กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 368   แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 356   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV สำหรับครูปฐมวัยในสังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 355   ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ประจำปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 363   สำรวจรายชื่อ อปท. ที่รับผิดชอบแหล่งธรรมชาติอันควรค่าแก่การอนุรักษ์ประเภทถ้ำ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 354   ซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของ อปท. ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว32   แจ้งสำนักงปม.ได้จัดทำบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติมเดือน ธ.ค. 2562 จำนวน 16 ผลงานฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  23-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว315   หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางปม.รายจ่ายประจำที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอยฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  22-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 316   การรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินการของคณะทำงานประเมินตลาดเทศบาลระดับอำเภอ (แจ้ง อ.ปัว อ.ท่าวังผา อ.เชียงกลาง อ.ทุ่งช้าง อ.นาน้อย และ อ.แม่จริม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/1213   การประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐานธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2562 (แจ้ง อ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว29   การนำส่งเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  21-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว28   แจ้งการกำหนดรูปแบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์และแนวทางปฏิบัติฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  21-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 287   การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับศูนย์สอบ (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน) (แจ้ง เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว30   แจ้งแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  21-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 288   การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ระดับสนามสอบ (แจ้ง เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว300   การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ชุดที่ 8     กลุ่มงานกฏหมายฯ  21-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว289   การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินควารมสามารถด้านการอ่านของผุู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับสนามสอบ (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 31   แจ้งเปลี่ยนกำหนดการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานการศึกษาและสวัสดิการสังคมของ อปท. ระดับสูง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 284   กฏกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว26   แจ้งการออกประกาศ เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  21-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว295   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่อปท.ประจำเดือน พ.ย. 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  21-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 294   ข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว025   แจ้งยกเลิก บัญชีอัตราราคางานต่อหน่วย ฉบับเดือน ธ.ค. 2561ฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  20-01-2563
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท.ที่ยังไม่นำส่งใบเสร็จรับเงินการจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปี 2562 (รอบที่ 2)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 931   การถอนหลักมรัพย์ค้ำประกัน (แจ้ง ทม.น่าน)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 258   ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 259   โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว242   โครงการอบรมสัมมนาปัญหาการปฏิบัติงานของอปท. การดำเนินงานด้านกฎหมายและการพัฒนากฎหมายฯ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  16-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว223   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  16-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 901   การรายงานข้อมูลประกอบการพิจารณา ร่างพระร่างบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 022   ส่งสารเนื่องในโอกาสวันครู (16 ม.ค.63) เพื่อเป็นการแสดงความปรารถนาดีแก่ผู้บริหารสถานศึกษาครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด อปท.     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  15-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 023   ขอความร่วมมือแจ้งให้ อปท.รายงานการติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 024   โครงการเพชรล้านนา ปีการศึกษา 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว224   การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  15-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 19   อนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่้งล่วงล้ำลำน้ำประเภท"ฝายน้ำล้น" แจ้ง อบจ.น่าน และทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 25   การรับรองโครงการที่จะก่อสร้างไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัด (แจ้ง อบต.น้ำปั้ว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 020   การตรวจสอบข้อมูลสิ่งล่วงล้ำลำน้ำที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนและไม่ได้รับอนุญาตตามกฏหมาย (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 220   แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณตรง (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 021   การจัดประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งในงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 112   การประชุมชี้แจ้งการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 17   การตั้งหมู่ยวุกาชาดสถานศึกษาและการแต่งตั้งคณะกรรมการยุวกาชาดสถานศึกษา (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 202   ขอความอนุเคราะห์ร่วมดำเนินโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุรภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว18   แจ้งเลื่อนการตรวจนิเทศอปท.ในพื้นที่จังหวัดน่าน (โครงการท้องถิ่นสัญจร)ฯ อำเภอนาหมื่น อำเภอนาน้อย     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  14-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/20   แจ้งเลื่อนการตรวจนิเทศอปท.ในพื้นที่จังหวัดน่าน (โครงการท้องถิ่นสัญจร)ฯของอำเภอสองแคว     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  14-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 184   แนวทางการปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 200   การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562-2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 201   การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) และการบันทึกข้อมูลสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-01-2563
ทั่วไป  -   งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2562 ปีงปม. 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  14-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว188   การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  14-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 152   ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ อปท. กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณตรง (เพิ่มเติม) แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-01-2563
ด่วนที่สุด     การประชุมชี้แจงการดำเนินงาน จัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค ผ่านระบบ Teleconference      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 139   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 12   แจ้งผลการดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 13   แจ้งแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เกี่ยวกับการประกันคุณภาพและการพัฒนาหลักสูตรภายใต้รายการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-01-2563
