กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 262   ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว3733   การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  21-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว3722   แจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของอปท.     กลุ่มงานกฏหมายฯ  20-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3725   ประกาศรายชื่อองค์กรปคกรองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และนักเรียนที่ได้รับรางวัลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 259   แจ้งการจัดทำแนวปฏิบัติการจัดการรายกรณีเพื่อคุ้มครองเด็กในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3721   การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)   
doc220200819235345.pdf
 
doc320200819235345.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 258   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง (C4T Plus) แบบออนไลน์ (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3724   เลื่อนการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 ประจำปีการศึกษา 2563 แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3723   การป้องกันและดูแลความปลอดภัยในการรับ-ส่งเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3710   การเชื่อมโยงคู่มือสำหรับประชาชน ผ่านระบบ CITIZENinfo   
doc220200830210947.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 257   การเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้านน้ำ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว3205   โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติการเบิกค่าเช่าบ้าน และการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบการฝึกอบรมฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  20-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว256   การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดสถ. (ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ และข้าราชการในสังกัดสถจ.น่าน )     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  19-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3664   โครงการอบรมสัมมนาวิชาการบริบทของท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน "การสัมมนาผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นภาคเหนือเพื่อการพัฒนาประเทศ"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 14168   แจ้งแนวทางการรายงานผลดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) แจ้ง อ.ภูเพียง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 14167   การขับเคลือนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/332   แจ้งขอเอกสารขออนุมัติแก้ไขแบบรูปรายการ และสัญญาจ้างฯโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ ของ ทต.พระพุทะบาทเชียงคาน (แจ้ง อ.เชียงกลาง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/331   แจ้งขอเอกสารเพิ่มเติมการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ ของ อบต.ริม (แจ้ง อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 329   แจ้ง อปท. แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดที่ยื่นความประสังค์ขอรับการสนับสนุนฯชุดอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัลฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/14116   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงปม.รายจ่ายประจำปีงปม. พ.ศ. 2563 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายฯ (อ.ปัว)     กลุ่มงานการเงินฯ  18-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 255   ขอความอนุเคราะห์แจ้งแนวทางการรายผลการเฝ้าระวังสุขภิบาลอาหารและน้ำในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3623   ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3448   หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ อปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  17-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว251   แจ้งให้ อปท. บันทึกข้อมูลความประสงค์การใช้ชื่อ อปท.เป็นภาษาอังกฤษให้แล้วเสร็จ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว3603   ประกาศกรมควบคุมมลพิษที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว3607   รายงานการบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศของ อปท. ลงในระบบข้อมูลกลางองคฺ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  14-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว3610   การทดลองเปิดเรียนแบบ ON-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 250   แจ้ง อปท. ที่มีเงินเหลือจ่ายจากโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้นำส่งเงินคืนงบประมาณที่เหลือจ่ายด้งกล่าว ให้ สถ.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 247   การสมัครขอรับทุนการศึกษา "ปันฝันเด็กน่าน" (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3572   ประชาสัมพันธ์สื่อรรรงค์ มาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 243   แจ้งขยายระยะเวลาการเปิดเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3571   กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ อปท. ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 244   แจ้งกำหนดการและสถานที่ฝึกอบรมการสร้างนวัตกรรมและผลิตสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัยและโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมและยกระดับวิสาหกิจชุมชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 249   การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมัส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3570   การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2564 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี (แจ้ง อ.เวียสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3579   กฎกระทรวงกำหนดค่าตอบแทนรายปีสำหรับผู้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 248   ขอเชิญประชุมคระทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการรูปแบบการจัดองค์กรแบบแมทริกซ์ (Matrix Organization) การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว246   แจ้งกำหนดประชุมคณะประชุมอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ของอบต.(นายก.อบต.)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-08-2563
ทั่วไป     งบทดลองประจำเดือน ก.ค. 2563 ปีงบประมาณ 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  11-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3550   การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขตตรวจราชการที่ 16     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3561   การมอบโล่และเกียรติบัตร ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบและโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (แจ้ง อ.เวียงสา ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-08-2563
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 3559   โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้อนแบบอาหารกลางวันในโรงเรียน และสุดยอดโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3560   ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนมาตรการระยะที่ 4 ของศูนย์บริหารสถาานการณ์การแร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลังเปิดใช้บริการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 241   แจ้งการจัดโครงการอบรม "โึครงการยกระดับพัฒนาท้องถิ่นไทย 4.0"      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 242   แจ้งหนังสือคู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและเพื่อเป็นประโยชน์ แก่ อปท. ในพื้นที่ (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-08-2563
