กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 71   ขอส่งคำสั่งกระทรวงอุตสาหกรรมและประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้แก่เทศบาล (แจ้ง อำเภอที่มีเทศบาลตำบล และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 69   ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว10   แจ้งเลื่อนการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดอปท.ฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว56   การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดที่มิใช่่การกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว53   ผลการออกรางวัลบำรุงสภากาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  07-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 57   การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อดำเนินกิจการอื่น และหลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจเทศบาล เพื่อชำระหนี้กับสถาบันการเงิน (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ท่าวังผา อ.ปัว อ.เวียงสา อ.นาน้อย อ.เชียงกลาง อ.ทุ่งช้าง อ.แม่จริม อ.นาหมื่น อ.สองแคว อ.บ่อเกลือ และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 230   ประกาศรายชื่อผู้มีสอบแข่งขันและขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธานนุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชี ประจำปี 2563 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ รายงานตัว (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว54   ขอความอนุเคราะห์จัดเก็บข้อมูลโครงการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมร์เด็กไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 6   ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 42   ขอแจ้งเลื่อนการอบรมตามดครงการอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท. ทั้ง 5 ด้าน (เฉลี่ยรวม 5 ด้าน น้อยกว่าร้อยละ 70) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แจ้ง อ.นาหมื่น อ.สองแคว และ อ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว5   แจ้งรายชื่อผู้แทนคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)      กลุ่มงานการเงินฯ  06-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว36   หารือการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นตามข้อ 28 ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558ฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  06-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4   ขอความร่วมมือรณรงค์สร้างความรอบรู้ด้านอนามันสิ่งแวดล้อมและการป้องกันตนเองจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 36   ขอเลื่อนการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศของ อปท. เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/170   ขอแจ้งเลือนการอบรมตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการบริหารงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2564
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 3   แจ้งการจัดโครงการ ALTV Quiz Challenge เพื่อจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา 5 กลุ่ม (แจ้ง สถอ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว37   แจ้งแนวทางปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของอบต. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  06-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 35   การจัดสรรงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 30   แนวทางการจัดโครงการฝึกอบรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว2   แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรม "กลยุทธ์การปฏิบัติงาน กรณีการบริหารสัญญาการตรวจรับพัสดุ พร้อมกรณีศึกษา"ฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  06-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว32   เชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2564     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  06-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 88   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 22   แจ้งกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายให้ความร่วมมือสนับสนุนการใช้ระบบบัญชาการดับไฟฟ้าป่า     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 21   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 1     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 11   การรวมรุ่นโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching : CLT) ตามกรอบอ้างอิงความสารมารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (The Common European Framerork of Reference for Languages : CEFR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รหัสหลักสูตร 640305 - 64) แจ้ง องเวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 10   แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. (พ.ศ.2566 -2570)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5713   การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5712   คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำคำของบประมาณเงินอุดหนุนกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 22914   มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม) (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5708   ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส อาร์เอสวี (RSV) ในช่วงการระบาด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5707   การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 524   แจ้งขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง (แจ้ง สถอ.สองแคว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ 22857   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานการเงินฯ  30-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5696   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 1      กลุ่มงานการเงินฯ  30-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 5697   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งลเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 2     กลุ่มงานการเงินฯ  30-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 5698   การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี พ.ศ.2563 กรณีมีหนี้ผูกพัน     กลุ่มงานการเงินฯ  30-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5695   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564)     กลุ่มงานการเงินฯ  30-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/22842   ขอเชิญประชุมวิชาการ "ขับเคลื่อนนโยบายอาหารโภชนาการและสุขภาพเด็กวัยเรียน" (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 5668   การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 11/2563     กลุ่มงานการเงินฯ  30-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 503   การนำส่งเงินรายได้ของ อปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  30-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/22745   แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานการเงินฯ  30-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 502   ส่งเงินรายได้ค่าธรรมเนียมให้ อปท. (ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น สถอ.เฉลิมพระเกียรติ สถอ.สองแคว สถอ.แม่จริม สถอ.นาหมื่น สถอ.บ้านหลวง สถอ.เชียงกลาง สถอ.บ่อเกลือ และ สถอ.ปัว)     กลุ่มงานการเงินฯ  30-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5673   มาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับตลาดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 501   แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) รุ่นที่ 21-27 (แจ้ง อสถ.เมืองน่าน สถอ.ท่าวังผา และ สถอ.ปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 521   แจ้งเลื่อนการจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 522   แจ้งขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง (แจ้ง สถอ.