กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว148   มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงปม.รายจ่ายประจำปีงปม. พ.ศ. 2563ฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  30-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว149   หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  30-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 147   ประชาสัมพันธ์การยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว1492   หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปีของอปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  30-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1500   การสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้ความเหลือผู้ได้รับผลกระทบจามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/128   การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1468   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่น ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2563 และการประกวดคลิปวิดีโอด้านอนามัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1387   การสนับสนุนงบประมาณโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน(บูรณาการการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม) ด้วยระบบก้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) พ.ศ.2564 แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา และ อ.นาน้อย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1450   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1460   ขอความร่วมมือดำเนินการขับเคลื่อนข้อเสนอมติสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว1449   การโอนจัดสรรงปม.รายจ่ายประจำปีงปม. พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ฯ(DLTV)     กลุ่มงานการเงินฯ  27-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว1448   การโอนเงินจัดสรรงปม.รายจ่ายประจำปีงปม. พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     กลุ่มงานการเงินฯ  27-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว1447   การโอนเงินจัดสรรงปม.รายจ่ายประจำปีงปม. พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่อปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  27-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว1452   การโอนเงินจัดสรรงปม.รายจ่ายประจำปีงปม. พ.ศ. 2563 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการฯ (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน)     กลุ่มงานการเงินฯ  27-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว146   ส่งเงินรายได้ค่าธรรมเนียมให้อปท.(ยกเว้น อ.เฉลิมฯ อ.นาหมื่น อ.สองแคว อ.ทุ่งช้าง และอ.เชียงกลาง)     กลุ่มงานการเงินฯ  27-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/5399   การโอนเงินจัดสรรงปม.รายจ่ายประจำปีงปม. พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (อ.เวียงสา)     กลุ่มงานการเงินฯ  27-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว1446   การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นฯ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ประจำเดือน มี.ค. 63     กลุ่มงานการเงินฯ  27-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว143   ซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญากรณีได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  27-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/5387   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการเผชิญเหตุและมาตรการในการรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระยะที่ 3     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว1422   การจัดสรรงปม.รายจ่ายประจำปีงปม. พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2(เดือนมี.ค.2563)เพิ่มเติม     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  26-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว1427   การโอนเงินจัดสรรงปม.รายจ่ายประจำปีงปม. พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงปม.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา อ.ท่าวังผา อ.ปัว อ.ภูเพียง อ.ทุ่งช้าง และอ.นาน้อย)     กลุ่มงานการเงินฯ  26-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว1429   การโอนเงินจัดสรรงปม.รายจ่ายประจำปีงปม. พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงปม.เพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา อ.นาน้อย อ.บ้านหลวง และอ.ภูเพียง)     กลุ่มงานการเงินฯ  26-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว1428   การโอนเงินจัดสรรงปม.รายจ่ายประจำปีงปม. พ.ศ. 2563 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (อ.ปัว อ.เวียงสา และอ.ภูเพียง)      กลุ่มงานการเงินฯ  26-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/5332   การโอนเงินจัดสรรงปม.รายจ่ายประจำปีงปม. พ.ศ. 2563 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา (อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานการเงินฯ  26-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1407   มาตรการดำเนินการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานที่ที่ประชาชนใช้บริการจำนวนมาก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1413   มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 145   การสนับสนุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท ซีพี ออลย์ จำกัด(มหาชน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1388   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว1415   การโอนเงินจัดสรรงปม.รายจ่ายประจำปีงปม. พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น (ยกเว้น อ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานการเงินฯ  26-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/5297   การโอนเงินจัดสรรงปม.รายจ่ายประจำปีงปม. พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับค่าครุภัณฑ์สถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้อปท.(อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานการเงินฯ  26-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/5298   การโอนเงินจัดสรรงปม.รายจ่ายประจำปีงปม. พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับค่าก่อสร้างและปรับปรุงสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่อปท.(อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานการเงินฯ  26-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1399   หารือแนวทางปฎิบัติในการควบคุมเพื่อสังเกตอาการของผู้เดินทางกลับจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อหรือเป็นที่ระบาดต่อเนื่อง กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 142   การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2563     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  25-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1396   เลื่อนการจัดกิจกรรม การอบรมครูด้วยระบบทางไกล ตามโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 141   ประชาสัมพันธ์คลังความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1397   การดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากสาธารณภัย(กรณีอุทกภัย) แจ้ง อำเภอปัว อำเภอนาหมื่น และอำเภอนาน้อย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 140   แจ้งโครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และสร้างเครือข่ายศึกษานิเทศก์ที่ประพฤติปฏิบัติตนเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1366   ขอส่งคู่มือการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินและแนวทางการเติมน้ำใต้ของประเทศไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1365   ขอส่งชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. (Automated QA) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตันสังกัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 139   แจ้งการบันทึกข้อมูลและการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดใช้ระบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย ของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1360   ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินโครงการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ในประชากรกลุ่มเสี่ยง เพื่อส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษาในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว1383   หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงปม.     กลุ่มงานการเงินฯ  25-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว1372   โครงการแนวทางการจัดทำบัญชีสำหรับประชาชน เพื่อใช้ตรวจสอบงปม.ของอปท.     