กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 205   การติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 201   แจ้งหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  17-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 203   ขอเชิญประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ     กลุ่มงานการเงินฯ  17-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 203   ส่งมอบคู่มือการขอรับการสนับสนุนโครงการจากกองทุนคุ้มครองเด็ก   
doc220200716092623.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3190   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งามด้านกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช และสำรวจข้อมูลการอนุรักษ์และการใช้ประโยนช์พันธุ์พืชของชุมชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 202   ขอความอนุเคราะห์สำรวจความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) กับการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อปท. (EHA)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 200   แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3186   รายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายเงิืนรายได้ตามข้อบัญญติ/เทศบัญญัติไปพลางก่อน โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมที่ไม่เพียงพอในปีงบประมาณ พ.ศ.2563   
doc220200716092404.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3180   แจ้งเปลี่ยนวันดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบแนะนำสำรับอาการกลางวันสำหรับโรงเนรยนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) และโปรแกรมบันทึกและคัดกรองการเจริญเติบโต และพัฒนาการเด็กสำหรับโรงเรียน (KidDiary School) ของสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 12149   ขอเชิญชวนเข้าร่สมกิจกรรมภสยใต้โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ พื้นที่ปลอกภัย "Save Zone,No New Face" (YouthTubers) แจ้ง อบจ.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3110   แจ้งปรับเปลี่ยนวันดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 22-32     กลุ่มงานการเงินฯ  16-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3178   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านสาธารณสุขสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 199   การดำเนินการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภายพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/12144   ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho : MEXT) สำหรับนักเรียนไทย ประจำปีการศึกษา 2564 แจ้ง อบจ.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 12128   การรับรองโครงการที่จะก่อสร้างไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัด (แจ้ง อ.ปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 197   ขอความร่วมมือแจ้งให้ อปท. ดำเนินการบันทึกข้อมูลส่วนที่ 2 การประเมินตนเองฯโดยจะเปิดระบบสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 14-20 ก.ค.63     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3144   ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินการ "รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด 19"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3017   โครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ อปท. จังหวัดน่าน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  14-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3127   การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน สำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 192   แจ้งรายละเอียดโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติการเบิกค่าเช่าบ้าน และการเดินทางไปราชการตามระเบียนการฝึกอบรม และระเบียนการเดินทางไปราชการขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานการเงินฯ  13-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว190   แจ้งกำหนดประชุมคณะประชุมอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปีฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3113   ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา : ปวงชนเพื่อการศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3114   ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลสถานพยาบาลภาครัฐซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฏหมายว่าด้วยสถานพยาบาล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 189   แจ้งเลื่อนกำหนดการส่งแบบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณการขอสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จากเดิม เป็นวันที่ 14 ก.ค.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3096   ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุมัติการจบการศึกษาหลังจากวันที่ 15 พฤษภาคม 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3090   โครงการอบรมหลักสูตร"การจัดระบบประกันสุขภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-07-2563
ด่วนที่สุด     งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2563 ปีงบประมาณ 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  10-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3089   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 187   การติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3088   แนวทางการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและการสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียนรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3091   หารือการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 185   แจ้ง อปท.ในพื้นที่ดำเนินการตอบแบบสอบถามการเปิดสถานศึกษาสังกัด อปท.      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว3060   การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว3059   หารือการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว3052   ซักซ้อมแนวทางจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  08-07-2563
ด่วนที่สุด     คำสั่งแต่งตั้งทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 181   ขอส่งคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 3     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3051   แนวทางการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 11411   การจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติองานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  03-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว178   แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤษภาคม 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  03-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว2995   การกำหนดหลักฐานการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  03-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3016   การบังคับใช้กฎหมายกำหนดค่าตอบแทนรายปี      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 180   การคัดเลือกผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยนวัตกรรม/ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3011   แนวทางการดำเนินงามประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559 - 2563) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 11372   การสนับสนุนงบประมาณโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ แจ้ง อบจ.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3010   ขอความอนุเคราะห์เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการปรับระยะห่างของช่องที่ดิดกัน (Channel spacing) ของคลื่นความถี่ที่อนุญาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพื่อติดต่อสื่อสารในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว3017   โครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของอปท.จังหวัดน่าน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  03-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3012   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาปฐมวัยต้นแบบทักษะ EF เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA) ประจำปี พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว177   หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา หรือการจ้างที่ปรึกษา ที่ไม่สามารถดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 3)     กลุ่มงานการเงินฯ  02-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว179   ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน     กลุ่มงานการเงินฯ  02-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว176   การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่     กลุ่มงานการเงินฯ  02-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3001   ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินการโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 และขอเชิญเข้าร่วมประชุม (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2996   คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิท-19     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3./ ว2992   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV สำหรับครูปฐมวัยในสังกัด อปท. (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เชียงกลาง อ.ท่าวังผา อ.บ้านหลวง อ.ทุ่งช้าง และ อ.แม่จริม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2990   แจ้งมติที่ประชุมคระกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 5/2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2980   มอบหมายผู้แทนของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 11295   การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2563 แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-07-2563
