กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 1775   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการให้ข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น ลุกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ อปท. งานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 6369   แจ้งรายชื่อตลาดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่เป้าหมายการดำเนินโครงการ ร่วมใจ สร้างตลาด อาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี (Go Green Plus) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 163   การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 1769   การรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แจ้งให้รายงานภายในวันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.)     กลุ่มงานการเงินฯ  10-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 1762   การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ     กลุ่มงานการเงินฯ  10-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1767   การประเมินการดำเนินงานเพื่อเตรียมสถานที่ Local Quarantine เฝ้าระวังผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศและจังหวัดกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รายใหม่)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1749   โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อนกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนือง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 6262   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แจ้ง อ.เวียงสา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/6250   ประกาศใช้ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 6249   มาตราการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการสถานธนานุบาลของ อปท. แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1742   การให้ความช่วยเหลือจ้างงานและส่งเสริมอาชีพจากผลกระทบมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคดรนา 2019 (COVID-19)   
doc220200408195143.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 162   การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับภารกิจการลอกท่อระบายน้ำและการเก็บขนขยะ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1723   การซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 161   การขยายเวลาการดำเนินตามปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานกฏหมายฯ  08-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1722   แนวทางการจัดหาอาหารในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-04-2563
ทั่วไป     งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  08-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1596   แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชียวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1719   การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 160   แนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานการเงินฯ  07-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 6041   รายงานผลการตรวจประเมินตลาดของเทศบาลเมืองน่านโดยคณะทำงานประเมินตลาดเทศบาลระดับจังหวัด (แจ้ง อ.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 6042   รายงานผลการตรวจประเมินตลาดของเทศบาลเมืองน่านโดยคณะทำงานประเมินตลาดเทศบาลระดับจังหวัด (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1698   การจัดการมูลฝอยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 5994   ให้เลื่อนวันหยุดทำการสถานธนานุบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2563 (วันที่ 13 - 15 เมษายน 2563) แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1670   ส่งมอบคู่มือแนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (MDS) แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1633   ขอความอนุเคราะห์รวบรวมแผนงานโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 159   หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกฮอล์เป็นส่วนประกอบที่มิได้ทำขึ้นเพื่อการจำหน่าย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว1618   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1646   การให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  03-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1645   ซักซ้อมแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อส่งเสริมการรักการอ่านของนักเรียนและประชาชนในชุมชนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1636   ประกาศงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน (แจ้ง อ.เวียงสา อ.เชียงกลาง และ อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว158   ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  02-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว1638   การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  02-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1634   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/124   ขอความอนุเคราะห์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ CoST     กลุ่มงานกฏหมายฯ  02-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1632   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว156   ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลย้อนหลังสำหรับการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  02-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1602   การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำเนินการด้านการป้องกันเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 157   แจ้งเร่งรัดการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แจ้ง สถอ.เมืองน่าน สถอ.เวียงสา สถอ.นาน้อย สถอ.บ้านหลวง และ สอถ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1614   โครงการประกวดรางวัล Thilland Rabies Awards 2020 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติราชนารี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3./ว 1616   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน(เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/5818   การสนับสนุนงบประมาณโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ แจ้ง อบจ.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 5798   แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (แจ้ง อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว152   การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กรณีเร่งด่วนฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว153   แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือน มีนาคม 2563 จำนวน 19 ผลงานฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  01-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว154   แนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกันฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  01-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1552   การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว1512   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงปม. การใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมของอปท.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  31-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5677   การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาลครั้งที่ 1/2563 (1 เมษายน 2563) แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1539   ซักซ้อมการออกเอกสารหลักฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 151   การเตรียมความพร้อมของ อปท. ในการจัดเก็บภาษีและสิ่งปลูกสร้าง โดยให้บันทึกข้อมูลประมาณการรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่คาดว่าจะเก็บได้ในปี 2563 ลงในระบบ(INFO)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  31-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1514   แนวทางในการดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและการรักษาพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว1523   การโอนเงินจัดสรรงปม.รายจ่ายประจำปีงปม. พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2 (อ.เวียงสา และ นายก ทม.น่าน)     กลุ่มงานการเงินฯ  30-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว1498   รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงปม. พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือนหลังฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  30-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว150   แนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้างตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560ฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  30-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว148   มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงปม.รายจ่ายประจำปีงปม. พ.