กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.1/ว550   เผยแพร่เอกสารความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  18-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4344   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 18810   วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4345   การออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเป็นประเภทอุปโภค     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-10-2562
ด่วนมาก  นน 0023.4/ว549   แจ้งพิจารณาคุณสมบัติเพิ่มเติมให้ "เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านกิจการสภาที่นายกอปท.เห็นสมควร" สามารถเข้ารับการอบรมฯ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  17-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว4341   โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน"ฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  17-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4337   ซักซ้อมแนวทางการบันทึกข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) ในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 18747   แนวทางการดำเนินโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน - วิ่ง มินิฮาล์ฟ มาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4332   การสำรวจความเสียหาย และเร่งฟื้นฟูให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณีอุทกภัย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว4329   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอปท.ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยฯ   
doc220191016191059.xlsx
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  17-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4325   แจ้งปิดการใช้งานระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของ อปท. (มฝ.1 และ มฝ.2)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว4316   แนวทางปฏิบัติตามมาตรา 20 (1) แห่งพรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  16-10-2562
ด่วนที่สุด     เอกสารการประชุมแนวทางการดำเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) ผ่านระบบ web conference    
doc220191015232740.pdf
 
doc320191015232740.pdf
 
doc420191015232740.pptx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4311   ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์(Human Capital) เพื่อรับรอง 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว4253   เชิญประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  15-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4308   การคัดเลือกผู้แทนพนักงานเทศบาล (ปลัดเทศบาล) ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน (แทนตำแหน่งที่ว่าง)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  15-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว4284   แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  15-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 548   ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4278   ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้ง การรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023./ว 547   โครงการพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน - วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 18444   ขอติดตามรายงานผลการดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2562 และสำรวจข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2563 (แจ้ง อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4272   ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 546   การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/18460   ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขคำผิดอันเกิดจากการพิมพ์เอกสารของรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4264   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวามคม 2562)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4263   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวามคม 2562) ยกเว้นจังหวัดสิงห์บุรี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4262   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 ) ยกเว้นจังหวัดสิงห์บุรี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว4258   แนวทางการเบิกจ่ายงปม.ในการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว "รอยยิ้มแห่งแผ่นดินสยาม"     กลุ่มงานการเงินฯ  10-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว4254   โครงการฝึกอบรม หลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน     กลุ่มงานการเงินฯ  10-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว4255   การปฏิบัติตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560ฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  10-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว544   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  10-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 18403   แจ้งเพิ่มเติมเอกสารการขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (แจ้ง อ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 545   เชิญเข้าร่วม "โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2562"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4253   ขอเชิญประชุมแนวทางการดำเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) ผ่านระบบ web conference      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-10-2562
ด่วนที่สุด     การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
doc220191009202725.zip
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 541   แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของจังหวัด     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 538   ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรม"งานป้องกันสร้างสรรค์ พื้นที่ปลอดภัยสร้างได้"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 539   การนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าน่านจากห้องเรียนสู่ชุมชนขยายผลอย่างยั่งยืน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4233   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบแนะนำสำหรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) และโปรแกรมบันทึกและคัดกรองการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กสำหรับโรงเรียน (KidDiary School) ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-10-2562
ทั่วไป  -   ประกาศ งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562 ปีงบประมาณ 2562      กลุ่มงานการเงินฯ  08-10-2562
ด่วนที่สุด     แจ้งให้ อปท. บันทึกข้อมูลการจัดเก็บรายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4217   แจ้งเวียนการดำเนินงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4203   ขอเชิญประชุมแนวทางการดำเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) ระบบ web conference      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว4218   แนวทางปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนตามแผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2ฯ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  08-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4197   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 4 จำนวน 1 (เดือนกันยายน 2562 ) เพิ่มเติม (แจ้ง อ.ทุ่งช้าง และ อ.สองแคว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 18092   ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4192   ประกาศผลการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน"จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 532   การดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศของ อปท. เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 531   แจ้งผลการประเมินประสิทะิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4181   เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4179   รายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4172   ป้ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (แจ้ง อ.ภูเพียง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/17936   ประกาศผลการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562 ระดับภาค (แจ้ง อ.ปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว4173   การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  03-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว4169   ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วท้องถิ่นฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  03-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4167   คำแถลงสภากาชาดไทยเพื่อใช้ประกอบการจัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน )     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว530   ซัอมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  03-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 527   แจ้งผลการประเมินประสิทะิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-10-2562
