กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
��������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5177   การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 653   การจัดฝึกอบรม"โครงการยกระดับพัฒนาท้องถิ่น 4.0" หลักสูตร : การบริหารจัดการสถานศึกษาและชั้นเรียนในยุดดิจิทัล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5167   ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 9 (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริการ รุ่นที่ 133)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 654   เปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการน้ำของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 5166   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา อ.ท่าวังผา อ.ปัว อ.ทุ่งช้าง อ.เชียงกลาง และ อ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานการเงินฯ  16-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5142   โครงการฝึกอบรม"การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐในการจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5141   โครงการฝึกอบรม"การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐในการจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว027   แจ้งอปท.ทุกแห่งมอบหมายผอ.กองการศึกษา หรือผู้มีหน้าที่ประเมินขรก.ครูและพนักงานครู แห่งละ 1 คน เข้าร่วมประชุมชี้แจงฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5149   นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 652   แจ้งโครงการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศ (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 00236.3/ว 5148   โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5152   แจ้งการเข้าใช้งารระบบดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว651   ประชาสัมพันธ์ให้อปท.เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  12-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5094   ผลการคัดเลือกโครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมาหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3./ว 5144   โครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5143   การใช้ข้อสอบมาตรฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/21871   การอำนวยความสะดวกในการดำเนินการโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5127   การคัดเลือกการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5133   ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสนัขบ้าสำหรับฉีดป้องกันล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis : PrEP)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5126   ขอประชาสัมพันธ์แผนเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5124   โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ปัว อ.ท่าวังผา และ อ.เชียงกลาง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5123   โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 643   ขอแจ้งรายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จะเข้าร่วมโครงการส่งเสริมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5084   การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5080   การเสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อสนับสนุนภารกิจตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5111   การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  11-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว649   แจ้งให้ อปท. ดำเนินการจัดพิธีการรับพระบรมฉายาลักษณ์ฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  11-12-2562
ทั่วไป     งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ปีงบประมาณ 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  11-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/21862   การขอรับการสนับสนุนงปม.เงินอุดหนุนสำหรับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 648   การสำรวจปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพความพิการของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/21859   แต่งตั้งผู้ตรวจสอบโครงการขอรับการสนับสนุนงปม.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 647   การจัดส่งข้อมูลแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค (แจ้ง อ.เวียงสา อ.ทุ่งช้าง อ.นาน้อย อ.นาหมื่น อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/026   แจ้งเลื่อนพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ในส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  06-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 4951   ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในส่วนภูมิภาคและองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  06-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 5031   แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5033   แนวทางทางการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5032   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด และกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5022   ผลการออกรางวัลบำรุงสภากาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  04-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/21607   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพโรงเรียนต้นแบบการประเมินการศึกษาทางไกล Digital Life Box for NEW DLTV (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5012   ขอความร่วมมือเสนอชื่อและประชาสัมพันธ์ข้าราชการครูเป็นอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/544   แจ้งการขยายเวลาส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความร่วมมือกับ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 5011   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2562     กลุ่มงานการเงินฯ  04-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4492   การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  04-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว641   การนำส่งเงินรายได้ของอปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  03-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว4976   การจัดสรรงปม.รายจ่ายประจำปีงปม. พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  03-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4991   ประชุมชี้แจงการใช้งานระบบการแจ้งปัญหาและข้อร้องเรียน (Traffy Fondue) และระบบบริหารจัดการการเก็บขยะอัจฉริยะ (Traffy Waste) ด้วยระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/538   การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยปูผิวทางยางพารา (แจ้ง อ.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4977   ซักซ้อมแนวทางประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 640   ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ"พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตำบลส่งเสริมเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัยและเคลื่อนการดำเนินตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-12-2562
ด่วนที่สุด     รายงานสถานะการนำเข้าข้อมูล วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 638   โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  29-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 639   แจ้งโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  29-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4966   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติวิธีการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล ประจำปีสำหรับข้าราชการครูหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  29-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4927   ขอเชิญประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ได้ผู้แทนระดับจังหวัดเข้าร่วมสรรหากรรมการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 637   ประกาศรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานเมืองพัทยา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  29-11-2562
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 635   ขอความร่วมมือคลี่คลายปัญหาให้บริการขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 534   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 636   กำหนดการเปิด - ปิดระบบการชำระเงินค่าลงทะเบียน รุ่นที่ 13 - 34 ได้ขยายระยะเวลาในการชำระค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ"การจัดการระบบสารสนเทศของ อปท. เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-plan - eMENSCR)"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว631   แจ้งโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจ้ดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  28-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว630   แจ้งแนววินิจฉัยข้อหารือของกรมบัญชีกลางในประเด็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  28-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4940   แนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว4888   การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุของอปท. ประจำปีงปม. พ.ศ. 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  28-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว504   แจ้งแนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงานฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  28-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4935   ข้อสังเกตุเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 21218   ขอเชิญเข้าร่วมปฏิบัติการเสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อผลักดันนโยบายการบูรณาการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในกลุ่มเด็กปฐมวัย (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/21217   กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2563 แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 634   แจ้งการดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 21200   ขอส่งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 633   แจ้งโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานการศึกษาและสวัสดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับสูง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4910   แนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานการส่งเสริมคุณภาพชีวิติคนพิการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4914   การสำรวจข้อมูลปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว4855   การสำรวจข้อมูลจำนวนหมู่บ้านที่มีราษฎรไม่ถึง 25 คนในเขตอบต.     กลุ่มงานกฏหมายฯ  26-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4879   การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4880   ประชุมชี้แจ้งการใช้ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (web conference) สำหรับผู้ใช้งานระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว631   แจ้งโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจ้ดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  26-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว630   แจ้งแนววินิจฉัยข้อหารือของกรมบัญชีกลางในประเด็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  26-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4848   การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา) แจ้ง อ.เวียงสา อ.ปัว อ.ท่าวังผา และ อ.เชียงกลาง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 632   แจ้งการจัดโครงการอบรมหลักสูตร"การจัดระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย สังกัด อปท. ตามกฏกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4853   ขอข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4852   ขอแจ้งเวียนแผนการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันและการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 4805   การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  22-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4843   การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
doc220191122002536.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว628   ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 627   รายงานผลการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560 - 2564)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 629   ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 625   โครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว624   รายงานการนำส่งเงินให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  21-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4825   การปรับปรุง/แก้ไข ข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้อายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4823   ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุนผักสดผลไม้สดปลอดสารเคมี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4809   ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์รายชื่อสถานประกอบการและหน่วยงานที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเชียน ประจำปี พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว622   เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยงฯ"     กลุ่มงานการเงินฯ  21-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4814   ประชาสัมพันธ์ เชิฐชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4813   แจ้งรายชื่อและรหัสผ่านการใช้การเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4824   การขอรับการสนุบสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   
doc220191120205430.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว626   แผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540ฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว503   แจ้งแนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  21-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4802   การอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ผู้ปกครองนักเรียน ในการรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับมัธยมศึกษาปี่ที่ 4 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4803   แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/20759   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการนำบัญชีเงินฝากค้ำประกันเงินกู้ของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้่ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/20758   กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่ม แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2562
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615