กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4618   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3./ว 598   โครงการอบรม เรื่อง จริยธรรมและกฏหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชม ปี 2562      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว4616   ซักซ้อมแนวทางการโอนและการย้ายตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว597   แจ้งแนวทางปฏิบัติในการขอใช้บัญชีกรณีต่างๆ และการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 596   ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 595   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ (Training need)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 594   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ 20034   ขอความอนุเคราะห์ติดตามโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมมางหลวงท้องถิ่นและเขื่อนปันกันตลิ่งพัง (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4614   การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4615   โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานการศึกษาและสวัสดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับสูง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 590   การจัดทำฐานข้อมูลการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว592   แจ้งกำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4601   การกำหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในระยะยาว และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 589   การดำเนินโครงการลานกีฬาและนันทนาการชุมชน และโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำชุมชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ 19916   หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 588   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อหนุนเสริมการดำเนินงานในระดับพื้นที่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4590   ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้ระบบการแจ้งปัญหาและข้อร้องเรียน (Traffy Fondue) และระบบบริหารจัดการการเก็บขยะอัจฉริยะ (Traffy Waste)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว4589   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  05-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4587   ประกาศงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน (แจ้ง อ.ท่าวังผา อ.เวียงสา อ.เชียงกลาง อ.ทุ่งช้าง และ อ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว586   รายงานการนำส่งเงินให้อปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  05-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว587   ส่งเงินรายได้ค่าธรรมเนียมให้อปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  05-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว583   ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  05-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4582   การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4581   โครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว4341   โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ"     กลุ่มงานการเงินฯ  05-11-2562
ด่วนที่สุด  หมาและแมว   แนวทางการจัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสนัขและแมว     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4562   เปลี่ยนแปลงตารางการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ(e-plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4565   ซักซ้อมแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)   
doc220191104213317.rar
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4563   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประเมินพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำดิบนอกเขตการประปาส่วนภูมิภาค ฤดูแล้ง ปี 2562/63   
doc220191104211334.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 581   การขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดน่าน      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 582   การขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดน่าน (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4570   ข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 82 ) พุทธศักราช 2562 หมวดที่ 9 ยุวกาชาด (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว585   แจ้งกำหนดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปีฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  05-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4551   แนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 19769   แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่้วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (แจ้ง อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4540   ยกเลิกหนังสือเกี่ยวกับการเผยแพร่เอกสาร ประเด็นคำถาม - แนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของ อปท. ชุดที่ 1     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4542   โครงการฝึกอบรม"การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฏกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561" (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/19760   การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4538   การบันทึกข้อมูลและการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้วนการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถื่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4530   กำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายชื่อคณะผู้ประเมินภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา อ.ภูเพียง และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว580   ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการอนามัยครอบครัวแห่งชาติ ครั้งที่ 9ฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  01-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4518   แจ้งเพิ่มเติมรายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุรภาพด้วยยางธรรมชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-11-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4519   ซักซ้อมแนวทางการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว4500   สำรวจความต้องการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ และเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับระเบียบฯ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  31-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว4517   การดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จฯ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  31-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4503   เชิญประชุมชี้แจงแนวทางจัดทำข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4511   โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายของแผ่น เดิน - วิ่ง มินิ ฮาล์ฟ มาราธอนเฉลิมพระเกียรติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-10-2562
