กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4094   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 4 (เดือนกันยายน 2563)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4093   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 4 (เดือนกันยายน 2563)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4102   ประกาศเรื่อง "น่าน" ถนนสะอาดปราศจากขยะ จังหวัดแรกของประเทศไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว4062   การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน     กลุ่มงานการเงินฯ  14-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว298   การอนุมัติยกเว้น การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่ 4 และวันที่ 7 กันยายน 2563 เป็นวันหยุดราชการ เพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์     กลุ่มงานการเงินฯ  14-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว297   การเพิกถอนชื่อนางอมรรัตน์ วงค์นันตา ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ "ทรัพย์ทวีพูล" ออกจากการเป็นผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  14-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว4086   ่การส่งเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล     กลุ่มงานการเงินฯ  14-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 301   ประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4080   ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ.2563 และประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน้ำบริโภคเพื่อการเฝ้าระวัง กรมอนามัย พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4079   ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดป้องกันโรคล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis : PrEP)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4068   ขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแบบสอบถามโครงการ"การศึกษาแนวทางและกลไลการพิจารณาอนุญาตการประกอบกิจการตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุข กับกฏหมายว่าด้วยโรงงานฉบับใหม่มีผลใช้บังคับกรณีการพิจารณาอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของ อปท."     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4077   ซักซ้อมการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4082   ขอความอนุเคราะห์ฐานข้อมูลบ่อน้ำบาดาล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 302   แจ้งรายชื่อ อปท.ที่ได้รับการคืนเงินชำระค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. (แจ้ง สถอ.เวียงสา สถอ.ทุ่งช้าง และ สถอ.สองแคว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 303   ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา "ปันฝันเด็กน่าน" ปีการศึกษา 2563 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4066   การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการ และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้แผนพัฒนาภาค     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 299   ขอเชิญเข้าร่วมงานประกาศ"โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ" จังหวัดแรกของประเทศไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว283   บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกับหน่วยงานพันธมิตร 4 หน่วยงาน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  11-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/15684   การบันทึกข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ลงในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ฯ (อ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานการเงินฯ  11-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 296   แจ้ง อปท.นำเข้าข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอยปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 294   ขอเชิญประชุมชี้แจงการขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวทยฐานะของข้าราชการครู พนักงานครู สังกัด อปท. (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4049   ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศีกษา 2563 แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4048   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม-กันยายน 2563) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น เพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4039   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่อป้องกันโรคโควิด 19     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4046   ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงการพื้นฐาน ผ่านกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) ประจำปีการศึกษา 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-09-2563
ด่วนมาก  นน 0023.3/ 15688   การอบรมสัมมนาปัญหาและอุปสรรคในการสร้างความสัมฤทธิ์ผลในการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4045   ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 และการนำนักเเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา เข้าเฝ้าฯรังรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4041   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการดำเนินการ "รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด -19"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4040   แนวทางการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว4042   หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี เพิ่มเติม     กลุ่มงานการเงินฯ  11-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3993   เชิญประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-09-2563
ทั่วไป  -   งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  10-09-2563
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 4023   ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลููกสร้าง พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4022   การอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ครั้งที่ 3 (แจ้ง อ.เมืองน่าน และ อ.สันติสุข)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4017   แนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้แก่ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว293   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ (LTAX 3000)     กลุ่มงานการเงินฯ  10-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว3990   ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  09-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3992   การมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แจ้ง อ.เวียงสา อ.ปัว อ.นาน้อย และ อ.ทุ่งช้าง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3996   กาารสำรวจข้อมูลองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-พ.ศ.2569 แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว291   การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว (ครูและบุคลากรทางการศึกษา) ที่มีใบอนุญาตทำงานหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักร     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว3915   สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว3916   การขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-09-2563
ทั่วไป  นน 0023./ว 289   จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดน่าน (Nan Early Childhood Development Centre) แจ้ง สถอ.ภูเพียง สถอ.ท่าวังผา สถอ.แม่จริม และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 288   ขอความร่วมมือพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาชมรมธนาคารจังหวัดน่าน ปี 2563 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 290   ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการด้านกีฬา ครั้งที่ 5/2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3954   แนวทางปฏิบัตการรับชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ผ่านระบบ OR Payment     กลุ่มงานการเงินฯ  03-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ 15280   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP) แก่ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 33-34 แจ้ง อ.บ่อเกลือ     กลุ่มงานการเงินฯ  03-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 284   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563     กลุ่มงานการเงินฯ  03-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023..3/ว 287   แจ้งผู้บริหารเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งในจังหวัดน่านมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตอบแทนสำรวจข้อมูลการขยายระยะเวลาดำเนินการเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ อปท.      