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 3551   การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3563   ขอความร่วมมือให้ความสำคัญต่อการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/13732   โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสถานธนานุบาลของ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  11-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว3536   การพิจารณาและการลงโทษทางวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลเรื่องที่ถูกลงโทษทางวินัยแล้ว     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว240   หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยแร่ พ.ศ.2563     กลุ่มงานการเงินฯ  10-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว3532   แนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับหอพักสถานศึกษาและหอพักเอกชน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  10-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3526   ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงข้อมูลคนพิการที่ วัน เดือน ปีเกิด ไม่ตรงกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 13521   ตอบข้อหารือการขออนุญาตก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านและการขอรับการถ่ายโอนถนนทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน มาเป็นของเทศบาลตำบลปัว (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3516   การเปลี่ยนแปลงแบบการอบรมและการจัดสรรงบประมาณการอบรมครูด้วยระบบทางไกล รอบครูผู้สอน (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว010   เชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อทำความเข้าใจในกระบวนการบริหารงานบุคคลของอปท. ในวันศุกร์ที่ 14 ส.ค. 63 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ฯ ชั้น 3     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว238   แจ้งผลการพิจารณาแนวทางการบังคับใช้พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558     กลุ่มงานกฏหมายฯ  06-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว3451   การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  06-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว3495   ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (อ.เวียงสา/ทม.น่าน)     กลุ่มงานการเงินฯ  06-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว3485   แนวทางการส่งคืนเงินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย)     กลุ่มงานการเงินฯ  06-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 235   ขอความร่วมมือให้สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  05-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ ว 321   แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทะิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยเดือนมิถุนายน 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  05-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 232   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมิถุนายน 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  05-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3418   การใช้งานระบบคลังความรู้ของระบบบัญีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (KM e-LAAs)     กลุ่มงานการเงินฯ  05-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ ว 3420   โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการปิดบัญชีประจำปี 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  05-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 236   การนำส่งแผ่นพับประชาสัมพันธ์การทอดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ปีการศึกษา 2563 แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3473   เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว3435   ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     กลุ่มงานการเงินฯ  05-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 234   แจ้ง อปท. ให้เร่งรัดการดำเนินการบันทึกข้อมูลการคัดกรองนักเรียนที่ประสงค์ขอรับทุนเสมอภาค     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-08-2563
ด่วนที่สุด  -   การนำเข้าข้อมูลในระบบข้อมูลกลาง อปท. (info ระบใหม่)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3437   การจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3414   โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3402   การขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3386   ขอความร่วมมือขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัย COVID-19      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 13052   การดำเนินการโครงการประกวดแข่งขันและคัดเลือกความสามารถของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแผนพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับประเทศ (แจ้ง อ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 228   การสมัครขอรับทุนการศึกษา "ปันฝันเด็กน่าน" (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3376   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แนวทางการรับรองข้อมูลผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ของโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 13053   รับสมัครคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานนุบาลของ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 225   การคัดเลือกผลงานทางการวิชาการ/ผลงานวิจัยนวัตกรรม/ผลงานที่เกิดจกาการปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว3368   การประชุมมอบและติดตามนโยบายให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่านประจำปีงปม. พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  30-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว224   จัดส่งเอกสารหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนเพื่อประกอบการพิจารณาคืนเงินค่าลงทะเบียนอบรมฯ (อ.เมืองน่านและอ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว223   การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  30-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3347   การจัดทำข้อมูลการเสนอคำขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 12832   มาตรการพักชำระหนี้ช่วยเหลือองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่กู้เงินกับเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) แจ้ง อบจ.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/12834   การแต่งตั้งผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเป็นกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) แทนตำแหน่งที่ว่าง แจ้ง อบจ.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3334   ประกาศงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน (แจ้ง อ.ปัว และ อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 222   ผลการประเมินแผนงานโครงการเบื้อนต้น ภายใต้แผนงาน 3.2 (รอบ 2) แจ้ง สถอ.เมืองน่าน สถอ.เวียงสา สถอ.เชียงกลาง สถอ.แม่จริม สถอ.นาน้อย สถอ.นาหมื่น สถอ.สองแคว สถอ.ภูเพียง และ สถอ.ท่าวังผา   
doc220200725085522.rar
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 221   แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการสอนออนไลน์ Project 14 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3307   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3308   ขอเชิญร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-07-2563
ด่วนที่สุด     มอบหมายภารกิจหน้าที่ในการจัดพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 219   การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3296   แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา อ.ปัว อ.ภูเพียง อ.สันติสุข และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-07-2563
ทั่วไป  นน 0023..3/ว 12705   การปรับอัตราค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น และค่าตอบแทนสำหรับผู้ตรวจการสถานธนานุบาล แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 216   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติกการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 217   โครงการประชุมเชิงปฏิบีติการปรับปรุงผลงานเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (พิเศษ)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3283   แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานและตารางการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3282   หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายเงินโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลประทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3281   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการป้องกันควบคุมโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 287   การคัดเลือกผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยนวัตกรรม/ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 12597   การจัดพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (แจ้ง นายอำเภอเวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-07-2563
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 
 
 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615