สันติสุข)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5648   การจัดกิจกรรมในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5647   การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ อปท. กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (อบจ. ทน. และ ทม.) แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5645   การดำเนินโครงการสร้างตลาดอาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี (Go Green Plus) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5641   การเชื่อมโยงคู่มือสำหรับประชาชนผ่านระบบ CITIZENinfo     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5633   การประเมินพฤติกรรมเด็กเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต และประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5632   ขอความร่วมมือปรับปรุงแก้ไขหรือจัดทำข้อบัญญัติ เรื่อง ตลาด หรือข้อบัญญัติเรื่องอื่นใดที่อยู่ในภารกิจ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 449   การสำรวจข้อมูลนักเรียนตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5634   สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 448   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันดินโลก ในเพจ Facebook World Soil Day     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 447   แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) รุ่นที่ 20 (แจ้ง สถอ.เมืองน่าน สถอ.ท่าวังผา และ สถอ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว446   รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2563     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  24-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 441   แจ้งเผยแพร่ข้อมูลความรู้และสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5607   โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5610   แนวทางการใช้สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5611   โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 22417   ขอหารือการจ่ายตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (แจ้ง อ.ปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5602   โครงการอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท. ทั้ง 5 ด้าน (เฉลี่ยรวม 5 ด้าน น้อยกว่าร้อยละ 70) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แจ้ง อ.ท่าวังผา อ.เชียงกลาง อ.นาหมื่น อ.สองแคว และ อ.เแลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 508   โครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาร ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5598   การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5597   ขอความอนุเคราะห์แจ้งบัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักของ อปท. ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ที่ใช้งานแอปพลิเคชัน "พ้นภัย"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว440   การตรวจสอบรายชื่อผู้ได้พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2556 - 2557ฯ   
doc220201223030533.xlsx
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  23-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 22284   โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการบริหารงานและตรวจสอบการดำเนินงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/22281   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการโครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยหอย ตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา (แจ้ง อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5590   การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5588   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2564)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 22217   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แจ้ง อ.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 436   การกรอกข้อมูล และการกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2563 ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์การตรวจ ติดตามฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว438   ประชาสัมพันธ์ธุรกิจงานพิมพ์ของโรงงานไพ่     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว437   ปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการประจำปี 2564     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 433   จัดส่งเอกสารเพื่อขอรับทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดน่าน เพิ่มเติม (แจ้ง อบต.เปือ อบต.น้ำตก อบต.เมืองจัง อบต.น้ำแก่น และ อบต.ยาบหัวนา)   
doc220201218085612.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว430   ประชาสัมพันธ์เชิญสมัครเข้าร่วม "โครงการอบรมนวัตกรรม TWIN"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5514   การรับสมัครนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาสิรินธรฯ ประจำปีการศึกษา 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว5515   การรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาอบจ. และนายกอบจ.     กลุ่มงานกฏหมายฯ  18-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว5533   การตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ และตรวจสอบประวัติของผู้ที่จะเข้ารับราชการใหม่     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5512   ขยายเวลาในการส่งผลงานเข้าประกวด "ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 513   ขอความร่วมมือแจ้งให้ อบต.แม่สา จัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 429   การจัดทำแผนงานโครงการเพื่อรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำฤดูแล้ง ปี 2563/2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว426   แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนตุลาคม 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  17-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว425   แจ้งเวียนการเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารว่างในการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง     กลุ่มงานการเงินฯ  17-12-2563
ด่วนที่สุด     ข้อมูลเกี่ยวการสมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชฯ จ.น่าน   
doc220201217071302.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/21791   ขอหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ของ อบต.แม่จริม (แจ้ง อ.แม่จริม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5506   ขอหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ของ อบต.แม่จริม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5507   กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 21741   การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 21740   กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2564 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว428   แจ้งกำหนดการจัดโครงการฝึกอบรม รุ่นที่ 4 ใหม่ฯ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  16-12-2563
ด่วนที่สุด     QR Code สำหรับแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพระราชพิธี รัฐพิธี และงานศาสนพิธี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5486   การคัดเลือก บุคคล และหน่วยงานดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5492   ขอประชาสัมพันธ์นิทรรศการสืบสร้างสุข     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5491   ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 424   แจ้งขยายเวลาการจัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา พ.ศ. 2562     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  16-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5489   โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู:กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 21718   แต่งตั้ง (ย้าย) ผู่จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 427   ประชาสัมพันธ์ความคิดเห็นในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-12-2563
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615