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 5093   การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 138   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามโครงการพลังคนไทยป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5030   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ได้รับการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้ง อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1357   ขอความร่วมมือส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การนำกล้วยไม้มาใช้ในชีวิตประจำวัน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5068   การประกวดแข่งขันและคัดเลือกความสามารถของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแผนพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับประเทศ (แจ้ง อ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1345   การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1346   การเบิกค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม การจัดงาน อันเป็นผลสืบเนื่อง มาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชท้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว1324   การดำเนินคดีสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  23-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 137   การฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      กลุ่มงานการเงินฯ  23-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว134   ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ที่สถานบันคุรุพัฒนารับรองฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  23-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 4995   ประกาศรับสมัครการคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว1323   การพิจารณารับรองคุณวุฒิทางการศึกษา     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  23-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1322   ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 136   แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการจัดซื้อหุ่นยนต์สวัสดีภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กปฐมวัย สังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1305   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1298   การเก็บค่าตอบแทนรายปีสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1296   เร่งรัดการดำเนินการโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1300   การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวตามข้อเสนอแนะของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1284   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท้่องเที่ยว (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา อ.นาน้อย อ.บ้านหลวง และ อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 132   งดกิจกรรมการจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 131   แจ้งแบบสำรวจข้อมูลโรงเรียนที่มีความประสงค์ใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 4865   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา แจ้ง อ.ภูเพียง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1251   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ท่าวังผา อ.เวียงสา อ.เชียงกลาง อ.นาน้อย อ.บ้านหลวง และ อ.สันติสุข     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1250   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรัปปรุงซ่อมและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น (แจ้ง อ.ท่าวังผา อ.ปัว อ.เวียงสา อ.เชียงกลาง อ.นาน้อย อ.บ้านหบลวง อ.นาหมื่น อ.ภูเพียง และ อ.สันติสุข)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1273   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1275   ยกเว้นการใช้าจ่ายเงินสะสมในการควบคุมเพื่อสังเกตอาการของผู้เดินทางกลับจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อหรือเป็นพื้นที่ระบาดต่อเรื่อง กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1254   แนวทางปฏิบัติในการควบคุมเพื่อสังเกตอาการของผู้เดินทางกลับจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อหรือเป็นพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-03-2563
ด่วนที่สุด  -   เอกสารหลักฐานเพื่อจัดเตรียมสำหรับการตรวจสอบการเงินการบัญชี(แบบ1-10) ให้อปท.ทุกแห่งดาวน์โหลดเพื่อรอรับการตรวจจากกลุ่มงานการเงิน      กลุ่มงานการเงินฯ  19-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1277   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1255   การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1266   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรัปปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-03-2563
ด่วนมาก  นน 0023.1/ว7   งดการจัดกิจกรรมจนกว่าสถานการณ์ COVID-19 จะคลี่คลายฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  19-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว130   เลื่อนกิจกรรมการจัดอบรมและการรับผลงานทางวิชาการของกลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่นฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  19-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/4791   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ได้รับการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้ง อ.ภูเพียง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว129   งดกิจกรรมการจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาของหน่วยงานในสังกัดอปท. ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1248   แจ้งยกเลิกโครงการอบรมสัมมนาชี้แจ้งแนวทางการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 4759   ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลการจัดตั้งชุมชนและจำนวนคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 127   ประชาสัมพันธ์โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว1232   กำหนดส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะฯ รอบเดือน ต.ค. 2562     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว1231   ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของขรก.หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำฯ (COVID-19)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว128   ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของขรก.กรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดฯ (COVID-19)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  18-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1219   ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1212   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนมีนาคม 2563)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1211   ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำในพื้นที่จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1192   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับการขอเสนอชื่อบุคคล ซึ่งเป็นผู้แทนจากองค์กรชุมชนเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้แทนองค์กรชุทชน ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1193   การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นและระดับส่วนกลาง แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1195   การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563 แจ้ง อ.เวียนสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1194   รายงานผลการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียน การสอน ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว126   แจ้งแนวทางปฏิบัติกรณีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  16-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว124   เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540ฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  16-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว1186   ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  16-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว1164   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี     กลุ่มงานการเงินฯ  16-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1180   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/4574   การจัดทำแผนการปฏบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 1185   การประชุมมอบและติดตามนโยบายให้กับผู้บริหาร อปท. ในจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1174   การยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ อปท. กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณตรง (เพิ่มเติม) แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 125   เร่งรัดให้ อปท. รายงานความคืบหน้าการเตรียมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-03-2563
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615