กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
��������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว4610   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  19-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 336   แจ้งกำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียนการอบรม ตั้งแต่รุ่นที่ 1-10      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 337   ส่งมอบชุดยาสีฟันและแปรงสีพัน ให้แก่นักเรียนในสังกัด อปท. (แจ้ง สถอ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/0430   ประกาศผลการคัดเลือกศึกษานิเทศก์ดีเด่น ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่นสังกัด อปท. ประจำปี 2562 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/18203   แจ้งรายชื่อนักเรียนที่ได้รับอนุมัติเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563 พร้อมรายชื่อนักเรียนทุนพระราชทานดีเด่น รุ่นที่ 9 และครูดีเด่น ประจำปี 2563 (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4613   แจ้งแนวทางการดำเนินโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และการเบิกจ่ายงบประมาณ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 18200   กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2563 (เป็นกรณีพิเศษ) แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4609   การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกงางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  16-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว4582   กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำปีสมทบเข้าเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563ฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  15-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4583   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเตรียมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2563/64     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4573   ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูแลเด็กแรกเกิด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4569   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศของ อปท. เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4567   การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ปัว อ.เวียงสา อ.ท่าวังผา อ.เชียงกลาง อ.นาน้อย และ อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 17975   แจ้งปฎิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (GPAX) ปีการศึกษา 2563 เพื่อประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4554   แจ้งยอดการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เหลือจ่าย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4553   แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 334   การตรวจสอบโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว4539   แจ้งเลื่อนการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน ประจำเดือน ตุลาคม 2563     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  14-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4522   ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการประชาสัมพันธ์และร่วมงาน "Thailand Smart City Week 2020"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว333   เปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมปลัดเทศบาลเพื่อเลือกกันเองเป็นผู้แทนระดับจังหวัดฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4500   แจ้งเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว4507   การกำหนดส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือน เมษายน 2561 (หลังอบรม 3 เดือน)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว4502   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  09-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว329   แจ้งซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))     กลุ่มงานการเงินฯ  09-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว4503   โครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)     กลุ่มงานการเงินฯ  09-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว4504   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ของอวค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  09-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว330   แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนสิงหาคม 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  09-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว4499   การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล(ก.ท.) และกรรมการผู้แทนอบต.ฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว4492   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  09-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว4488   แจ้งปิดระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)     กลุ่มงานการเงินฯ  09-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว4491   การจัดทำและตรวจสอบข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) สำหรับการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปี 2562 ของสำนักการตรวจเงินแผ่นดิน      กลุ่มงานการเงินฯ  09-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4495   ขอหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินในเขตประกาศหวงห้ามตามพระราชกฤษฏีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินอำเภอปากน้ำโพ อำเภอพยุหคีรี อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ พุทธศักราช 2479     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-10-2563
ทั่วไป  นน 0023./ว 328   การมอบทุนการศึกษา"ปันฝันเด็กน่าน" ปีการศึกษา 2563 แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4490   ขอเชิญประชุมซักซ้อมการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับรายการงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว4493   เชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน ประจำเดือน ตุลาคม 2563     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  09-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/419   แจ้งขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงฯ (แจ้ง สถอ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/420   แจ้งขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงฯ (แจ้ง สถอ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4471   การประเมินพฤติกรรมเด็กเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต และประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว4457   การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  08-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4467   หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ อปท. และซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและความพิการตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4468   ขอส่งแบบแนะนำงานบำรุงรักษาทางหลวงท้องถิ่น แบบแนะนำการจัดการจราจรระหว่างก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น และแบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนสำหรับทางหลวงท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4456   ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แจ้ง อ.เมืองน่าน และ อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 323   ประชาสัมพันธ์แจ้งช่องทางการถ่ายทอดสดประชุมชี้แจงคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (แจ้ง อบจ.น่าน และทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4463   การรับรองโครงการที่จะก่อสร้างไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัด (แจ้ง อ.ท่าวังา และ อ.บ้านหลวง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4444   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเรียกชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4447   การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพครู และการดูแลนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/415   แจ้งขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการขอหนังสือรับรองฯ (แจ้ง สถอ.แม่จริม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว4435   เชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน ประจำเดือน ตุลาคม 2563     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  07-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 409   แจ้งขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการฯ (แจ้ง สถอ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว321   มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปร่วมระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดินฯ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  06-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4425   ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มเดิม ภาคเรียนที่ 1/2563 และแจ้งปฏิทินการดำเนินงานจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มคัดกรองใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2563 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 404   แจ้งขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการฯ (แจ้ง สถอ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/405   แจ้งขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการฯ แจ้ง สถอ.เมืองน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 403   แจ้งขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการฯ (แจ้ง สถอ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว4395   แผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  05-10-2563