ศ. 2563ฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  30-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว149   หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  30-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 147   ประชาสัมพันธ์การยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว1492   หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปีของอปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  30-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1500   การสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้ความเหลือผู้ได้รับผลกระทบจามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/128   การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1468   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่น ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2563 และการประกวดคลิปวิดีโอด้านอนามัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1387   การสนับสนุนงบประมาณโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน(บูรณาการการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม) ด้วยระบบก้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) พ.ศ.2564 แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา และ อ.นาน้อย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1450   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1460   ขอความร่วมมือดำเนินการขับเคลื่อนข้อเสนอมติสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว1449   การโอนจัดสรรงปม.รายจ่ายประจำปีงปม. พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ฯ(DLTV)     กลุ่มงานการเงินฯ  27-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว1448   การโอนเงินจัดสรรงปม.รายจ่ายประจำปีงปม. พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     กลุ่มงานการเงินฯ  27-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว1447   การโอนเงินจัดสรรงปม.รายจ่ายประจำปีงปม. พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่อปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  27-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว1452   การโอนเงินจัดสรรงปม.รายจ่ายประจำปีงปม. พ.ศ. 2563 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการฯ (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน)     กลุ่มงานการเงินฯ  27-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว146   ส่งเงินรายได้ค่าธรรมเนียมให้อปท.(ยกเว้น อ.เฉลิมฯ อ.นาหมื่น อ.สองแคว อ.ทุ่งช้าง และอ.เชียงกลาง)     กลุ่มงานการเงินฯ  27-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/5399   การโอนเงินจัดสรรงปม.รายจ่ายประจำปีงปม. พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (อ.เวียงสา)     กลุ่มงานการเงินฯ  27-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว1446   การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นฯ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ประจำเดือน มี.ค. 63     กลุ่มงานการเงินฯ  27-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว143   ซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญากรณีได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  27-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/5387   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการเผชิญเหตุและมาตรการในการรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระยะที่ 3     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว1422   การจัดสรรงปม.รายจ่ายประจำปีงปม. พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2(เดือนมี.ค.2563)เพิ่มเติม     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  26-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว1427   การโอนเงินจัดสรรงปม.รายจ่ายประจำปีงปม. พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงปม.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา อ.ท่าวังผา อ.ปัว อ.ภูเพียง อ.ทุ่งช้าง และอ.นาน้อย)     กลุ่มงานการเงินฯ  26-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว1429   การโอนเงินจัดสรรงปม.รายจ่ายประจำปีงปม. พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงปม.เพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา อ.นาน้อย อ.บ้านหลวง และอ.ภูเพียง)     กลุ่มงานการเงินฯ  26-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว1428   การโอนเงินจัดสรรงปม.รายจ่ายประจำปีงปม. พ.ศ. 2563 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (อ.ปัว อ.เวียงสา และอ.ภูเพียง)      กลุ่มงานการเงินฯ  26-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/5332   การโอนเงินจัดสรรงปม.รายจ่ายประจำปีงปม. พ.ศ. 2563 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา (อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานการเงินฯ  26-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1407   มาตรการดำเนินการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานที่ที่ประชาชนใช้บริการจำนวนมาก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1413   มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 145   การสนับสนุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท ซีพี ออลย์ จำกัด(มหาชน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1388   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว1415   การโอนเงินจัดสรรงปม.รายจ่ายประจำปีงปม. พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น (ยกเว้น อ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานการเงินฯ  26-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/5297   การโอนเงินจัดสรรงปม.รายจ่ายประจำปีงปม. พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับค่าครุภัณฑ์สถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้อปท.(อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานการเงินฯ  26-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/5298   การโอนเงินจัดสรรงปม.รายจ่ายประจำปีงปม. พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับค่าก่อสร้างและปรับปรุงสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่อปท.(อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานการเงินฯ  26-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1399   หารือแนวทางปฎิบัติในการควบคุมเพื่อสังเกตอาการของผู้เดินทางกลับจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อหรือเป็นที่ระบาดต่อเนื่อง กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 142   การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2563     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  25-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1396   เลื่อนการจัดกิจกรรม การอบรมครูด้วยระบบทางไกล ตามโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 141   ประชาสัมพันธ์คลังความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1397   การดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากสาธารณภัย(กรณีอุทกภัย) แจ้ง อำเภอปัว อำเภอนาหมื่น และอำเภอนาน้อย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 140   แจ้งโครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และสร้างเครือข่ายศึกษานิเทศก์ที่ประพฤติปฏิบัติตนเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1366   ขอส่งคู่มือการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินและแนวทางการเติมน้ำใต้ของประเทศไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1365   ขอส่งชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. (Automated QA) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตันสังกัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 139   แจ้งการบันทึกข้อมูลและการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดใช้ระบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย ของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1360   ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินโครงการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ในประชากรกลุ่มเสี่ยง เพื่อส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษาในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว1383   หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงปม.     กลุ่มงานการเงินฯ  25-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว1372   โครงการแนวทางการจัดทำบัญชีสำหรับประชาชน เพื่อใช้ตรวจสอบงปม.ของอปท.     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 5093   การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 138   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามโครงการพลังคนไทยป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5030   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ได้รับการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้ง อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-03-2563
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615