ด่วนที่สุด     ขอให้เทศบาลตำบลที่ยังไม่รายงานผลการกู้เงินแต่ละไตรมาส ปีงบประมาณ 2562 รายงานผลให้เสร็จเรียบร้อย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ 17891   แจ้งปฏิบัติการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (GPAX) ปีการศึกษา 2561 เพื่อประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4158   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษา   
doc220191003003520.rar
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ 17892   แนวทางการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีของสถานธานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4162   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อการณีฉุกเฉิกหรือจำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณีอุทกภัย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 528   ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมสัมมนาปัญหาการดำเนินงานกิจการสภาท้องถิ่นที่ผ่านมา     กลุ่มงานกฏหมายฯ  03-10-2562
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท.ที่ยังไม่ดำเนินการบันทึกข้อมูลการจัดเก็บรายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4152   ขอความร่วมมือเผยแพร่โครงการนวัตกรรมชุมชนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบศีรีขันธ์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 526   การจัดฝึกอบรม"โครงการยกระดับพัฒนาท้องถิ่น 4.0"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 525   แนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติม จากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ     กลุ่มงานการเงินฯ  02-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4147   ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   
doc220191002005143.rar
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4142   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4102   การจัดทำประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 522   การดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกระทรวงมหาดไทยครั้งที่ 4/262     กลุ่มงานการเงินฯ  01-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 520   การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  01-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 521   การรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. เพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ     กลุ่มงานการเงินฯ  01-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/445   แจ้งตรวจสอบข้อมูลหอกระจายข่าวชุมชนในเขตเทศบาลที่ไม่มีกำนัน (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4105   การดำเนินตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ผู้ตรวจการแผ่นดินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4104   โครงการอบรมหลักสูตร"การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน" พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรัปรุง พุทธศักราช 2560) (Training program for Administration of School Curriculum : Basic Education Curriculum)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4081   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-10-2562
ด่วนที่สุด     ประกาศผลการคัดเลือก เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป้นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน     กลุ่มงานการเงินฯ  01-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4101   แผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว ปี พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4106   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน และวิธีปฏิบัติในการอนุมัติเงินจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย และการหักงบประมาณรายจ่าย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4100   แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 519   ขอความร่วมมือ อปท. ที่มีข้าราชการครูพนักงานครูฯในสังกัดสำรวจรายชื่อผู้ที่จะขอรับการประเมินหรือขอรับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาฐการพิเศษหรือเชียวชาญเพื่อเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัย     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  30-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4082   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2562      กลุ่มงานการเงินฯ  30-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4083   แนวทางการจัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ 17516   การแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลของ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ 17513   ประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับเข็มเกียรติคูณและประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานสถานธนานุบาล ประจำปี 2562 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4060   ประกาศศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง"ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) และขอเชิญสถานศึกษาเข้าร่วมป้ายศูนย์การเรียนรู้ฯ และเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4053   สรุปสาระสำคัญบางประเด็น คำปาฐถาพิเศษ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "เรียนรู้ สู่อาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4050   รายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4051   อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ครั้งที่ 2 แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ปัว และ อ.นาน้อย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4049   แนวทางการบังคับใช้กฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ประเด็ดการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการตลาดประเภทที่ 2 ตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุข     กลุ่มงานกฏหมายฯ  26-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 515   การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4038   เปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการน้ำของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว516   แบบสำรวจความต้องเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสุตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อปท. ตามกรอบหลักสูตรศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  26-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 513   รายงานการนำส่งเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  25-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4018   การประกาศหลักเฏณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  25-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ ว 4006   การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้อราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  25-09-2562
ด่วนที่สุด     รับสมัครคัดเลือก เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  25-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3999   แนวทางปฏิบัติ กรณี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลนักเรียน ไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-09-2562
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615