กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 67   การแก้ไขปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5549   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (แจ้ง อ.ทุ่งช้าง และ อ.แม่จริม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 61   ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 10   การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากภัยหนาว ปี พ.ศ. 2564 - 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 6   แนวทางการปฏิบัติกรณีพิจารณาและการลงโทษทางวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะ ป.ป.ท. ชี้มูลความผิดทางวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการในเรื่องที่ผู้นั้นถูกลงโทษทางวินัยไปแล้ว     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  06-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4   บัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤศจิกายน 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  05-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3   รายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยเดือน พฤศจิกายน 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  05-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 47   แนวทางการเสนอดครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5   การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5529   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง อ.เวียงสา และ อ.ปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 21533   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง อ.เชียงกลาง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 21531   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง อ.เชียงกลาง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1   การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5532   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2565)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 18   การขับเคลื่อนงานโครงการเด็กไทยสายตาดีอย่างต่อเนื่อง (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5527   หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 17   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 19   ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0 และขอรับการสนับสนุนงบประมาณ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  04-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 5544   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  04-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 5514   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) (แจ้ง นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอทุ่งช้าง อำเภอบ่อเกลือ อำเภอแม่จริม อำเภอสองแคว)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  04-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5496   การคัดเลือก บุคคล และหน่วยงานดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5497   ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพโค้ชด้านสุขภาพ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5505   ประกาศรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และนักเรียนที่มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 548   ขอเชิญเข้าร่วมประชุม และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายในการขับเคลื่อนพื้นที่ปลอดโครพิษสุนัขบ้า โดยผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-12-2564
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 4575   การรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5472   พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 542   แจ้งแนวทางการจุัดงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 540   รับสมัครสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (plus HL) และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (Plus HL) และการประยุกต์ใช้โปรแกรมเด็กล้านนาไม่อ้วนตามบริบทพื้นที่แบบองค์รวม ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 543   ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริืมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5480   โครงการ "เทียนชนวน"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 545   ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “ฝึกปฏิบัติการบันทึกบัญชี การปรับปรุงบัญชี การทำงบการเงินของหน่วยงานลูก (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ การโอนสินทรัพย์และการจำหน่ายสินทรัพย์     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  29-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 544   ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินแบบมืออาชีพ และการปฏิบัติ ตามกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  29-12-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 20077   แจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด (แจ้ง ทต.พระพุทธบาทเชียงคาน อ.เชียงกลาง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 5498   แนวทางการเสนอพยานหลักฐานใหม่ของผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนเพื่อขอให้พิจราณาทบทวนมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา 99 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5470   ภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่าของ อปท. (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 5473   คำอธิบายการดำเนินการประเมินผลงานครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  27-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 5474   การโต้แย้งกรณีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิเสธการขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  27-12-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5450   การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 21178   กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและวันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี พ.ศ.2565 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 538   การอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีหน่วยงานของรัฐดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตรงกับวันหยุดราชการ     กลุ่มงานการเงินฯ  24-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 5439   แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  24-12-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5431   แนวทาง/คู่มือการจัดตั้งด่านชุมชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 455   รายงานการย้าย/รวม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จริม (แจ้ง สถอ.แม่จริม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5350   โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำท้องถิ่นยคใหม่กับการขับเคลื่อนงานบริการสาธารณะอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-12-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5371   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2565 - 2569) และขอเชิญประชุมเวทีสาธารณะ (Public Hearing)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/457   การส่งมอบต้นฉบับคู่มือครูฯ ในรูปแบบอุปกรณ์สำรองข้อมูล (Flash Drive) (อำเภอเวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5372   ประกาศกรมอนามัย เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล พ.ศ. 2564 และหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินรับรองมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร (ฉบับปรับปรุงปี 2565) และขอเชิญประชุม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/20972   ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลตำบลท่าวังผา      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 535   ขอเชิญศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/455   รหัสสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จริม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/20878   การเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2564 (1 ตุลาคม 2564) (เทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5343   หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อชำระหนี้เงินกู้กับสถาบันการเงิน (แจ้งทุกอำเภอ ยกเว้น อ,สันติสุข อ.บ้านหลวง อ.ภูเพียง และ อ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5345   โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานตามหลักมาตรฐานสากลด้านเทคนิคทางวิศวกรรมที่ทันสมัยและตามที่กฎหมายกำหนด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 5326   การรวบรวมหลักฐานค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง     กลุ่มงานกฏหมายฯ  17-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5312   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 300)     กลุ่มงานการเงินฯ  17-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5311   แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)     กลุ่มงานการเงินฯ  17-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 534   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรม LTAX 300 V.4     กลุ่มงานการเงินฯ  17-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 533   แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรมท้องถิ่นอำเภอมืออาชีพ (แจ้ง สถอ.