กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2575   การประกาศหลักเกณฑ์และเขื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  22-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2572   การอบรมโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 2571   การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยสังกัด อปท. ปีการศึกษา พ.ศ. 2564      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2563   ความร่วมมือทางวิชาการในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ อปท. (แจ้ง อ.ปัว และ อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 2562   ยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด ด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่ เนื่องในวันต่อต่านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564 ของกระทรวงมหาดไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2550   ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 0247   ขอความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2528   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  21-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2539   การจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2538   ขอความร่วมมือในการดำเนินงามเก็บรวมรวมข้อมูลโครงการสำมะโนในธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2533   การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. ปีงบฯ64     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2505   การคัดเลือกผู้แทนเทศบาล ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  17-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 0222   รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2564     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  17-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 2466   กฏกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถ ค่าเคลื่อนย้ายในกรณีมีการเคลื่อนย้าย และค่าดูแลรักษารถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และกฎกระทรวงการมอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564     กลุ่มงานกฏหมายฯ  17-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2489   การขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือวันที่ 23 มิถุนายน 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 2475   เชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน ครั้งที่ 6/2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ 9732   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2564) (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1241   แจ้งการอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุหรือวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต่องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563     กลุ่มงานการเงินฯ  15-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2472   แนวทางปฎิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีผู้ประเมินกับผู้รับการประเมินมีปัญหาความขัดแย้งหรือเป็นคู่กรณี     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  15-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2465   ขอความร่วมมือดำเนินการตามโครงการสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณ๊     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 0242   รับรองคุณสมบัติตนเองตามแบบ คส.2 (ใหม่) เพื่อใช้ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  15-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 0243   จัดส่งสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยและคู่มือการใช้สื่อ เพื่อส่งให้ อปท. แห่งละ 1 แผ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 0242   แจ้งขอความร่วมมือให้แจ้งผู้ได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  15-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 2438   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้นยังชีพคนพิการ งวดที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2564)     กลุ่มงานการเงินฯ  14-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 0240   ขอเชิญประชุมหารือและกำหนดแนวทางการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2564 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-06-2564
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 2434   ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 และการอนุมัติการจบการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (หลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2564) (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2424   การอบรมโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน )     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2423   โครงการนำร่องมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2426   รายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2425   หลักการจัดส่งนมโรงเรียน และแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 9474   ผลการคัดเลือกผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 238   แจ้งเลื่อนการรับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลุกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 237   ขอความร่วมมือให้รายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (pm2.5) ของ อปท. ปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 9475   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของ อปท. ครั้งที่ 1 (แจ้ง อ.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2418   ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ท่าวังผา อ.ปัว อ.เวียงสา อ.นาน้อย อ.เชียงกลาง อ.ทุ่งช้าง อ.แม่จริม อ.นาหมื่น อ.สองแคว อ.บ่อเกลือ และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 9440   รายงานการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอยของ อปท. ปีงบประมาณ 2562 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ 9441   แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานการเงินฯ  11-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว2412   ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง ในรูปแบบออนไลน์ (e-learning)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2411   ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และขอเชิญเข้าร่วมประชุม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2403   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของ อปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  10-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 236   สำรวจข้อมูลสถานศึกษาสังกัด อปท. ในการสนับสนุนการดำเนินการสอบแข่งขันเพิ่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราขการหรือพนักงานส่วนท้องถิ้่น พ.ศ. 2564 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ ว 233   การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  10-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2394   ประกาศขยายระยะเวลาการดำเนินการคัดเลือกรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2393   การช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 235   ขอความอนุเคราะห์ส่งสรุปผลการประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563   
doc220210611075924.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 203   แจ้งการลาออกของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ราย นางสาวภัทรานิษฐ์ วงศ์สวัสดิ์ (แจ้ง อ.เชียงกลาง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 234   ขอความร่วมมือแจ้ง อปท. ดำเนินการติดตามผลให้โรงเรียนในสังกัด อปท. ที่ยังไม่เคยได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563 (แจ้ง อ.เวียงส อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2397   การพิจารณาผ่อนคลายการห้ามดำเนินการเฉพาะกรณี ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉับบที่ 20) (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-06-2564
