กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป     งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ปีงบประมาณ 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  08-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1049   ทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 107   ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2   
doc220210308014457.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1052   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ชุดวีดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่นยืน (SDGs) "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับปเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว1036   การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (ยกเว้น อ.บ้านหลวง อ.เฉลิมฯ อ.ภูเพียง อ.สันติสุข) และนายกทม.น่าน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  05-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1034   การใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผุ้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1035   แนวทางปฏิบัติในการควบคุมดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดรถรับ - ส่งเด็กนักเรียนของสถานศึกษา(โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัด อปท.      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1026   ขอความร่วมมือดำเนินโครงการเด็กไทยสายตาดี (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1030   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 แบบ Active Learning ด้วยเทคนิคการบริหารสมองส่วนหน้า (Executive function : EF) และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA) ประจำปี พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 106   เชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว977   ประชาส้มพันธ์เผยแพร่หนังสือกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  04-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1008   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนมีนาคม 2564)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1009   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 (เดือนมีนาคม 2564)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 84   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัดน่าน (แจ้ง อบต.สะเนียน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1010   การเลื่อนกำหนดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1023   ข้อหารือกรณีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 105   ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าะรรมเนียม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 104   แจ้งเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลฯ รุ่นที่ 9-10 และรุ่นที่ 12     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 103   แจ้งเลื่อนการอบรมตามโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รุ่นที่ 5) (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 102   ขอเชิญรับชมการบรรยายหัวข้อม "แนวทางการประเมินคุณภาพนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID - 19 : การตรวจเยิ่ยม online"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1022   โคงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียนกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกาาสังกัด อปท. พ.ศ. 2562 และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงาน ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดของสถานศึกษาสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-03-2564
ทั่วไป     แจ้งรายชื่อผู้โครงการอบรมกลยุทธ์การปฏิบัติงานกรณีการบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ พร้อมกรณีศึกษาสำหรับอปท.ฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 18 มี.ค. - 19 มี.ค. 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  04-03-2564
ทั่วไป  -   แจ้งรายชื่อผู้โครงการอบรมกลยุทธ์การปฏิบัติงานกรณีการบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ พร้อมกรณีศึกษาสำหรับอปท.ฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 31 มี.ค. - 1 เม.ย. 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  04-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว994   ขอความร่วมมือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสัมมนา "ยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของอปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564"     กลุ่มงานกฏหมายฯ  04-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว961   การเร่งรัดก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  03-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3   สรุปการประชุมแบ่งหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมในงานประจำปี และของดีเมืองน่าน ประจำปี 2564      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 100   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สื่อภาพยนต์และวีดิทัศน์เพื่อรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) และการใช้ชีวิตตามวิถี "ความปกติใหม่" (New Normal) ในมิติทางวัฒนธรรม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 3770   รายงานผลการตรวจอุจจาระโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิตามแผนพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐษธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามยรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2564 (แจ้ง อ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว978   ปรับปรุงการกำหนดเลขจุดทศนิยมประจำหน่วยงานภายในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  02-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 965   การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับสนามสอบ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 966   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ระดับสนามสอบ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 964   แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ระดับศูนย์สอบ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 3735   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 3749   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แจ้ง อ.บ้านหลวง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 3745   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว98   รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/2564     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  01-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว913   ขอความอนุเคราะห์ประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  01-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว921   การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (อ.เชียงกลาง อ.ทุ่งช้าง และอ.นาน้อย)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  01-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว94   การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (ยกเว้นอ.บ้านหลวง อ.เฉลิมฯ อ.ภูเพียง อ.สันติสุข) และนายกทม.น่าน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  01-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 923   การกำหนดให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ ตามระเบียนกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.2562 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 946   ปฏิทินการจัดส่งข้อมูลทางการศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน )     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 96   แจ้ง คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลได้จัดชมรมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลแห่งประเทศไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 3567   การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการบริหารงานและตรวจสอบการดำเนินงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference) แจ้ง อ.เมืองน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 3566   การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการบริหารงานและตรวจสอบการดำเนินงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference) แจ้ง อ.นาน้อย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 927   แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 20, 22 - 40      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 940   การรายงานความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการคนพิการด้านแรงงาน (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 880   การจัดทำกฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และกฏบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน     กลุ่มงานการเงินฯ  25-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 925   กำหนดส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2563     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  25-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 924   การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 922   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขออนุญาตใช้คลื่นความถี่ ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 900   การดำเนินงานโครงการอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของ อปท. ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท. ทั้ง 5 ด้าน (เฉลี่ยรวม 5 ด้าน น้อยกว่าร้อยละ 70) ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (web conference) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แจ้ง อ.นาหมื่น อ.สองแคว และ อ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 3515   ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาติดตามและสอบถามการใช้จ่ายด้านการศึกษานักเรียนทุนเสมอภาค (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว875   การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2564     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  25-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 93   การรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 878   การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากโครงการ "เราชนะ"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 824   การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา)     กลุ่มงานการเงินฯ  23-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 80   แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชรนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย     กลุ่มงานการเงินฯ  23-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 82   บัญชีนวัตกรรมไทย     กลุ่มงานการเงินฯ  23-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 864   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานกฏหมายฯ  23-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 92   เชิฐประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานการเงินฯ  23-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 854   ประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี พ.ศ.2562 ของ UNDP     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 3361   การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 852   ประชาสัมพันธ์โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 91   การบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการ    
doc220210223083103.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว89   ประกาศรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานเมืองพัทยาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร(ยกเว้น อ.เฉลิมฯ อ.ภูเพียง อ.บ้านหลวง อ.สันติสุข) อบจ.น่าน และทม.น่าน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  23-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว90   ซักซ้อมแนวทางการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นจากระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ (LHR)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  23-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว855   การขยายระยะเวลาดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  23-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 86   การจัดประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งในงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 84   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัยและกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง แบบบรูณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (video conference) ครั้งที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว787   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  22-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 81   ขอความร่วมมือให้รายงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา) )     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 68   แจ้งขอให้รวบรวมเอกสารเพิ่มเติม เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างฯ (แจ้ง อ.ปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 825   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโรคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/   ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (ผอ.การเลือกตั้งประจำ ทต.บ่อเกลือใต้ ทต.ดู่ใต้ ทต.ศิลาแลง ทต.ยอด ทต.ท่าวังผา ทต.ปัว ทต.งอบ และทต.ศรีษะเกษ)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  22-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 806   ขอความร่วมมือรายงานข้อมูล ปัญหา/อุปสรรค ในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อคะแนนการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2563 (แจ้ง อ.สองแคว อ.นาหมื่น และ อ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 78   แจ้งแก้ไขผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2563 ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2563 (แจ้ง สถอ.ท่าวังผา สถอ.เชียงกลาง และ สถอ.นาหมื่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว79   การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว810   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  19-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว809   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตัั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (ยกเว้นอ.บ้านหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.ภูเพียง อ.สันติสุข) และนายกทม.น่าน)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  19-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว762   การดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยฯ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  18-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว775   การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี 2564     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  18-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว788   เกณฑ์การประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบคัดเลือก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 774   การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (์NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 77   แจ้งให้จังหวัดรายงานคำสั่งแต่งตั้ง คกก. นิเทศติดตามการจัดการศึกษาของ ศพด. สังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 763   ขอความร่วมมือในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 756   แนวทางการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 755   การจัดซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 3011   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แจ้ง อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 0052   แจ้งท้องถิ่นอำเภอเข้าร่วมประชุมฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 740   แนวทางกปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กรณีไม่มีนายกเทศมนตรี     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  16-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 738   มาตรการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 731   สิทธิและสวัสดิการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว735   ขอความร่วมมือสำรวจการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 739   แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ด้านการถ่ายโอนภารกิจ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 0076   แจ้งการรายงานข้อมูลพื้นฐานของ อปท.(อบจ. ทน. และ ทม.) แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 732   การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นรางวัลประจำปี     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  16-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 0074   แจ้ง อปท. ดำเนินการตรวจสอบ แก้ไขข้อมูลข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในระบบศูนย์ข้อมูลกลางท้องถิ่นแห่งชาติ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  16-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 733   โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นของ อปท.และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 2837   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านน้ำอ้อ หมู่ที่ 3 ตำบลเปือ (แจ้ง อ.เชียงกลาง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว542   แนวทางปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กรและการกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน     กลุ่มงานการเงินฯ  15-02-2564
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615