ทั่วไป  นน 0014.3/ว4477   ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้ในการขอเข้าทำประโยชน์ใช้พื้นที่ป่าไม้ของส่วนราชการ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  31-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4497   ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการดำเนินงานการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ Airbnb      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4493   การบันทึกผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4489   การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว579   แจ้งให้สำรวจและบันทึกข้อมูลของขรก.หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งนิติกร ในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  31-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/19486   แนวทางการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาศ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4480   รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  30-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 577   ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ ของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ประจำปี พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4474   ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ผู้กู้ยืมเงิน กยศ.ด้วย e-Learning หลักสูตรเงินทองต้องวางแผน (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4473   แนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนา"การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.2561" (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว570   ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอปท.ฯ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  30-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว4464   หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  30-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว571   แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการจัดทำรายงานเงินประจำปีฯ รุ่นที่ 1 - 20     กลุ่มงานการเงินฯ  30-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว573   แจ้งอปท.ในเขตจังหวัดตรวจสอบแบบรูปรายการที่ใช้ในงานก่อสร้างของอปท.ฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  30-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว574   แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรอปท.เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีฯ รุ่นที่ 31-33     กลุ่มงานการเงินฯ  30-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4470   รายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2562 และแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว575   การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 4/2562     กลุ่มงานการเงินฯ  30-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/4437   แผนเตรียมพร้อมทรัพยากรด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและอื่นๆ พ.ศ. 2562 -2565     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  30-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว576   ขอให้สำรวจข้อมูลจำนวนครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วยสังกัด อปท. ที่ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนสิ้นสุดการอนุญาตฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  30-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว572   ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการเสวนาโต๊ะกลม ครั้งที่ 3 หัวข้อเรื่อง น่าน:ประตู่สู่อินโดจีนฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  30-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/024   แจ้งให้มอบหมายนักทรัพยากรบุคคล หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเข้าร่วมประชุม ในวันศุกรที่ 1 พ.ย. 2562 เวลา 13.30 น.ฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  29-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว569   ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมแนวทางการจัดทำ TOR ราคากลางฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  29-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 023   ขอเชิญประชุมชี้แจ้งโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ(อุทกภัย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4447   ขอเน้นย้ำแนวทางการดำเนินงานป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว4429   จัดสรรงปม.รา่ยจ่ายประจำปีงปม. พ.ศ. 2563 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศพด.ฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  28-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4428   การสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียน/วิทยาลัย) แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 567   แจ้งโครงการ "แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ ปี 2562"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 566   ขอความร่วมมือส่งข้อมูลเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีจังหวัดน่าน ประจำปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 565   ขอความร่วมมือส่งข้อมูลเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดน่าน ประจำปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 19135   แนวทางปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/19139   การตั้งงปม.ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติของอปท.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น ปี 2563     กลุ่มงานกฏหมายฯ  24-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว563   แจ้ง อปท.ไม่ต้องจัดส่งสำเนาข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงปม.รายจ่ายประจำปีและงปม.รายจ่าเพิ่มเติมฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  24-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4417   แนวทางการดำเนินโครงการแก้ไข และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพท้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว4413   การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 557   แจ้งประกาศคระกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 556   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563 (ในระยะ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว4392   การจัดสรรและโอนเงินจัดสรรงปม.รายจ่ายประจำปีงปม. พ.ศ.2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งปม.ฯ (งวดที่ 1)     กลุ่มงานการเงินฯ  23-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว561   แจ้งรายชื่อผู้รับการอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรของอปท.เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  23-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว560   แจ้งซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  23-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4393   เชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระดับจังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว559   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารท้องถิ่นระดับสูงฯ รุ่นที่ 3     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  22-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว558   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารท้องถิ่นระดับสูงฯรุ่นที่ 2     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  22-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว4382   การจัดสรรงปม.รายจ่ายประจำปีงปม. พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1ฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  22-10-2562
ด่วนที่สุด  -   แก้ไขกำหนดการตรวจนิเเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-10-2562
สั่งการ  นน 0023.5/ว4370   การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน     กลุ่มงานการเงินฯ  21-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว4369   โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  21-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว554   แจ้งสำรวจข้อมูลการพัฒนาขรก.หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้กำหนดยุทธศาสตร์ฯ และให้อปท.ตอบแบบสำรวจตามแบบ สบ.พถ.1ฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว553   แจ้งอปท.ที่มีรร.และศพด.ในสังกัดรายงานความประสงค์การเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะที่ 2ฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  21-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว4360   การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุอปท.ประจำปี พ.ศ.2563     กลุ่มงานการเงินฯ  18-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว552   การนำส่งเงินรายได้ของอปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  18-10-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4364   การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ปัว อ.เวียงสา อ.ท่าวังผา อ.เชียงกลาง อ.นาน้อย และ อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4361   การเตรียมความพร้อมจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-10-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว4334   โครงการตรวจนิเทศอปท.ในพื้นที่จังหวัดน่าน (โครงการท้องถิ่นสัญจร)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  18-10-2562
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615