กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3010   ขอความอนุเคราะห์เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการปรับระยะห่างของช่องที่ดิดกัน (Channel spacing) ของคลื่นความถี่ที่อนุญาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพื่อติดต่อสื่อสารในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว3017   โครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของอปท.จังหวัดน่าน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  03-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3012   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาปฐมวัยต้นแบบทักษะ EF เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA) ประจำปี พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว177   หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา หรือการจ้างที่ปรึกษา ที่ไม่สามารถดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 3)     กลุ่มงานการเงินฯ  02-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว179   ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน     กลุ่มงานการเงินฯ  02-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว176   การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่     กลุ่มงานการเงินฯ  02-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3001   ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินการโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 และขอเชิญเข้าร่วมประชุม (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2996   คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิท-19     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3./ ว2992   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV สำหรับครูปฐมวัยในสังกัด อปท. (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เชียงกลาง อ.ท่าวังผา อ.บ้านหลวง อ.ทุ่งช้าง และ อ.แม่จริม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2990   แจ้งมติที่ประชุมคระกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 5/2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2980   มอบหมายผู้แทนของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 11295   การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2563 แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-07-2563
ด่วนมาก  นน 0023.5/ว2966   การจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ของอปท.ผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญขรก.ส่วนท้องถิ่นฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  01-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2965   การประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาสังกัด อปท. (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2961   ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้งาน แอปพลิเคชัน "พันภัย"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2946   แจ้งเพิ่มเติมรายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2950   โครงการสนับสนุนและช่วยเหลือถาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว174   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  30-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว2932   ขอความร่วมมือออกหนังสือรับรองรายได้     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  30-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 173   แจ้ง อปท. ที่มีสถานศึกษาระดับปฐมวัยในสังกัดทุกแห่ง (โรงเรียนและ ศพด.) ดำเนินการประเมินตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 11141   การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2919   แนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2903   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ประกาศกรมอนามัย คำแนะนำ และสื่อความรู้เกี่ยวกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2912   โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 ของ อปท. ในพื้นที่ จ.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว172   หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแต่งตั้งตัวแทนหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (e-withholding Tax) สำหรับส่วนราชการที่ใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ     กลุ่มงานการเงินฯ  29-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2871   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมเครือข่ายวิทยุคมนาคมการแพทย์ฉุกเฉิน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 171   การให้ความช่วยเหลือประชาชน (การดำรงชีวิต) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2880   กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ประจำปีการศึกษา 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว170   การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  25-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว167   การคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2563ฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  25-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2877   ข้อเสนอแนะในการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2873   การสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2878   ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อองค์ความรู้     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว2864   เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาป่วยโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019ฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  25-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว2874   ยกเลิกการจัดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำงปม.รายจ่ายประจำปี และการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานภายในอปท.ฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  25-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 10856   ขอข้อมูลประกอบการตรวจสอบสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการจัดการศึกษาท้องถิ่นของ สตง. (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว2864   เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วย     กลุ่มงานการเงินฯ  24-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2859   การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 (อ.เวียงสา และ อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2860   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.2562 และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ของสถานศึกษาสังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/10778   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการสถานธนานุบาลของ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2865   โครงการฝึกอบรมข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (แจ้งท้าย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2862   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรรมการในคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2866   การประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาสังกัด อปท. (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-06-2563
ด่วนที่สุด   นน 0023.3/ว 2861   การแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช เพื่อเตรียมการรับน้ำหลากในฤดูฝน ปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 165   มาตรการและแนวทางการปฏบัติในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาทของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดน่าน ด้านการศึกษา (NEw Normal)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2844   แจ้งแนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา(ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 164   แจ้งให้ อปท. แจ้งสถานศึกษาในสังกัดตอบแบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน   
