กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 5347   การจัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5344   แนวทางการเปิดและปิดภาคเรียนแตกต่างไปจากที่กำหนด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5343   ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5304   โครงการถนนสะอาดเมืองน่านปราศจากขยะ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5339   การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5328   แต่งตั้งคณะทำงานประเมินตลาดเทศบาลระดับจังหวัด และคณะทำงานประเมินตลาดเทศบาลระดับอำเภอ (แจ้งท้าย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5329   โครงการ"ตลาดเทศบาลทั่วไทย สะอาดถูกสุขอนามัย ถูกใจประชาชน" เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2563 (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ปัว อ.ท่าวังผา อ.เชียงกลาง อ.นาน้อย อ.ทุ่งช้าง อ.แม่จริม และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 662   โครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 (รุ่นที่ 1) แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5318   โครงการคัดเลือกศึกษานิเทศก์ดีเด่น ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5315   ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งสำรวจและกรอกข้อมูลประปาบ้านในระบบสำรวจสถานะประปาหมู่บ้าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/22731   การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ เมือสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 661   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเป้นเจ้าภาพในการดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5311   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2563)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5310   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - มีนาคม 2563)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5309   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 )     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 22698   การเลื่อนขั้นค่าและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2562 (1 ตุลาคม 2562) แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว658   การนำส่งเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  25-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/22621   แนวทางการแต่งตั้งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/22617   มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5276   การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2562/2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 660   กำหนดจัดให้มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานประเมินตนเองเพื่อรองรับการประเมินภายนอก (SAR) ของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   
doc220191223004639.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5272   การตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment)   
doc220191223224134.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5269   ขอความอนุเคราะห์ดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนเสมอภาค     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5265   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว659   ประชาสัมพันธ์ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  23-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว5223   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่่ของอปท.ผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จขรก.ส่วนท้องถิ่นฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  19-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 657   การจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5232   การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 656   ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุข     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 655   การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ปี พ.ศ.2562-2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5231   แจ้งเพิ่มเติมรายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุรภาพด้วยยางธรรมชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5233   โครงการตลาดประชารัฐตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5199   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง "วินัยจราจร" ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว5202   แนวทางวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการครู/พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดอปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  18-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5191   แนวทางการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของ นายกรัฐมนตรี ในระดับจังหวัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว5204   การลงโทษทางวินัยข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว4952   การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฺ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  18-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว5181   โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)ฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  17-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5188   แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) (ครั้งที่ 1) แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ปัว อ.ท่าวังผา อ.เวียงสา อ.นาน้อย อ.เชียงกลาง และ อ.ภูเพียง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5184   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5177   การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 653   การจัดฝึกอบรม"โครงการยกระดับพัฒนาท้องถิ่น 4.0" หลักสูตร : การบริหารจัดการสถานศึกษาและชั้นเรียนในยุดดิจิทัล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5167   ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 9 (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริการ รุ่นที่ 133)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 654   เปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการน้ำของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 5166   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา อ.ท่าวังผา อ.ปัว อ.ทุ่งช้าง อ.เชียงกลาง และ อ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานการเงินฯ  16-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5142   โครงการฝึกอบรม"การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐในการจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5141   โครงการฝึกอบรม"การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐในการจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว027   แจ้งอปท.ทุกแห่งมอบหมายผอ.กองการศึกษา หรือผู้มีหน้าที่ประเมินขรก.ครูและพนักงานครู แห่งละ 1 คน เข้าร่วมประชุมชี้แจงฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5149   นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 652   แจ้งโครงการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศ (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 00236.3/ว 5148   โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5152   แจ้งการเข้าใช้งารระบบดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว651   ประชาสัมพันธ์ให้อปท.เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  12-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5094   ผลการคัดเลือกโครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมาหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3./ว 5144   โครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5143   การใช้ข้อสอบมาตรฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/21871   การอำนวยความสะดวกในการดำเนินการโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5127   การคัดเลือกการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5133   ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสนัขบ้าสำหรับฉีดป้องกันล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis : PrEP)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5126   ขอประชาสัมพันธ์แผนเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5124   โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ปัว อ.ท่าวังผา และ อ.เชียงกลาง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5123   โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 643   ขอแจ้งรายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จะเข้าร่วมโครงการส่งเสริมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5084   การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5080   การเสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อสนับสนุนภารกิจตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5111   การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  11-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว649   แจ้งให้ อปท. ดำเนินการจัดพิธีการรับพระบรมฉายาลักษณ์ฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  11-12-2562
ทั่วไป     งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ปีงบประมาณ 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  11-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/21862   การขอรับการสนับสนุนงปม.เงินอุดหนุนสำหรับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 648   การสำรวจปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพความพิการของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/21859   แต่งตั้งผู้ตรวจสอบโครงการขอรับการสนับสนุนงปม.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 647   การจัดส่งข้อมูลแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค (แจ้ง อ.เวียงสา อ.ทุ่งช้าง อ.นาน้อย อ.นาหมื่น อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/026   แจ้งเลื่อนพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ในส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  06-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 4951   ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในส่วนภูมิภาคและองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  06-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 5031   แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5033   แนวทางทางการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5032   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด และกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5022   ผลการออกรางวัลบำรุงสภากาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  04-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/21607   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพโรงเรียนต้นแบบการประเมินการศึกษาทางไกล Digital Life Box for NEW DLTV (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5012   ขอความร่วมมือเสนอชื่อและประชาสัมพันธ์ข้าราชการครูเป็นอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/544   แจ้งการขยายเวลาส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความร่วมมือกับ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 5011   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2562     กลุ่มงานการเงินฯ  04-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4492   การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  04-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว641   การนำส่งเงินรายได้ของอปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  03-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว4976   การจัดสรรงปม.รายจ่ายประจำปีงปม. พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  03-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4991   ประชุมชี้แจงการใช้งานระบบการแจ้งปัญหาและข้อร้องเรียน (Traffy Fondue) และระบบบริหารจัดการการเก็บขยะอัจฉริยะ (Traffy Waste) ด้วยระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/538   การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยปูผิวทางยางพารา (แจ้ง อ.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4977   ซักซ้อมแนวทางประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 640   ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ"พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตำบลส่งเสริมเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัยและเคลื่อนการดำเนินตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-12-2562
ด่วนที่สุด     รายงานสถานะการนำเข้าข้อมูล วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 638   โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  29-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 639   แจ้งโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  29-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4966   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติวิธีการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล ประจำปีสำหรับข้าราชการครูหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  29-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4927   ขอเชิญประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ได้ผู้แทนระดับจังหวัดเข้าร่วมสรรหากรรมการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 637   ประกาศรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานเมืองพัทยา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  29-11-2562
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 635   ขอความร่วมมือคลี่คลายปัญหาให้บริการขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 534   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 636   กำหนดการเปิด - ปิดระบบการชำระเงินค่าลงทะเบียน รุ่นที่ 13 - 34 ได้ขยายระยะเวลาในการชำระค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ"การจัดการระบบสารสนเทศของ อปท. เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-plan - eMENSCR)"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว631   แจ้งโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจ้ดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  28-11-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว630   แจ้งแนววินิจฉัยข้อหารือของกรมบัญชีกลางในประเด็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  28-11-2562
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615