กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
��������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.5/ว101   แจ้งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  02-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว100   แนวทางการบันทึกข้อมูลการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  02-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 906   โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 107   แจ้ง อปท. ที่มีโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนการธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถพิตร      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/3596   ประกาศรับสมัครการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาค แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 886   รายงานผลการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบการประเมินที่ 1 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 887   การรายงานข้อมูลด้านน้ำเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2563 ของ อปท.   
doc220200228003719.xlsx
 
doc320200302003110.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว83   โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผ่านระบบถ่ายทอดสด ฯ ประจำปี 2563     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  27-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 858   การบันทึกข้อมูลประปาและพื้นที่เสี่ยงขนาดแคลนน้ำผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 96   กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ.2563     กลุ่มงานการเงินฯ  27-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 848   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562     กลุ่มงานการเงินฯ  27-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 105   เชิญประชุม"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 854   แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว97   ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาอปท.ที่สนใจเข้าร่วมหลักสูตรฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  27-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว98   ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)ฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  27-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว852   โครงการ 20-IN-88-GE-SMN-A: Study Mission to a Nonmember Countryฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  27-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว853   การประดับตราสัญลักษณ์ฉลองการครบรอบ 70 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการฑูต ไทย - กัมพูชาฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  27-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 851   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินโครงการเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 845   แนวทางการดำเนินการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและวิทยาลัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559 - 2563) แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 095   ประชาสัมพันธ์"โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง" แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 094   การสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด อปท.(โรงเรียน/วิทยาลัย) แจ้ง อ.เวียงสา และอบจ.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 838   สรุปสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 832   แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 824   แจ้งข้อมูลการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 821   การดำเนินการขับเคลื่อน"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid - 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 3384   การตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักของนักเรียนผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก คัดสรรรับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563 ระดับจังหวัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/3383   ขอเรียนเชิญท่านให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตรวจนิเทศอปท.ฯ (นายอำเภอเวียงสา)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  25-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 793   แนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่รับเบี้ยความพิการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 792   การสำรวจความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการขยายบริการรับเด็กเล็กช่วงอายุ 0-3 ปี และการขยายเวลาเปิด ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว794   มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  25-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว791   การแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูของสถานศึกษาในสังกัดอปท.     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 796   การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นพระราชทานฯ ปี 2563 แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 92   การสำรวจข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 779   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่รางวัลประกาศเกียรติ ในการจัดกิจกรรมรณงค์วันงดดื่นสุราแห่งชาติ ประจำปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว91   แจ้งปรับปรุงแบบรายงานเพื่อลดภาระงานด้านการรายงานข้อมูลของอปท.ฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว739   ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  24-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว67   แนวทางการเขียนเช็คสั่งจ่ายของอปท.เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปในทางเดียวกันฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  24-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว66   แจ้งแนวทางบันทึกข้อมูลการจ้างออกแบบหรือควบคุมก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  24-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว748   แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน     กลุ่มงานการเงินฯ  24-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 738   ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี : CSR in Health for happy & Healthy workplace     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 090   แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการระบบสารสนเทศของ อปท. เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-plan - emenscr)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 761   ขอรายงานความคืบหน้าการส่งข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน (Usernsme) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับเข้าใช้งานโปรแกรมรายงานการสำรวจประชากรสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 706   เร่งรัดการดำเนินการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลแหล่งน้ำ และแจ้งกำหนดการปิดระบบด้านการบริหารจัดการน้ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบข้อมูลกลางองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น (ชั่วคราว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-02-2563
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 763   การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2563 ครั้งที่ 2 (เพศชาย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 089   การอบรมหลักสูตร"การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใน อปท."     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 747   ขอสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานของผู้สูงอายุในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว68   โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ แจ้ง นายกฯ อปท. ทุกแห่ง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว746   โครงการอบรมหลักสูตร "ท้องถิ่นคุณธรรม: ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่" รุ่นที่ 8     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  20-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว736   กำหนดแบบคำร้องและแบบประเมินเพื่อย้ายข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว737   การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 740   โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-02-2563
