กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5263   แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว406   โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5264   คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5259   การกำหนดรหัสวิชาเป็นภาษาอังกฤษของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการงานอาชีพ (ฉบับปรังปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5257   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด อปท. เพื่อยกระดับคุณภาพศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 404   กสทช.ขอความร่วมมือโรงเรียนตอบแบบสอบถามข้อมูลการรับบริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 403   การดำเนินการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่นในโรงเรียนเพื่อลดปัญหาเด็กอ้วนฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 402   แจ้งแก้ไขขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สถ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 5233   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อ.บ้านหลวง และ อ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5252   ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลููกสร้าง พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว405   การรายงานข้อมูลด้านงบประมาณและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว5226   การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  01-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5242   แนวทางการขอรับงบประมาณที่จะต้องก่อหนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณและมีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 20753   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แจ้ง อ.ปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2563
ด่วนมาก  นน 0023.5/ว5237   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) เพิ่มเติม     กลุ่มงานการเงินฯ  30-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว400   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือน ตุลาคม 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  30-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว5229   โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  30-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5235   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พืการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 (เดือนธันวาคม 2563)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5236   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 1 (เดือนธันวาคม 2563)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5210   การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5234   ซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว4224   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น (ยกเว้น อ.แม่จริม)   
doc220201130043015.pdf
 
 กลุ่มงานการเงินฯ  30-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5227   แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2564) ของกระทรวงมหาดไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5231   ประชาสัมพันธ์คู่มือการขอรับการสนับสนุนโครงการตามวัสดุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 395   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำหรับความต้องการฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) version 4.0 ของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 396   แจ้งผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term : LTC) และรายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 5181   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  27-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 5182   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน)     กลุ่มงานการเงินฯ  27-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว5184   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า     กลุ่มงานการเงินฯ  27-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 394   แจ้งแก้ไข QR Code โครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับประมาณ (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5194   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. จัดสรรเงินอุหนุนให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น (แจ้ง นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อำเภอแม่จริม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5193   การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว5188   เชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/2563     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  26-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5180   แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 20471   ผลการประเมินเอกสารโครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียน และสุดยอดโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2563 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5184   ข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  24-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 389   เกณฑ์การใช้ราคาน้ำมันในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ     กลุ่มงานการเงินฯ  24-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5133   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  24-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 392   แจ้งการจัดการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 391   แจ้งปรับกำหนเการและสถานที่จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการส่งเสริมและยกระดับวิสาหกิจชุมชน ของ อปท. รุ่นที่ 2-4     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5091   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา และ อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 390   ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว5083   การสำรวจข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ.เมืองน่าน อ.ปัว อ.เวียงสา อ.นาน้อย อ.บ้านหลวง อ.บ่อเกลือ และอ.ภูเพียง)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  23-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5105   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ท่าวังผา อ.เวียงสา อ.เชียงกลาง และ อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5111   ขอความร่วมมือตรวจสอบประมาณการโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว5106   ขอความร่วมมือสนับสนุนในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด     กลุ่มงานกฏหมายฯ  23-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5107   แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5110   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขบัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (กอ่สร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) (แจ้ง นายอำเภอทุกอำเถอ ยกเว้น อ.ทุ่งช้าง อ.บ่อเกลือ อ.สองแคว และ อ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5108   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาร พ.ศ.2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่ อปท. (แจ้ง นายอำเภอทกุอำเภอ ยกเว้น อ.ทุ่งช้าง อ.บ่อเกลือ อ.สองแคว และ อ.เแลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5089   ขอความร่วมมิอในการประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์การป้องกันความพิการ การประกวด"ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5088   กฏหมายการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุนชม พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/20203   ขอหารือแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงแรมอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5037   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (ยกเว้น อ.นาหมื่น และ อ.เฉลิมพระเกียรติ )     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว384   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 40 รุ่น ๆ ละ 3 วัน ระหว่างเดือนสิงหาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564      กลุ่มงานการเงินฯ  18-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว386   แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  18-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว385   แจ้งเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  18-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว5062   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 1     กลุ่มงานการเงินฯ  18-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 383   แจ้งแนวทางเพิ่มเติมของกรมป่าไม้ เรื่องการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่า     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 382   แจ้งขอเชิญผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจ้งเพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5033   เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "มหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 4 : มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยบนเส้นทางชีวิตวิถีใหม่"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5021   ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลููกสร้าง พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 380   ขอให้องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบโครงการที่ประสงค์ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการพิมพ์ผิดพลาดคลาดเคลื่อนและทบทวนโครงการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5023   การคัดเลือกเยาวชนเข้ารับการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ประจำจังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 379   ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5009   ขอความร่วมมือสนับสนุนการจ้างแรงงานนักโทษเด็ดขาดทำความสะอาดท่อระบายน้ำ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5008   แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5007   แนวทางการดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 378   แจ้งให้ อปท.แจ้งสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-11-2563
ด่วนที่สุด  -   แบบ ตส.2 ตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุอปท. (ให้อปท.ทุกแห่งดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)     กลุ่มงานการเงินฯ  13-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 19784   รับสมัครการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลของ อปท. เพิ่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาค (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/19783   มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว377   ขอแก้ไขแบบและเพิ่มเติมข้อมูล การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564 ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  12-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4987   โครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาร ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว4976   ซักซ้อมแนวทางการใช้งบประมาณ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2555-2562 ได้ท้นภายในวันที่ 30 ก.ย. 63     กลุ่มงานการเงินฯ  11-11-2563
สั่งการ  นน 0023.5/ว4955   หน่วยงานเอกชนแอบอ้างและบิดเบือนเอกสารราชการ ของกรมทางหลวงชนบท     กลุ่มงานการเงินฯ  11-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4983   แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4981   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 19622   การทำลายต้นขั้วตั๋วรับจำนำและเอกสารทางการบัญชี (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 375   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การผลิต บำรุงรักษา และบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 374   แจ้งเลื่อนการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 รุ่นที่ 1 - 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4961   โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รหัสหลักสูตร 640303 - 64) (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4960   ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจความต้องการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น Sanitary and Safety for Sustainable Life (สุขอนามัยและความปลอดภัยเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว371   แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดที่ได้ตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่นในกรณีไม่เกินอัตราที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 กำหนดไว้ (รายงานจังหวัดภายในวันที่ 13 พ.ย. 63)     กลุ่มงานการเงินฯ  10-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4951   การสนับสนุนการบูรณาการการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 469   แจ้งของเอกสารเพิ่มเติม เรื่อง ขอแก้ไขอนุมัติโครงการฯ (แจ้ง สถอ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 373   ปฎิทินการประเมินสถานศึกษาพอเพียง (ปรับปรุง) (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 19551   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลดายางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (แจ้ง อ.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 19513   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 1 (แจ้ง อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 4928   ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำ 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว4926   การเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว4926   การเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่าน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-11-2563
ทั่วไป  -   งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  06-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว4902   การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564ฯ   
doc220010117110502.xls
 
doc320010117110502.xls
 
doc420010117110502.xls
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  06-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 366   เชิญเข้ารับการอบรม ประจำปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว4890   การบันทึกข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Local Education Center informatikn system : LEC) ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4894   โครงการอบรมการจัดทำแผนพัมนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 19409   การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่ตั้งบุคคลเป้นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งงานบัญชี ประจำปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4878   การประชาสัมพันธ์แผนผังรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ แลรายการสำหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 364   ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนงานโครงการด้านทรัพยากรน้ำ ปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว359   การยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)     กลุ่มงานการเงินฯ  05-11-2563
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 
 
 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615