กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 415   โครงการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น "เกษียณสร้างสุข"     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3315   การยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 104/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557     กลุ่มงานการเงินฯ  07-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3313   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  07-08-2562
ด่วนที่สุด  e-plan   แจ้ง อปท. เร่งรัดการบันทึกข้อมูลแผน 4 ปี ในระบบ e-plan ขั้นตอนอนุมัติแผนจนถึงขั้นตอนดำเนินการ 100%      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-08-2562
ด่วนที่สุด  e-plan   รายชื่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่นำเข้าเงินอุดหนุนทั่วไป ปี 2562 ประจำเดือน มิถุนายน 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3309   การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่ม ปี 2562   
doc220190806204507.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3286   แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชวิธีบรมราชาภิเษกระดับจังหวัด พร้อมเชิญประชุม (แจ้ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และนายกเทศมนตรีเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3289   แนวทางการดำเนินโครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3283   โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย (X-ray) ครั้งที่ 2/2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/14330   การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัด (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/14329   แต่งตั้ง(ย้าย) พนักงานบัญชีและบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชีสถานธนานุบาลของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-08-2562
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท.ที่ยังไม่ดำเนินการกรอกข้อมูลรายได้ในส่วนที่จัดเก็บเอง (ล่าสุด)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 411   แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 3290   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในช่วงสองปีแรกของพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12     กลุ่มงานกฏหมายฯ  05-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 410   แจ้งเพิ่มเติมกลุ่มเป้าหมายตามโครงการฝึกอบรมการบริหารราชการท้องถิ่น ภายใต้พระราชบัญญัติท้องถิ่นที่กำหนดใหม่     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  05-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 409   แจ้งขอความร่วมมือสำรวจความต้องการทันตแพทย์เพื่อใช้ประกอบการจัดสรรนักศึกษาทันตแพทย์ที่คาดว่าสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  05-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3274   การจัดตั้งสำนัก/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3273   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  05-08-2562
ด่วนที่สุด     แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 408   ขอเชิญประชุมติดตาม ประเมินผลในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2/2562     กลุ่มงานกฏหมายฯ  02-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3238   การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562 จำนวน 3 รางวัล   
doc220190801202745.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3223   การดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกระทรวงมหาดไทยครั้งที่ 3/262     กลุ่มงานการเงินฯ  02-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3233   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ ว 407   ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อรถยนต์ที่มีความปลอดภัยและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  01-08-2562
ทั่วไป     ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยทางวิชาการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  01-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 373   การจัดอบรมหลักสูตร"กฏหมายและระเบียบสำหรับการคลัง" รุ่นที่ 9     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  01-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 372   ขอเชิญเข้ารับการอบรม     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  01-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 371   ประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนกฎหมายระเบียบในการลงทะเบียนเข้าประเทสนิวซีแลนด์แบบออนไลน์     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  01-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 406   จัดส่งหนังสือส่งเสริมประสิทะิภาพการเรียนรู้ให้โรงเรียนในสังกัด อปท. (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 405   ประชาสัมพันธ์นวัตกรรมการจัดการศึกษาที่เป็น Best Practices เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป้นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3226   การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้งอำเภอเมืองน่าน อำเภอท่าวังผา อำเภอเวียงสา อำเภอแม่จริม อำเภอบ้านหลวง อำเภอภูเพียง และ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 404   จัดส่งแผนการจัดการเรียนรู้การป้องกันการทุจริต ให้แก่โรงเรียนในสังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ 14008   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเบียบวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยจัดการสถานธนานุบาลของ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/14006   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการคัดเลือกผู้จัดการสถานธานุบาลขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขต (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 403   แจ้งให้ อปท. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการสำรวจติดตั้ง Free wi-fi ระบบ info     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/13965   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธาณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ตามมติคณะรัฐมนตรี เมืองวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562 (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 13971   ขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านในการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แจ้งอำเภอเมืองน่าน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  31-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/13970   ขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านในการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แจ้งอำเภอสองแคว     กลุ่มงานกฏหมายฯ  31-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 401   แจ้งยกเลิกแผนดำเนินการโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม(เดิม)และกำหนดแผนดำเนินการใหม่     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  31-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3192   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  31-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 399   แจ้งกำหนดการประชุมท้องถิ่นอำเภอ ผอ.กลุ่มงาน หน.กลุ่ม หน.ฝ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2562      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  31-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 400   เชิญผู้บริหาร อปท. และ ผอ.กองช่าง เข้าร่วมประชุม เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  31-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3174   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3173   ซักว้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล     กลุ่มงานการเงินฯ  31-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 387   หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีใช้จ่ายสูง(เพิ่มเติม)     กลุ่มงานการเงินฯ  31-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3187   การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3186   การจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3177   ขอส่งคู่มือแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3176   ขอความร่วมมือดำเนินการขับเคลื่อนข้อเสนอมติสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/3172   การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3171   แนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัด อปท.      