ด่วนที่สุด     ขอแจ้งรายชื่อ อปท.ที่ยังไม่นำส่งใบเสร็จรับเงินการจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปี 2562 (รอบที่ 1)     กลุ่มงานการเงินฯ  10-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว014   ตอบแบบสอบถามความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ (ตำแหน่ง นิติกร)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว15   สนง. ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. จัดส่งประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สรรหา (แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว113   แนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ     กลุ่มงานการเงินฯ  10-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 129   ขอประชาสัมพันธ์หนังสือแนวทางทางเวชปฏิบัติ สำหรับผู้ที่มีภาวะกลืนลำบาก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 128   การประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว119   โครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดฎีกาเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานภายในอปท.ฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  09-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 115   แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ อปท. กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณตรง (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว116   ขอความร่วมมือรายงานแสดงความประสงค์ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งสายงานการสอน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว009   แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  09-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 465   การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2563 แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว008   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความรู้ ความสามารถ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 104   ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ยกเลิกประกาศฯ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 105   ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 108   การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนในการอนุมัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกค่าใช้จ่ายในการนำเรียนไปร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬา หรือการแข่งขันทักษะทางการศึกษาในต่างประเทศ เป็นรายกรณี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 011   ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แจ้ง สถอ.เมืองน่าน เวียงสา ภูเพียง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 100   ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลจำนวนสนัขและแมวในระบบ Rabies One Data     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว90   แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพรบ.งปม.รายจ่ายประจำปีงปม. พ.ศ. 2563 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2563)     กลุ่มงานการเงินฯ  08-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 85   โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานการศึกษาและสวัสดิการขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับสูง รุ่นที่ 4 - 5 เพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 89   การดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากสาธารณภัย(กรณีอุทกภัย) แจ้ง อำเภอนาน้อย และอำเภอนาหมื่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 88   การดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากสาธารณภัย(กรณีอุทกภัย) แจ้งนายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอนาน้อย สองแคว และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 87   การดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากสาธารณภัย(กรณีอุทกภัย) แจ้ง อำเภอเมืองน่าน เวียงสา ปัว เชียงกลาง นาน้อย ทุ่งช้าง แม่จริม และ อำเภอนาหมื่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 68   ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 24 แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว007   แจ้งสำรวจข้อมูลข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่ประสงค์จะขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนสู่วิทยาฐานะฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 004   แจ้งประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2562 แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 66   แนวทางการดำเนินโครงการ"ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คุณภาพดี มีมาตรฐาน เด็กพัฒนาการสมวัย" เพื่อมอบเป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 64   การส่งข้อมูลที่ดินตามมาตรา 92 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ให้ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 005   แจ้ง อปท.ที่ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมโครงการ e-plan - eMENSCR ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในรุ่นที่ 9-10      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 006   การกำหนดสิทธิผู้ใช้งานระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 004   แจ้งขยายเวลาโอนเงินลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. ประจำปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 59   ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกอบรม"การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐในการจัดทำบริการสาธารณะของ อปท." แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 58   ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกอบรม"การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐในการจัดทำบริการสาธารณะของ อปท." แจ้ง นายอำเภอทุกอำเภอ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  06-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 30   โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"หลังสูตรการการบริหารงานด้านวิศวกรรมและก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 29   โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 51   โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบรูณาการของประเทศไทย (X-ray) ครั้งที่ 1/2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/182   การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลที่มีความประสงค์ชอเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานบัญชีสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 181   ประกาศรับสมัครการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาค แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2563
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 002   ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ แจ้ง สถอ.เมืองน่าน เวียงสา และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 44   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว001   สำนักงปม.ได้จัดทำบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติมเดือน พ.ย. 2562 จำนวน 16 ผลงานฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  06-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว52   การประชุมมอบและติดตามนโยบายให้กับผู้บริหารอปท.ในจังหวัดน่านฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  06-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 42   ปรับปรุงแบบคำขอรายละเอียดการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 31   หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 32   ความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 28   กฏกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 22972   โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานกฏหมายฯ  03-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 15   โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  02-01-2563
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615