กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 616   การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 613   แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 603   ขอเชิญรับชมวีดิทัศน์การบรรยายหัวข้อ"แนวทางการประเมินคุณภาพนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 604   การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ประจำปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 2529   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการประมาณโครงการปรุบปรุงซ่อมแซมระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านถ่อน หมู่ที่ 1,9 ตำบลจอมพระ (แจ้ง อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 65   แจ้งให้ ผู้ใช้งานระบบ info เลือกตั้งฯ ตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจผ่านแฟลตฟอร์ม Google     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-02-2564
ทั่วไป  -   งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2564 ปีงบประมาณ 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  08-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 574   การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารที่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 573   กำหนดการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 571   กำหนดการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 570   แจ้งกำหนดการโครงการฝึกอบรม "การปฏิบัติงานด้านพระราชพิธี รัฐพิธี และงานศาสนพิธีของ อปท." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 2255   การทำลายต้นขั้วตั๋วรับจำนำและสำเนาใบเสร็จเงินของสถานธนานุบาลของ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2439   ขอความร่วมมือสถานธนานุบาลของ อปท. บรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้จำนำและดำเนินตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 2399   แจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 2405   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 2 (แจ้ง อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว515   แนวทางการฝึกอบรมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานการเงินฯ  04-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว541   การเตรียมความพร้อมในการบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในระบบศูนย์ข้อมูล เลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  04-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 61   ขอความร่วมมือแจ้งโรงเรียนในสังกัดตอบแบบประเมินตนเองของสถานศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 57   ขอเชิญเข้าอบรมตามโครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสารณสุขชุมชน ปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 62   ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) แจ้ง สถอ.เมืองน่าน สถอ.เวียงสา สถอ.ท่าวังผา สถอ.ภูเพียง สถอ.บ้านหลวง สถอ.แม่จริม และ สถอ.สันติสุข     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว533   ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการออกประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.2) แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3   แจ้ง อปท. แจ้งประชาชนให้ทราบว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในเรื่องผู้สูงอายุถูกเรียกเงินเบี้ยยังชีพคืนเนื่องจากเป็ผู้รับบำนาญหรือ บำนาญพิเศษ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว471   เชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/2564     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  03-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว56   แจ้งกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม "กลยุทธ์การปฏิบัติงาน กรณีการบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุพร้อมกรณีศึกษา"สำหรับอปท.จังหวัดน่าน ประจำปี 2564ฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  02-02-2564
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 514   การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 2180   การจัดสรรกำไรสุทธิสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองน่าน (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 512   ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 511   ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของ อปท. ที่มีต่อการประเมินประสิทะิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 55   แจ้งกำหนดการศึกษาดูงานและรับสมัครเข้าอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 54   แจ้ง อปท. ดำเนินการรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผ่านระบบ INFO ระบบใหม่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 502   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ด้านการถ่ายโอนภารกิจ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 501   มติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ครั้งที่ 4/2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 500   การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกะรจายอำนาจให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (แจ้งทุกอำเภอ ยกเวิน อ.บ้านหลวง และ อ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 496   การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 504   แนวทางและมาตรการในการปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 503   แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมในภารกิจของสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 037   ขออนุญาตจัดฝึกอบรม "การปฏิบัติงานด้านราชพิะี รัฐพิธี งานศาสนพิธีของ อปท." แจ้ง อ.เมืองน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2564
ทั่วไป  นน 0014.2/ว 287   ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 480   ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. ด้วยระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (web conference) สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 472   ประกาศการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 475   การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2563 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 473   แนวทางการจัดโครงการฝึกอบรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 1857   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แจ้ง อ.สองแคว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 51   แจ้งประกาศยกเลิกการสอบคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2563 (แจ้ง สถอ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 440   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวน อปท. สมัครเข้าร่วมโครงการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 442   โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 1772   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. งวดที่ 1 (แจ้ง อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว448   แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายเทศมนตรี     กลุ่มงานกฏหมายฯ  28-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 1760   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 1755   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แจ้ง อ.สันติสุข)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 1757   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านศาลา และหมู่ที่ 6 บ้านน้ำลัด ของ อบต.สถาน (แจ้ง อ.