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท.ที่ยังไม่นำส่งใบเสร็จรับเงินการจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปี 2562 (รอบที่ 2) แจ้ง อบต.เมืองจัง อบต.ดงพญา และ อบต.ตาลชุม (อ.เวียงสา)     กลุ่มงานการเงินฯ  19-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 712   การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทยที่ได้จดทะเบียน พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว64   แจ้งหลักสูตรฝึกอบรมปฐมนิเทศขรก.หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 63-35ฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว65   แจ้งจัดทำคู่มือการเลือนเงินเดือนขรก.หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดอปท.ฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 63   แจ้งมาตรการาเฝ้าระวัง ติดตามสถาานการณ์ และการประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 62   แจ้งโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/0068   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของอปท. (นายก อบต.เปือ)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  17-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/0067   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของอปท. (นายก อบต.เมืองจัง)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  17-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 61   ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 9      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 60   การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัด อปท. (LCT) ประจำปีการศึกษา 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 673   แนวทางการจัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่ีมีภาวะพึ่งพิงขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว680   การประชุมมอบและติดตามนโยบายให้กับผู้บริหารอปท.ในจังหวัดน่าน ประจำปีงปม. พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  14-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 657   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม เรื่อง การควบคุมพาหนะนำโรคสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 671   มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 656   โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว6   มอบหมายนักทรัพยากรบุคคลเข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและทำความเข้าใจกระบวนการบริหารงานบุคคลฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  14-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว658   แจ้งเลื่อนการตรวจนิเทศอปท.ในพื้นที่จังหวัดน่าน โครงการท้องถิ่นสัญจรฯ (อ.เมืองน่านและอ.ภูเพียง)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  14-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว59   แจ้งอปท.ตรวจสอบรายชื่อและแจ้งประสานให้ผู้มีสิทธิเข้ามาติดต่อขอรับใบกำกับเครื่้องราชอิสริยาภรณ์ฯ   
doc220200213193347.xls
 
doc320200213193347.xls
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  14-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว600   ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2563     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  13-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 58   แจ้งปรับเปลี่ยนกำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการผังเมืองและฌโครงสร้างพื้นฐานของ อปท. ฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 646   การเร่งรัดให้ อปท. ดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา) แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา อ.นาน้อย อ.ปัว อ.ท่าวังผา อ.เชียงกลาง อ.ภูเพียง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว647   ขอส่งผลการพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2563 และขอความร่วมมือดำเนินการกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคในช่วงก่อนเข้าฤดูการระบาด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 645   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้ารรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2563)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-02-2563
ด่วนที่สุด     ขอแจ้งรายชื่อ อปท.ที่ยังไม่นำส่งใบเสร็จรับเงินการจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปี 2563 (รอบที่ 1)     กลุ่มงานการเงินฯ  13-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 639   ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 640   การสนับสนุนการดำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0014.2/ว290   ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนการจัดการขยะมุ่งสู่จังหวัดปลอดขยะและเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (ทสจ.น่าน ประชาสัมพันธ์)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  12-02-2563
ทั่วไป  -   งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2563 ปีงปม. 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  11-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 419   ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562     กลุ่มงานกฏหมายฯ  11-02-2563
ด่วนที่สุด  eplan   แจ้ง อปท. ตามบัญชีรายชื่อดำเนินการบันทึกข้อมูลตามโครงการระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน (E-PLAN) โดยให้นำเข้าข้อมูล วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 11 ก.พ. 63     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 619   การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 488   ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 616   การดำเนินการตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัด อปท. (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 2339   การแต่งตั้งผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเป็นกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) แทนตำแหน่งที่ว่าง แจ้ง อบจ.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว599   ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน     กลุ่มงานการเงินฯ  07-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 2302   แนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 589   การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว57   เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัยฯ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  07-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 573   ขับเคลื่อนกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ ประจำปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว551   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่อปท.ประจำเดือน ธ.ค. 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  07-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/2198   แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้อบจ.      กลุ่มงานการเงินฯ  07-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 54   แจ้งแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 565   การบันทึกข้อมูลรายงานผลกิจกรรมช่วนเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งผ่านระบบฐานข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5080   การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อสนับสนุนภารกิจตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 552   ขอความอนุเคราะห์จัดเก็บข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ยกเว้น อ.นาหมื่น อ.บ่อเกลือ อ.ภูเพียง อ.ทุ่งช้าง และอ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว53   แจ้งอปท.ตรวจสอบรายชื่อและกรอกข้อมูลของขรก.หรือพนักงานครูฯ เพื่อประกอบการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  06-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว553   กำหนดหลักเกณฑ์และซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาที่รพ.ศิริราชฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  06-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 52   แจ้งโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรในการบริหารจัดการด้านการคุ้มครองส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน จำนวน 2 รุ่น ระหว่าง เดือน ก.พ. - เม.ย. 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/2157   ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลด้วยเหตุสูงอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-02-2563
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615