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 15316   ประกาศรับสมัครสอบแข่งเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชี ประจำปี 2563 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/15301   รับสมัครคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลของ อปท. เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำเขต (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 285   ส่งมอบหนังสือการจัดการศึกษาตามแนวของประเทศฟินแลนด์ (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3943   สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน (แจ้ง นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.ทุ่งช้าง อ.บ่อเกลือ อ.แม่จริม และ อ.สองแคว)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3842   สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) สำหรับเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3840   การขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 0354   แจ้งขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการฯ แจ้ง สถอ.เชียงกลาง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3879   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ เพิ่มเติม (เดือนสิงหาคม 2563)      กลุ่มงานการเงินฯ  01-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ ว 3878   การบันทึกข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ลงในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) แจ้ง อ.เวียงสา อ.ท่าวังผา อ.ทุ่งช้าง อ.นาหมื่น และ อ.บ่อเกลือ     กลุ่มงานการเงินฯ  01-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3880   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพิ่มเติม (เดือนสิงหาคม 2563) แจ้ง อ.เวียงสา และ อ.แม่จริม     กลุ่มงานการเงินฯ  01-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3871   โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าน ตามพระปณิะาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้านางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3855   แนวทางปฏิบัติในการขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีและการคัดค้านการประเมินภาษีพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3877   การอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา อ.เชียงกลาง และ อ.สองแคว     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3874   การเสนอชื่อผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเลือกกันเองเป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3873   ขอเชิญเข้าร่วมงานประกาศ"โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ จังหวัดแรกของประเทศไทย"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว3857   กำหนดส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  31-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว279   แจ้งกำหนดประชุมคณะประชุมอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ของอบต.     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3854   การจัดกิจกรรมซ้อมความปลอดภัยในการรับ-ส่งเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3847   ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 275   แจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป้นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิมธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2563      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3820   การประชุมชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วุฒิสภา ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 274   แจ้งปรับปรุงข้อมูลรายชื่อ อปท. สถานศึกาาและนักเรียนที่ได้รับรางวัลการพัฒนาผลฤิทธิ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 14847   กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม) แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 273   แจ้งสถานศึกษาในสังกัดรายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว3804   หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี      กลุ่มงานการเงินฯ  26-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว3803   เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ     กลุ่มงานการเงินฯ  26-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/343   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (อบจ.น่าน)     กลุ่มงานการเงินฯ  26-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว271   แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกรกฎาคม 2563      กลุ่มงานการเงินฯ  26-08-2563
ด่วนที่สุด     แจ้งประชาสัมพันธ์"ขอเชิญเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการขยะอันตรายจากชุมชน"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว3777   การจดทะเบียนพาณิชย์ของนิติบุคคลสำหรับธุรกิจประเภทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์      กลุ่มงานกฏหมายฯ  26-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3799   โครงการประกวด "สุดยอดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฝัน"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/3564   ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองที่อุทธรณ์เกินระยะเวลาที่กฏหมายกำหนด     กลุ่มงานกฏหมายฯ  26-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3780   การจัดส่งข้อมูลรูปแบบแปลงที่ดินและข้อมูลผู้ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว3779   รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงปม. พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนแรกฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  26-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 14741   การเลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/2563 (1 เมษายน 2563) แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3781   การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/14673   การขับเคลื่อนแผนดำเนินการก่อสร้าง ตามแผนงานปรับปรุงไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3786   การอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3774   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่มประสิทธิภาพสถานศึกษาปฐมวัยต้นแบบทักษะ EF เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA) ประจำปี พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 266   แจ้ง อปท.ในพื้นที่ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกลาง ราบการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจัดทำโครงการตามแบบคำของบประมาณฯ ปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 14595   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การบริหารการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ประจำปี 2563 แจ้ง อบจ.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 265   การทดลองเปิดเรียนแบบ ON-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-08-2563
ด่วน  นน 0023.2/ว3767   กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2563     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว263   การตรวจสอบคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561,2562,2563 (สถจ.)      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 3745   แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 14459   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลา) แจ้ง อ.ทุ่งช้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3740   การประชุมชี้แจง เรื่อง การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของ อปท. ตามแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เพื่อถ่ายทอดและเสริมหลักปฏิบัติราชการที่ดีด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ปัว อ.ท่าวังผา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3741   แจ้งเพิ่มเติมรายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 261   แจ้งให้ อปท. ตรวจสอบข้อมูลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-met) ประจำปีการศึกษา 2562 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 260   การติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกำครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 336   ส่งประกาศผลการคัดเลือกผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยนวัตกรรม/ผลงานที่เกิดจากการปกิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย (ผู้บริหาร) และด้านการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัย (ครูผู้สอน) แจ้ง สถอ.เวียงสา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-08-2563
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 
 
 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615