ด่วนมาก  นน 0023.5/ว2966   การจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ของอปท.ผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญขรก.ส่วนท้องถิ่นฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  01-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2965   การประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาสังกัด อปท. (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2961   ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้งาน แอปพลิเคชัน "พันภัย"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2946   แจ้งเพิ่มเติมรายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2950   โครงการสนับสนุนและช่วยเหลือถาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว174   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  30-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว2932   ขอความร่วมมือออกหนังสือรับรองรายได้     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  30-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 173   แจ้ง อปท. ที่มีสถานศึกษาระดับปฐมวัยในสังกัดทุกแห่ง (โรงเรียนและ ศพด.) ดำเนินการประเมินตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 11141   การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2919   แนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2903   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ประกาศกรมอนามัย คำแนะนำ และสื่อความรู้เกี่ยวกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2912   โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 ของ อปท. ในพื้นที่ จ.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว172   หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแต่งตั้งตัวแทนหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (e-withholding Tax) สำหรับส่วนราชการที่ใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ     กลุ่มงานการเงินฯ  29-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2871   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมเครือข่ายวิทยุคมนาคมการแพทย์ฉุกเฉิน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 171   การให้ความช่วยเหลือประชาชน (การดำรงชีวิต) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2880   กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ประจำปีการศึกษา 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว170   การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  25-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว167   การคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2563ฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  25-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2877   ข้อเสนอแนะในการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2873   การสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2878   ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อองค์ความรู้     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว2864   เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาป่วยโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019ฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  25-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว2874   ยกเลิกการจัดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำงปม.รายจ่ายประจำปี และการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานภายในอปท.ฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  25-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 10856   ขอข้อมูลประกอบการตรวจสอบสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการจัดการศึกษาท้องถิ่นของ สตง. (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว2864   เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วย     กลุ่มงานการเงินฯ  24-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2859   การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 (อ.เวียงสา และ อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2860   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.2562 และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ของสถานศึกษาสังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/10778   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการสถานธนานุบาลของ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2865   โครงการฝึกอบรมข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (แจ้งท้าย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2862   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรรมการในคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2866   การประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาสังกัด อปท. (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-06-2563
ด่วนที่สุด   นน 0023.3/ว 2861   การแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช เพื่อเตรียมการรับน้ำหลากในฤดูฝน ปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 165   มาตรการและแนวทางการปฏบัติในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาทของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดน่าน ด้านการศึกษา (NEw Normal)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2844   แจ้งแนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา(ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 164   แจ้งให้ อปท. แจ้งสถานศึกษาในสังกัดตอบแบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน   
doc220200619100930.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/259   แจ้งให้รายงานข้อมูลการให้บริการรับชำระภาษี และค่าธรรมเนียมตามกระบวนงานให้บริการประชาชนในปัจจุบันว่า ได้จัดให้มีการอำนวยความสะดวกฯ (อบจ.น่าน)     กลุ่มงานการเงินฯ  19-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 10600   โครงการประกวดแข่งขันและคัดเลือกความสามารถของสถานศึกษาในสังกัด อปท. ในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับประเทศ (แจ้ง อ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/256   การประเมินการใช้ประโยชน์และการสำรวจความพึงพอใจระบบข้อมูลกลางอปท.ระบบใหม่ (อ.เวียงสา)     กลุ่มงานการเงินฯ  19-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/10560   การเปลี่ยนแปลงรายการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงปม.รายจ่ายประจำปีงปม. พ.ศ. 2562 (อำเภอเวียงสา)      กลุ่มงานการเงินฯ  19-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/10561   การเปลี่ยนแปลงรายการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงปม.รายจ่ายประจำปีงปม. พ.ศ. 2562 (อำเภอเวียงสา)     กลุ่มงานการเงินฯ  19-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/10562   การเปลี่ยนแปลงรายการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงปม.รายจ่ายประจำปีงปม. พ.ศ. 2562 (อำเภอเมืองน่าน)     กลุ่มงานการเงินฯ  19-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว162   แผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (โครงการฝึกอบรมระยะสั้น) ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับสถาบันการศึกษาฯ      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  19-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 161   เชิญเข้าร่วมประชุมโครงการอบรมสัมมนาการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563 (แจ้งทีมประเมิน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-06-2563
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615