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 2398   ปรับแผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แจ้ง อ.สันติสุข อ.ทุ่งช้าง อ.เชียงกลาง อ.ท่าวังผา อ.แม่จริม อ.บ้านหลวง อ.สองแคว อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานการเงินฯ  09-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2389   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการปรับโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้่าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 232   ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้าราชการ/ลูกจ้าง/ข้าราชการบำนาญ/ครูโรงเรียนเอกชน เข้าร่วมมาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้สำหรับสินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2390   แนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคดรนา 2019 (COVID-19)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2353   การเตรียมควารมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2365   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสรนิมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2564)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3 /ว 2357   การบันทึกปรับปรุงและรับรองข้อมูลในระบบขอ้มูลกลาง อปท. (INFO ระบบใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2359   การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ให้แก่ อปท.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 9223   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. งวดที่ 2 (แจ้ง อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-06-2564
ทั่วไป     งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  08-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2340   แนวทางขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อนำไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน (เงินเหลือจ่าย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2333   แนวทางการบริหารจัดการเงินค่าบำรุงการศึกษาหรือค่าเรียนนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษาสำหรับผู้เรียนโดยตรงและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปสำหรับสถานศึกษาตามระเบียนกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 231   สำรวจชื่อผู้ประสงค์รับวัดซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
doc220210604094104.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 00023./ ว 0006   แจ้งการประชุมซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-06-2564
ทั่วไป  นน 0023./ ว 2324   กฏกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 230   แจ้ง อปท. ที่มีสถานศึกษาในสังกัด เลือนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 2293   การเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ปีการศึกษา 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 228   ขอความร่วมมือประเมินผลการดำเนินงานป้องกันเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตจากการจมน้ำขอความร่วมมือประเมินผลการดำเนินงานป้องกันเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตจากการจมน้ำ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2288   ขอความร่วมมือยกระดับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2281   ซักซ้อมแนวทางการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/8814   การจัดงานประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ประจำปี 2564 (แจ้ง อ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2282   แนวทางการสนับสนุนอาหารกลางวัน รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 226   การเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่าน (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 0227   แจ้งให้สำรวจจำนวนครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพิ่อเตรียมความพร้อมสำหรับการฉีดวัคซีนฯและการเปิดสถานศึกษา   
doc220210601015504.
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2283   ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้การเลี้ยงสุกรเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 2260   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข     กลุ่มงานการเงินฯ  31-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2259   การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 2/2564     กลุ่มงานการเงินฯ  31-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 2249   แจ้งผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศปก.ศบค.) เกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก ภายใต้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฯ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  28-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/8698   มาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อำวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2246   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2243   แต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดน่าน   
doc220210528040600.docx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 8693   หารือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (แจ้ง อ.บ้านหลวง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2245   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2244   หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และหารือการตีความข้อยกเว้นตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง พ.ศ. 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 8659   ระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 2233   การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาสังกัด อปท. (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ 8563   แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  27-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2222   การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 4/2564     กลุ่มงานการเงินฯ  27-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 221   การนำส่งเงินรายได้ของ อปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  27-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 222   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาวเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม     กลุ่มงานการเงินฯ  27-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 220   ส่งเงินรายได้ค่าธรรมเนียมให้ อปท. (ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น สถอ.เฉลิมพระเกียรติ สถอ.สองแคว สถอ.แม่จริม สถอ.บ้านหลวง สถอ.เชียงกลาง และ สถอ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานการเงินฯ  27-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2221   การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 184   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลน งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ อบต.ป่าแลวหลวง (แจ้ง อ.สันติสุข)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว2204   ขอทราบความคืบหน้าผลการดำเนินการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานการเงินฯ  24-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 0217   สำรวจข้อมูลเงินที่เรียกคืนจากผู้สูงอายุที่ได้รับสวัสดิการอื่นซ้ำซ้อนจากรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื่อ อปท. เพิ่มเติม   
doc220210524091740.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว0216   ตอบแบบรายงานข้อมูลผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพผ่านGoogle form เพื่อใช้ประกอบการจัดทำข้อเสนอแนวทางหลักเกณฑ์และวิธีการส่งเสริมฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 0181   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบรูปรายการดครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางลาดยางแอสฟัทล์ติกคอนกรีตฯ อบต.บ่อ (แจ้ง สถอ.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 0180   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่ที่ 2, 4, 7 ตำบลผาสิงห์ (แจ้ง สถอ.เมืองน่าน)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  24-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 8465   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. งวดที่ 2 (แจ้ง อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2196   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 0215   ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 0214   กำหนดเผยแพร่หนังสือส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สำหรับเด็กปฐมวัยกลุ่มชาติพันธ์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-05-2564
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615