ภูเพียง สถอ.แม่จริม และ สถอ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5315   การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน กรณี อปท. เป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ระบบ Webex แบบ Cloud Meeting) (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน )     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5330   ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิะีการ การควบคุมคุณภาพและการจัดการสุขลักษณะของการจำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จ ในถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2564 และคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการใช้อำนาจของเจ้าพนักงาน อธิบดีกรมอนามัยในการควบคุมป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด - 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) สำหรับกิจการตลาด พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 530   ประชาสัมพันธ์เชิญสมัครเข้าร่วม "โครงการอบรมนวัตกรรม TWIN รุ่น 3"      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว529   แจ้งประกาศผลการคัดเลือกผลงานทางออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทยฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5328   ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับเหตุสาธารณภัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 531   ประชาสัมพันธ์การจัดสวัสดิการประเภท การสงเคราะห์บุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรณีเสียชีวิต     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  16-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 532   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน U2T ธรรมสุข Thammasat For People “U2TTU กับการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ” (น่าน - ลำปาง - เชียงใหม่ - ปทุมธานี) (ท่าวังผา บ้านหลวง เมืองน่าน เวียงสา ทม.เมืองน่าน)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  16-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5292   การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  15-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/20635   การประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 (อำเภอบ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 528   ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคุณครูระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมการสัมนาเชิงปฏิบัติการ "ประชาคมอาเซียนกับการเสริมสร้างความฉลาดรู้ด้านดิจิตอล (Digital Literacy)" (อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 527   ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์บูรณาการพัฒนาทักษะสอง EF (อำเภอเวียงสา และเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  14-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/20585   การสำรวจ ให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/2097   แนวทางการดำเนินโครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-12-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5285   การดำเนินงานโครงการอบรมเตรียมความพร้อมการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-12-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ 20427   การโอนเงินสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับค่ารุภัณฑ์สถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. และเงินอุดหนุนค่าก่อสร้างและปรับปรุงสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. (แจ้ง อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานการเงินฯ  13-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5228   แนวทางการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการงบประมาณซึ่งจะต้องก่อหนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณและมีวงเงินตั้งแต่ง 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ของ อปท. ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน )     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5184   กฏหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ที่เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-12-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 5193   แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน     กลุ่มงานการเงินฯ  09-12-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 5192   แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  09-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 517   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม "ปิดจุดเสี่ยงปัญหาการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"     กลุ่มงานการเงินฯ  09-12-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 521   ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบรูณาการจังหวัดน่าน (พ.ศ. 2566 - 2570) (แจ้ง สถอ.เวียงสา สถอ.ภูเพียง และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-12-2564
ทั่วไป     ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน เรื่อง งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ปีงบประมาณ 2565     กลุ่มงานการเงินฯ  09-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 522   เตรียมความพร้อมและรับรองการใช้งาน DIGITAL PENSION     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  09-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5189   ขอความร่วมมือติดตามการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง ครั้งที่ 3 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-12-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 516   ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม เรื่อง การส่งเสริมทักษะสมอง EF ของเด็กปฐมวัย      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5147   การรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5146   การสนับสนุนการจัดเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 418   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมผู้สูงอายุ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 5147   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-12-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 20197   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด้านการศึกษา (กรณี ทต. และ อบต.) (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-12-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5173   การขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2565 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-12-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5151   แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ อปท. กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (อบจ. ทน. และ ทม.) (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-12-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 20142   การขอสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์เยาวชน และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการท้องถิ่นรักการอ่าน (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว5120   ซักซ้อมแนวทางการจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินของ อปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  03-12-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5148   แนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 5152   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล มติครั้งที่ 12/2564     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-12-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5130   การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อน "อปท. กับการดูแลสุขภาพและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล" และการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-12-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5131   การฝึกอบรม "การเสริมสร้างศักยภาพ อปท. ในการจัดการสิ่งแวดล้อม "      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-12-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5133   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2565)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-12-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5132   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2565)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-12-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5135   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5136   สำรวจข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. (พ.ศ. 2566 - 2570)   
doc220211203041016.ศ
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-12-2564
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615