กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 512   แนวทางปฏืบัติในการพิจารณางานจ้างก่อสร้าง กรณีการยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  25-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4002   ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ อปท. (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 3985   โครงการอบรมสัมมนาปัญหาการดำเนินงานกิจการสภาท้องถิ่นที่ผ่านมา เพื่อพิจารณากลยุทธ์ในการบริหารกิจการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 511   การนำส่งเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  24-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3989   การเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของ อปท. ตามโครงการบุรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 510   แจ้ง อปท.มาติดต่อขอรับใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  23-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3973   แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด   
doc220190924020120.pdf
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  23-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 509   แจกจ่ายเครื่องราชอืสริยาภรณ์ให้กับ อปท.   
doc220190923003047.xlsx
 
doc320190923003047.xls
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  23-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3972   เชิญเข้าร่วมโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ ว 508   แจ้ง อปท.บันทึกข้อมูลปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3938   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ ว 3937   การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3944   การแต่งตั้งคณะกรรมการปรสานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/3950   แจ้งกำหนดการการปิดระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-plan) เพื่อนำระบบฯ ที่ได้พัฒนาใหม่ขึ้นมาใช้ทดแทน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3951   โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"การบริหารผังเมืองเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" (Urban planning management for local development) (ตัวย่อ Local Road : UP)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3941   ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล และหน่วยบริการสาธารณสุขของ อปท. พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 506   แจ้งหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 507   ขอหารือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย     กลุ่มงานการเงินฯ  19-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3926   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2562      กลุ่มงานการเงินฯ  19-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3924   การจัดเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3928   การขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3917   แนวทางการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/16816   แนวทางการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 16802   การดำเนินงานแผนงานขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาเพื่อการปฏิรูปประเทศ (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3789   ซักซ้อมแนวทางทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3902   ซักซ้อมการมอบอำนาจ"เจ้าท่า"ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ในการขุดลอกร่องน้ำ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/16784   ขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านในการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แจ้งอำเภอท่าวังผา     กลุ่มงานกฏหมายฯ  17-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3900   การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3897   แจ้งแนวทางการรายงานผลการดำเนินการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเาก ในระบบสารสนเทศข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3888   หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ     กลุ่มงานการเงินฯ  17-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3887   การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฏหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560     กลุ่มงานการเงินฯ  17-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 3889   หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 503   เปิดการอบรมหลักสูตร"นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ รุ่นที่ 76"     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  16-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/16599   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับรางวัลโครงการ Thailand Rabies Awards 2018 ในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2562 (แจ้ง อ.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 502   แจ้งขอให้ อปท. นำเงินเหลือจ่ายส่งคืน ที่ สนง.ท้องถิ่นจังหวัดน่าน     กลุ่มงานการเงินฯ  16-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3865   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2562      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 501   แจ้งให้ อปท. รายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างของ อปท. และการรายงานข้อมูลการจัดเก็บรายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเองและยืนยันข้อมูลให้ครบถ้วนตามรอบระยะเวลา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3856   การขอรับเงินสนับสนุนโครงการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3855   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อเสียงนิทานเด็กเล็ก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 500   ประชาสัมพันธ์การปิดสำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน กรณีพิเศษ      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ 16559   การส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนังงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  13-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3860   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3858   การสำรวจความเสียหาย/ผลกระทบ อันเกิดจากภัยพิบัติอุทกภัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3851   การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 499   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  13-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3853   ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจจำนวนเคครื่องพ่นสารเคมีและการบริหารจัดการทีมพ่นสารเคมีออนไลน์ ปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ ว 498   การรับฟังความคิดเห็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่อร่างกฏหมายกระทรวงและประกาศซึ่งออกตามมาตรา 58/2 แห่งพระราชบัญติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7 )พ.ศ.2562     กลุ่มงานกฏหมายฯ  13-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 494   แจ้งรายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 495   ข้อหารือแนวทางปฏิบัติการรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  12-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 493   แจ้ง นายกเทศมนตรีเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ"ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน" (แจ้งเพิ่มเติม)   
doc320190911020420.pdf
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3809   ขอความอนุเคราะห์รับรองผู้ประกอบการ/ร้านค้าเพื่อเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ"ชิมช้อปใช้"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 490   ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สูตรการคำนวณเงิดชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า K) กรณี งานก่อสร้างทางที่มีส่วนผสมยางพา     กลุ่มงานการเงินฯ  11-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 491   แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม เดือนกรกฎาคม 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  11-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 492   แจ้ง นายกเทศมนตรีเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ"ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน"     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-09-2562