doc220200619100930.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/259   แจ้งให้รายงานข้อมูลการให้บริการรับชำระภาษี และค่าธรรมเนียมตามกระบวนงานให้บริการประชาชนในปัจจุบันว่า ได้จัดให้มีการอำนวยความสะดวกฯ (อบจ.น่าน)     กลุ่มงานการเงินฯ  19-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 10600   โครงการประกวดแข่งขันและคัดเลือกความสามารถของสถานศึกษาในสังกัด อปท. ในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับประเทศ (แจ้ง อ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/256   การประเมินการใช้ประโยชน์และการสำรวจความพึงพอใจระบบข้อมูลกลางอปท.ระบบใหม่ (อ.เวียงสา)     กลุ่มงานการเงินฯ  19-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/10560   การเปลี่ยนแปลงรายการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงปม.รายจ่ายประจำปีงปม. พ.ศ. 2562 (อำเภอเวียงสา)      กลุ่มงานการเงินฯ  19-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/10561   การเปลี่ยนแปลงรายการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงปม.รายจ่ายประจำปีงปม. พ.ศ. 2562 (อำเภอเวียงสา)     กลุ่มงานการเงินฯ  19-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/10562   การเปลี่ยนแปลงรายการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงปม.รายจ่ายประจำปีงปม. พ.ศ. 2562 (อำเภอเมืองน่าน)     กลุ่มงานการเงินฯ  19-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว162   แผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (โครงการฝึกอบรมระยะสั้น) ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับสถาบันการศึกษาฯ      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  19-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 161   เชิญเข้าร่วมประชุมโครงการอบรมสัมมนาการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563 (แจ้งทีมประเมิน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 163   การประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาปฐมวัย ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดสถานศึกษาสังกัด อปท. ปีการศึกษา 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2811   ขอความร่วมมือบันทึกและปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้านที่ 5 การบริหารจัดการน้ำ      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 159   กำหนดการส่งข้อมูลรายชื่อผู้เข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3./ 10556   การส่งเสริมสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2808   แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) กรณีนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย (เด็กรหัส G)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2807   คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2810   การเร่งรัดการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/228   การประเมินประสิทธิภาพระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-LEARNING) กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ      กลุ่มงานการเงินฯ  18-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 158   การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด ในช่วงเดือนมิถุนายน 2563 (ใช้ชีวิตให้ปลอดภัยจากยาเสพติด)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 157   การบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2805   โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อนกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนือง (อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 10484   การนำส่งเงินค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2801   โครงการประกวด "สุดยอดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฝัน"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2799   การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023./ว 2800   มาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 156   แผนรองรับสถานการณ์และคำแนะนำด้านสิทธิที่อยู่อาศัยของหน่วยงานสหประชาชาติในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 155   พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 154   ขอส่งคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 153   ประชาสัมพันธ์สื่อให้ความรู้ เรื่อง การดูแลตัวเอง และการปรับตัวใช้ชีวิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2793   แจ้งการดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถื่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ 1     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2781   หลักเกณฑ์มาตรการช่วยเหลือเทศบาลและเมืองพัทยาที่กู้เงินเพื่อดำเนินกิจการอื่น กับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ที่มีความประส่งค์จะขอพักชำระหนี้ต้นเงินกู้ ขยายระยะเวลาการชำระหนี้และกู้เงิน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-06-2563
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 2775   การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 151   ประชาสัมพันธ์การสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2774   การดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดระยอง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2773   ขอหารือการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ศูนย์จัดการธนบัตร สุราษฎร์ธานี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 150   แจ้งประชาสัมพันธ์และรับสมัครโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ "รักษ์ป่าน่าน" ระดับปฐมวัย ภายใต้โครงการการพัฒนาครูสู่การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้เรียนนอกหลักสูตร "รักษ์ป่าน่าน"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2765   ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แจ้ง อ.เวียงสา อ.ปัว อ.นาน้อย และ อ.ทุ่งช้าง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2762   ขอส่งคู่มือการดำเนินการงานควบคุมยาสูบ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/10390   การรับรองโครงการที่จะก่อสร้างไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัด (แจ้ง อ.สันติสุข)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 149   การสำรวจความต้องการรับความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 )   
doc220200616095929.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2749   ขอประชาสัมพันธ์การจัดส่งข้อเสนอโครงการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 148   ขอรายชื่อผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทำบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว9   เชิญประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและทำความเข้าใจในกระบวนการบริหารงานบุคคล ในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น.ฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  16-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2738   ขอส่งคู่มือการดำเนินการงานควบคุมยาสูบ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2724   การดำเนินการโครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะให้สะอาดอย่างยั่งยืน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2722   การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2458   การบริหารจัดการขยะมูลฝอย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว138   การรับฟังความคิดเห็นร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการงานก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  15-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว140   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  15-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว141   การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  15-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว2703   การโอนเงินจัดสรรงปม.รายจ่ายประจำปีงปม. พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามรายการที่่นำมาจัดทำร่างพรบ.โอนงปม.รายจ่าย พ.ศ. ...     กลุ่มงานการเงินฯ  15-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2698   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2670   การนำรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.....     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2688   ขอส่งแนวทางการบริจาคนมผงและนมสำหรับเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-06-2563
ด่วน  นน 0023.3/ว 145   แต่งตั้งคะณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัดน่าน และคณะทำงานหมดพื้นบ้านจังหวัดน่าน (แจ้ง อบจ.น่าน ทม.น่าน และ อบต.สะเนียน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-06-2563
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615