นาน้อย)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 436   สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ได้รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/1717   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. (แจ้ง อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 49   สรุปการปรับปรุงฐานข้อมูลหน่วยงานของสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น จังหวัดน่าน (แจ้ง สถอ.เวียงสา สถอ.ปัว สถอ.นาน้อย สถอ.นาหมื่น สถอ.บ้านหลวง สถอ.บ่อเกลือ และ สถอ.สันติสุข)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 418   แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดทำและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 1629   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2564) แจ้ง อ.เวียงสา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/33   แจ้งคืนเรื่องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แจ้ง สถอ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 413   การขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว412   แนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด     กลุ่มงานกฏหมายฯ  27-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 1612   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 404   แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ อปท.และสถานศึกษาในสังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 46   สำรวจอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (อฉพ.) ที่ปฏิบัติงานในระบบ EMS (รายเก่า)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว44   รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2564     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  26-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 394   ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การอนุมัติการจบการศึกษาและการจัดทำระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2563 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 393   การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) ประจำปีการศึกษา 2563 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 1388   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ที่ตั้งหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้าม หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อสวก (อ.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 367   การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ อปท. กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (อบจ. ทน. และ ทม.) แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว370   ปฎิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานกฏหมายฯ  22-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 43   แจ้งประกาศเลื่อนสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 41   แจ้งให้ อปท. บันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศของ อปท. ลงในระบบข้อมูลกลาง (info)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/1319   รับสมัครคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/1294   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว290   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล   
doc220210121072733.pdf
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  21-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 344   ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 1279   กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลของ อปท. เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ และ การกำหนดวันหยุดทำการประจำภูมิภาครวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชย ประจำปี พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว38   การจัดทำรายงานติดตามสถานการณ์ขาดแคลนน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2563/64   
doc220210121043903.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 39   รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)   
doc220210121021920.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-01-2564
ทั่วไป   นน 0023.3/ว 325   ขอเชิญประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว280   ร่างพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. ....     กลุ่มงานกฏหมายฯ  19-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 300   การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานการเงินฯ  19-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 299   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด้กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 301   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/23   แจ้งขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงฯ (แจ้ง สถอ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 36   การผ่อนผันให้คนต่างดาวทำงานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ภายให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-01-2564
สั่งการ  นน 0023.2/ว283   กำหนดส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2561 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  19-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว35   แจ้งกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  19-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว33   แจ้งการใช้งาน รายงานข้อมูลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ของหน่วยงานของรัฐ สำหรับบริการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลตามบัญชีรายการยา และเพื่อการกำหนดราคาอ้างอิงเวชภัณฑ์ยาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)     กลุ่มงานการเงินฯ  19-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว32   แจ้งแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP)     กลุ่มงานการเงินฯ  19-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว31   แจ้งแนวทางปฏิบัติในการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)) ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  19-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว30   แจ้งการยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางและการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ     กลุ่มงานการเงินฯ  19-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว34   แจ้งบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  19-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 1058   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการโครงการขุดลอกห้วยพร้าว บ้านยู้ หมู่ที่ 11 อบต.จอมพระ (แจ้ง อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 989   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 997   ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลเมืองน่าน (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 271   การช่วยเหลือผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ แลอภัยโทษลดโทษปล่อยต้ว พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 272   ซ้กซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด -19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 985   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แจ้ง อ.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 247   การดำเนินการโครงการยกระดับเศรษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 28   แจ้งการเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อมในหลักสูตร ป.โท และ ป.เอก ของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 29   แจ้งส่งสารวันครู (16 ม.ค.64) เพื่อให้ อปท. ในพื้นที่ทราบ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-01-2564
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 
 
 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615