการเงินฯ  27-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 338   จัดสรรสื่อและประชาสัมพันธ์โครงการ 9 ย่างเพื่อสร้างลูก (Early Moments Matter on Mobile)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 337   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2700   ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/11926   กำหนดหลักเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ 2688   การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร     กลุ่มงานกฏหมายฯ  26-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2682   ขอเชิญชวนประกวดโลโก้ Thai Emergency Medical Service Accreditation : (TEMSA)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 336   การประกาศพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2668   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างสมรรถนะนักบริหารยุทธศาสตร์มืออาชีพ : การประชุมเชิงปฏิบัติการเมืองอัจฉริยะ" (Empowering Strategy Professionals (S-Pro) : Smart City workshop)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 333   แจ้งแนวทางการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกกัญชา และแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ขอรับการอนุญาตปลูกซื่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพากัญชา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2666   ขอนำส่งประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2667   การเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล ปี 2564 (PISA 2021) แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 334   การจัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2665   การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2664   โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ประจำปี 2562 แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2651   การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2650   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง "จริยธรรมและกฏหมายกับผู้ประกอบการวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน" รุ่นที่ 1 ปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2654   สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติขอความร่วมมือแจ้งแนวทางปฏิบัติให่หน่วยบริการในสังกัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2661   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประเภทศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (SAR) ประจำปี พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 11872   การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมโครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)" แจ้งนายอำเภอเวียงสา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2638   การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้งอำเภอเมืองน่าน อำเภอท่าวังผา อำเภอเวียงสา และ อำเภอภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 321   แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2562 ให้ อปท. ทราบและนำไปประกอบพิจารณาในการจัดหาสินค้าหรือบริหารนวัตกรรมไทย     กลุ่มงานการเงินฯ  21-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว017   แจ้งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 2636   ขอให้รายงานการตรวจติดตามหอพักในพื้นที่     กลุ่มงานกฏหมายฯ  21-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2627   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล   
doc220190620214533.zip
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  21-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 320   ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  21-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 2634   แนวทางปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับตำแหน่งในระบบวิทยทฐานะ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  21-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 2630   พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562     กลุ่มงานกฏหมายฯ  21-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 2614   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาส่วนตำบล   
doc220190620214604.zip
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 316   ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค(ฉบับที่..) พ.ศ.....     กลุ่มงานกฏหมายฯ  20-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 315   พระราชบัญญัติโรงงาน(ฉบับที่2) และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤฎีกา เล่ม 136 ตอนที่ 56 ก วันที่ 30 เมษายน 2562 เป้นที่เรียบร้อยแล้ว     กลุ่มงานกฏหมายฯ  20-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 317   แจ้งให้ อปท.ทุกแห่ง รายงานผลการปฏิบัติฯ ในระบบสารสนเทศของปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานกฏหมายฯ  20-06-2562
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615