ทั่วไป     งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562 ปีงบประมาณ 2562     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  10-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/408   แจ้งการเยี่ยมติดตามผู้ป่วยแบบบูรณาการตามโครงการจัดการและส่งต่อผู้ป่วยในพระราชนุเคราะห์ฯ (แจ้ง อ.ทุ่งช้าง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3790   การรณรงค์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3791   การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต้แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ท่าวังผา อ.เวียงสา อ.แม่จริม และ อ.นาน้อย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/407   กำชับเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารเรื่องการออกแบบและก่อสร้างอาคารเพื่อต้านแรงสั่งทะเทือนของแผ่นดินไหว (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3783   การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าไฟฟ้า)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3770   ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในการเข้าสำรวจพื้นที่จุดติดตั้ง Free Wi-Fi ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3773   ขอส่งคู่มือและแบบมาตรฐานการก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นพร้อมประมาณราคาก่อสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 486   แจ้งประชาสัมพันธ์จัดหลักสูตรฝึกอบรมให้กับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการยกระดับพัฒนาท้องถิ่นไทย 4.0     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3776   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) เพิ่มเติม แจ้ง อ.เวียงสา อ.นาหมื่น อ.สันติสุข และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 487   เร่งรัดการส่งคืนงบประมาณรายการที่หมดความจำเป็น หรือไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด     กลุ่มงานการเงินฯ  09-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3771   โครงการฝึกอบรมการจัดทำรายงานการเงินประจำปี ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.(e-LAAS) เพื่อเตรียมความพร้อมในการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  09-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 485   แจ้งดำเนินการปรับปรุงข้อมูลเลขที่ตำแหน่งของข้าราชการ พนักงานครู เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาวางแผนหรือพัมนาด้านการศึกษา     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/16223   โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำและการเล่นว่าวไทย เพื่อรักษาศิลปะและภูมิปัญยาท้องถิ่น ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-09-2562
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 3728   แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรมและฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  09-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3760   รายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุและโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ในส่วนที่ไม่เพียงพอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   
doc220190906024719.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 484   แจ้งให้ อปท.ดำเนินการตอบแบบประเมินความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3730   ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  06-09-2562
ด่วน  นน 0023.2/ว 3712   การขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  05-09-2562
ด่วน  นน 0023.2/ว 3710   สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล การปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  05-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3700   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 4 จำนวน 1 (เดือนกันยายน 2562 )      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3699   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาศทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 4 จำนวน 1 เดือน (เดือนกันยายน 2562)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 483   ขอเชิญร่วมพิธีเปิด รับฟังการนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน หลักสูตร"รักษ์ป่าน่าน" และร่วมจัดนิทรรสการตามโครงการอนุรักษ์ป่าน่านจากห้องเรียนสู่ชุมชนขยายผลอย่างยั่งยืน (สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 482   การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 480   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  04-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 481   ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Young Leaders Program (ZYLP) ประจำปี พ.ศ.2563     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  04-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 446   การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในและการปรับปรุงการกำหนดชื่อตำแหน่งในการบริหารของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  04-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 479   โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3704   แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3706   สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3693   ประกาศงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา อ.เชียงกลาง อ.สันติสุข และ อ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3697   การสำรวจข้อมูลการใช้น้ำประปาของหมู่บ้าน/ชุมชน และสถานการณ์ภัยแล้งปี 2562   
doc220190903195855.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 478   การเปิดให้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมโครงการบุคลากรของ อปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  03-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/15879   โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ อบจ. ประจำปี 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  03-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 477   แจ้งกำหนดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 475   การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร     กลุ่มงานกฏหมายฯ  02-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ ว 3663   การพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 98 คน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  02-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/15815   ขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านในการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แจ้งอำเภอนาน้อย     กลุ่มงานกฏหมายฯ  02-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3645   การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน      กลุ่มงานการเงินฯ  30-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 471   แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบการประเมินที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 470   การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM japan ปี 2562 ครั้งที่ 4 เพศชาย     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  30-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3625   กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3626   การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศมางการศึกษา (School Information System : SIS) และระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. (Child Development center information system : CCIS) ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3635   การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3634   ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560 - 2564 ประจำปีงบประมาณ 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3620   การมอบดล่และเกียรติบัตร ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ดรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบและโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2562
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615