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว385   ขอแก้ไขเกณฑ์การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/13831   แจ้งรายชื่อผู้ร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปี 2562 (แจ้ง อ.ปัว)     กลุ่มงานการเงินฯ  30-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ 13800   ขอทำความตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมูที่ 3 บ้านปางสา ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา (แจ้ง อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ 13805   ขอทำความตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมูที่ 9 บ้านบุปผาราม(ชุมชนก๊อดสามขา) ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง (แจ้ง อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ 13735   ขอทำความตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหัวนา หมูที่ 3 ตำบลท่าน้าว (แจ้ง อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ 13767   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แจ้ง อ.สันติสุข)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3153   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างและพัมนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบแประมาณทางการศึกษา ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 380   การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่่น ประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 383   แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุรภาพศึกษาปฐมวัยด้วยการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 382   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการและมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 3163   ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ และเข้ารับโล่พร้อมเกียรติบัตรครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปี 2562      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3162   การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 018   แจ้งให้มีการถ่ายทอดการประชุมการใช้งานอปุกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 381   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3164   โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3161   การดำเนินการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการพัมนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2562 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่านป     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3160   โครงการแข่งขันตอบปัญหาคุณธรรม ชิงรางวัล"พลเอก เปรม ดิณสูลานนท์" ของโรงเรียนในสังกัด อปท. (แจ่ง อ.เวียงสา และทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3095   ซักซ้อมแนวทางการจัดทำความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำบริหารสาธารณะ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-07-2562
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 373   แจ้งให้ อปท. รายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/13495   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธาณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ตามมติคณะรัฐมนตรี เมืองวันที่ 4 ธันวาคม 2561 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) แจ้ง อบจ.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3094   เร่งรัดการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพและขุดลอกคูคลองทางระบายน้ำทั่วประเทศ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว374   การสำรวจและประเมินสภาพการดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและขยะมูลฝอยตกค้างฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3107   การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-07-2562
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว373   แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบัญชีรายชื่อเร่งรัดการนำเข้าข้อมูลฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว3094   เร่งรัดการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพและขุดลอกคูคลองทางระบายน้ำทั่วประเทศ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว3093   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สมัครขอรับรางวัลโครงการ ChOPa & ChiPa Game     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3087   รายงานผลการดำเนินงานตลาดประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 369   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาหารประกอบ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 368   ขอเชิญร่วมงานสัมมนา   
doc220190723003249.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-07-2562
ด่วนที่สุด     แนวทางปฏิบัติในการนำสูตรงานถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ผสมยางพารา(Para Soil Cement)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 367   แจ้งผู้มีรายชื่อเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรของ อปท. "เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง"     กลุ่มงานการเงินฯ  22-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3052   ขอประชาสัมพันธ์คู่มือผู้ควบคุมการผลิตน้ำประปา ระบบประปาแบบผิวดินและแบบบาดาล รูปแบบกรมทรัพยากรน้ำ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3027   การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบเงืนอุดหนุนเฉพาะกิจของ อปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานการเงินฯ  19-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3040   การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 365   การตรวจสอบคุรสมบัติการเสนอขอพระทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นลูกจ้างประจำที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 และประจำปี 2562     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  19-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 364   การคัดเลือกนวัตกรรมที่ดีสู่การถอดบทเรียนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯระดับจังหวัด ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3030   การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3016   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3014   แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) (ไตรมาส 2)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/302   การตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม(นมโรงเรียน) ของสถานศึกษาในจังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-07-2562
ทั่วไป  นน 00223.3/ว 3008   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 363   การเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 362   การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองท้องถิ่น(INFO)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3007   การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) ของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3004   แนวทางปฏิบัติการควบคุมดูแลการใช้รหัสผู้ใช้งาน(User) และรหัสผ่าน(password) เข้าใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)     กลุ่มงานการเงินฯ  18-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3005   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2995   การคัดเลือกผู้แทนพนักงานเทศบาล (ปลัดเทศบาล) ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน (แทนตำแหน่งที่ว่าง)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2986   การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ.2562   
doc220190715005532.pdf
 
doc320190715005532.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 2919   ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ของ อปท.     กลุ่มงานกฏหมายฯ  12-07-2562
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615