ทั่วไป  -   งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563 ปีงบประมาณ 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  05-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว4411   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  05-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว4409   การให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  05-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว4404   ความเห็นคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับสภาพปัญหาของการดำเนินการเลือกตั้ง     กลุ่มงานกฏหมายฯ  05-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว318   ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานเข้าใช้งาน "ระบบธรรมภิบาลออนไลน์"ฯ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  05-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว4403   ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการประชาสัมพันธ์แบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  05-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4398   การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานการเงินฯ  02-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4399   การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561     กลุ่มงานการเงินฯ  02-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/17257   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของ อปท. ครั้งที่ 1 (แจ้ง อ.นาน้อย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/17244   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของ อปท. ครั้งที่ 1 (แจ้ง อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4391   การดำเนินการตามแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 4397   การดำเนินการกรณีตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างเกิน 60 วัน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  02-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4389   แจ้งการจัดสรรงบประมารเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 1 จำนวน 2 เดือน (เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4390   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2563)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4394   ซักซ้อมการพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาสำหรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  02-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4388   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 1จำนวน 2 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิการยน 2563)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 317   แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของจังหวัด (แจ้ง นายก อบต.ตามบัญชีแนบท้าย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 315   ขอความร่วมมือส่งข้อมูลเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดน่านและแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีจังหวัดน่าน ประจำปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4381   แจ้งผลการอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (แจ้ง อ.เวียงสา อ.บ้านหลวง และ อ.แม่จริม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4383   โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประปี 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  02-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว4357   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  02-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/17012   งานประชุมวิชาการ"สี่ทศวรรษ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐานธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" (แจ้ง อ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว4343   การจัดทำประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 314   แจ้งให้ อปท. เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศของ อปท. ลงในระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO ระบบใหม่)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว4353   การประดับตราสัญลักษณ์ฉลองการครบรอบ 70 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการฑูตไทยฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  01-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/16939   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป้น โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 (แจ้ง อ.ปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/16938   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป้น โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 (แจ้ง อ.นาน้อย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 313   แจ้งเปิดระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) ประจำปีการศึกษา 2563      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4352   การสนับสนุนคู่มือและสื่อการเรียนรู้โควิด-19     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 16917   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแคว้ง หมู่ที่ 7 ตำบลพระพุทธบาท (อ.เชียงกลาง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/16919   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของประมาณการและแผนผังบริเวณจุดทิ้งดินขุดของโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แจ้ง อ.ปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/16916   การถ่ายโอนภารกิจการดูแลบำรุงรักษาโบราณให้กับ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4350   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฦฎาคม - กันยายน 2563) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2563
ด่วนที่สุด     แจ้งรายชื่อ อปท. ที่ยังไม่นำเข้าและบันทึกข้อมูลกลาง 8 ด้าน (ระบบ info ระบใหม่)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4334   โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.2562 และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงาน ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 312   ขอเชิญประชุมซักซ้อมแนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ.2561 (แจ้ง สถอ.ทุกอำเภอ และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4330   ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยความพิการของคนพิการที่ีมีอายุต่ำกว่า 18 ปี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4331   ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว4325   การประกาศกำหนดสถาบันการศึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากเทศบาลฯ      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  29-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว4319   ตรวจสอบตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  29-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4308   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (งวดที่ 2)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว4307   แนวปฏิบัติในการเปิดเผยและการให้ข้อมูลทะเบียนพาณิชย์     กลุ่มงานกฏหมายฯ  29-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4303   การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง   
doc220200930010108.docx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4300   ขอความอนุเคราะห์ให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาให้ความเห็นประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา อ.แม่จริม อ.สันติสุข อ.ท่าวังผา อ.บ่อเกลือ อ.บ้านหลวง และ อ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/16736   ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนช่วยเหลือและติดตามโครงการก่อสรา้งฝายห้วยนาเหลืองลูกที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-09-2563
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615